Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1209 - 1244 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14527/pegegog.2019.040 İndeks Tarihi: 08-07-2020

Technology-supported global education: A mixed method study

Öz:
The purpose of this study was to investigate the effects of using communicationtechnologies in teaching of attainments related to global education in social studiescourse on students’ academic success, knowledge retention and their opinions onteaching practice. The research was carried out on the 6th grade students in asecondary school in the province of Samsun. In the research, exploratory order model,one of the mixed method research designs, was used. There were 44 students in theexperimental group and 41 students in the control group. “Academic achievementtest" was used for data collection. The second phase of the study was designed as acase study and a semi-structured interview form was used to collect data. Theinterview form prepared for 10 students in the experimental group was applied. Onefactor ANOVA was used for the repeated measures of the relationship between pretest, post-test and retention scores of the experimental and control groups todetermine the retention of the program in learning. Descriptive analysis method wasused in the analysis of qualitative data. At the end of the research, it was found thatthe technology supported teaching program applied to the experimental group wasmore effective in increasing students' academic achievement and learning retentioncompared to the teaching application in the control group which was not supported bycommunication technologies and where teacher-centered teaching -straightexpression method- was used.
Anahtar Kelime:

Teknoloji destekli küresel eğitim: Bir karma yöntem çalışması

Öz:
Bu çalışma, sosyal bilgiler dersinde küresel eğitimle ilgili kazanımların öğretiminde iletişim teknolojileri kullanarak uygulaması yapılan öğretimin, öğrencilerin akademik başarısına ve bilginin kalıcılığına olan etkisini ortaya çıkarmak ve onların yapılan öğretim uygulamasına yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Samsun ilindeki bir ortaokulda öğrenim gören 6. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmada karma yöntem araştırma desenlerinden açımlayıcı sıralı model kullanılmıştır. Deney grubunda 44, kontrol grubunda 41 öğrenci yer almıştır. Veri toplama amacıyla “Akademik Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırmanın ikinci aşaması ise durum çalışması olarak desenlemiş, verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formundan faydalanılmıştır. Deney grubunda yer alan 10 öğrenciye hazırlanan görüşme formu uygulanmıştır. Uygulanan programın öğrenmedeki kalıcılığını belirlemek için deney ve kontrol gruplarının ön-test, son-test ve kalıcılık puanları arasındaki ilişkiyi gösteren tekrarlı ölçümler için Tek Faktörlü ANOVA kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonunda deney grubuna uygulanan teknoloji destekli öğretim programının, kontrol grubuna uygulanan öğretmen merkezli eğitime göre öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada ve öğrenme kalıcılığı sağlamada daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkalın, M. (2010a). Sosyal bilgiler eğitiminde yeni yaklaşımlar: Çokkültürlü ve küresel eğitim. İlköğretim Online, 9(3), 1226-1237.
 • Açikalin, M. (2010). The influence of global education on the Turkish social studies curriculum. The Social Studies, 101(6), 254-259.
 • Açıkgöz, K.Ü. (2007). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Gelişim Coşkusu.
 • Addey, C. (2017). Golden relics & historical standards: How the OECD is expanding global education governance through PISA for development. Critical Studies in Education, 58(3), 311-325.
 • Ahad, N. A., Yin, T. S., Othman, A. R. & Yaacob, C. R. (2011). Sensitivity of normality tests to non-normal data. Sains Malaysiana, 40(6), 637-641.
 • Ainscow, M. (2016). Diversity and equity: A global education challenge. New Zealand Journal of Educational Studies, 51(2), 143-155.
 • Akbaba, B. (2009). Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.
 • Akgün, A., Özden, M. Çinici, A., Aslan, A. & Berber, S. (2014). Teknoloji destekli öğretimin bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarıya etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 27- 46.
 • Aksin, A. (2006). İlköğretim sosyal bilgiler dersinin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin erişiye etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 25, 11-22.
