Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 203 - 220 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31704/ijocis.2019.009 İndeks Tarihi: 18-06-2020

The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy

Öz:
Curriculum literacy is in the forefront to increase the professionalcompetence of teachers. Based on this, the study focuses on the extent ofpre-service teachers’ curriculum literacy level on their teacher readiness.The study is designed in a predictive correlation model. Thus, it is focusedon whether pre-service teachers’ curriculum literacy is a meaningfulpredictor of the level of readiness for the teaching profession or not. 708pre-service teachers participated in the research who studies in PrimaryTeacher Training, Pre-school Teacher Training, Turkish Teacher Training,English Teacher Training, Psychological Counselling and Guidance Training,Computer Teaching and Technology Education Training and Science TeacherTraining Department. The findings indicate that the pre-service teachercurriculum literacy and readiness for teaching profession are at the level of“Agree”. Finally, it is shown that pre-service teachers’ curriculum literacylevel predicts their teacher readiness level for teaching profession.
Anahtar Kelime:

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği hazırbulunuşluk düzeyinin eğitim programı okuryazarlığı açısından yordanması

Öz:
Eğitim programı okuryazarlığı öğretmenlerin mesleki yetkinliğini arttırmada oldukça önemli bir husustur. Buna bağlı olarak bu araştırmada, öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeylerinin mesleki hazırbulunuşluk düzeyini ne ölçüde yordadığına odaklanılmıştır. Bu doğrultuda, araştırma yordayıcı korelasyonel modelde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, İngilizce Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi, Bilgisayar Öğretmenliği ve Teknoloji Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitim Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 708 öğretmen adayı katılmıştır. Bulgular, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığının ve öğretmenlik mesleğine hazırbulunuşluğun “Katılıyorum” düzeyinde olduğuna işaret etmektedir. Sonuç olarak, bulgular eğitim programı okuryazarlığının öğretmenlik mesleğine hazırbulunuşluk düzeyini anlamlı düzeyde yordadığına işaret etmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
3
4
3
 • Akgün, F., & Özgür, H. (2014). Examination of the anxiety levels and attitudes of the information technology pre-service teachers towards the teaching profession. Journal of Theory and Practice in Education, 10(5), 1206–1223.
 • Alkan, F., & Erdem, E. (2013). The effect of self-directed learning on the success, readiness, attitudes towards laboratory skills and anxiety in laboratory. Hacettepe University Journal of Education, 44, 15–16.
 • Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Teachers qualifications: Comparison between primary school curriculum expectations and teachers acquisitions in education faculties. Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 2(1), 38–63.
 • Başal, H. A., & Taner, M. (2003, September). Okul öncesi eğitimi öğrencilerinin akademik başarıları ile mezun oldukları lise türü ve mezuniyet dereceleri arasındaki ilişki [The relationship between the academic achievement of pre-school education students and the grade of high school and graduation grade they graduate]. Proceedings of OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı (pp. 482-489). İstanbul: Yapa Yayıncılık.
 • Beck, J. (2013). Powerful knowledge, esoteric knowledge, curriculum knowledge. Cambridge Journal of Education, 43(2), 177–193.
 • Black, M. W. (2003). A study of first-year teachers and their principals: perceptions of readiness among participants from traditional and non-traditional teacher preparation programs. Unpublished doctoral dissertation, Fayetteville State University.
 • Bolat, Y. (2017). Concept of curriculum literacy and curriculum literacy scale. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(18), 121–138.
 • Bozdoğan, A. E., Aydın, D., & Yıldırım, K. (2007). Attitudes of teacher candidates towards teaching profession. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83–97.
 • Budak, Y., & Kula, S. S. (2017). Perceptions of teacher candidates about teaching as a profession. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 311–329.
 • Büyükkaragöz, S. S., Muşta, M. C., Yılmaz, H., & Pilten, Ö. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş (Eğitimin temelleri) [Introduction to Teaching Profession]. Konya: Mikro Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri [Sciencitific Research Methods] (13th Ed.). Ankara: Pegem.
 • Çapri, B., & Çelikaleli, Ö. (2008). Investigation of pre-service teachers’ attitudes towards teaching and professional self-efficacy beliefs according to their gender, programs, and faculties. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 9(15), 33–53.
 • Çaycı, B. (2011). Investigation of the effect of the field education courses on the teacher's qualification in the primary school teacher education. Mersin University Journal of The Faculty of Education, 7(2), 1–12.
 • Çermik, H., & Şahin, B. D. A. (2010). Prospective elementary classroom teachers’ motives for selecting teaching profession. Pamukkale University Journal of Education, 28(28), 201–212.
 • Çocuk, H. E., Yokuş, G., & Tanrıseven, I. (2015). Pedagogical formation students’ self-efficacy and metaphoric perceptions related to teaching profession. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 12(32), 373–387.
