Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 193 - 212 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29228/TurkishStudies.22753 İndeks Tarihi: 17-07-2020

AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı, üniversitede öğrenim gören öğrencilerinakıllı telefon bağımlılık düzeyleri ile algıladıkları stres ve yaşam doyumdüzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada üniversitedeöğrenim gören öğrencilerin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri ilealgıladıkları stres ve yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkibelirlenmeye çalışıldığı için araştırma tarama türündedir. Araştırmaya2018-2019 eğitim öğretim yılında Malatya İnönü Üniversitesinde öğrenimgören lisans öğrencileri dahil edilmiştir. Tesadüfi örnekleme yoluyladağıtılan 450 anketin 350 tanesi geri dönmüştür. Katılımcılar tarafındaneksik doldurulan 21 anket çıkartıldıktan sonra toplam 329 katılımcıaraştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla;Kişisel bilgi formu, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu, YaşamDoyum Ölçeği ve Algılanan Stres Ölçeği kullanılmıştır.Araştırmada elde dilen sonuçlara göre; öğrenciler akıllı telefonlarınıdaha çok sosyal medyayı takip etmek ve mesajlaşmak içinkullanmaktadır. Öğrencilerin %17,6'si kendini akıllı telefon bağımlısı,%41,6'sı akıllı telefon bağımlısı değilim, %40,7'si ise bilmiyorum şeklindealgılamaktadır.Öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyleri ile yaşam doyumdüzeyleri arasında zayıf düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki, akıllıtelefon bağımlılığı düzeyleri ile algıladıkları stres düzeyleri arasında isezayıf düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SMART PHONE ADDICTION AND PERCEIVED STRESS AND LIFE SATISFACTION

Öz:
The purpose of the present study is to investigate the relationship between the levels of smart phone addiction and perceived stress and life satisfaction levels. In this study, the research is of the type of screening because it is tried to determine the relationship between the level of smart phone addiction of students studying at university and perceived stress and life satisfaction levels. In the present study, the students studying at Malatya İnönü University in the 2018-2019 academic year, have been included. Of the 450 questionnaires distributed using random sampling, only 350 have returned. In the end, a total of 329 participants have been included in the present study after 21 questionnaires are eliminated. In order to collect the data of the research; personal information form, Smart Phone Addiction Scale-Short Form, Life Satisfaction Scale and Perceived Stress Scale have been utilized. According to the results obtained in the research; students use their smartphones to follow and messaging social media more. 17.6% of the students perceive themselves as smart phone addicts, 41.6% of them are not smart phone addicts, 40.7% of them do not know to which group they belong. A weak negative correlation has found out between the levels of smart phone addiction and life satisfaction levels of the students, and a weak positive relationship between the levels of smart phone addiction and perceived stress levels.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktaş, H., Yılmaz, N. (2017). Üniversite gençlerinin yalnızlık ve utangaçlık unsurları açısından akıllı telefon bağımlılığı. International Journal of Social Sciences and Education Research,3(1), 85- 100.
 • Aljomaa, S.S., Al.Qudah, M.F., Albursan, I.S., Bakhiet, S.F. ve Abduljabbar, A.S. (2016). Smartphone addiction among university students in the light of some variables. Computers in Human Behavior, 61, 155-164.
 • Altay, B. ve Avcı, İ. (2009). Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Öz Bakım Gücü ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. Dicle Tıp Dergis, 36(4), 275-282.
 • Annak, B. (2005). Sosyal destek, sosyal ağ, yaşam kalitesi ve yaşam doyumu: duygu-durum ve anksiyete bozukluğu tanısı olan kişiler ve düzenli hemodiyaliz tedavisi gören hastalar açısından bir karşılaştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Ateşoğlu, L. ve Erkal, S.(2016). Hastanelerde çalışan ev idaresi personelinin algılanan stres düzeylerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4( 29), 557-573
 • Bağcı, H. (2018). Lise öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi: Sakarya örneği. Turkish Studies (International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic) (13)21, 47-60. doi:10.7827/TurkishStudies.13944
 • Baştuğ, G., Metin, S.C. ve Bingöl, E.(2014) Investigation of perceived stress levels together with positive and negative moods of s tudents in school of physical education and sports. International Journal of Science Culture and Sport,2(4), 72-79, doi : 10.14486/IJSCS209
 • Bragazzi, N.L. ve.Puente, G.D. (2014), A proposal for including nomophobia in the new DSM-V, Psychology Research and Behavior Management, 7, 155-160
 • Brown, K., Campbell, S. W., ve Ling, R. (2011). Mobile phones bridging the digital divide for teens in the us? Future Internet,3, 144-158. doi:10.3390/fi3020144.
 • Chen, C., Zhang Z.K., Gong, X., Zhao, S.J., Lee, M.KO. ve Liang, L. (2017). Examining the effects of motives and gender differences on smartphone addiction. Computers in Human Behavior, 75, 891-902 .
