Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 83 Sayfa Aralığı: 45 - 60 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25095/mufad.579653 İndeks Tarihi: 03-07-2020

YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması

Öz:
Dünya’da yaşanan hızlı nüfus artışı, tüketici eğilimleri ve doğaya karışan zehirli atıklar, kirliliğin veçevreye yayılan sera gazlarının hızla artmasına neden olmaktadır. İklim değişikliklerinin getirdiği olumsuzluklarçevre ve insan sağlığını tehdit ederek dünyayı yaşanılabilir bir yer olmaktan giderek uzaklaştırmaktadır. Sağlıkkurumlarının temel görevi hastalıkların tedavisinden ziyade, hastalıklara yol açan nedenlerin ortadankaldırılmasında rol almaktadır. Bu nedenle de, insan sağlığını tehdit eden çevre sorunlarının önlenmesindeönemli bir role sahiptir. Son yıllarda sağlık hizmetlerinin sunumunda, kıt olan kaynakların israf edilmediği,çevreye duyarlı uygulamaların ön plana çıkartıldığı ve insanın sürdürülebilirliğinin teşvik edildiği “YeşilHastane” anlayışı önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, yeşil hastanelerde uygulanan “yeşil yaklaşımlar”la,muhasebe sistemi içerisinde çevre maliyetlerinin ve maliyet hesaplarının sınıflandırılmasının nasıloluşturulacağının tespit edilmesidir.
Anahtar Kelime:

Environmental Costs in Green Hospitals and Classification of Cost Accounts

Öz:
Rapid population growth in the world, consumer trends and toxic wastes associated with nature cause pollution and greenhouse gases to spread rapidly around the area. The adverse impacts of climate change threaten the environment and human health, thereby increasingly moving the world away from being a liveable place. The main purpose of health institutions is to play a role in eliminating the causes of diseases rather than the treatment of diseases. Therefore, they play an important role in the prevention of environmental problems that threaten human health. In recent years, in the provision of health services, the understanding of “Green Hospitals” has gained importance, where scarce resources are not wasted, environmentally sensitive practices are highlighted and human sustainability is promoted. The aim of this study is to determine how to classify environmental costs and cost calculations within the accounting system with green approaches applied in green hospitals.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Boyd, James (1998), “The Benefits of Ġmproved Environmental Accounting: An Economic Framework to Identify Priorities”, Discussion Paper, 98(49), pp.1-26.
 • ÇalıĢ, Yıldırım Ercan (2013), “Çevresel Maliyetlerin MuhasebeleĢtirilmesi”, Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B. Dergisi, 34(1), ss.175-190.
 • Environment Science Center (2003), “Greener Hospitals: Improving Environmental Performance”, Germany: Bristol-Myers Squibb Company, pp.1-52.
 • Gökdemir, Bülent (2008), “Küresel Su Krizine Çözüm ArayıĢları: ġebeke Suyu Hizmetlerine Özel Sektör Katılımı”, Ġstanbul: Türk Sanayicileri ve ĠĢadamları Derneği, Yayın No: TÜSĠAD-T/2008-09/470, ss.1-152.
 • Haftacı, Vasfi - Soylu, Kamuran (2008), “Çevresel Bilgilerin Muhasebesi ve Raporlanması”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), ss.92-113.
 • Jasch, Christine (2003), “The Use of Environmental Management Accounting (EMA) Foridentifying Environmental Costs”, Journal of Cleaner Production, 11(6), pp.667- 676.
 • Otlu, Fikret - Kaya, Gamze Ayça (2010), “Çevre Muhasebesi ile Ġlgili Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir AraĢtırma”, Akademik YaklaĢımlar Dergisi, 1(1), ss.43-56.
 • Özbirecikli, Mehmet (2000), “Çevre Muhasebesi Kavramı ve Yönetsel Kararlara Katkıları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), 7, ss.18-26.
 • Özbirecikli, Mehmet - Melek, Zeynep (2002), “Çevre Muhasebesi Çevresel Maliyetlerin Maliyet Muhasebesi Sistemine Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), 14, ss.85-90.
 • Özdemir, M.Tolga (2015), “Hastaneler ve Sağlık Tesisleri Ġçin LEED YeĢil Bina Sertifikası”,YeĢil Bina Dergisi, 33, ss.34-35.
 • Özyaral, Oğuz (2013), YeĢil Hastane, Haydar Sur ve Tunçay Palteki (Ed.), Hastane Yönetimi, Ġstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. ġti., ss.219-235.
 • Kirk, David (1998), “Attitudes to Environmental Management Held by a Group of Hotel Managers in Edinburgh”, International Journal of Hospitality Management, 17(1), pp.33- 47.
 • Ministry of The Environment Government of Japan (2005), “Environmental Accounting Guidelines”, Tokyo, pp.14-21.
 • Sezer, Özcan (2007), “Küresel Konferanslar ve Çevre Sorunları: Çevre Kalkınma ve Etik Açısından EleĢtirel Bir Değerlendirme”, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika ÇalıĢmaları Kongresi (ICANAS 38), ss.761-780.
 • Stevens, Tom (2014), “30 Most Environmentally Friendly Hospitals in the World”, Healthcare Administration Degree Programs, pp.1-8.
 • Terekli, Gözde - Özkan, Okan - Bayın, Gamze (2013), “Çevre Dostu Hastaneler: Hastaneden YeĢil Hastaneye”, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2), ss.37-54.
 • Ulusan, Hikmet (2010), “Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları’nın Çevresel Maliyet ve Borçların MuhasebeleĢtirilmesi ve Raporlanması Açısından Ġncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, 13(19), ss 75-99.
 • United States Department of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (2008),“EnergySmart Hospitals: Creating Energy Efficent, High Performance Hospitals”, Building Technologies Program, pp.1-2, https://www1.eere.energy.gov/buildings/ publications/pdfs/energysmarthospitals/esh_factsheet.pdf (05.07.2018).
 • United States Environmental Protection Agency (1995), “An Introduction to Anvironmental Accounting as a Business Management Tool: Key Concept and Terms”, Washington, pp.1-38, https://www.epa.gov/p2/introduction-environmentalaccounting- business-management-tool-key-concepts-and-terms (05.07.2018).
 • United States Environmental Protection Agency [EPA] (2012), “Saving Water in Hospitals”, Washington, pp.1-2, https://www.epa.gov/sites/production/files/2017- 01/documents /ws-commercial-factsheet-hospitals.pdf (05.07.2018).
 • World Health Organization and Health Care Without Harm (2009), “Healthy Hospitals, Healthy Planet, Healthy People: Addressing Climate Change in Health Care Setting”, England, pp.1-28,
 • https://www.who.int/globalchange/publications/healthcare_settings/en/ (13.04.2017).
 • http://a-tec.com.tr/laminer-hijyenik-hava-akis-unitesi (05.07.2018).
 • https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160422_paris_iklim_anlasmasi_imza (16.07.2018).
 • http://www.chp.edu/news/031711-leed-certification (04.07.2018).
 • https://www.dellchildrens.net/about-us/building-details/about-our-green-building/ (07.2018).
 • https://www.florence.com.tr/istanbul-florence-nightingale-hastanesi (05.07.2018).
 • http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/muhsisteb1ekmuh5b.htm (15.08.2018).
 • http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/4105/TurkiyeMuhasebeStandartlar%C4%B1 (15.08.2018).
 • https://www.memorial.com.tr/hastane-ve-tip-merkezleri/bahcelievler/ (05.07.2018).
 • https://oregon.providence.org/location-directory/p/providence-newberg-medical-center/ overview/ (04.07.2018).
 • http://www.radikal.com.tr/cevre/tbmm-kyoto-protokolune-evet-dedi-920286/ (16.07.2018).
 • https://www.saglik.gov.tr/TR,11482/enerji-verimliligi.html (03.07.2018).
 • http://smartecodesign.com/?page_id=1607 (05.07.2018).
 • http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (16.07.2018).
APA EKERGİL V, Savaş A (2019). YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması. , 45 - 60. 10.25095/mufad.579653
Chicago EKERGİL VEDAT,Savaş Ali Bertan YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması. (2019): 45 - 60. 10.25095/mufad.579653
MLA EKERGİL VEDAT,Savaş Ali Bertan YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması. , 2019, ss.45 - 60. 10.25095/mufad.579653
AMA EKERGİL V,Savaş A YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması. . 2019; 45 - 60. 10.25095/mufad.579653
Vancouver EKERGİL V,Savaş A YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması. . 2019; 45 - 60. 10.25095/mufad.579653
IEEE EKERGİL V,Savaş A "YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması." , ss.45 - 60, 2019. 10.25095/mufad.579653
ISNAD EKERGİL, VEDAT - Savaş, Ali Bertan. "YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması". (2019), 45-60. https://doi.org/10.25095/mufad.579653
APA EKERGİL V, Savaş A (2019). YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(83), 45 - 60. 10.25095/mufad.579653
Chicago EKERGİL VEDAT,Savaş Ali Bertan YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.83 (2019): 45 - 60. 10.25095/mufad.579653
MLA EKERGİL VEDAT,Savaş Ali Bertan YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.83, 2019, ss.45 - 60. 10.25095/mufad.579653
AMA EKERGİL V,Savaş A YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2019; 0(83): 45 - 60. 10.25095/mufad.579653
Vancouver EKERGİL V,Savaş A YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2019; 0(83): 45 - 60. 10.25095/mufad.579653
IEEE EKERGİL V,Savaş A "YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.45 - 60, 2019. 10.25095/mufad.579653
ISNAD EKERGİL, VEDAT - Savaş, Ali Bertan. "YeĢil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması". Muhasebe ve Finansman Dergisi 83 (2019), 45-60. https://doi.org/10.25095/mufad.579653