 • Demirel, Ö. (2012). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı (19th ed.) [Teaching principles and methods teaching art]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, T., & Çoban, A. E. (2009). The investigation of the relations between students’ attitude toward teaching profession and anxiety level in faculty of education. Education and Science, 34(153), 157–168.
 • Ekici, G. (2008). Effects of classroom management lesson on preservice teacher’ attitudes and beliefs on classroom control. Çukurova University Journal of Social Sciences Institute, 17(3), 167–182.
 • Erdem, C., & Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 20(2),123–138.
 • Field, A. (2013). Discovering statistic using SPSS (4th ed.). London: SAGE.
 • Flores, M. A. (2018). Conditions for professional learning in teacher education. European Journal of Teacher Education, 41(3), 263–265.
 • Güven-Yıldırım, E., & Köklükaya, A. N. (2017). Development of readiness scale for teaching profession and determination of science teacher candidates’ readiness levels. The Journal of Academic Social Science Studies, 56, 67–82.
 • Housego, B. (1992). Monitoring student teachers’ feelings of preparedness to teach and teacher efficacy in a new elementary teacher education program. Journal of Education for Teaching, 18(3), 259- 272.
 • Housego, B. (1990). Student teachers’ feelings of preparedness to teach. Canadian Journal of Education, 15(1), 37–56.
 • Hung, M. L. (2016). Teacher readiness for online learning: Scale development and teacher perceptions. Computers and Education, 94, 120–133.
 • Ingvarson, L., Beavis, A., & Kleinhenz, E. (2007). Factors affecting the impact of teacher education programmes on teacher preparedness: Implications for accreditation policy. European Journal of Teacher Education, 30(4), 351–381.
 • Instefjord, E., & Munthe, E. (2016). Preparing pre-service teachers to integrate technology: An analysis of the emphasis on digital competence in teacher education curricula. European Journal of Teacher Education, 39(1). 77–93.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri [Multivariate statistical techniques with SPSS]. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi [Science teaching]. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Karadüz, A., Eser, Y., Şahin, C., & İlbay, A. B. (2009). The effectiveness of teaching practice module in opinions of final-year student teachers. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 6(11), 442– 455.
 • Karakaya, F., Avgın, S. S., Gömlek, E., & Balık, M. (2017). Examination of pre-service teachers' anxiety levels about teaching profession. International Online Journal of Education and Teaching, 4(2), 162–172.
 • Karataş, K. (2017). Predicting teacher candidates’ self-directed learning in readiness levels for terms of metacognitive awareness levels. Hacettepe University Journal of Education, 32(2), 451–465.
 • Karataş, K., & Başbay, M. (2014). Predicting self-directed learning readiness level in terms of critical thinking disposition, general self-efficacy and academic achievement. Elementary Education Online, 13(3), 916–933.
 • Karseth, B., & Sivesind, K. (2010). Conceptualising curriculum knowledge within and beyond the national context. European Journal of Education, 45(1), 103–120.
 • Keskin, A., & Korkmaz, H. (2017, October). Meaning given to concept of "curriculum literacy" by teachers. Paper presented at the 5th International Conference on Curriculum and Instruction, Muğla, Turkey.
 • Koç, E. S. (2014). The metaphorical perceptions of classroom teacher candidates regarding teacher and teaching profession concepts. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 15(1), 47–72.
 • Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.
 • Li, X. (1999). Preparedness to teach: a comparison between consecutive and concurrent education students. Alberta Journal of Educational Research, 45(2), 184–197.
 • Mehmetlioğlu, D., & Haser, Ç. (2013). Preservice elementary mathematics teachers’ preparedness for the teaching profession. Pamukkale University Journal of Education, 34(34), 91–102.
 • Msila, V. (2015). Teacher readiness and information and communications technology (ICT) use in classrooms: A South African case study. Creative Education, 6(18). 1973.
 • Ng, K. E. D. (2013). Teacher readiness in mathematical modelling: are there differences between pre-service and in-service teachers? In G. A. Stillman, G. Kaiser, W. Blum and J. P. Brown (Eds.), Teaching mathematical modelling: Connecting to research and practice (pp. 339-348). Dordrecht: Springer.
 • Nsibande, R. N., & Modiba, M. M. (2012). I just do as expected. teachers’ implementation of continuous assessment and challenges to curriculum literacy. Research Papers in Education, 27(5), 629–645.
 • Oliver, K. (2010). Evaluating teacher readiness for the implementation of one-to-one computing based on national educational technology standards. Journal of Literacy and Technology, 11(3), 40–76.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü [General Directorate of Teacher Training and Development]. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri [Teaching profession competence]. Retrieved from https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERL YKLERY.pdf.