 • Cha, S.S ve Seo, B.K.(2018). Smartphone use and smartphone addiction in middle school students in Korea: Prevalence, social networking service, and game use. Health Psychology Open. JanuaryJune, 1–15.
 • Choi, Y.S.(2018). A study on the smartphone addiction and physical pain in the university students. Biomedical Research, 29 (16): 3162-3168
 • Choliz, M. (2012). Mobile-phone addiction in adolescence: the test of mobile phone dependence (TMD). Progress in Health Sciences, 2(1), 33-44.
 • Chung, N. (2011). Korean adolescent girls additive use of mobile phones to maintain interpersonal solidarity. Social Behavior and Personality, 39(10),1349-1358. doi:10.2224/sbp.2011.39.10.1349.
 • Cohen, S., Kamarck,. T. ve Mermelstein, R. (1983) A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24: 385-396.
 • Çalışkan, S., Aydoğan, S., Işıklı, B., Metintaş, S., Yenilmez, F. ve Yenilmez, Ç.(2018). Üniversite öğrencilerinde algılanan stres düzeyi ve ilişkili olabilecek faktörlerin değerlendirilmesi. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi;3(2):40-9.
 • Dağlı, A. ve Baysal, N.(2016). Yaşam doyumu ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 15(59), 1250-1262. doi:10.17755/esosder.75955.
 • Dal, M. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sosyo-kültürel durumlarının yaşam doyumları ile ilişkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş
 • Deloitte (2018). Dijitalleşen hayatımızda mobil teknolojilerin yeri deloitte global mobil kullanıcı anketi 2017: türkiye yönetici özeti https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/aboutdeloitte/articles/deloitte-global-mobil-kullaici-arastirmasi-2017.html adresinden erişilmiştir.
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575.
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. and Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71-75.
 • Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective wellbeing: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276–302
 • Doğan, U. ve Tosun N.İ. (2016). Lise öğrencilerinde problemli akıllı telefon kullanımının sosyal kaygı ve sosyal ağların kullanımına aracılık etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. doi:10.14520/adyusbd.66762
 • Dost, M.T. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2) 22, 132-143.
 • Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. ve Dereboy, Ç.(2013). Algılanan stres ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: güvenirlik ve geçerlik analizi. New Symposium Journal, 51(3), 132-140.
 • Folkman S, ve Lazarus R. S.(1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publishing Company.
 • George, D.,ve Mallery, P. (2016) Ibm spss statistics 23 step by step: a simple guide and reference.(14. ed.) New York: Routledge.
 • Griffiths, M. (2005). A ‘‘components’’ model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use, 10(4), 191–197. doi:10.1080/14659890500114359.
 • Hamer, M., Stamatakis, E. ve Mishra, G. (2009). Psychological distress, television viewing, and physical activity in children aged 4 to 12 Years. Pediatrics,123. doi: 10.1542/peds.2008-1523.
 • Haug, S., Castro, R.P., Kwon,M., Filler, A., Kowatsch, T. ve Schaub, M.P.(2015). Smartphone use and smartphone addiction among young people in Switzerland. Journal of Behavioral Addictions, 4(4):299-307.
 • Hellriegel, D., Slocum, J. W (2008). Organizational behavior. Mason: South Western Cengage Learning
 • Kanat, S. ve Dikkaya, A.(2014). Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 29, 145-157.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Basımevi.
 • Kwon M, Lee J.Y, Won W.Y, Park J.W, Min J. A, ve diğerleri (2013). Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). PLoS ONE 8(2): e56936. doi:10.1371/journal.pone.0056936
 • Lachmann, B., Sindermann, C., Sariyska, R.Y., Luo, R., Melchers, M.C., Becker, B., Cooper, A.J. ve Montag, C. (2018). The role of empathy and life satisfaction in internet and smartphone use disorder. Frontiers in Psychology. 9, 1-11. doi:10.3389/fpsyg.2018.00398
 • Legg, T.J.(2018). Everything You Need to Know About Stress.Whatis stress?. https://www.healthline.com/health/stress adresinden erişilmiştir
 • Lemmens, J.S., Valkenburg, P.M. & Peter, J. (2009). Development and validation of a game addiction scale for adolescents. Media Psychology, 12(1), 77-95. doi:10.1080/15213260802669458
 • Lepp, A., Barkley, J. E., & Karpinski, A. C. (2014). The relationship between cell phone use, academic performance, anxiety, and satisfaction with life in college students. Computers in Human Behavior,31,343-350.
 • Liu C, Xie B, Chou C.P, Koprowski, C., Zhou, D., Palmer., P, et al.(2007) Perceived stress, depression and food consumption frequency in the college students of China Seven Cities. Physiology & Behavior. 92:748-754.
 • Martin, K. (2011). Electronic overload: The impact of excessive screen use on child and adolescent health and wellbeing. Perth, Western Australia: Department of Sport and Recreation.
 • Mert, A. ve Özdemir, G.(2018). Yalnızlık duygusunun akıllı telefon bağımlılığına etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(Gençlik Araştırmaları Özel Sayısı), 88-107.
 • Minaz, A. ve Bozkurt, Ö.Ç.(2017). Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin ve kullanım amaçlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21Özel Sayı), 268-286.