 • Aktepe, V. (2005). Eğitimde bireyi tanımanın önemi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 15-24.
 • Alazzi, K. (2011). Teachers perceptions and conceptions of global education: A study of Jordanian secondary of social studies teachers. The Journals of Multiculturalism in Education, 7(1), 1-19.
 • Alice, A. & Bundy, D. A. P. (2018). The global partnership for education: forging a stronger partnership between health and education sectors to achieve the sustainable development goals. The Lancet, 2(7), 473-474.
 • Alioğlu, N. (2011). Yeni medya sanatı ve estetiği. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Allegra, M., Chifari, A. & Ottaviano, S. (2001). ICT to train students towards creative thinking. Educational Technology ve Society, 4(2), 48-53.
 • Altınışık, S. & Orhan, F. (2002), Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarıları ve derse karsı tutumları üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41-49.
 • Alver, F. (2005). Neil postman'ın çocukluğun yok oluşu sürecinde iletişim teknolojisi eleştirisinin eleştirisi. İletişim Araştırmaları, 2(2), 129-141.
 • Amin, A. & Thrift, N. (1995). Globalization, institutions, and regional development in Europe. In A. Amin & N. Thrift (Eds), European science foundation series (pp. 22-46). UK: Oxford University Press. Aslan, K. (2004). Küreselleşmenin eğitim boyutu. Ege Eğitim Dergisi, 5, 1-5.
 • Azeta, A. A. (2008). A multi-channel approach for collaborative web-based learning. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 9(4), 128-137.
 • Baltacı, M. & Akpınar, B. (2011). Web tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 77-88.
 • Bayar, F. (2008). Küreselleşme kavramı ve küreselleşme sürecinde Türkiye. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 32, 25-34.
 • Bentley, J. (2003). İnsanları motive etme. (Trans. O. Yıldırım.). İstanbul: Hayat Yayınevi.
 • Boshuizen, H. P. A. & Wopereis, I. G. J. H. (2003). Pedagogy of training in ınformation and communications technology for teachers and beyond. Technology, Pedagogy and Education, 12(1), 149-159.
 • Bozkurt, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi bağlamında küresel eğitime ilişkin görüşleri. Unpublished master’s thesis, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Buckingham, D. (2002). Media education-A global strategy for development. Retrieved April 20, 2016, http://www.mediacultureonline.de/fileadmin/user_upload/Medienbildung_MCO/fileadmin/bibliothek/buckingham_mediaeducation/buckingham_media-education.pdf.
 • Butler, J. B. & Mautz, R. D. (1996). Multimedia presentations and learning: A laboratory experiment. Issues in Accounting Education, 11(2), 259-280.
 • Büyükbaykal, C. I. (2014). Küreselleşme ve küresel çağda medya. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri. Retrieved December 25, 2016, http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf.
 • Case, R. (1993). Key elements of a global perspective. Social Education, 57(6), 318-325.
 • Chin, A. & Jacobsson, T. (2016). TheGoals.org: Mobile global education on the sustainable development goals. Journal of Cleaner Production, 123(1), 227-229.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (Trans. A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
 • Collins, A. & Halverson, R. (2018). Rethinking education in the age of technology: The digital revolution and schooling in America. New York: Teachers College Press.
 • Çağlar, A. (2008). Küreselleşme ve eğitimin geleceği: Genel bir çerçeve. İstanbul: TÖDER Yayınları.
 • Çaycı, B. (2007). Kavram öğreniminde kavramsal değişim yaklaşımının etkililiğinin incelenmesi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çelik, F. (2006). Türk eğitim sisteminde hedefler ve hedef belirlemede yeni yönelimler. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(11), 1-15.
 • Çuhadar, E. & Ünal, F. (2017). Yaşam boyu öğrenmeye katkı sağlayan yerel gazete haberleri (Bartın İli Örneği). Journal of International Social Research, 10(49), 416-423.
