Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2873 - 2893 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2019.505 İndeks Tarihi: 18-06-2020

Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmaya konu olan, destinasyonların ekonomik ve toplumsal anlamda gelişmesindekilit bir rol oynayan kent turizmi, kentin sahip olduğu çekicilikleri ön plana çıkararakturistik faaliyetlere hizmet etmektedir. Türkiye’nin turizm faaliyetlerinin aktif bir şekildegerçekleştiği destinasyonlardan biri olan, “Fethiye” de bulunduğu konum ve sahip olduğuçekicilikler açısından büyük bir kent turizmi potansiyeline sahiptir. Bu doğrultudaçalışmanın amacı; Fethiye’nin kent turizmi potansiyelinin, özel tur kaptanlarının bakış açısıile değerlendirilmesidir. Çalışma, nitel görüşme tekniklerinden biri olan yüz yüze görüşmetekniği kullanılarak 61 kaptan ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları, Fethiye’nin yüksekdüzeyde turizm potansiyeline sahip olduğu fakat bu potansiyelin kente özgü eksiklikleryüzünden tam olarak ortaya çıkartılamadığı yönündedir. Yapılan analizler sonucu ortayaçıkan bulgular doğrultusunda bahsedilen olumsuzlukların giderilmesi açısından bazıöneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Evaluating the Tourism Potential of Touristic Destinations from the Point of View of Private Tour Captains

Öz:
The subject of this study, which plays a key role in the economic and social development of destinations in the city tourism, the city has attracted to the foreground serves the tourist activities. One of the major destinations of Turkey's tourism activities take place densely in Fethiye, where has a great potential for urban tourism in terms of its location and attractiveness. The aim of this study is, evaluation of Fethiye's city tourism potential from the point of view of private tour captains. The study is conducted with 61 captains by using face to face interview technique which is one of the qualitative interview techniques. Data are analyzed by Nvivo program. The results of the study indicate that Fethiye has a high tourism potential but this potential cannot be completely realized due to the deficiencies specific to the city. In line with the findings of the analyzes, some suggestions have been presented in terms of eliminating the mentioned negativities.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoylu, S. (2013). Kentin pazarlama ve markalaşmasına yönelik eylemlerin turizme etkilerinin Eskişehir örneğinde incelenmesi. Idealkent, 4(8), 150-169.
 • Akturan, U., & Oğuztimur, S. (2016). Kent markalaşması kavramının içeriği ve gelişimi: Farklı disiplinler farklı yaklaşımlar. Planlama Dergisi, 26(2), 117-129.
 • Ashworth, G., & Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32(1), 1-15.
 • Beedie, P. (2005). The adventure of urban tourism. Journal of Travel and Tourism Marketing, 18(3), 37–48.
 • Besli, Z. (2016).Türkiye’nin en güzel koyları. Erişim adresi: https://gezimanya.com/yazar/ozel-yazilar/zuhal-besli
 • Bramwell, B. (1998). User satisfaction and product development in urban tourism. Tourism Management, 19(1), 35- 47.
 • Brotherton, B. O. B., & Himmetoğlu, B. (1997). Beyond destinations—special interest tourism. Anatolia, 8(3), 11- 30.
 • Cave, J., & Jolliffe, L. (2012) Urban tourism. P. Robinson (Yay. Haz.) Tourism: The key concepts içinde (s. 268- 270). London: Routledge.
 • Collins-Kreiner, N., & Wall, G. (2007). Evaluating tourism potential: A SWOT analysis of the Western Negev, Israel. Turizam: međunarodni znanstveno-stručni časopis, 55(1), 51-63.
 • Douglas, N., Douglas, N., & Derrett, R. (eds), Special interest tourism, John Wiley and Sons, Milton: Australia. ISBN: 0471421715
 • Dyer, P., Gursoy, D., Sharma, B., & Carter, J. (2007). Structural modeling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia. Tourism Management, 28(2), 409-422.
 • Edwards, D., Griffin, T., & Hayllar, B. (2008). Urban tourism research: Developing an agenda. Annals of Tourism Research, 35(4), 1032-1052.
