Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 215 - 231 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21550/sosbilder.328832 İndeks Tarihi: 23-07-2020

MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ

Öz:
Tarih araştırmalarında arşivlerin önemi bilinmektedir. Özellikle özelarşivlerde yer alan belgelerin bulunması ve gün yüzüne çıkarılması bu bakımdan dahada önemlidir. Bu makaleyi konu alan vakfiye, 1216/1801 tarihinde Mehmed EminKerkükî tarafından düzenlenmiş ve Bursa’da kurmuş olduğu Eminiye Dergâhı içinhazırlanmıştır. Kerkükî, doğduğu yerden göç ederek, Urfa ve İstanbul’dan sonraBursa’ya gelmiş ve burada Veled-i Habib Camii yanına Nakşibendiye tarikatına bağlıbir dergâh kurmuştur. Burada bağlılarına Nakşî geleneğini öğretmenin yanındaMesnevî de okutmuştur. XIX. asırda Osmanlı entelektüel hayatına önemli katkısağlayan kimseler yetiştirmiştir. 1925 yılına kadar faaliyette olan dergâh, daha sonrahane olarak kullanılmış ve son yıllarda restore edilerek sosyal hizmet binası olarakişlevlendirilecektir. Dergâhın arşivi Bursalı bir ailenin elindedir. Bu makalede,ailenin arşivinde bulunan vakfiye değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Mehmed Emin Kerkükî and Foundation Document of Eminiye Dervish Lodge