 • Dağhan, G., Kibar-Nuhoğlu, P., Çetin-Menzi, N., Telli, E. & Akkoyunlu, B. (2015). Öğretmen adaylarının sosyal medya destekli bilimsel iletişimi kullanmaları üzerine nitel bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 29(2), 258-274.
 • Damirchi-Sadri, E. (2014). Barış eğitimi programının yedinci sınıf öğrencilerinin çatışma çözme ve iletişim becerilerine etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Davey, L. (1991). The application of case study evaluations. Practical Assessment, Research & Evaluation, 2(9). Retrieved August 20, 2016, http://pareonline.net/getvn.asp?v=2&n=9.
 • Dean, S. L. (2003). A study of innovation in community college global education. Unpublished doctorate dissertation, The University of Texas at Austin, Texas.
 • Deniz, L. & Gürültü, E. (2018). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 355-367.
 • Demir, Ü. (2016). Sosyal medya kullanimi ve aile iletişimi: çanakkale'de lise öğrencileri üzerine bir araştirma. Selçuk İletişim, 9(2), 27-50.
 • Demirel, Ö. (2000). Planlamadan uygulamaya öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitim sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Doğan, N. K. (2006). Televizyon programlarındaki şiddet öğelerinin çocuklar üzerindeki etkisi ve ebeveynlerin tutumlarının belirlenmesine yönelik araştırma. İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, 26, 1-15.
 • Doğutaş, A. (2013). Medya şiddetinin çocuklar üzerindeki etkisi. BÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 107- 126.
 • Doran, R. L. (1980). Basic measurement and evaluation of science instruction. Retrieved August 12, 2016, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED196733.pdf.
 • Erden, M. & Akman, Y. (1997). Eğitim psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Erjem, Y. & Çağlayandereli, M. (2006). Televizyon ve gençlik: Yerli dizilerin gençlerin model alma davranışı üzerindeki etkisi. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 15–30.
 • Fluck, A. (2003). Integration or transformation? A cross-national study of information and communication technology in school education. Unpublished doctorate dissertation, University of Tasmania, Australia.
 • Gallo, J. & Beckman, P. (2016). A global view of rural education: Teacher preparation, recruitment, and retention. A Global View of Rural Education, 3(1), 1-4.
 • Gençtanırım, D. (2018). Bireysel farklılıklar. Ş. Işık (Ed.), Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • George, R. (2006). A cross-domain analysis of change in students’ attitudes toward science and attitudes about the utility of science. International Journal of Science Education, 28(6), 571-589.
 • Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press.
 • Given, L. M. (2008). The sage encyclopedia of qualitative research methods. California: SAGE Publications.
 • Savcı, M. & Aysan, F. (2017). Teknolojik bağımlılıklar ve sosyal bağlılık: İnternet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının sosyal bağlılığı yordayıcı etkisi. Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30(3), 202-216.
 • Şahin, M. & Gülnar, B. (2016). İletış̇ıṁ korkusu ve ıṅ ternet kullanimi ıl̇ış̇kıṡı:̇ Türkıẏ e’dekı ̇ ünıv̇ ersıṫe öğrencıl̇erı ̇arasinda bıṙ alan araştırması. Selçuk İletişim, 9(2): 5-26.
 • Güven, İ. (1999). Küreselleşme ve eğitim dizgesine yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1), 145-159.
 • Han, S. & Yi, Y. J. (2018). How does the smartphone usage of college students affect academic performance?. Journal of Computer Assisted Learning, 35(1), 13-22.
 • Hamidi, H. & Chavoshi, A. (2018). Analysis of the essential factors for the adoption of mobile learning in higher education: A case study of students of the University of Technology. Telematics and Informatics, 35(4), 1053-1070.
 • Haselkorn, J. (2014). An investigation of pre-service social studies teachers' beliefs about global education: Evidence from personal narratives of learning and teaching. Unpublished doctorate dissertation, University of Pittsburg, Pensilvanya.