 • Özbek, R., Eroğlu, M., & Donmuş, V. (2017). Investigation of teacher candidates’ readinesses for self-directed learning. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 7(13), 17–36.
 • Özsoy, G., Özsoy, S., Özkara, Y., & Memiş, A. D. (2010). Factors affecting pre-service teachers’ choice of teaching as a profession. Elementary Education Online, 9(3), 201–212.
 • Salaş, G. (2010). Teacher candidates? self-directed learning readinesses (Anadolu University sample). Unpublished master thesis. Anadolu University, Eskişehir.
 • Saracaloğlu, A. S., Kumral, O., & Kanma, A. (2009). Anxieties, academic motivation levels and competencies at teaching profession of students at secondary education fields teaching nonthesis master program. Van Yüzüncü Yıl University Journal of Education, 6(2), 38–54.
 • Singh, T. K. R., & Chan, S. (2014). Teacher readiness on ICT integration in teaching-learning: A Malaysian case study. International Journal of Asian Social Science, 4(7), 874–885.
 • Stanulis, R. N., Fallona, C. A., & Pearson, C. A. (2002). Am I doing what I am supposed to be doing? Mentoring novice teachers through the uncertainties and challenges of their first year of teaching. Mentoring and Tutoring, 10(1), 71–81.
 • Steele, A., Brew, C., Rees, C., & Ibrahim-Khan, S. 2013. Our practice, their readiness: Teacher educators collaborate to explore and improve pre-service teacher readiness for science and math instruction. Journal of Science Teacher Education, 24(1), 111–131.
 • Sural, S., & Dedebali, N. C. (2018). A Study of Curriculum Literacy and Information Literacy Levels of Teacher Candidates in Department of Social Sciences Education. European Journal of Educational Research, 7(2), 303–317.
 • Şahin, E. (2010). Effects of elementary school classroom teachers? teaching style preferences, genders, lengths of professional service, self-efficacy perceptions and self-directed learning readiness levels on their professional competency. Unpublished doctoral dissertation, Yıldız Teknik University, İstanbul.
 • Şahin, E., & Küçüksüleymanoğlu, R. (2015). The relationship between self-directed learning readiness, metacognitive awareness and locus of control and among teacher candidates. Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 15(2), 317–334.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistic (4th Ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Tatto, M. T., Lerman, S., & Novotn, J. (2009). Overview of teacher education systems across the world. In R. Even & D. L. Ball (Eds.), The professional education and development of teachers of mathematics (pp. 15– 24). New York: Springer.
 • Terzi, A. R., & Tezci, E. (2007). The attitudes of the students towards teaching profession at Necatibey Education Faculty. Educational Administration: Theory and Practice, 52(52), 593–614.
 • Thomas, B., & Kiley, M. (1994, February). Concerns of beginning middle and secondary school teachers. Paper presented at the annual conference of the Eastern Educational Research Association, Sarasoto, FL.
 • Yükseköğretim Kurulu [Council of Higher Education]. (2006). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları [Faculty of education teacher training programs]. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/49875.
APA Esen Aygun H (2019). The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy. , 203 - 220. 10.31704/ijocis.2019.009
Chicago Esen Aygun Hanife The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy. (2019): 203 - 220. 10.31704/ijocis.2019.009
MLA Esen Aygun Hanife The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy. , 2019, ss.203 - 220. 10.31704/ijocis.2019.009
AMA Esen Aygun H The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy. . 2019; 203 - 220. 10.31704/ijocis.2019.009
Vancouver Esen Aygun H The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy. . 2019; 203 - 220. 10.31704/ijocis.2019.009
IEEE Esen Aygun H "The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy." , ss.203 - 220, 2019. 10.31704/ijocis.2019.009
ISNAD Esen Aygun, Hanife. "The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy". (2019), 203-220. https://doi.org/10.31704/ijocis.2019.009
APA Esen Aygun H (2019). The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(2), 203 - 220. 10.31704/ijocis.2019.009
Chicago Esen Aygun Hanife The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 9, no.2 (2019): 203 - 220. 10.31704/ijocis.2019.009
MLA Esen Aygun Hanife The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.9, no.2, 2019, ss.203 - 220. 10.31704/ijocis.2019.009
AMA Esen Aygun H The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 2019; 9(2): 203 - 220. 10.31704/ijocis.2019.009
Vancouver Esen Aygun H The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 2019; 9(2): 203 - 220. 10.31704/ijocis.2019.009
IEEE Esen Aygun H "The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy." Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9, ss.203 - 220, 2019. 10.31704/ijocis.2019.009
ISNAD Esen Aygun, Hanife. "The prediction of the teaching readiness level of pre-service teachers in terms of curriculum literacy". Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 9/2 (2019), 203-220. https://doi.org/10.31704/ijocis.2019.009