Öz:
Importance of archives for historical researches is well known. Especially, finding and revealing documents in private archives are even more important in this respect. The foundation document that constitutes topic of this article is regulated by Mehmed Emin Kerkükî in 1216/1801 and composed for Eminiye Dervish Lodge founded by him in Bursa. Immigrating from his birthplace and after visiting Urfa and Istanbul, Kerkükî has reached Bursa and there, next to the Mosque of Veled-i Habib, he founded a dervish lodge affiliated to Nakşibendiye order. In his lodge, besides teaching Nakşibendi tradition to his disciples, he also made them study Mesnevi. He trained individuals who made important contributions to Ottoman intellectual life in the 19th century. After serving as an active lodge until 1925, it was later converted into a residence and in recent years it is being planned to restore the building and employ it as a social services building. Archive of the lodge is being held by a family from Bursa. The foundation document was found in this archive and evaluated in this article.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ali Behcet Efendi (2012). Ubeydiye Risalesi Dar Geçitleri Geçmek. Haz: Yusuf Turan Günaydın, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.
 • Azamat, Nihat (1989). “Ali Behcet Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. II, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, s. 382-383.
 • Bursa Eminiye Dergâhı Vakfiyesi. Gökçen Ailesi Arşivi.
 • Bursalı Mehmed Tahir (2000). Osmanlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Yayınları.
 • Butros Abu-Manneh (1982). “The Naqshbandiyya-Mucaddidiyya in the Ottoman Lands in the Early 19th Century”. Die Welt des Islams, S. 22.
 • Demirağ, Banu (2000). Manolya Ağacının Kökleri. İstanbul: Zero Prodüksiyon.
 • Faroqhi, Suraiya (1975). “XVI-XVII. Yüzyıllarda Orta Anadolu’da Şeyh Aileleri”. Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Metinler/Tartışmalar (Ankara 8-10 Haziran 1973).
 • Gazzîzâde Abdüllatif Efendi, Vâkıât, Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Orhan Kit., No: 705.
 • Gazzîzâde Abdüllatif Efendi, Ravzâtü’l-Müflihûn, Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Orhan Böl., No: 1041.
 • Gazzizâde Abdüllatif (2004). Nakşbend Yolunun Esasları Mergûbü’sSâlikîn. Haz: Şaban Özköse, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Gölpınarlı, Abdülbâki (1983). Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Hüseyin Vassâf (1999). Sefîne-i Evliyâ. Haz: Ali Yılmaz-Mehmet Akkuş, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • İsmail Hakkı, Emir Buhari, Moralı, Eşrefzâde, Eminiyye, Mevlevihane ve Baba Efendi Kitaplıkları Demirbaş Defteri, Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Genel No: 5291.
 • Karakuş, Mahmut (1996). Şanlıurfa Evliya ve Alimleri. Şanlıurfa: Şanlıurfa Belediyesi Yayını.
 • Kazıcı, Ziya (1999). İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi. İstanbul: İFAV Yayınları.
 • Kazıcı, Ziya (1985). İslâmi ve Sosyal Açıdan Vakıflar. İstanbul: Marifet Yayınları.
 • Kemikli, Bilal (2007). “Mesnevi ve Türk İrfanı: Mesnevihanlık Geleneği”. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, C: 16, S: 2.
 • Kepecioğlu, Kâmil (2009). Bursa Kütüğü. Haz: Hüseyin Algül-Osman Çetin-Mefail Hızlı-Mustafa Kara-M. Asım Yediyıldız, Bursa: Bursa Kültür A.Ş.
 • Mehmed Şemseddin Efendi, Hâkisâr-ı Şemsî, Ahmet Erdönmez Özel Arşivi.
 • Mehmed Şemseddin Efendi (1997). Yâdigâr-ı Şemsî Bursa Dergâhları I-II. Haz. Mustafa Kara-Kadir Atlansoy, Bursa: Uludağ Yayınları.
 • Mehmed Şemseddin. Karâr-ı Şemsî; Safiyüddin Erhan Özel Kütüphanesi.
 • Öcalan, Hasan Basri (2002). “Bursa’da Bir Mesnevihan: Mehmed Emin Kerkükî”. Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001 Manisa). Yay. Haz. Emrehan Küey.
 • Tekeli, Hamdi (1991). Ahmed Gazzî'nin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • Tekeli, Hamdi (2016). Gazzîzâde Abdüllatif’in Hayatı, Eserleri ve Vâkıât’ı. Bursa: Uludağ Yayınları.
 • Yücer, Hür Mahmut (2003). “Eyüp’te Hâtûniye Tekkesi ve “Tenşîtü’lMuhbbîn bi Menâkıb-ı Hâce Hüsâmeddin”. Tasavvuf Dergisi, S: 10.
APA Öcalan H (2018). MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ. , 215 - 231. 10.21550/sosbilder.328832
Chicago Öcalan Hasan Basri MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ. (2018): 215 - 231. 10.21550/sosbilder.328832
MLA Öcalan Hasan Basri MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ. , 2018, ss.215 - 231. 10.21550/sosbilder.328832
AMA Öcalan H MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ. . 2018; 215 - 231. 10.21550/sosbilder.328832
Vancouver Öcalan H MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ. . 2018; 215 - 231. 10.21550/sosbilder.328832
IEEE Öcalan H "MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ." , ss.215 - 231, 2018. 10.21550/sosbilder.328832
ISNAD Öcalan, Hasan Basri. "MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ". (2018), 215-231. https://doi.org/10.21550/sosbilder.328832
APA Öcalan H (2018). MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(34), 215 - 231. 10.21550/sosbilder.328832
Chicago Öcalan Hasan Basri MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 19, no.34 (2018): 215 - 231. 10.21550/sosbilder.328832
MLA Öcalan Hasan Basri MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.34, 2018, ss.215 - 231. 10.21550/sosbilder.328832
AMA Öcalan H MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 19(34): 215 - 231. 10.21550/sosbilder.328832
Vancouver Öcalan H MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 19(34): 215 - 231. 10.21550/sosbilder.328832
IEEE Öcalan H "MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ." Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, ss.215 - 231, 2018. 10.21550/sosbilder.328832
ISNAD Öcalan, Hasan Basri. "MEHMED EMİN KERKÜKÎ VE EMİNİYE DERGÂHI VAKFİYESİ". Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 19/34 (2018), 215-231. https://doi.org/10.21550/sosbilder.328832