Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 247 - 254 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-08-2020

Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü

Öz:
Araştırma, İstanbul ilinin Bahçelievler ilçesindeki liselerde görev yapan öğretmenlerin, okulyöneticilerine ilişkin algıladıkları otantik liderlik özelliklerinin, öğretmenlerin meslekimotivasyonlarını yordama gücünü belirlemek amacıyla ilişkisel tarama deseni kullanılarakgerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni, Bahçelievler ilçesinde görev yapan lise öğretmenleridir.Örneklem belirlenirken lise türleri tabaka olarak tanımlanmış, tabakalı örnekleme yoluyla seçilenliseler arasından tesadüfi oransız küme örneklemi yoluyla belirlenen 43 okulda görev yapanöğretmenlerden random olarak seçilen 436 öğretmen örneklemini oluşturmuştur. Verilerintoplanmasında “Otantik Liderlik Ölçeği” ve “İş Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler; Pearsonkorelasyonu, basit regresyon analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda,öğretmenlerin algıladıkları otantik liderlik özellikleriyle mesleki motivasyonları arasında yüksekdüzeyde pozitif bir ilişkinin olduğu, okul yöneticilerinin otantik liderlik özelliklerinin öğretmenlerinmotivasyonlarının güçlü bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

The Predictive Power of Perceived Authentic Leadership Features of School Administrators on Teachers' Jobs Motivation

Öz:
The aim of this research is to determine the predictive power of perceived authentic leadership levels of school administrators on the teachers' professional motivation. In this study, correlational design was used. Respectively, stratified and randomly cluster sampling method were used. The sample contains 43 schools and 436 high school teachers. “Authentic Leadership Scale” and “Business Motivation Scale” were used to collect data. Pearson and regression analysis were used. As a result of the research, it was concluded that there is high level positive relationship between the authentic leadership and the professional motivations. Also the authentic leadership qualities of the school administrators are the strong predictors of the teachers’ motivation level.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Açıkalın, A. (2016). Okul yöneticiliği. Ankara: Pegem Akademi.
 • Anık, S., & Okçu, V. (2017). Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve mobbing (yıldırma) yaşama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Anatolian Journal Of Educational Leadership And Instruction, 5(2), 63-85.
 • Barın, N., & Öcal, H. (2016). Örgütlerde otantik liderlik davranışının işe yabancılaşma ile ilişkisi. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 18(2), 63-94.
 • Baykal, E. (2017). Otantik liderlik ve pozitif çıktıları: pozitif örgütsel davranış bakış açısı. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3), 42-64.
 • Bursalıoğlu, Z. (2015). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cüceloğlu, D. (2005). Özüne yabancılaşmış insanların oluşturduğu mış gibi yaşamlar. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Emirbey, A. R. (2017). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki analiz. Yüksek Lisans Tezi. Uşak: Uşak Üniversitesi.
 • Erdoğan, İ. (2006). Eğitim ve okul yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık
 • George, B. (2003). Authentic leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting value. San Francisco: JosseyBass.
 • Gordon, T. (2001). Etkili öğretmenlik eğitimi. (E. Aksay, Çev.). İstanbul: Sistem Yayınları.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayınclık.
 • Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: sorunlar çözümler ve öneriler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3).
 • Küçükali, R. (2011). Yönetim felsefesi. İstanbul: Nobel Yayın.
 • MEB (2009). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. Milli Eğitim Bakanlığı 2623 Sayılı Tebliğler Dergisi, 68(2575), 476-477.
 • MEB (2018). Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği. (Erişim: 28/02/2018), https://www.ogretmenlericin.com/meb Sabuncuoğlu, Z., & Tüz. M. (1995). Örgütsel psikoloji. Bursa: Ezgi Yayınları
 • Sağlam, A. (2007). Eğitim örgütlerinde kuramdan uygulamaya güdüleme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Saylı, H., & Baytok, A. (2012). Örgütlerde liderlik. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Tabak, A., Şeşen, H., & Türköz, T. (2012). Liderlikte güncel yaklaşımlar. Ankara: Detay Yayınları.
 • Tanrıverdi, S. (2007). Katılımcı okul kültürünün yabancı dil öğretmenlerinin iş motivasyonuyla ilişkisine yönelik örnek bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
 • Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic Leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of management, 34(1), 89-126.
 • Yılmaz, E., & Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin iş yerinde yalnızlıkları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 59- 69.
 • Yılmaz, F. (2009). Eğitim örgütlerinde örgüt kültürünün öğretmenlerin iş motivasyonu üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
APA özerten k, Otrar M (2019). Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. , 247 - 254.
Chicago özerten kübra nur,Otrar Mustafa Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. (2019): 247 - 254.
MLA özerten kübra nur,Otrar Mustafa Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. , 2019, ss.247 - 254.
AMA özerten k,Otrar M Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. . 2019; 247 - 254.
Vancouver özerten k,Otrar M Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. . 2019; 247 - 254.
IEEE özerten k,Otrar M "Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü." , ss.247 - 254, 2019.
ISNAD özerten, kübra nur - Otrar, Mustafa. "Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü". (2019), 247-254.
APA özerten k, Otrar M (2019). Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 247 - 254.
Chicago özerten kübra nur,Otrar Mustafa Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7, no.1 (2019): 247 - 254.
MLA özerten kübra nur,Otrar Mustafa Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, 2019, ss.247 - 254.
AMA özerten k,Otrar M Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 247 - 254.
Vancouver özerten k,Otrar M Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 247 - 254.
IEEE özerten k,Otrar M "Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü." Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, ss.247 - 254, 2019.
ISNAD özerten, kübra nur - Otrar, Mustafa. "Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7/1 (2019), 247-254.