 • Eita, J.H. & Jordaan, A.C. (2014). Estimating the tourism potential in Namibia. Corporate Ownership and Control, 11(4):391-398.
 • Emekli, G. (2011a). Expo 2020 yolunda öğrenen kentler ve kent turizmi: İZMİR. İzmir Kültür ve Turizm Dergisi, 112-118.
 • Emekli, G. (2011b). Öğrenen turizm bölgeleri, kentler ve kent turizmine kuramsal yaklaşım. Ege Coğrafya Dergisi, 20(2), 27-39.
 • Emekli, G. (2018). Kent turizminde kültür ve yaratıcılık. TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM 3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara, 469-489.
 • Fethiye Deniz Ticaret Odası – (2019, 22 Kasım) Erişim adresi: http://www.dtofethiye.org.tr/
 • Hacıoğlu, N., & Avcıkurt, C. (2008). Turistik ürün çeşitlendirmesi. (Birinci Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Heydarzadegan, P. (2013). İran-Merağa ili peyzaj özelliklerinin turizm potansiyeli ve hareketliliği açısından değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hinch, T. D. (1996). Urban tourism: perspectives on sustainability. Journal of Sustainable Tourism, 4(2), 95-110.
 • Hsu, S. Y., Dehuang, N., & Woodside, A. G. (2009). Storytelling research of consumers' self-reports of urban tourism experiences in China. Journal of Business Research, 62(12), 1223-1254.
 • Kabeshova, A. (2013). Kazakistan'da turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik politikalar. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kalaycıoğlu, O. (2017). Balıkesir ili yerel yöneticilerinin turizme ve Balıkesir turizm potansiyeline bakiş açilari. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Koçak, N., & Tandoğan, G. K. (2008). Kent turizmi kapsamında fuar ve sergilerin Izmir turizmine olası etkileri: Expo örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 5(2), 6-15.
 • Law, C. (1992). Urban tourism and its contribution to economic regeneration. Urban Studies, 29(3/4), 599–618.
 • Mafunzwaini, A. E., & Hugo, L. (2005). Unlocking the rural tourism potential of the Limpopo province of South Africa: Some strategic guidelines. Development Southern Africa, 22(2), 251-265.
 • Miller, D., Merrilees, B., & Coghlan, A. (2015). Sustainable urban tourism: understanding and developing visitor pro-environmental behaviours. Journal of Sustainable Tourism, 23(1), 26-46.
 • Minbaeva A. (2010). Kırgızistan turizm potansiyeli’nin belirlenmesi ve uygulanabilecek turistik ürün çeşitleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Murphy, P. E. (1992). Urban tourism and visitor behavior. American Behavioral Scientist, 36(2), 200-211.
 • Nunkoo, R., & Ramkissoon, H. (2010). Small island urban tourism: A residents' perspective. Current Issues in Tourism, 13(1), 37-60.
 • Olcay, A., & Araboğa, Y. (2018). Bitlis ilinin turizm potansiyeli ve yerel halkın turizm olgusuna bakış açısı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 946-961.
 • Özdemir, G. (2014). Destinasyon yönetimi ve pazarlaması. (Birinci Basım). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özdemir, Ş., & Karaca, Y. (2009). Kent markası ve marka imajının ölçümü: Afyonkarahisar kenti imajı üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 113-134.
 • Pearce, D. G. (2001). An integrative framework for urban tourism research. Annals of Tourism Research, 28(4), 926- 946.
 • Roche, M. (1992). Mega-events and micro-modernisations: On the sociology of the new urban tourism. British Journal of Sociology, 43(4), 563–600.
 • Selvi Ünlü, T. (2017). Kent kimliğinin oluşumunda kentsel bellek ve kentsel mekân ilişkisi: Mersin örneği. Planlama Dergisi, 27(1), 75-93.
 • Şarkaya İçellioğlu, C. (2014). Kent turizmi ve marka kentler: Turizm potansiyeli açısından İstanbul’un SWOT analizi. Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 37-55.