 • Heafner, T. (2004). Using technology to motivate students to learn social studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53.
 • Heflin, H., Shewmaker, J. & Nguyen, J. (2017). Impact of mobile technology on student attitudes, engagement, and learning. Computers & Education, 107, 91-99.
 • Holden, J. T. & Westfall, P. J. (2005). An instructional media selection guide for distance learning. Retrieved August 20, 2016, https://www.calvin.edu/~dsc8/documents/IMSGDL-5thRev-NDLW.pdf.
 • İlhan, G. O. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde çoklu ortam kullanım yararı. Unpublished master’s thesis, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • İlhan, İ. İ. (2009). Küreselleşmenin eğitime yansımaları. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Jonassen, D. H., Campbell, J. P. & Davidson, M. E. (1994). Learning with media: Restructuring the debate. Educational Technology Research and Development, 42(2), 31-39.
 • Kan, Ç. (2009). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel sorunlarla ilgili tutumları ve ders programlarına yönelik önerileri. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaplan, M. (2019). Türk İngilizce öğretmenlerinin ve öğrencilerin küresel meselelerin kullanımı ile ilgili algıları ve deneyimleri. Unpublished master’s thesis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Karaduman, H. (2005). Sosyal bilgiler dersinde yapılandırmacı öğrenme ilkelerine göre hazırlanan öğretim materyallerinin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi. Unpublished master’s thesis, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karasar, Ş. (2004). Eğitimde yeni iletişim teknolojileri internet ve sanal yüksek eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 117-125.
 • Karlsen, G. E. (2002). Eğitim yönetişimi, küreselleşme ve demokrasi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 93-104.
 • Kılınç, B. & Kılınç, E. P. (2018). Yeni medya ortamında çocuk birey: Yeni İletişim teknolojileri ve medya pedagojisinin önemi. Akdeniz İletişim Dergisi, 22, 9-23.
 • Kilpatrick, J. E. (2010). Global education in massachusetts: A case study of two high schools. Unpublished doctorate dissertation, Boston University, Boston.
 • Kirkwood, T. F. (2001). Our global age requires global education: Clarifying definitional ambiguities. The Social Studies, 92(1), 10-15.
 • Kniep, W. M. (1986). Defining a global education by its content. Social Education, 50(6), 437-46.
 • Knight, J. (2015). Updating the definition of internationalization. Retrieved August 20, 2016, http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/viewFile/7391/6588.
 • Knill, O. (2007). Benefits and risks of media and technology in the classroom. Retrieved December 22, 2016, https://www.researchgate.net/profile/Oliver_Knill/publication/265746110_Benefits_and_Risks_of_
 • Media_and_Technology_in_the_Classroom/links/5567c42308aeccd777378d00.pdf.
 • Koç, A. & Ayık, Y. Z. (2017). Sosyal medya destekli eğitim: 6. ve 7. sinif fen bilimleri ve ingilizce derslerinde sosyal ağ kullaniminin öğrencilerin akademik başarilarina etkisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(10), 7-19.
 • Koluman, S. (2011). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan küresel bağlantılar öğrenme alanına yönelik öğretmen görüşleri: Balıkesir ili örneği. Unpublished master’s thesis, Balıkesir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Koszalka, T. & Wang, X. (2002). Integrating technology into learning: A summary view of promises and problems. Educational Technology & Society, 5(1), 179-183.
 • Kuonanoja, L. & Oinas-Kukkonen, H. (2018). Recognizing and mitigating the negative effects of ınformation technology use: A systematic review of persuasive characteristics in ınformation systems. Nordic Contributions in IS Research, 326, 14-25.
 • Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2007). An array of qualitative analysis tools: A call for data analysis triangulation. School Psychology Quarterly, 22, 557–584.
 • Lim, C. P. & Ching, C. S. (2004). An activity-theoritical approach to research of ICT integration in Singapore schools: Orienting activities and learner autonomy. Computers ve Education, 43, 215-236.
