Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 615 - 636 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2019.381 İndeks Tarihi: 18-06-2020

Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili

Öz:
Bu çalışmada, destinasyon alanının gelişim sürecini incelemek ve alanyazına katkı sunmakamacıyla lisansüstü tezlerin bibliyometrik özelliklerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.Çalışmada, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında 2003-2018 yılları arasında destinasyon ile ilişkili olan 236 lisansüstü tezin olduğu belirlenmiştir.Tezler yayınlandığı yıl, tezin türü (yüksek lisans ve doktora), enstitü, anabilim dalı,üniversite, konusu, uygulanan araştırma yöntemi, örneklem hacmi, sayfa sayısı vedanışmanların ünvanları parametreleri bağlamında bibliyometrik özellikleri açısındanincelenmiştir. Araştırma sonucunda; tez sayısında 2010’lu yıllardan sonra artış yaşandığı;tezlerin önemli bölümünün Sosyal Bilimler Enstitüsü (n=217) ve Turizm İşletmeciliğiAnabilim Dalı (n=157) bünyesinde hazırlandığı; tezlerin büyük bölümünün yüksek lisans(n=146) düzeyinde hazırlandığı ve turizm (n=195) disiplinine yönelik olduğu; yüksek lisans(n=156) ve doktora (n=80) düzeyindeki tezlerde nicel araştırma yöntemlerindenyararlanıldığı; tezlerin çoğunlukla Akdeniz (n=26), Gazi (n=25) ve Çanakkale Onsekiz Mart(n=15) Üniversiteleri bünyesinde hazırlandığı; örnekleme hacimlerinin büyük ölçüde 0-50(n=46) arasında olduğu; tezlerin 101-200 (n=140) sayfa arasında yoğunlaştığı ve tezdanışmanlarının ünvanlarının büyük ölçüde Doç. Dr. (n=91) olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Bibliometric Profile of Graduated Thesis in the Destination Area

Öz:
In this study, it is aimed to reveal the bibliometric properties of graduate theses in order to examine the development process of the destination area and to contribute to the literature. In the study, it was determined that there were 236 postgraduate thesis published between 2003-2018 related to the destination in the database of Higher Education Council National Thesis Center (YOKTEZ). The thesis were examined in terms of bibliometric features in the year of publication, type of thesis (master and doctorate), institute, department, university, subject, applied research method, sample volume, number of pages and title of advisors. As a result of the research; the number of thesis has increased after 2010; the majority of the thesis were prepared by the Institute of Social Sciences (n=217) and the Department of Tourism Management (n=157); most of the thesis were prepared at the graduate level (n=146); the thesis are mostly oriented towards tourism (n=195); the research method applied in the thesis of master's degree (n=156) and doctorate (n=80) is largely quantitative research methods; thesis are mostly prepared by Akdeniz University (n=26), Gazi University (n=25) and Canakkale Onsekiz Mart University (n=15); the sampling volumes are substantially between 0-50 (n=46); thesis have been concentrated between 101-200 (n=140) pages and the titles of thesis advisors have been given by Assoc. Prof. Dr. (n=91).
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
12
14
12
 • Alımanoğlu, Ç. A. (2017). Bibliometric Study on Postgraduate Thesis Studies on Rural Tourism in Turkey (2003- 2016). Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 1(1): 6-12.
 • Aydın, B. (2014). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (Yöktez) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1): 23-38.
 • Bao, J. (2002). Tourism geography as the subject of doctoral dissertations in China, 1989– 2000. Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, 4: 148– 152.
 • Bayram, G. E., T., Bayram, A. T. ve Karaçar, E. (2017). Sürdürülebilir Turizm: Bibliyometrik Analiz, 1st International Sustainable Tourism Congress, Kastamonu-Turkey (November 23-25), 179.
 • Çakıcı, A. C., Yıldırım, O. Ve Karacaoğlu, S. (2013). Ulusal turizm kongreleri bildirilerinin bibliyometrik profili. 14.Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi, 1429-1447
 • Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.
 • Cevizkaya, G., İlsay, S., Avcıkurt, C. (2014). Turizm Alanyazınında Engelliler ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Profili (2000-2013). Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(2): 101-108.
 • Cheng, M., Edwards, D., Darcy, S. ve Redfern, K. (2016). A Tri-ethod Approach to A Review of Adventure Tourism Literature: Bibliometric Analysis, Content Analysis, and A Quantitative Systematic Literature Review. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(6): 997 – 1020.
 • Crossan, M. M. ve Apaydin, M. (2010). A Multi-Dimensional Framework of Organizational İnnovation: A Systematic Review of the Literature. Journal of Management Studies, 47(6): 1154–1191.
 • Demirbulat, Ö. G. ve Dinç, N. T. (2017). Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2): 20-30.
 • Diodato, V. P. (1994). Dictionary of Bibliometrics. The Hawthorne Press. USA.