 • Simpson, D. (2018). Leisure Tourism, Cabi Publishing.
 • Sohn, H. S., & Park, C. (1999). International visitors’ satisfaction with Pusan city and its implications for city marketing. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 4(1), 71-76.
 • Tichaawa, T. M., & Mhlanga, O. (2015). Residents’ perceptions towards the impacts of tourism development: The case of Victoria Falls, Zimbabwe. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 4(1), 1-15.
 • Trauer, B. (2006). Conceptualizing special interest tourism-frameworks for analysis. Tourism Management, 27(2), 183-200.
 • Tulunova T. (2012). Ülkesel kültür turizm potansiyeli ve Buryat Cumhuriyeti’nde uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Turizmde marka olmanın yolu destinasyondan geçer. (2019, 16 Temmuz). Erişim adresi: https://www.turizmaktuel.com/haber/turizmde-marka-olmanin-yolu-destinasyondan-gecer
 • Turizm ve Kentler Raporu – Aralık-2017 (2019, 21 Temmuz) Urban Strategy Partners London, UK. Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr/104772181-Urban-strategy-partners-london.html
 • UNWTO (2012), Global Report on City Tourism - Cities 2012 Project, Madrid, Spain.
 • Weaver, D. B. (1993). Model of urban tourism for small Caribbean islands. Geographical Review, 134-140.
 • Weiler, B., & Hall, C. M. (1992). Special interest tourism. Belhaven Press: London. ISBN: 1852930721
 • Zaidan, E. (2016). The impact of cultural distance on local residents perception of tourism development: The case of Dubai in UAE. Turizam: međunarodni znanstveno-stručni časopis, 64(1), 109-126.
APA ATAR A, ÇETİNKAYA F, ÖZDEMİR AKGÜL S (2019). Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. , 2873 - 2893. 10.21325/jotags.2019.505
Chicago ATAR Ayşe,ÇETİNKAYA Filiz Özlem,ÖZDEMİR AKGÜL Seda Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. (2019): 2873 - 2893. 10.21325/jotags.2019.505
MLA ATAR Ayşe,ÇETİNKAYA Filiz Özlem,ÖZDEMİR AKGÜL Seda Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. , 2019, ss.2873 - 2893. 10.21325/jotags.2019.505
AMA ATAR A,ÇETİNKAYA F,ÖZDEMİR AKGÜL S Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. . 2019; 2873 - 2893. 10.21325/jotags.2019.505
Vancouver ATAR A,ÇETİNKAYA F,ÖZDEMİR AKGÜL S Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. . 2019; 2873 - 2893. 10.21325/jotags.2019.505
IEEE ATAR A,ÇETİNKAYA F,ÖZDEMİR AKGÜL S "Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi." , ss.2873 - 2893, 2019. 10.21325/jotags.2019.505
ISNAD ATAR, Ayşe vd. "Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi". (2019), 2873-2893. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.505
APA ATAR A, ÇETİNKAYA F, ÖZDEMİR AKGÜL S (2019). Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 2873 - 2893. 10.21325/jotags.2019.505
Chicago ATAR Ayşe,ÇETİNKAYA Filiz Özlem,ÖZDEMİR AKGÜL Seda Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7, no.4 (2019): 2873 - 2893. 10.21325/jotags.2019.505
MLA ATAR Ayşe,ÇETİNKAYA Filiz Özlem,ÖZDEMİR AKGÜL Seda Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.4, 2019, ss.2873 - 2893. 10.21325/jotags.2019.505
AMA ATAR A,ÇETİNKAYA F,ÖZDEMİR AKGÜL S Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(4): 2873 - 2893. 10.21325/jotags.2019.505
Vancouver ATAR A,ÇETİNKAYA F,ÖZDEMİR AKGÜL S Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(4): 2873 - 2893. 10.21325/jotags.2019.505
IEEE ATAR A,ÇETİNKAYA F,ÖZDEMİR AKGÜL S "Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, ss.2873 - 2893, 2019. 10.21325/jotags.2019.505
ISNAD ATAR, Ayşe vd. "Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7/4 (2019), 2873-2893. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.505