Yıl: 2010 Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 260 - 267 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi

Öz:
AMAÇ Çalışmanın amacı, bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların, demografik, epidemiyolojik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını saptamak, ulusal verilerimize katkıda bulunmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM Adli nitelikli çocuk hastaların dosya bilgileri geriye dönük incelendi. Hastalar travmatik (Grup 1) ve travmatik olmayan (Grup 2) başvurular olarak iki gruba ayrıldı. Yaş, cinsiyet, başvuru sebepleri ve sıklıkları, lokal ve çoklu travma görülme sıklığı (Kısaltılmış Yaralanma Ölçeği temel alınarak) ve oluştuğu vücut bölgeleri, yatış, taburculuk ve mortalite oranları gibi özellikleri kaydedildi. Veriler, tanımlayıcı yöntemler (frekans, yüzde oran, çeyrekler arası oran), Kolmogorov-Simirnov ve ki-kare testleri kullanılarak değerlendirildi, p değeri <0,05 olan istatistiksel farklılıklar anlamlı kabul edildi. BULGULAR Çalışmaya 486 hasta dâhil edildi. Yaş ortalaması 8,91±5,08 yıl olarak saptandı (%95 GA). Hastaların çoğu erkekti (%66,3). Beş-dokuz yaş grubu hasta sayısı (n=162, %33,3) diğerlerine oranla fazlaydı (Kolmogorov-Simirnov testinde p=0,000). Yaz başvuruların en sık gözlendiği mevsimdi. Grup 1?de 153 (%31,5) hasta saptandı. En sık başvuru nedeni kazara ilaç içmeydi (%13,8, n=67). Grup 2?de en sık başvuru nedeni trafik kazasıydı (n=158, %32,5). SONUÇ Çocukluk çağında motorlu araç ve ev kazaları önlenebilir sağlık sorunlarının başında yer almaktadır. Güvenli bir çevre oluşturulması, ebeveyn ve çocuklara sürekli koruyucu sağlık eğitimi verilmesi ve yasal düzenlemeler yaralanma kontrolünde etkin olacaktır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Turla A, Aydın B. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine başvuran adli nitelikli çocuk olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2007;12:106-11.
 • 4. Ince H, Ince N, Taviloğlu K, Güloğlu R. A different approach to trauma scoring. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2006;12:195-200.
 • 9. Türkmen N, Akgöz S, Çoltu A, Ergin N. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran olguların değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;31:25-9.
 • 2. Durak D. Acil serviste adli problemler. Birinci Ulusal Acil Servis Hekimliği Kongresi, 02-04 Nisan 2004, Bursa: Özet Kitabı; s. 35-8.
 • 3. Baysal S, Birinci A. Çocukluk çağında kazalar ve yaralanma kontrolü. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2006;2:64-78.
 • 5. Pekdemir M, Cete Y, Eray O, Atilla R, Cevik AA, Topuzoğlu A. Epidemiological characteristics of trauma patients. Ulus Travma Derg 2000;6:250-4.
 • 6. Gül M. Epidemiological analysis of trauma cases applying to emergency department. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;19:33-6.
 • 7. Holbrook TL, Hoyt DB, Anderson JP. The importance of gender on outcome after major trauma: functional and psychologic outcomes in women versus men. J Trauma 2001;50:270-3.
 • 8. Küçüker H. Acil servise gelen ölümle sonuçlanmayan travmatik adli olguların ve raporların değerlendirilmesi. Acil Tıp Dergisi 2003;17:47-53.
 • 10. Akoğlu H, Denizbaşı A, Ünlüer E, Güneysel Ö, Onur Ö. Marmara Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran travma hastaların demografik özellikleri. Marmara Medical Journal 2005;18:113-22.
 • 11. Dalkilic G, Oncel M, Acar H, Topsakal M, Olcay E. The presentation of surgicial emergency policlinic patients for four years. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 1998;4:17-422.
 • 12. Watson WA, Litovitz TL, Klein-Schwartz W, Rodgers GC Jr, Youniss J, Reid N, et al. 2003 annual report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Exposure Surveillance System. Am J Emerg Med 2004;22:335-404.
 • 13. Arslan M, Akçan R, Hilal A, Batuk H, Cekin N. Suicide among children and adolescents: data from Cukurova, Turkey. Child Psychiatry Hum Dev 2007;38:271-7.
 • 14. Durkin MS, Olsen S, Barlow B, Virella A, Connolly ES Jr. The epidemiology of urban pediatric neurological trauma: evaluation of, and implications for, injury prevention programs. Neurosurgery 1998;42:300-10.
 • 15. Demetriades D, Martin M, Salim A, Rhee P, Brown C, Chan L. The effect of trauma center designation and trauma volume on outcome in specific severe injuries. Ann Surg 2005;242:512-9.
 • 16. Committee on Medical Aspects of Automotive Safety: rating the severity of tissue damage. 2. The Comprehensive Scale. J Am Med Assoc 1972; 220: 717-20.
 • 17. Boyd CR, Tolson MA, Copes WS. Evaluating trauma care: the TRISS method. Trauma Score and the Injury Severity Score. J Trauma 1987;27:370-8.
 • 18. Champion HR, Copes WS, Sacco WJ, Frey CF, Holcroft JW, Hoyt DB, et al. Improved predictions from a severity characterization of trauma (ASCOT) over Trauma and Injury Severity Score (TRISS): results of an independent evaluation. J Trauma 1996;40:42-9
APA Sever M, saz e, kosargelir m (2010). Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi. , 260 - 267.
Chicago Sever Mustafa,saz eylem ulaş,kosargelir mehmet Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi. (2010): 260 - 267.
MLA Sever Mustafa,saz eylem ulaş,kosargelir mehmet Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi. , 2010, ss.260 - 267.
AMA Sever M,saz e,kosargelir m Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi. . 2010; 260 - 267.
Vancouver Sever M,saz e,kosargelir m Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi. . 2010; 260 - 267.
IEEE Sever M,saz e,kosargelir m "Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi." , ss.260 - 267, 2010.
ISNAD Sever, Mustafa vd. "Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi". (2010), 260-267.
APA Sever M, saz e, kosargelir m (2010). Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 16(3), 260 - 267.
Chicago Sever Mustafa,saz eylem ulaş,kosargelir mehmet Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 16, no.3 (2010): 260 - 267.
MLA Sever Mustafa,saz eylem ulaş,kosargelir mehmet Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, vol.16, no.3, 2010, ss.260 - 267.
AMA Sever M,saz e,kosargelir m Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2010; 16(3): 260 - 267.
Vancouver Sever M,saz e,kosargelir m Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2010; 16(3): 260 - 267.
IEEE Sever M,saz e,kosargelir m "Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi." Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 16, ss.260 - 267, 2010.
ISNAD Sever, Mustafa vd. "Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi". Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 16/3 (2010), 260-267.