 • Evren, S. ve Kozak, N. (2014). Bibliometric Analysis of Tourism and Hospitality Related Articles Published in Turkey. Anatolia, 25(1), 61-80.
 • Hall, C. M. (1991). Tourism As The Subject of Post-Graduate Dissertations in Australia. Annals of Tourism Research, 18: 520– 523.
 • İnce, M., Gül, H. ve Bozyiğit, S. (2017). Türkiye’de Turizm Pazarlaması Konusunda Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: 1990-2016, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (5):113-129.
 • Jafari, J. ve Aaser, D. (1988). Tourism As the Subject of Doctoral Dissertations. Annals of Tourism Research, 15: 407– 429.
 • Jamal, T., Smith, B. ve Watson, E. (2008). Ranking, Rating and Scoring of Tourism Journals: Interdisciplinary Challenges and Innovations. Tourism Management, 29(1): 66-78.
 • Jogaratnam, G., Chon, K., McCleary, K., Mena, M. ve Yoo, J. (2005). An Analysis of Institutional Contributors to Three Major Academic Tourism Journals: 1992–2001. Tourism Management, 26(5): 641-648.
 • Koç, E. ve Boz, H. (2014). Triangulation in Tourism Research: A Bibliometric Study of Top Three Tourism Journals. Tourism Management Perspectives, 12: 9-14.
 • Koseoglu, M. A., Sehitoglu, Y. ve Parnell, J. A. (2015a). A Bibliometric Analysis of Scholarly Work in Leading Tourism and Hospitality Journals: The Case of Turkey. Anatolia, 26(3): 359-371.
 • Koseoglu, M. A., Sehitoglu, Y. ve Craft, J. (2015b). Academic Foundations of Hospitality Management Research With An Emerging Country Focus: A Citation and Co-Citation Analysis. International Journal of Hospitality Management, 45: 130-144.
 • Koseoglu, M. A., Rahimi, R., Okumus, F. ve Liu, J. (2016a). Bibliometric Studies in Tourism. Annals of Tourism Research, 61:180-198.
 • Koseoglu, M. A., Sehitoglu, Y., Ross, G. ve Parnell, J. A. (2016b). The Evolution of Business Ethics Research in the Realm of Turism and Hospitality: A Bibliometric Analysis. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(8): 1598-1621.
 • Lee, S. H. (2015). A Bibliometric Analysis of the Field of Records Management: A Case Study of "Records Management Journal", 1989-2013 (Order No. 1598971). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global.
 • McKercher, B., Law, R. ve Lam, T. (2006). Rating tourism and hospitality journals. Tourism Management, 27(6): 1235-1252.
 • McKercher, B. (2008). A citation analysis of tourism scholars. Tourism Management, 29: 1226-1232.
 • Meyer-Arendt, K. J. (2000). Commentary: Tourism Geography As The Subject of North American Doctoral Dissertations and Master’s Theses, 1951– 98. Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, 2: 140– 156.
 • Meyer-Arendt, K. J. ve Justice, C. (2002). Tourism As the Subject of North American Doctoral Dissertations, 1987– 2000. Annals of Tourism Research, 29: 1171– 1174
 • Nergis, G. (2014). Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013). VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. Aydın.
 • Nunkoo, R., Smith, S. L. ve Ramkissoon, H. (2013). Residents’ Attitudes to Tourism: A Longitudinal Study of 140 Articles From 1984 to 2010, Journal of Sustainable Tourism, 21(1): 5-25.
 • Okubo, Y. (1997). Bibliometric Indicators and Analysis of Research Dystems: Methods and Examples. STI Working Papers. Paris: OECD.
 • Okumus, B., Koseoglu, M. A., ve Ma, F. (2018). Food and Gastronomy Research in Tourism and Hospitality: A Bibliometric Analysis. International Journal of Hospitality Management, 73: 64-74.
 • Özel, Ç. H. ve Kozak, N. (2012). Turizm pazarlaması alanının bibliyometrik profili (2000-2010) ve bir atıf analizi çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 715-733.
 • Palmer, A. L., Sesé, A. ve Montano, J. J. (2005). Tourism and Statistics: Bibliometric Study 1998–2002, Annals of Tourism Research, 32(1): 167-178.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics? Journal of Documentation, 25: 348-349.
 • Rogerson, C. M. ve Rogerson, J. M. (2011). Tourism Research Within The Southern African Development Community: Production and Consumption in Academic Journals, 2000–2010. Tourism Review International, 15(1-2): 213-224.
 • Ruhanen, L., Weiler, B., Moyle, B. D. ve McLennan, C. L. J. (2015). Trends and Patterns in Sustainable Tourism Research: A 25-year Bibliometric Analysis. Journal of Sustainable Tourism, 23(4): 517-535.
 • Sánchez, A. D., Del Río, M. D. L. C. ve García, J. Á. (2017). Bibliometric Analysis of Publications on Wine Tourism in the Databases Scopus and WoS. European Research on Management and Business Economics, 23(1): 8-15.