 • Lingard, B. (2019). The global education industry, data infrastructures, and the restructuring of government school systems. Researching the Global Education Industry, 135-155.
 • Marshall, H. (2007). Global education in perspective: Fostering a global dimension in an English secondary school. Cambridge Journal of Education, 37(3), 355-374.
 • Marzano, R. J. (1992). A different kind of classroom: Teaching with dimensions of learning. Retrieved August 20, 2016, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED350086.pdf.
 • Mayer, R. E. (1997). Multimedia learning: Are we asking the right questions?. Educational Psychologist, 32(1), 1-19.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry. Boston: Pearson Education.
 • MEB. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6-7. sınıflar öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB. (2014). İlköğretim sosyal bilgiler 4-5 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB. (2015). İlköğretim sosyal bilgiler 6-7 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Retrieved August 25, 2018, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354.
 • Mene, J. M. & Mene, J. W. (1972). The relative efficiency of bimodal presentation as an aid to learning. Audio Visual Communication Review, 20, 170-180.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Trans. S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Merryfield, M. (1995). Teacher education in global and international education. Retrieved August 20, 2016, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED384601.pdf.
 • Merryfield, M. (1997). A framework for teacher education in global perspectives. In M. Merryfield, E. Jarchow & S. Pickert (Eds.), Preparing teachers to teach global perspectives: A handbook for teacher educators (pp. 83-119). CA: Corwin Press.
 • Motschnig-Pitrik, R. & Holzinger, A. (2002). Student-centered teaching meets new media: Concept and case study. Educational Technology & Society, 5(4), 160-172.
 • Mundy, K. & Manion, C. (2008). Global education in Canadian elementary schools: An exploratory study. Canadian Journal of Education, 31(4), 941-974.
 • Najjar, L. J. (1996). Multimedia information and learning. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 5, 129-150.
 • Oğuz, T. (2016). Çağdaş narkıṡıṡos’lar: Facebook kullanim alişkanliklari ve narsıṡ ıżm. Selçuk İletişim, 9(2): 51- 68.
 • Owston, R. D. (1997). The world wide web: A technology to enchance teaching and learning?. Educational Researcher, 26(2), 27-33.
 • Özden, Y. (2005). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Özkan, T. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin küresel eğitime yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Öztürk, B. (1999). Öğrenme ve öğretmede dikkat. Milli Eğitim Dergisi, 144. Retrieved August 23, 2016, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/144/ozturk.htm.
 • Öztürk, C. & Baysal N. (1999). İlköğretim 4-5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 11-20.
 • Öztürk, F. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin küresel eğitim bilgi, deneyim ve uygulamaları. Unpublished master’s thesis, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Öztürk, M. F. & Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Journal of World of Turks, 7(1), 101- 120.
 • Pike, G. (2000). Global education and national identity: In pursuit of meaning. Theory Into Practice, 39(2), 64-73.
 • Pincas, A. (2001). Culture, cognition and communication in global education. Distance Education, 22(1), 30-51.
 • Popham, W. J. (2005). Students' attitudes count. Educational Leadership, 62(5), 84-85.
 • Purcell, K., Heaps, A., Buchanan, J. & Friedrich, L. (2013). How teachers are using technology at home and in their classrooms. Retrieved August 20, 2016, http://www.pewinternet.org/files/oldmedia/Files/Reports/2013/PIP_TeachersandTechnologywithmethodology_PDF.pdf.
 • Rashid, T. & Asghar, H. M. (2016). Technology use, self-directed learning, student engagement and academic performance: Examining the interrelations. Computers in Human Behavior, 63, 604-612.
 • Raupers, P. M. (2000). Effects of accommodating learning-style preferences on long-term retention of technology training content. National Forum of Applied Educational Research Journal, 13(2), 23-26.
 • Reimer, K. & McLean, L. R. (2009). Conceptual clarity and connections: Global education and teacher candidates. Canadian Journal of Education, 32(4), 903-926.
