Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 196 - 206 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5222/SHYD.2019.15238 İndeks Tarihi: 25-06-2020

Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası

Öz:
AMAÇ: Yeni mezun hemşirelerin mesleki karar ve uygulamalardaki deneyimsizliği tıbbi hataların nedenleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bunoktadan hareketle çalışma, yeni mezun hemşirelerin tıbbi hata ve risklere yönelik farkındalıklarının arttırılmasında, simülasyona dayalı deneyiminetkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.YÖNTEM: Yarı deneysel nitelikteki çalışmanın örneklemini, özel bir üniversite hastanesinde çalışmaya başlayan ve 2018 yılı lisans mezunu olan 71 hemşire oluşturmuştur. Yeni mezunlardan, simülasyon ortamındaki 25 tıbbi hata ve riski belirlemeleri ve kendilerine verilen forma kaydetmeleri istenmiştir. Veri toplama aracı olarak; simülasyona dayalı deneyim öncesi ve sonrasında “Bireysel Özellikler Formu, Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği ve Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği”nden oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı testler, işaret testi ve Kruskal Wallis analizi kullanılmıştır.BULGULAR: Yeni mezunların %23,9’u tıbbi hata deneyiminin bulunduğunu ve %45,1’i tıbbi hataya tanıklık ettiğini belirtmiştir. Yalnızca 20 yeni mezunun, simülasyon ortamında 13 ve üzerinde (%28,2) tıbbi hata ve risk belirlediği saptanmıştır. Yeni mezunların simülasyona dayalı deneyim öncesi ve sonrasında “Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği ve Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği”nden elde ettikleri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 13 ve üzerinde tıbbi hata ve risk belirleyen yeni mezunların, simülasyona dayalı deneyim sonrasında “Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği”nden elde ettikleri puan ortalamasının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05).SONUÇ: Ufak tefek hatalar odası, yeni mezun hemşirelerin tıbbi hata ve risklere yönelik farkındalıklarının arttırılmasında yenilikçi bir araçtır. Bu yöntemin, klinik alanda gözlemsel çalışmalarla değerlendirilmesi ve yeni mezunların hizmet içi uyum eğitimine ve deneyimli hemşirelerin sürekli eğitimprogramlarına uyarlanması önerilmektedir
Anahtar Kelime:

A Method for Increasing The Awareness of New Graduate Nurses for Medical Errors and Risks: Minor Errors Room

Öz:
AIM: The inexperience of newly graduated nurses in professional decisions and practices is among the top causes of medical errors. From this point of view, the study was carried out in order to determine the effect of simulation-based experience on increasing awareness of new graduate nurses about medical errors and risks.METHOD: The quasi-experimental study was carried out with 71 nurses graduated in the year 2018 who began to work in a private university hospital. New graduates were asked to determine the 25 medical errors and risks in the simulation environment and write in the form given to them. The Individual Characteristics Form, the Medical Error Tendency Scale and the Attitude Scale in Medical Errors before and after the simulation- based test were completed by new graduates. Data were evaluated using descriptive tests, sign test and Kruskal Wallis analysis.RESULTS: The new graduates reported that they (23.9%) had experienced or witnessed (45.1%) medical errors. Only 20 (28.2%) new graduates detected ≥ 13 medical errors in the simulation settings. There was no statistically significant difference between the average scores of the new graduates they obtained from the The Medical Error Tendency Scale and the Attitude Scale in Medical Errors before and after the simulation-based experience (p>0.05). The mean score of the new graduates who determined ≥ 13 medical errors and risks in the error room was found to be statistically significantly higher (p<0.05).CONCLUSION: The minor errors room, was an effective and innovative tool to raise the new graduate nurses’ awareness of medical errors and risks. It is recommended that this method be evaluated with observational studies in the clinical field and adapted to the internal adjustment training of new graduates and continuous training programs of experienced nurses.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aebersold, M. (2018). Simulation-based learning: No longer a novelty in undergraduate education. The Online Journal of Issues in Nursing, 23:2. https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol23No02PPT39
 • Akgün Şahin, Z., Kardaş Özdemir, F. (2015). Hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12:3, 210-214.
 • Bari, A., Khan, R. A., Rathore, A. W. (2016). Medical errors: Causes, consequences, emotional response and resulting behavioral change. Pakistan Journal of Medical Science, 32:3, 523-528. https://doi.org/10.12669/pjms.323.9701
 • Breitkreuz, K. R., Dougal, R. L., Wright, M. C. (2016). How do simulated error experiences impact attitudes related to error prevention?. Simulation in Healthcare, 11:5, 323-333. https://doi.org/10.1097/SIH.0000000000000174
 • Cheragi, M. A., Manoocheri, H., Mohammadnejad, E., Ehsani, S. R. (2013). Types and causes of medication errors from nurse’s viewpoint. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 18:3, 228-231.