 • Sökmen, C. ve Özkanlı, O. (2018). Gastronomi Turizmi Alanyazının Gelişimi: Journal of Tourism and Gastronomy Studies Dergisinde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 99: 127.
 • Sünnetçioğlu, A., Yalçınkaya, P., Olcay, M. ve Okan, Ş. (2017). Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2): 345-354.
 • Swarbrooke, J. (1995). The Development & Management of Visitor Attraction, Oxford: Butterworth Heinemann.
 • Şahin, S. ve Acun, A. (2015), Turist Rehberliği Alanının Bibliyometrik Profili (Makaleler ve Lisansüstü Tezler), 16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 1456-1475.
 • Şakar, G. D. ve Cerit, A. G. (2013). Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler ve Nitel Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4).
 • Tayfun, A., Küçükergin, F. N., Aysen, E., Eren, A. ve Özekici, Y. K. (2016). Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 50-69.
 • Tayfun, A., Ülker, M., Gökçe, Y., Tengilimoğlu, E., Sürücü, Ç. ve Durmaz, M. (2018). Turizm Alanında Yiyecek ve İçecek ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 523: 547.
 • Türktarhan, G. (2014). Türkiye’de Turizm Alanyazınının İncelenmesi: Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası (1929-1984) Üzerine Bir İnceleme. N. Kozak ve E. Günlü (Ed.), VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi bildiri kitabı içinde, 182-199. Ankara.
 • Tekin, Ö. A. (2016). Türkiye'deki Lisansüstü Turizm Tezlerinde Odaklanılan Konular: 1984-2015. Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2).
 • Tranfield, D., Denyer, D. ve Smart, P. (2003). Towards A Methodology For Developing Evidence Informed Management Knowledge By Means of Systematic Review. British Journal of Management, 14(3): 207–222.
 • Turan, A. (2014), Turizm Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Özellikleri (1984-2013), VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuşadası, Aydın (04-05 Nisan), 3-15.
 • Yonghee, K., Savage, K. S., Howey, R. M. ve Van Hoof, H. B. (2009). Academic foundations for hospitality and tourism research: A reexamination of citations. Tourism Management, 30: 752– 758.
 • Yuan, Y., Gretzel, U. ve Tseng, Y. H. (2015). Revealing the Nature of Contemporary Tourism Research: Extracting Common Subject Areas Through Bibliographic Coupling. International Journal of Tourism Research, 17(5): 417–431.
 • Yüncü, D. K. ve Kozak, N. (2012). Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi: Araştırma Konuları ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Sosyal Ağ Analiz ile İncelenmesi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, 642-660.
 • Zencir, E. ve Kozak, N. (2012). Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Dergileri’nde yayımlanan turizm makalelerinin bibliyometrik profili (2000-2010). N. Kozak ve M. Yeşiltaş (Yay. Haz.). VI. Lisansüstü turizm öğrencileri araştırma kongresi bildiri kitabı içinde, 673-685.
 • Zopiatis, A., Theocharous, A. L. ve Constanti, P. (2015). The Past is Prologue to the Future: An Introspective View of Hospitality and Tourism Research. Scientometrics, 102(2): 1731-1753.
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp. Erişim Tarihi: 10.07.2018.
APA AYDIN B, AKSÖZ E (2019). Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. , 615 - 636. 10.21325/jotags.2019.381
Chicago AYDIN BİRGUL,AKSÖZ Emre Ozan Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. (2019): 615 - 636. 10.21325/jotags.2019.381
MLA AYDIN BİRGUL,AKSÖZ Emre Ozan Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. , 2019, ss.615 - 636. 10.21325/jotags.2019.381
AMA AYDIN B,AKSÖZ E Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. . 2019; 615 - 636. 10.21325/jotags.2019.381
Vancouver AYDIN B,AKSÖZ E Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. . 2019; 615 - 636. 10.21325/jotags.2019.381
IEEE AYDIN B,AKSÖZ E "Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili." , ss.615 - 636, 2019. 10.21325/jotags.2019.381
ISNAD AYDIN, BİRGUL - AKSÖZ, Emre Ozan. "Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili". (2019), 615-636. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.381
APA AYDIN B, AKSÖZ E (2019). Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 615 - 636. 10.21325/jotags.2019.381
Chicago AYDIN BİRGUL,AKSÖZ Emre Ozan Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7, no.1 (2019): 615 - 636. 10.21325/jotags.2019.381
MLA AYDIN BİRGUL,AKSÖZ Emre Ozan Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.1, 2019, ss.615 - 636. 10.21325/jotags.2019.381
AMA AYDIN B,AKSÖZ E Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(1): 615 - 636. 10.21325/jotags.2019.381
Vancouver AYDIN B,AKSÖZ E Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(1): 615 - 636. 10.21325/jotags.2019.381
IEEE AYDIN B,AKSÖZ E "Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, ss.615 - 636, 2019. 10.21325/jotags.2019.381
ISNAD AYDIN, BİRGUL - AKSÖZ, Emre Ozan. "Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7/1 (2019), 615-636. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.381