Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1661 - 1687 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29228/TurkishStudies.22631 İndeks Tarihi: 28-07-2020

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Öz:
Son yıllarda Suriye’de meydana gelen iç çatışma ve bununsonucunda ortaya çıkan savaş ortamından dolayı, Türkiye’ye yönelikyoğun bir göç hareketi ortaya çıkmıştır. Suriye’den Türkiye’ye gelenmültecilerin büyük bir bölümünü 18 yaş altındaki bireyleroluşturmaktadır. Bu Suriyeli sığınmacıların bir bölümü Geçici EğitimMerkezleri’nde (GEM) eğitim görmekle, bir bölümü ise yapılan yasaldüzenlemeler sayesinde devlet okullarına devam etmektedirler. Buçerçevede Suriyeli mülteci çocukların Türk eğitim sistemine uyum vekaliteli bir eğitime erişim sağlamaları önem arz etmektedir. Buaraştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin mülteci öğrencilere yönelikdüşüncelerinin ve tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmaya, 2017-2018eğitim-öğretim yılında Ankara ili Mamak ilçesinde Millî EğitimBakanlığı’na bağlı okullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerikatılmıştır. Araştırmada, verilerin toplanmasında nitel ve nicel araştırmayöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem benimsenmiş,yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutundaKılcan, Çepni ve Kılınç (2017) tarafından geliştirilmiş “Mülteci öğrencilereyönelik tutum ölçeği” nitel boyutta ise araştırmacılar tarafındangeliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır.Araştırmanın amacı çerçevesinde öğrencilerin tutum ölçeğine vereceklericevaplara ait toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için nicelanalizde SPSS (Statistical Packet for Social Sciences) programından, nitel analizde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanınsonuçlarından bazıları şunlardır: (1) katılımcıların mülteci deyinceakıllarına gelen ilk şeyin savaştan kaçan insanlar olduğu ve daha sonramülteci kavramını Suriyeli ve yardıma muhtaç insanlar olarakbelirttikleri, (2) öğrencilerin büyük bir bölümü mültecilerin Türkiye’yegelmesini olumlu karşılamakla birlikte bunun yanında bazı katılımcılarmültecilerin Türkiye’de bulunmasından hoşnut olmadıklarını dilegetirmektedirler. Araştırma sonuçları ilgili alan yazınla ilişkili bir şekildetartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ OPINIONS AND ATTITUDES ON REFUGEE STUDENTS

Öz:
Recent years have witnessed an internal disturbance and an environment of war in Syria and this resulted in a dense immigration from Syria to Turkey. An important part of the immigrants were under18 people. Most of the Syrian refugees are being educated in Temporary Education Centers (TES) and a number of them study in the state schools with necessary formal regulations. This adds to the importance of the notion that Syrian refuges students should adapt to Turkish national education system and achieve a quality education. The purpose of this study is to determine the opinions and attitudes of secondary school students on refugee students. The participants of the study were 5, 6, 7, and 8. grade students studying in secondary schools affiliated to Ministry of National Education in Ankara, Mamak in 2017-2018 education year. This study conducted convergent parallel design under mixed method research in which qualitative and quantitative research method are used together. In the quantitative part of the study, we used Attitude towards Refugee Students Scale developed by Kılcan, Çepni and Kılınç (2017) and in the qualitative part, a semi-structured interview form developed by the researchers. The quantitative data were analyzed via SPSS (Statistical Packet for Social Sciences) and the qualitative data were analyzed through content analysis. Some of the results of the study were as follows: (1) the first thing the word “refugee” reminds them of the people who are escaping from the war and that they stated the concept of refugee as those who are Syrian and in need of help, (2) majority of the students had positive perceptions of the notion that Syrian refugees came to Turkey, however, some of the participants stated they were not happy with this. The results of the study were discussed in line with the related literature and some suggestions were presented.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Palaz T, çepni o, KILCAN B (2019). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. , 1661 - 1687. 10.29228/TurkishStudies.22631
Chicago Palaz Tevfik,çepni osman,KILCAN Bahadır ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. (2019): 1661 - 1687. 10.29228/TurkishStudies.22631
MLA Palaz Tevfik,çepni osman,KILCAN Bahadır ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. , 2019, ss.1661 - 1687. 10.29228/TurkishStudies.22631
AMA Palaz T,çepni o,KILCAN B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. . 2019; 1661 - 1687. 10.29228/TurkishStudies.22631
Vancouver Palaz T,çepni o,KILCAN B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. . 2019; 1661 - 1687. 10.29228/TurkishStudies.22631
IEEE Palaz T,çepni o,KILCAN B "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ." , ss.1661 - 1687, 2019. 10.29228/TurkishStudies.22631
ISNAD Palaz, Tevfik vd. "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ". (2019), 1661-1687. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.22631
APA Palaz T, çepni o, KILCAN B (2019). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 14(3), 1661 - 1687. 10.29228/TurkishStudies.22631
Chicago Palaz Tevfik,çepni osman,KILCAN Bahadır ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 14, no.3 (2019): 1661 - 1687. 10.29228/TurkishStudies.22631
MLA Palaz Tevfik,çepni osman,KILCAN Bahadır ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.14, no.3, 2019, ss.1661 - 1687. 10.29228/TurkishStudies.22631
AMA Palaz T,çepni o,KILCAN B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2019; 14(3): 1661 - 1687. 10.29228/TurkishStudies.22631
Vancouver Palaz T,çepni o,KILCAN B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2019; 14(3): 1661 - 1687. 10.29228/TurkishStudies.22631
IEEE Palaz T,çepni o,KILCAN B "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 14, ss.1661 - 1687, 2019. 10.29228/TurkishStudies.22631
ISNAD Palaz, Tevfik vd. "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 14/3 (2019), 1661-1687. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.22631