Yıl: 2001 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 69 - 78 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma

Öz:
Bu çalışma, mısır (M) ve macar fiği (MF) yem bitkileri ile %75 mısır + %25 macar fiği (75M25MF) ve %50 mısır + %50 macar fiği (50M50MF)'den oluşmuş karma silajlann kaliteleri ve rumende kimi ham besin maddelerinin naylon kese yöntemi ile parçalanabilirliklerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Suçlanacak 4 silaj örneği cam kavanozlara konularak 70 gün inkübasyona bırakılmıştır. Naylon kese yöntemiyle silajların rumende 4, 8,16,24 ve 48. saatlerdeki parçalanabilirliklerinde rumen fistülü takılmış 4 baş Akkaraman erkek toklu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu en yüksek pH değeri 5.44 ile macar fiği silajından, en düşük pH değeri ise 4.15 ile mısır silajından elde edilmiş ve pH değerleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (PO.05). En yüksek asetik asit değeri 8.84 g/kg KM ile 75M25MF karma silajında, en düşük asetik asit değeri ise 7.46 g/kg KM ile 5ÖM50MF karma silajında bulunmuştur.Silaj gruplarında en yüksek propiyonik asit değeri 4.68 g/kg KM ile 75M25MF karma silajında, en düşük propiyonik asit değeri ise 2.21 g/kg KM ile MF silajında bulunmuştur. Asetik asit ve propiyonik asit değerleri bakımından silajlar grupları arasında farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. En yüksek laktik asit değeri 23.25 g/kg KM ile75M25MF karma silajında, en düşük laktik asit değeri ise 2.34 g/kg KM ile MF silajından elde edilmiş ve laktik asit değerleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). En yüksek bütirik asit düzeyi 2.75 g/kg KM ile MF silajında bulunurken, en düşük bütirik asit düzeyi ise 0.75 g/kg KM ile 75M25MF karma silajında belirlenmiş olup istatistiksel olarak farklılık önemli bulunmuştur (P'<0.05). Silajlann rumende 48. saatte kuru madde (KM), ham protein (HP) ve ham selüloz (HS) parçalanabilirlikleri incelendiğinde, en yüksek KM HP ve HS parçalanabilirlikleri sırasıyla %86.60, 94.00 ve71.86 ile MF
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ak, İ. ve R. Doğan, 1997. Bursa bölgesinde yetiştirilen bazımısır çeşitlerinin verim özellikleri ve silaj kalitelerinin belirlenmesi. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16- 19 Eylül 1997, Bursa. 83-92.
 • Alçiçek, A. ve K. Özkan, 1997. Silo yemlerinde fiziksel ve kimyasal yöntemlerle silaj kalitesinin saptanması. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16- 19 Eylül 1997, Bursa, 241-246
 • Anonim, 1998. S.A.S. PC SAS User’s Guide: Statistics SAS İnst., Inc., Cary, NC.
 • Aufrere, J., D. Boulberhane, D. Grqaviou, J.P. Andrieu and C. Demarquilly, 1994. Characterisation of in situ degration of lucerne proteins according to forage type (green forage, hay and silage) using gel electrophoresis. Anim. Feed Sci. and Tech., 50: 75-85.
 • Bilgen, A., A. Alçiçek, N. Sungur, P. Eichhorn ve O.P. Walz, 1997. Mısır silaj makinasında dane kırıcının silaj kalitesi ve yem değerine etkisi üzerine bir araştırma.Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri.16- 19 Eylül 1997, Bursa. 52-60.
 • Bolsen, K.K., G. Ashbell and Z.G. Weinberg, 1996. Silage Fermentation and silage additives. Ajas, 9(5): 483-493.
 • Bulgurlu, Ş. ve M. Ergül, 1978. Yemlerin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analiz Metotları. E Ü Basımevi Yayın No: 127, İzmir. 176s.
 • Charmley, E. and D.M. Veira, 1990. Inhibition of proteolisis of alfalfa silage using at harvest effects on digestion in the rumen, voluntary intake and animal performance. Jour. Anim. Sci., 68: 2042-2051.
 • Çerçi, İ.H., K. Şahin ve T. Güler, 1996a. Ara ürün olarak silajlık mısır yetiştirilmesi ve bu mısırın iki farklı ortamda silolanmasının silaj kalitesine etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 10(2): 183-191.
 • Çerçi, İ.H., K. Şahin, T. Güler ve A. Akcan, 1996b. Rasyona kuru ot yerine mısır silajı katılmasının ruminal fermentasyon, ham besin maddelerinin sindirilme derecesi, süt verimi ve sütün bileşimi üzerine etkisi.F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 10(2): 227-235.