 • Clay, A. S., Chudgar, S. M., Turner, K. M., Vaughn, J., Knudsen, N. W., Farnan, J. M., et al. (2017). How prepared are medical and nursing students to identify common hazards in the intensive care unit?. Annals of American Thoracic Society, 14:4, 543-549. https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.201610-773OC
 • Daupin, J., Atkinson, S., Bedard, P., Pelchat, V., Lebel, D., Bussieres, J. F. (2016). Medication errors room: A simulation to assess the medical, nursing and pharmacy staffs’ ability to identify errors related to medication use system. Journal of Evaluation Clinical Practice, 22:6, 907-916. https://doi.org/10.1111/jep.12558
 • Er, F., Altuntaş, S. (2016). Hemşirelerin tıbbi hata yapma durumları ve nedenlerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3:3, 132-139. https://doi.org/10.5222/SHYD.2016.132
 • Farnan, J. M., Gaffney, S., Poston, J. T., Slawinski, K., Cappaert, M., Kamin, B., et al. (2015). Patient safety room of horrors: A novel method to assess medical students and entering residents’ ability to identify hazards of hospitalisation. BMJ Quality and Safety, 25:3, 153-158. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2015-004621
 • Fathi, A., Hajizadeh, M., Moradi, K., Zandian, H., Dezhkameh, M., Kazemzadeh, S., et al. (2017). Medication errors among nurses in teaching hopitals in the west of Iran: What we need to know about prevelance, types and barriers to reporting. Epidemiology and Health, 39: e2017022. https://doi.org/10.4178/epih.e2017022
 • Güleç, D., Seren İntepeler, Ş. (2013). Tıbbi hatalarda tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 15:3, 26-41.
 • Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) (2018). http://www.hepdak. org.tr/images/belgeler/b3_v3.pdf (Erişim 22.11.2018)
 • Hemşirelikte Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) (2014). http://www.hemed.org.tr/images/stories/hucep2014-pdf.pdf (Erişim 22.11.2018)
 • Henneman, E. A., Roche, J. P., Fisher, D. L., Cunningham, H., Reilly, C. A., Nathanson, B. H., et al. (2010). Error identification and recovery by student nurses using human patient simulation: Opportunity to improve patient safety. Applied Nursing Research, 23:1, 11-21. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2008.02.004
 • Hirani, S. A. A., Farlane, J. M. (2016). Medication errors by novice nurses in a pediatric and neonatal care setting of Pakistan: Analysis of problems and proposed solutions. Pediatrics and Neonatal Nursing: Open Access, 2:1. https://doi.org/10.16966/2470-0983.110
 • Işık Andsoy, I., Koz, G., Öztürk, Ö. (2014). Hemşirelerin tıbbi hata eğilimlerine yönelik bir çalışma. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1:1, 17-27. https://doi.org/10.17681/hsp.06267
 • Kahriman, I., Öztürk, H., Bahçecik, N., Sökmen, S., Küçük, S., Çalbayram, N. ve ark. (2018). The effect of theoretical and simulation training on medical errors of nurse students in Karadeniz Technical University, Turkey. The Journal of Pakistan Medical Association, 68:11, 1636-1643.
 • Kıymaz, D., Koç, Z. (2018). Identification of factors which affect tendency towards and attitudes of emergency unit nurses to make medical errors. Journal of Clinical Nursing, 27:5-6, 1160-1169. https://doi.org/10.1111/jocn.14148
 • Lee, E. (2017). Reporting of the medication administration errors by nurses in South Korean hospitals. International Journal for Quality in Health Care, 29:5, 728-734. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzx096
 • Mansour, M., Skull, A., Parker, M. (2015). Evaluation of World Health Organization multi-professional patient safety curriculum topics in nursing education: Pre-test, post-test, none-experimental study. Journal of Professional Nursing, 31:5, 432-439. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2015.03.002
 • Mansour, M. J., Al Shadafan, S. F., Abu-Sneineh, F. T., AlAmer, M. M. (2018). Integrating patient safety education in the undergraduate nursing curriculum: A discussion paper. The Open Nursing Journal, 12, 125-132. https://doi.org/10.2174/1874434601812010125
 • Maousavi-Raknabadi, R. S., Momennasab, M., Askarian, M., Haghshenas, A., Marjadi, B. (2018). Causes of medical errors and its under-reporting amongst pediatric nurses in Iran: A qualitative study. International Journal for Quality in Health Care, 31:7, 541-546. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzy202Murdoch,
 • N. L., Bottorff, J. L., McCullough, D. (2014). Simulation education approaches to enhance collaborative healthcare: A best practices review. International Journal of Nursing Education Scholarship, 10. https://doi.org/10.1515/ijnes-2013-0027
 • Murray, M., Sundin, D., Cope, V. (2018). New graduate registered nurses’ knowledge of patient safety and practice: A literature review. Journal of Clinical Nursing, 27:1-2, 31-47 https://doi.org/10.1111/jocn.13785
 • Özata, M., Altunkan, H. (2010). Hemşirelikte tıbbi hataya eğilim ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik analizi. II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, 3-20.
 • Pınar, G., Doğan, A., Kırlangıç, Y., Özdemir, Ç. (2010). Hemşirelerin hizmet içi uyum eğitimine ilişkin görüşleri. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi, 1:3, 199-205.
