Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 176 - 192 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.11611/yead.323641 İndeks Tarihi: 23-06-2020

CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Bu çalışma da havayolu şirketlerinde çalışan kadın kabin memurlarının kariyer planları ve kariyer hedefleri erkek kabin memurları ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve kadın kabin memurlarının cinsiyetlerinin kariyer planlarına ve kariyer hedeflerine olan etkilerine yönelik sonuçlara varılmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiş ve çeşitli sorun alanlarına ulaşılmıştır. Bu sorun alanları: “Erkek kabin memurları bu işi bir basamak olarak görmekteyken, kadın kabin memurlarının kariyerlerinin sonu olarak görmesi”, “Erkek kabin memurları bu işi farklı kültürleri tanımak için bir fırsat olarak görmekteyken, kadın kabin memurlarının çalışma yaşamında en çok maddi getiriyi bu işten elde edebileceğini düşünmesi”, “Erkek kabin memurları fiziksel yorgunluktan etkilenirken, kadın kabin memurlarının aile yaşamlarının olumsuz etkilenmesi” şeklindedir. Sorun alanlarının incelenerek literatür çerçevesinde desteklenmesi ile birlikte kadın kabin memurlarının toplumsal cinsiyet baskısı ile yaptıkları işi kariyerlerinin sonu olarak gördüğü veya kariyerlerine yine hizmetler sektöründe devam etmek istedikleri sonucu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelime:

THE EFFECTS OF SEXUAL DIFFERENCE ON CAREER PLANS AND CAREER TARGETS OF WOMEN STAFF: A QUALIFIED RESEARCH ON CABIN CREW IN AIRLINE COMPANIES

