Yıl: 2019 Cilt: 54 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 20 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077 İndeks Tarihi: 22-06-2020

OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi

Öz:
Bu çalışma, farklı ekonomik yapıdaki ülkelerde, kişi başına gelirdeki değişimlerin kişilerinçalışma yönündeki isteğinin bir ifadesi olan işgücüne katılım oranlarını (İGKO) nasıl etkilediğiniincelemektedir. Çalışmada, Yükselen Pazar ve OECD ülkelerinden oluşan iki ayrı ülke grubu için1990-2015 yılları arası panel veri kullanılmaktadır. Panel eşbütünleşme testleri kişi başına gelirartışı ile işgücüne katılım arasında tüm ülkelerde uzun dönemli bir ilişki olduğunugöstermektedir. Fakat OECD ülkeleri ve gelişmekte olan pazar ülkelerinde bu ilişkinin yönüfarklıdır. Gelişmekte olan pazar ekonomilerinde, kişi başına gelir artışı, kadın ve erkeklerinişgücüne katılımın oranlarını pozitif yönde etkilerken, OECD ülkelerinde bu etki negatif yöndedir.Tüm ülkelerde kişi başına gelirdeki artışlar, kadınları erkeklere kıyasla daha fazla işgücüpiyasasında tutmaktadır. Kişi başına gelirin artması durumunda, yükselen Pazar ülkelerindekadınların işgücüne katılım oranı, erkeklere kıyasla daha fazla artarken, OECD ülkelerindekadınların işgücüne katılımları, erkeklere göre daha az düşüş göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Relationship between Income Growth and Labor Force Participation in OECD and Emerging Countries: Panel Cointegration Analysis