 • Rutledge, D. N., Retrosi, T., Ostrowski, G. (2018). Barriers to medication error reporting among hospital nurses. Journal of Clinical Nursing, 27:9-10, 1941-1949. https://doi.org/10.1111/jocn.14335
 • Simonsen, B. O., Daehlin, G. K., Johansson, I., Farup, P. G. (2014). Differences in medication knowledge and risk errors between graduating nursing students and working registered nurses: Comparative study. BMC Health Services Research, 14, 580-591. https://doi.org/10.1186/s12913-014-0580-7
 • Stomski, N., Gluyas, H., Andrus, P., Williams, A., Hopkins, M., Wlaters, J., et al. (2018). The influence of situation awareness training on nurses’ confidence about patient safety skills: A prospective cohort study. Nurse Education Today, 63, 24-8. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.01.019
 • Terzioğlu, F., Kapucu, S., Özdemir, L., Boztepe, H., Duygulu, S., Tuna, Z., ve ark. (2012). Simülasyon yöntemine ilişkin hemşirelik öğrencilerinin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16-23.
 • Treiber, L. A., Jones, J. H. (2018). After the medication error: Recent nursing graduates’ reflections on adequacy of education. The Journal of Nursing Education, 57:5, 275-280. https://doi.org/10.3928/01484834-20180420-04
 • Ünver, V., Taştan, S., Akbayrak, N. (2012). Medication errors: Perspectives of new graduated and experienced nurses. International Journal of Nursing Practice, 18:4, 317-324. https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2012.02052.x
 • Vaismoradi, M., Salsali, M., Marck, P. (2011). Patient safety: Nursing students’ perspectives and the role of nursing education to provide safe care. International Nursing Review, 58:4, 434-442. https://doi.org/10.1111/j.1466-7657.2011.00882.x
 • Wiest, K., Farnan, J., Byrne, E., Matern, L., Cappaert, M., Hirsch, K., et al. (2017). Use of simulation to assess incoming interns’ recognition of opportunities to choose wisely. Journal of Hospital Medicine, 12:7, 493-497. https://doi.org/10.12788/jhm.2761
 • Yiğitbaş, Ç., Oğuzhan, H., Tercan, B., Bulut, A., Bulut, A. (2016). Hemşirelerin malpraktis ile ilgili algı, tutum ve davranışları. Anadolu Kliniği, 21:3, 207-217. https://doi.org/10.21673/anadoluklin.254224 Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (2018). https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim 22.11.2018)
APA TARHAN M, DOĞAN P, YAMAN R, DİŞCİ R (2019). Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası. , 196 - 206. 10.5222/SHYD.2019.15238
Chicago TARHAN Merve,DOĞAN Pınar,YAMAN Rabia,DİŞCİ Rümeysa Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası. (2019): 196 - 206. 10.5222/SHYD.2019.15238
MLA TARHAN Merve,DOĞAN Pınar,YAMAN Rabia,DİŞCİ Rümeysa Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası. , 2019, ss.196 - 206. 10.5222/SHYD.2019.15238
AMA TARHAN M,DOĞAN P,YAMAN R,DİŞCİ R Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası. . 2019; 196 - 206. 10.5222/SHYD.2019.15238
Vancouver TARHAN M,DOĞAN P,YAMAN R,DİŞCİ R Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası. . 2019; 196 - 206. 10.5222/SHYD.2019.15238
IEEE TARHAN M,DOĞAN P,YAMAN R,DİŞCİ R "Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası." , ss.196 - 206, 2019. 10.5222/SHYD.2019.15238
ISNAD TARHAN, Merve vd. "Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası". (2019), 196-206. https://doi.org/10.5222/SHYD.2019.15238
APA TARHAN M, DOĞAN P, YAMAN R, DİŞCİ R (2019). Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 6(3), 196 - 206. 10.5222/SHYD.2019.15238
Chicago TARHAN Merve,DOĞAN Pınar,YAMAN Rabia,DİŞCİ Rümeysa Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 6, no.3 (2019): 196 - 206. 10.5222/SHYD.2019.15238
MLA TARHAN Merve,DOĞAN Pınar,YAMAN Rabia,DİŞCİ Rümeysa Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.6, no.3, 2019, ss.196 - 206. 10.5222/SHYD.2019.15238
AMA TARHAN M,DOĞAN P,YAMAN R,DİŞCİ R Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2019; 6(3): 196 - 206. 10.5222/SHYD.2019.15238
Vancouver TARHAN M,DOĞAN P,YAMAN R,DİŞCİ R Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2019; 6(3): 196 - 206. 10.5222/SHYD.2019.15238
IEEE TARHAN M,DOĞAN P,YAMAN R,DİŞCİ R "Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası." Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 6, ss.196 - 206, 2019. 10.5222/SHYD.2019.15238
ISNAD TARHAN, Merve vd. "Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası". Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 6/3 (2019), 196-206. https://doi.org/10.5222/SHYD.2019.15238