Öz:
In this study, the career plans and career goals of female cabin crews working in airlin companies were examined in comparison with male cabin crew. Also, theresults of the effects of the gender of female cabine tofficials on career plans and career goals were tried to be reached. In the study, a semi-structured interview technique was used and open-ended questions were asked to participants. The obtained data were analyzed by contentanalysis and various problem are as were reached. These problem areas are: "While male cabin crews see this as a step, it is the end of their career as female cabin crews", "Male cabin crews see this as an opportunity to get to know different cultures, because female cabin crews think they can get the most financial returns from their work", and "When male cabin crews are affected by physical exhaustion, the female cabin crew's family lives are affected negatively". With the examination of the problem areas and the support of the literature, female cabin crews see the work they do with gender pressure as a result of their careers or their career they want to continue in the service sector.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
 • Alparslan, Ali Murat, Çetinkaya Bozkurt, Özlem ve Özgöz, Ayşe (2015) “İşletmelerde Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın Çalışanların Sorunları”, MAKÜ İİBF Dergisi, 2(3): 67-72.
 • Arlı, Seçkin ve Nazik, Mahmut Hamil (2001) “Bilimsel Araştırmaya Giriş”, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Bebekoğlu, Gözdem ve Wasti, Arzu (2002) “Çalışan Kadınlara Yönelik Cinsiyet Temelli Düşmanca Davranışların Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2): 223.
 • Berberoğlu, Berch (2009) “Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş: Eleştirel Bir Perspektif”, Çev. Can Cemgil, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 204-215, İstanbul.
 • Besler, Senem ve Oruç, İlke (2010) “Türkiye’de ve Yazılı Basında Kadın Yöneticiler”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1): 19, Eskişehir.
 • Bingöl, Dursun (2004) “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Beta Yayıncılık, S. 245, İstanbul.
 • Bulut, Meryem Berrin (2014) “Kadınların Yüksek Pozisyonlara Gelememe Nedenleri”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(7):205-206.
 • Büyükyılmaz, Ozan, Ercan, Sertaç ve Gökerik, Mehmet (2016) “Öğrencilerin Kariyer Planlama Tutumlarının Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi: Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7): 2067.
 • Çarıkçı, İlker ve Oksay, Aygen (2004) “Örgütsel Yapı ve Meslek Farklılıklarının İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2): 170.
 • Çiftçi, Münire ve Cevher, Ezgi (2014) “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Kariyer Olanaklarına Bakış Açılarının İçerik Analizi ile İncelenmesi: Facebook Örneği”, Electronic Journal of Vocationalcolleges - Ağustos 2014 Bürokon Özel Sayısı, S. 220.
 • Deniz, Müjgân ve Hobikoğlu, Elif (2012) “Cinsiyete Göre Gelişme Endeksi Çerçevesinde Kadın İstihdamının Ekonomik Değerlendirmesi: Türkiye Örneği”, International Conference On Eurasianeconomies 2012, 126, Almaty - Kazakhstan.
 • Dikmetaş, Elif (2009) “Hastane Çalışanlarında Cinsiyet Farklılığının İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama”, KMU İİBF Dergisi, 16: 158-159.
 • Dursun, Salih ve İştar, Emel (2014) “Kadın Çalışanların Yaşamış Oldukları İş Aile Yaşamı Çatışmasının İş ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 28(3):127-130.
 • Ergül, Şebnem (1996) “Personel Yönetimi”, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Araştırma Yayınları, No: 9, s. 75, İstanbul.
 • Eryiğit, Süleyman (2000) “Kariyer Yönetimi”, Kamu-İş Dergisi, 6(1).
 • Fındıkçı, İlhami (1999) “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Alfa Basım Yayın ve Dağıtım, s. 343, İstanbul.
 • Güney, Salih (2000) “Yönetim ve Organizasyon El Kitabı”, Nobel Yayınları, 2. Baskı, s. 135, Ankara.
 • İnandı, Yusuf ve Tunç, Binali (2012) “Kadın Öğretmenlerin Kariyer Engelleri ile İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2): 205.
 • İrmiş, Ayşe ve Bayrak Sabahat (2001) “İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Kariyer Yönetimi”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1-2: 179.
 • Karataş, Zeki (2015) “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Sosyal Hizmet E-Dergi, 1(1): 69-70.
 • Kocacık, Faruk ve Gökkaya Veda (2005) “Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları”, Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi, 6(1): 208.
 • Koray, Meryem (1992) “Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri”, Amme İdaresi Dergisi, 25(1): 95.
 • Krıppendorff, Klaus (2004) “Content Analysis: An Introduction To Its Methodology”, Sage Publication, USA - New York.
 • Neuman, Lawrence (2012) “Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar: Cilt 2”, 5. Baskı, Yayın Odası, s. 321, İstanbul.
 • Omay, Umut (2015) “Çalışma Sosyolojisi”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 2702, Ed. Zerrin Sungur, s. 156, Eskişehir.
 • Önder, Nurcan (2013) “Türkiye’de Kadın İşgücünün Görünümü”, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 1(1): 51-54.
 • Özçatal, Elif Özlem (2011) “Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Çalışma Yaşamına Katılımı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF Dergisi, 1(1): 23-24, Çankırı.
 • Özgen, Hüseyin, Öztürk Azim ve Yalçın, Azmi (2002) “İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınları, s. 196, Ankara.
 • Özkaplan, Nurcan (2009) “Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi”, Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 1(2): 19.
 • Parlaktuna, İnci (2010) “Türkiye'de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(4): 1221-1223.
 • Sayılan, Fevziye (2008) “Kadın Emekçiler ve Sendikalar”, Emek Tartışmaları 1, Disk Yayınları, No: 56, s. 271-272, Ankara.
 • Taşlıyan, Mustafa, Arı, Nazmiye Ülkü ve Duzman, Burak (2011) “İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlama ve Kariyer Yönetimi: İibf Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2): 233.
 • Toksöz, Gülay (2013) "Toplumsal Cinsiyetin Perspektifinden Kalkınma ve İşgücü Piyasaları", Sendikacılık Akademisi Ders Notları 2, Türk-İş Yayınları, s. 292-295, Ankara.
 • Üzüm, Burcu ve Uçkun, Seher (2015) “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Kariyer Geleceği Beklentilerinin Ölçülmesi: Kocaeli MYO Örneği”, Elektronik Mesleki Geliştirme ve Araştırma Dergisi, 1: 79.
 • Yelboğa, Atilla (2007) “Bireysel Demografik Değişkenlerin İş Doyumu ile İlişkisinin Finans Sektöründe İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2): 2-3.
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2008) "Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri", Seçkin Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara.
 • Zencirkıran, Mehmet (2015) “Çalışma Sosyolojisi”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 2702, Ed. Zerrin Sungur, s. 184-186, Eskişehir.
APA yenihan b, balcı b, vardar ç (2018). CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. , 176 - 192. 10.11611/yead.323641
Chicago yenihan bora,balcı bayram,vardar çağla CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. (2018): 176 - 192. 10.11611/yead.323641
MLA yenihan bora,balcı bayram,vardar çağla CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. , 2018, ss.176 - 192. 10.11611/yead.323641
AMA yenihan b,balcı b,vardar ç CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. . 2018; 176 - 192. 10.11611/yead.323641
Vancouver yenihan b,balcı b,vardar ç CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. . 2018; 176 - 192. 10.11611/yead.323641
IEEE yenihan b,balcı b,vardar ç "CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA." , ss.176 - 192, 2018. 10.11611/yead.323641
ISNAD yenihan, bora vd. "CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". (2018), 176-192. https://doi.org/10.11611/yead.323641
APA yenihan b, balcı b, vardar ç (2018). CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(1), 176 - 192. 10.11611/yead.323641
Chicago yenihan bora,balcı bayram,vardar çağla CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16, no.1 (2018): 176 - 192. 10.11611/yead.323641
MLA yenihan bora,balcı bayram,vardar çağla CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.1, 2018, ss.176 - 192. 10.11611/yead.323641
AMA yenihan b,balcı b,vardar ç CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2018; 16(1): 176 - 192. 10.11611/yead.323641
Vancouver yenihan b,balcı b,vardar ç CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2018; 16(1): 176 - 192. 10.11611/yead.323641
IEEE yenihan b,balcı b,vardar ç "CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA." Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16, ss.176 - 192, 2018. 10.11611/yead.323641
ISNAD yenihan, bora vd. "CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16/1 (2018), 176-192. https://doi.org/10.11611/yead.323641