 • Çerçi, İ.H., K. Şahin, T. Güler ve P. Tatlı, 1997. Farklı oranlarda silajlık mısır ve yonca kullanılarak yapılan silajların kalitesinin belirlenmesi. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16-19 Eylül 1997, Bursa. 105-113.
 • Deniz, O., 1973. Süt İneklerinin Beslenmesi. Ankara Çayır-Mer’a ve Zootekni Araş. Ens. Yayınları No:25, Çayır-Mer’a ve Zootekni Araştırma Enstitüsü Basımevi, Ankara.
 • Deniz, S. ve Ş.D. Tuncer, 1995. Bitkisel protein kaynaklarının formaldehit ile muamele edilmesinin rumende kuru madde, ham protein ile efektif protein yıkılımı üzerine etkisi. Tr. J. Of Veterinary and Anim. Sci., 19: 1-8.
 • Deswysen, A.G., P. Dutilleud, J.P. Godfrin and W.C. Ellis, 1993. Nycterohemeral eating and ruminating patterns in heifers fed grass or corn silage: analysis by finite fourier transform. J. Anim. Sci., 71: 2739-2747.
 • Erasmus, L.J., J. Prinsloo and H.H. Meissner, 1988. The establishment of a protein degradability data base sources. S. Afr. J. Anim. Sci., 18(1): 23-29.
 • Ergül, M., 1997. Yemler Bilgisi ve Teknolojisi. III. Basım. Ege Üniversitesi, Zir. Fak. Yayınları No: 487. E.Ü.Z.F. Ofset Atelyesi, Bornova-İzmir, 318s
 • Filya, İ., A. Karabulut ve Y. Işık, 1997. Bursa bölgesinde silo yemi üretimi ve kullanımı üzerine bir araştırma.Türkiye Birinci Silaj Kongresi Bildirileri. 16-19 Eylül 1997, Bursa. 24-31.
 • Filya, İ., 2000. Silaj kalitesinin arttırılmasında yeni gelişmeler. International Animal Nutrition Congress 2000. 4-6 Eylül 2000, Isparta. 243-250.
 • Gill, J.L., 1987. Design and Analysis of Experiments in the Animal and Medical Science. Vol. 1-2 Iowa State Üniv. Press. Ames Iowa 50010 USA.
 • Hart, S.P. and F.P. Horn, 1987. Ensiling caresteristics and digestibility of combinations of turnips and wheat straw. J. Anim. Sci., 14: 1790-1800.
 • Hart, S.P., 1990. Effects of altering the grain content of sorghum silage on its nutritive value. J.Anim.Sci., 68: 3832-3842.
 • İnal, F. ve Ş.D. Tuncer, 1992. Kuzu beslemede enerji kaynağı olarak tapioka’nın farklı azot kaynakları ile birlikte kullanılma imkanları. Hayv. Araş. Dergisi, 2(1): 9-14.
 • İptaş, S. ve R. Avcıoğlu, 1997. Mısır, sorgum, sudanotu ve sorgum-sudanotu melezi bitkilerinde faklı hasat devrelerinin silo yemi niteliğine etkileri. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16-19 Eylül 1997, Bursa. 42-51.
 • İptaş, S., M. Yılmaz, A. Öz ve R. Avcıoğlu, 1997. Tokat ekolojik şartlarında silajlık mısır, sorgum tür ve melezlerinden yararlanma olanakları. Türkiye Birinci Silaj Kongresi Bildirileri, 16-19 Eylül 1997, Bursa. 97-104.
 • Kalebozan, H., 1993. Macar Fiği. Seç. Tarım Dergisi, Haziran Sayısı:1-14.
 • Karabulut, A., İ. Filya, T. Değirmencioğlu ve Ö. Canbolat, 1997. Bazı silajlık mısır çeşitlerinin naylon kese tekniği ile rumende parçalanabilirliklerinin saptanması. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16-19 Eylül 1997, Bursa. 135-146.
 • Kılıç, A., 1986. Silo Yemi (Öğretim, Öğrenim ve Uygulama Önerileri). Bilgehan Basımevi, İzmir. 327s.
 • Muruz, H., 1999. Değişik Vejetasyon Dönemlerinde Biçilen Karışık Çayır Otlarına Kimi Katkı Maddeleri Katılmasının Silaj Kalitesi ile Rumende Ham Besin Maddelerinin Yıkılması Üzerine Etkisi (doktora tezi). Y.Y.Ü., Sağlık Bil. Enst., Van.
 • Nocek, J.E., 1988. In situ and other methods to estimate ruminal protein and energy digestibility. A Review J. Dairy Sci., 71: 2051-2069.
 • NRC, 1985. Nutrient Requirements of Sheep. Sixth revised edition. National academi. Washington, D.C.