Öz:
This study examines how per capita income (PCI) changes in countries with different economic structures affect labor force participation rates (LFPR), which is an expression of people's desire to work. In the study, panel data is used for two different countries groups consisting of emerging market and OECD countries, covering the years 1990-2015. Panel cointegration test results show a long-term relationship between PCI growth and LFPR in all countries. However, the direction of this relationship is different in OECD and emerging countries. While the increase in PCI in emerging market economies positively affects the women’s and men’s LFPR, this effect is negative in OECD countries. Increases in PCI in all countries keep women in the labor market more than men. In the case of rising PCI, the LFPR of women in emerging market countries increases more than men, while in the OECD countries women's LFPR decreases less than men’s LFPR.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
9
12
11
 • Anselin, L. (2001), “Spatial Econometrics”, In Baltagi, B. (Eds.), A Companion to Theoretical Econometrics pp: 301-330, Blackwell Publishers, Massachuttes.
 • Bai, J., Ng, S. (2004), “A PANIC Attack on Unit Roots and Cointegration,” Econometrica, Vol:72, No:4, pp:1127-1177.
 • Banerjee, A., Dolado, J., Mestre, R. (1998), “Error‐correction Mechanism Tests for Cointegration in a Single‐equation Framework,” Journal of Time Series Analysis, Vol:19, No:3, pp:267-283.
 • Blau, F. D., Kahn, L. M. (2007), “Changes in the Labor Supply Behavior of Married Women: 1980–2000”, Journal of Labor Economics, Vol:25, No:3, pp:393-438.
 • Breitung, J., Das, S. (2005), “Panel Unit Root Tests Under Cross‐Sectional Dependence”, Statistica Neerlandica, Vol:59, No:4, pp:414-433.
 • Breusch, T. S., Pagan, A. R. (1980), “The Lagrange Multiplier Test and İts Applications to Model Specification in Econometrics”, The Review of Economic Studies, Vol:47, No:1, pp:239- 253.
 • Chang, Y. (2004), “Bootstrap Unit Root Tests in Panels with Cross-Sectional Dependency”, Journal of Econometrics, Vol:120, No: 2, pp:263-293.
 • Eberhardt, M. (2013), “XTMG: Stata Module to Estimate Panel Time Series Models with Heterogeneous Slopes”, Statistical Software Components S457238, Boston College Department of Economics, revised 25 Jul 2013.
 • Erataş, F. (2012), “Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Ekseninde Krugman 45 Derece Kuralı'nın Geçerliliği: Küresel Bir Analiz”, Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Erataş, F., Başçı Nur, H. (2013), “Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: “Yükselen Piyasa Ekonomileri” Örneği”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, Cilt:35, Sayı:2, ss:207-23
 • Falzone, J. S. (2010)” La Participación De La Mujer Casada En La Población Activa Y El Papel Del Capital Humano. Evidencia En Estados Unidos. [Married Women’s Labor Force Participation and The Role Of Human Capital Evidence From The United States.]”, Clm. economía: Revista económica de Castilla-La Mancha, Vol:17, pp:263-278.
 • Frees, E. W. (1995), “Assessing Cross-Sectional Correlation in Panel Data”, Journal of Econometrics, Vol:69, No:2, pp:393-414.
 • Friedman, M. (1937), “The Use of Ranks to Avoid The Assumption of Normality Implicit in The Analysis of Variance”, Journal of the American Statistical Association, Vol:32, No:200, pp:675-701.
 • Greenwood, J., Seshadri, A., Yorukoglu, M. (2005), “Engines of Liberation. University of Rochester”, Review of Economic Studies, Vol:71, No:1, pp:109-133.
 • Gustafsson, S., Jacobsson, R. (1985), “Trends in Female Labor Force Participation in Sweden”, Journal of Labor Economics, Vol:3, No:1, Part 2, pp:256-274.
 • Hadri, K. (2000), “Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data”, The Econometrics Journal, Vol:3, No:2, pp:148-161.
 • Im, K. S., Pesaran, M. H., Shin, Y. (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, Vol:115, No:1, pp:53-74.
 • Killingsworth, M., Heckman J. (1985), “Female Labor Supply: A Survey”, In O. Ashenfelter and R. Layard (Eds.), Handbook of Labor Economics pp: 103-204, North-Holland: Amsterdam.
 • Levin, A., Lin, C. F., Chu, C. S. J. (2002), “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and FiniteSample Properties”, Journal of Econometrics, Vol:108, No:1, pp:1-24.
 • Levin, A., Lin, C. F., Chu, C. S. J. (2002), “Unit root Tests in Panel Data: Asymptotic and FiniteSample Properties”, Journal of Econometrics, Vol:108, No:1, pp:1-24.
 • Maddala, G. S., Wu, S. (1999), “A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol: 61, No:S1, pp:631-652.
 • Michael, R. T. (1985), “Consequences of The Rise in Female Labor Force Participation Rates: Questions and Probes”, Journal of Labor Economics, Vol:3, No:1, Part 2, pp:117-146.
 • Mishra, V., Nielsen, I., Smyth, R. (2010), “On the Relationship between Female Labour Force Participation and Fertility in G7 Countries: Evidence from Panel Cointegration and Granger Causality”, Empirical Economics, Vol:38, No:2, pp:361-372.
 • Nazlıoğlu, Ş. (2010), “Makro iktisat politikalarının tarım sektörü üzerindeki etkileri: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma”, Doktora Tezi, TC Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Newey, W. K., West, K. D. (1994), “Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation”, The Review of Economic Studies, Vol:61, No:4, pp:631-653.
 • Persyn, D., Westerlund, J. (2008), “Error-Correction-Based Cointegration Tests for Panel Data”, Stata Journal, Vol:8, No:2, pp:232-241.
 • Pesaran, M. H. (2004), General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, http://ftp.iza.org/dp1240.pdf (21.10.2017)
 • Pesaran, M. H. (2006), “Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with A Multifactor Error Structure”, Econometrica, Vol:74, No:4, pp:967-1012.
 • Pesaran, M. H. (2007), “A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross‐Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics, Vol:22, No:2, pp:265-312.
 • Pesaran, M. H., Yamagata, T. (2008), “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”, Journal of Econometrics, Vol:142, No:1, pp:50-93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., Yamagata, T. (2008), “A Bias‐Adjusted LM Test of Error Cross‐ Section Independence”, The Econometrics Journal, Vol:11, No:1, pp:105-127.
 • Phillips, P. C., Sul, D. (2003), “Dynamic Panel Estimation and Homogeneity Testing under Cross Section Dependence”, The Econometrics Journal, Vol:6, No:1, pp:217-259.
 • Psacharopoulos, G., Tzannatos, Z. (1993), “Economic and Demographic Effects on Working Women in Latin America”, Journal of Population Economics, Vol:6, No:4, pp:293-315.
 • Robertson, D., Symons, J. (2000), “Factor Residuals in SUR Regressions: Estimating Panels Allowing for Cross Sectional Correlation”, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science.
 • Shimada, H., Higuchi, Y. (1985), “An Analysis of Trends in Female Labor Force Participation in Japan”, Journal of Labor Economics, Vol:3, No:1, Part 2, pp:355-374.
 • Tansel, A. (2002), “Economic Development and Female Labor Force Participation in Turkey: Time-Series Evidence and Cross-Section Estimates”, METU/ERC Working Paper No. 02/3.
 • Tatoğlu, F. Y. (2012). İleri Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı, Beta Yayıncılık, İstanbul, Türkiye
 • Tsani, S., Paroussos, L., Fragiadakis, C., Charalambidis, I., Capros, P. (2012), “Female Labour Force Participation and Economic Development in Southern Mediterranean Countries: What Scenarios for 2030?”, MEDPRO Technical Report No:19.
 • Üçler, G., KIZILKAYA, O. (2014), ”Kadın İstihdamının Boşanma Ve Doğurganlık Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Bölgesel Panel Veri Analizi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:2,Sayı: 2/2, ss:28-43.
 • Westerlund, J., Edgerton, D. L. (2007), “A Panel Bootstrap Cointegration Test”, Economics Letters, Vol:97, No:3, pp:185-190.
 • Yıldırım, K., Doğrul, G. (2008), “Çalışmak Ya Da Çalışmamak”: Türkiye’de Kentsel Alanlarda Yasayan Kadınların İşgücüne Katılmama Kararlarının Olası Belirleyicileri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, ss:239-262
APA KESKİN H, aksoy e (2019). OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. , 1 - 20. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
Chicago KESKİN Halil İbrahim,aksoy emre OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. (2019): 1 - 20. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
MLA KESKİN Halil İbrahim,aksoy emre OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. , 2019, ss.1 - 20. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
AMA KESKİN H,aksoy e OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. . 2019; 1 - 20. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
Vancouver KESKİN H,aksoy e OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. . 2019; 1 - 20. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
IEEE KESKİN H,aksoy e "OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi." , ss.1 - 20, 2019. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
ISNAD KESKİN, Halil İbrahim - aksoy, emre. "OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi". (2019), 1-20. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
APA KESKİN H, aksoy e (2019). OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 54(1), 1 - 20. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
Chicago KESKİN Halil İbrahim,aksoy emre OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 54, no.1 (2019): 1 - 20. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
MLA KESKİN Halil İbrahim,aksoy emre OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.54, no.1, 2019, ss.1 - 20. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
AMA KESKİN H,aksoy e OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2019; 54(1): 1 - 20. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
Vancouver KESKİN H,aksoy e OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2019; 54(1): 1 - 20. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
IEEE KESKİN H,aksoy e "OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi." Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 54, ss.1 - 20, 2019. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077
ISNAD KESKİN, Halil İbrahim - aksoy, emre. "OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi". Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 54/1 (2019), 1-20. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077