 • Reiser, R. A. (2001). History of a history of instructional design and technology: Part 1: A history of instructional media. ETR&D, 49(1), 53-64.
 • Robertson, R. (1999). Küreselleşme, toplum kuramı ve küresel kültür. (Trans. Ü. H. Yolsal.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2013). Integrating educational technology into teaching. Boston, MA: Pearson.
 • Russell, T. L. (1999). No significant difference phenomenon (NSDP). USA: North Carolina State University. Sandholtz, J. H., Ringstaff, C. & Dwyer, D. C. (1997). Teaching with technology: Creating student-centered classrooms. New York: Teachers College Press.
 • Savelyeva, T. (2008). Defining a global learning environment in higher education: A case for the global seminar project. Unpublished doctorate dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia.
 • Scheunpflug, A. & Asbrand, B. (2006). Global education and education for sustainability. Environmental Education Research, 12(1), 33-46.
 • Schüler, A., Scheiter, K. & Gerjets, P. (2013). Is spoken text always better? Investigating the modality and redundancy effect with longer text presentation. Computers in Human Behavior, 29(4), 1590-1601.
 • Semerci, A. (1999). Öğretim amaçlı bir çoklu ortam yazılımı geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Seven, M. A. & Engin, A. O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 189-212.
 • Sezgin, E. (2002). İkili kodlama kuramına dayalı olarak hazırlanan multimedya ders yazılımının fen bilgisi öğretimindeki akademik başarıya, öğrenme düzeylerine ve kalıcılığa etkisi. Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Shepherdson, E. (2001). Teaching concepts utilizing active learning computer environments. Unpublished doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
 • Şahin, T. Y. (2000). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamların (multimedia) etkililiği. Eğitim Araştırmaları, 1(1), 68-73.
 • Tahiroğlu, A. Y., Çelik, G. G., Bahalı, K. & Avcı, A. (2010). Medyanın çocuk ve gençler üzerine olumsuz etkileri; şiddet eğilimi ve internet bağımlığı. Yeni Sempozyum, 48, 19-30.
 • Tezcan, M. (1984). Okulda başarısızlık ve önlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 17(1), 385-388.
 • Tezci, E. (2003). Web tabanlı eğitimin demokrası bilincinin gelişimine etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(3), 157-163.
 • Tok, T. N. (2017). Etkili öğretim ıç̇ in yöntem ve teknikler. A. Doğanay (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tokdemir, M., Deveci, S. E., Açık, Y., Yağmur, M., Gülbayrak, C. & Türkoğlu, R. (2009). İlköğretim öğrencilerinin en sık izledikleri televizyon programlarına göre fiziksel şiddete başvurma ve fiziksel şiddete yaklaşımlarının karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 6(2), 74–85.
 • Tondeur, J., Braak, V. J., Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. (2017). Understanding the relationship between teachers’ pedagogical beliefs and technology use in education: a systematic review of qualitative evidence. Educational Technology Research abd Development, 65(3), 555-575.
 • Tutkun, Ö. F., Demirtaş, Z., Açıkgöz, T. & Tekşal-Demirel, S. (2017). Televizyon ve dijital oyunların ortaokul öğrencilerinin şiddete eğilimine etkisi. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 83-91.
 • Türker, H. & Yaylak, E. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde internet tabanlı öğretim yönteminin ders başarısına etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 153-167.
 • Türkmen, D. B. (2001). Eğitim teknolojisi kullanımının okuduğunu anlama becerisine etkisi. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.
 • Verger, A., Steiner-Khamsi, G. & Lubienski, C. (2017). The emerging global education industry: analysing market-making in education through market sociology. Globalisation, Societies and Education, 15(3), 325-340.
 • Walters, A. S. (1994). Using visual media to reduce homophobia: A classroom demonstration. Journal of Sex Education & Therapy, 20(2), 92-100.