 • Myers, D., & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science 6(1), 10-19.
 • Noyan, C.O., Darçın, A.E., Nurmedov, S., Yılmaz, O. ve Dilbaz, N.(2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(Özel Sayı .1), 73-81, doi:10.5455/Apd.176101.
 • Özdemir, M. ve Dilekmen, M. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin duygusal zekâ ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6/1, 98-113.
 • Öztürk, A. ve Çetinkaya, R.S. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile tinsellik, iyimserlik, kaygı ve olumsuz duygu düzeyleri arasındaki ilişki. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42, 335-356. Doi:10.15285/ebd.98899
 • Özyıldırım, E.(2015). Erzurum İl Merkezinde Çalışan Hekimlerde Yaşam Kalitesi, Algılanan Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Park, N Ve Huebner, E.C.(2005). A cross-cultural study of the levels and correlates of life satisfaction among adolescents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36 (4), 444-456, doi: 10.1177/0022022105275961
 • Pugh, S.(2017) Investigating the relationship between: smartphone addiction, social anxiety, selfesteem,age and gender. Dublin :Dublin Business School.
 • Ray, M. ve Jat, K.R.(2010). Effect of electronic media on children. Indian Pediatrics, 47, 561-568.
 • Samaha, M. ve Hawi, N.S.(2016). Relationships among smartphone addictionstress, academic performance, and satisfaction with life. Computers in Human Behavior 57, 321-325
 • Soytürk, K. (2011). Eğitim yönetiminde stres (Bakırköy İlçesi Örneği). İstanbul: Hiperlink.
 • Thomée, S., Härenstam, A., & Hagberg, M. (2011). Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults-a prospective cohort study. BMC public health, 11(1), 66. doi:10.1186/1471-2458-11-66
 • Tov, W. ve Diener, E. (2009). Culture and Subjective well-being (Ed. Diener, E.) Culture and wellbeing: The collected works of Ed Diener (Vol. 38). Springer Science & Business Media.
 • Uyan, A. (2014). Ergenlerde algılanan stres ile sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Arel Üniversitesi, İstanbul
 • Vara, Ş. (1999). Yoğun bakım hemşirelerinde iş doyumu ve genel yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Walsh, S. P., White, K. M., Stephen, C., ve Young, R. M. (2011). Keeping in constant touch: the predictors of young Australians' mobile phone involvement. Computers in Human Behavior, 27, 333-342.
 • Yau, Y.H.C., Crowley, M.J, Mayes, L.C. ve Potenza, M.N. (2012). Are Internet use and video- gameplaying addictive behaviors? Biological, clinical and public health implications for youths and adults. Minerva Psichiatr, 53(3): 153–170.
 • Yıkılmaz, M. ve Güdül, M.D.(2015). Üniversite öğrencilerinde yaşamda anlam, bilinçli farkındalık, algılanan sosyoekonomik düzey ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler. Ege Eğitim Dergisi, 16(2), 297-315
APA GÖLDAĞ B (2019). AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. , 193 - 212. 10.29228/TurkishStudies.22753
Chicago GÖLDAĞ BATTAL AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. (2019): 193 - 212. 10.29228/TurkishStudies.22753
MLA GÖLDAĞ BATTAL AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. , 2019, ss.193 - 212. 10.29228/TurkishStudies.22753
AMA GÖLDAĞ B AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. . 2019; 193 - 212. 10.29228/TurkishStudies.22753
Vancouver GÖLDAĞ B AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. . 2019; 193 - 212. 10.29228/TurkishStudies.22753
IEEE GÖLDAĞ B "AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." , ss.193 - 212, 2019. 10.29228/TurkishStudies.22753
ISNAD GÖLDAĞ, BATTAL. "AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". (2019), 193-212. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.22753
APA GÖLDAĞ B (2019). AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies - Information Technologies and Applied Sciences, 14(2), 193 - 212. 10.29228/TurkishStudies.22753
Chicago GÖLDAĞ BATTAL AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies - Information Technologies and Applied Sciences 14, no.2 (2019): 193 - 212. 10.29228/TurkishStudies.22753
MLA GÖLDAĞ BATTAL AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies - Information Technologies and Applied Sciences, vol.14, no.2, 2019, ss.193 - 212. 10.29228/TurkishStudies.22753
AMA GÖLDAĞ B AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies - Information Technologies and Applied Sciences. 2019; 14(2): 193 - 212. 10.29228/TurkishStudies.22753
Vancouver GÖLDAĞ B AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies - Information Technologies and Applied Sciences. 2019; 14(2): 193 - 212. 10.29228/TurkishStudies.22753
IEEE GÖLDAĞ B "AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." Turkish Studies - Information Technologies and Applied Sciences, 14, ss.193 - 212, 2019. 10.29228/TurkishStudies.22753
ISNAD GÖLDAĞ, BATTAL. "AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN STRES VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Turkish Studies - Information Technologies and Applied Sciences 14/2 (2019), 193-212. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.22753