 • Okuyan, M. R., O. Deniz ve A. Karabulut, 1986. Çeşitli gelişme dönemlerinde silolanmış hasıl mısırının yem değeri üzerine araştırmalar. U.Ü., Zir. Fak. Dergisi, 5: 95-102.
 • Orak, A. ve M. Tuna, 1994. Macar fiğinde (Vicia pannonica Crantz) farklı ekim normu ve sıra arası mesafenin bazı verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. T Ü Tekirdağ Zir. Fak. Dergisi, 3(1-2): 166-170.
 • Petit, H.V. and P.M. Flipot, 1992. Feed utilization of beef steers fed grass as hay or silage with or without nitrogen suplementation. Jour. Anim. Sci., 70: 876-883.
 • Phillip, L.E. and V. Hidalgo, 1989. Voluntary feed intake, acıd-base balance and partitioning of urinary nitrogen in lambs fed corn silage with added sodium bicarbonate or sodium sesquicarbonate. J. Anim. Sci.,67: 2116-2122.
 • Reeves, J.B., T.H. Blosser and V.F. Colenbrander, 1989. Near infrared reflectance spectroscopy for analyzing Undried Silage. J. Dairy Sci., 72: 79-88.
 • Sağlamtimur, T., 1990. Yem Bitkileri Yetiştirme. Ç.Ü. Zir. Fak. Yayınları, Adana.
 • Sarıçiçek, Z., A.V. Garipoğlu ve Ö. Saygın, 1994. Lokantacılık artıklarının ruminantlarda yem değerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. O.M.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 1996, 11(2): 21-27. Samsun.
 • Sarıçiçek, Z., A. Garipoğlu ve C. Sarıcan, 1995. Adi fiğ ve macar fiğinin yem değeri üzerine bir araştırma. O.M.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 11(2): 39-45. Samsun.
 • Todorov, N.A., D.H. Pavlov and D.S. Djouvinov, 1997. Effect of hybrid, maturity and grain content on rumen Ddgradability of maize silage. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16- 19 Eylül 1997, Bursa. 127-134.
 • Tuncer, Ş.D., M. Kocabatmaz, B. Coşkun ve E. Şeker, 1987. Kimyasal maddelerle muamele edilen arpa samanının sindirilme derecesinin naylon kese (nylon bag) tekniği ile tespit edilmesi. Doğa Türk Vet. ve Hayvancılık Dergisi, 13(1).
 • Tümer, S., 1994. Hayvan beslemde silo yemleri-silaj. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dergisi, 9(49): 5-8.
 • Türemiş, A., M. Kızılşimşek, S. Kızıl, İ. İnel ve T. Sağlamtimur, 1997. Bazı katkı maddelerinin çukurova koşullarında yetiştirilebilen bazı yazlık yem bitkileri ve karışımlarından yapılan silajlar üzerine etkilerinin saptanması üzerinde bir araştırma. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri.16-19 Eylül 1997, Bursa. 166-175.
 • Yılmaz, A., 1997. Ruminant beslemede kullanılan bazıprotein kaynağı yemlerin naylon torba tekniği ile parçalanabilirlik karakteristiklerinin incelenmesi üzerinde bir araştırma. Yem Magazin Dergisi, Aralık - 1997,36-46.
APA Demirel M, CENGİZ F, ÇELİK S (2001). Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma. , 69 - 78.
Chicago Demirel Murat,CENGİZ Fırat,ÇELİK Savaş Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma. (2001): 69 - 78.
MLA Demirel Murat,CENGİZ Fırat,ÇELİK Savaş Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma. , 2001, ss.69 - 78.
AMA Demirel M,CENGİZ F,ÇELİK S Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma. . 2001; 69 - 78.
Vancouver Demirel M,CENGİZ F,ÇELİK S Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma. . 2001; 69 - 78.
IEEE Demirel M,CENGİZ F,ÇELİK S "Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma." , ss.69 - 78, 2001.
ISNAD Demirel, Murat vd. "Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma". (2001), 69-78.
APA Demirel M, CENGİZ F, ÇELİK S (2001). Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1), 69 - 78.
Chicago Demirel Murat,CENGİZ Fırat,ÇELİK Savaş Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 11, no.1 (2001): 69 - 78.
MLA Demirel Murat,CENGİZ Fırat,ÇELİK Savaş Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, 2001, ss.69 - 78.
AMA Demirel M,CENGİZ F,ÇELİK S Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2001; 11(1): 69 - 78.
Vancouver Demirel M,CENGİZ F,ÇELİK S Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2001; 11(1): 69 - 78.
IEEE Demirel M,CENGİZ F,ÇELİK S "Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11, ss.69 - 78, 2001.
ISNAD Demirel, Murat vd. "Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve Macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 11/1 (2001), 69-78.