 • Wilson, B. & Lowry, M. (2000). Constructivist learning on the web. In E. J. Burge (Ed.), New directions for adult and continuing education: The strategic use of learning technologies. San Francisco, CA: JosseyBass.
 • Yang, H. C. (2010). How well are secondary social studies teachers prepared to teach global education? Pre-service teacher and faculty's perspectives of the ımplementation of global education in teacher education programs in Taiwan. Unpublished doctorate dissertation, The Ohio State University, Ohio.
 • Yang, R. & Vidovich, L. (2002). Üniversiteleri küreselleştirme bağlamında konumlandırmak. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 209-222.
 • Yavuz, S. & Coşkun, A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276-286.
 • Yazıcı, H., Bulut, R. & Aktürk, V. (2013). Sosyal bilgiler dersinde animasyon ve dijital harita kullanımının öğrencilerin mekânı algılama becerilerine yönelik etkileri. Marmara Coğrafya Dergisi ̇, 28, 1-17.
 • Yeşiltaş, E. & Turan, R. (2015). Sosyal bilgiler öğretimine yönelik geliştirilen bilgisayar yazılımının akademik başarı ve tutuma etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 1-23.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA EGÜZ Ş, ÖZTÜRK C, Kesten A (2019). Technology-supported global education: A mixed method study. , 1209 - 1244. 10.14527/pegegog.2019.040
Chicago EGÜZ ŞULE,ÖZTÜRK Cemil,Kesten Alper Technology-supported global education: A mixed method study. (2019): 1209 - 1244. 10.14527/pegegog.2019.040
MLA EGÜZ ŞULE,ÖZTÜRK Cemil,Kesten Alper Technology-supported global education: A mixed method study. , 2019, ss.1209 - 1244. 10.14527/pegegog.2019.040
AMA EGÜZ Ş,ÖZTÜRK C,Kesten A Technology-supported global education: A mixed method study. . 2019; 1209 - 1244. 10.14527/pegegog.2019.040
Vancouver EGÜZ Ş,ÖZTÜRK C,Kesten A Technology-supported global education: A mixed method study. . 2019; 1209 - 1244. 10.14527/pegegog.2019.040
IEEE EGÜZ Ş,ÖZTÜRK C,Kesten A "Technology-supported global education: A mixed method study." , ss.1209 - 1244, 2019. 10.14527/pegegog.2019.040
ISNAD EGÜZ, ŞULE vd. "Technology-supported global education: A mixed method study". (2019), 1209-1244. https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.040
APA EGÜZ Ş, ÖZTÜRK C, Kesten A (2019). Technology-supported global education: A mixed method study. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(4), 1209 - 1244. 10.14527/pegegog.2019.040
Chicago EGÜZ ŞULE,ÖZTÜRK Cemil,Kesten Alper Technology-supported global education: A mixed method study. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 9, no.4 (2019): 1209 - 1244. 10.14527/pegegog.2019.040
MLA EGÜZ ŞULE,ÖZTÜRK Cemil,Kesten Alper Technology-supported global education: A mixed method study. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.9, no.4, 2019, ss.1209 - 1244. 10.14527/pegegog.2019.040
AMA EGÜZ Ş,ÖZTÜRK C,Kesten A Technology-supported global education: A mixed method study. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2019; 9(4): 1209 - 1244. 10.14527/pegegog.2019.040
Vancouver EGÜZ Ş,ÖZTÜRK C,Kesten A Technology-supported global education: A mixed method study. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2019; 9(4): 1209 - 1244. 10.14527/pegegog.2019.040
IEEE EGÜZ Ş,ÖZTÜRK C,Kesten A "Technology-supported global education: A mixed method study." Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9, ss.1209 - 1244, 2019. 10.14527/pegegog.2019.040
ISNAD EGÜZ, ŞULE vd. "Technology-supported global education: A mixed method study". Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 9/4 (2019), 1209-1244. https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.040