ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA

Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 16 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16 İndeks Tarihi: 31-08-2020

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA

Öz:
Günümüzde, örgütlerin çevresinde gerçekleşen değişimler örgütleri de değişmeye zorlamakta,değişime ayak uyduramayanlar rekabette geride kalmaktadır. Örgütsel değişim uygulamalarınabaşvuran örgütlerin çalışanları ise bu değişiklikleri her zaman olumlu algılamamakta ve örgütlearalarındaki psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğini düşünmektedirler. Dolayısıyla, iş görenlerolumsuz duygulara kapılmakta, tutum ve davranışlarında da olumsuz yönde değişimler olmaktadır.Bunun sonucunda ise gerek örgüt gerekse çalışan açısından olumsuz sonuçlar elde edilmektedir. Bunedenle, örgütsel değişim süreçlerinin çalışanlarla uyum içinde yönetilmesi amacıyla olasısorunların tanımlanmasında ve mümkün olan en alt seviyeye indirilebilmesinde rol oynayabilecekdeğişkenler araştırılmıştır. Yapılan literatür taramasında psikolojik sözleşme ihlali konusundaotantik liderliğin rolünü içeren az sayıda akademik çalışma bulunması nedeniyle bir boşluk tespitedilmiş ve bu yönde bir kuramsal bir model oluşturulmuştur. Öngörülen modelde örgütsel değişiminpsikolojik sözleşme ihlali üzerinde pozitif bir etkisi olacağı, psikolojik sözleşme ihlalinin ise iştatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde negatif bir etkisi olacağı ileri sürülmüştür. Otantik liderliğin isepsikolojik sözleşme ihlali ile iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerde düzenleyicideğişken rolü üstlenerek bu ilişkilerin gücünü azaltması beklenmektedir. Son olarak, çalışmanınsonuçları, kısıtları ve bundan sonraki çalışmalarda araştırılabilecek konular sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

A THEORETICAL STUDY ON THE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH ON JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT DURING ORGANIZATIONAL CHANGE AND THE ROLE OF AUTHENTIC LEADERSHIP

Öz:
Nowadays, the changes that take place around the organizations force them to change, and those who cannot keep up with the change are outperformed. Employees of organizations applying organizational change practices do not always perceive these changes positively and experience a breach of their psychological contract. Therefore, employees feel negative emotions and negative changes are observed in their attitudes and behaviors. Consequently, both the organization and the employee have negative outcomes. Hence, in order to manage organizational change processes in harmony with employees, variables that can play a role in identifying possible problems and minimizing them are investigated. In the literature review, a gap has been identified due to the scarcity of academic studies involving the role of authentic leadership in the context of psychological contract breach and a theoretical model has been developed accordingly. The conceptual model posits that organizational change will have a positive effect on psychological contract breach, which subsequently will have a negative effect on job satisfaction and organizational commitment. Authentic leadership is expected to reduce the power of these relationships by playing a moderator role in the relationships among psychological contract breach, job satisfaction and organizational commitment. Finally, conclusions, limitations, and suggestions for future research are presented.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Agerfalk, P. ve B. Fitzgerald (2008). Outsourcing to an unknown workforce: Exploring open sourcing as a global sourcing strategy. Management Information Systems Quarterly, 32, 385-410.
 • Araslı, H., Arıcı, H.E., ve Arıcı, N.Ç. (2019). Workplace favouritism, psychological contract violation and turnover intention: Moderating roles of authentic leadership and job insecurity climate. German Journal of Human Resource Management, 33(3), 197-222.
 • Argyris, C. (1960). Understanding organizational behavior. Homewood, IL: Dorsey Press.
 • Aslan, Ş. ve Uyar, S. (2018). Psikolojik sözleşme ihlali ile hissettirdiklerinin örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerine etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 1-38.
 • Begley, P.T. (2001). In pursuit of authentic school leadership practices. International Journal of Leadership in Education, 4, 353-365.
 • Begley, P.T.(2004).Understanding valuation processes: Exploring the linkage between motivation and action. International Studies in Educational Administration, 32(2), 4-17.
 • Bhindi, N. ve Duignan, P. (1997). Leadership for a new century: Authenticity, intentionality, spirituality, and sensibility. Educational Management and Administration, 25(2), 117-132.
 • Blau, P.M. (1964). Exchange and power in social life. NY: John Wiley and Sons, Inc.
 • Bordia, P., Kiazad, K., Restubog, S.L.D., DiFonzo, N., Stenson, N., ve Tang, R.L. (2014). Rumor as revenge in the workplace. Group & Organization Management, 39(4), 363-388.
 • Boss, R.W. (1985). The psychological contract: A key to effective organization development consultation. Consultation: An International Journal, 4, 284-304.
 • Chaudhry, A., Coyle-Shapiro, J.M. ve Wayne, S.J. (2011). A longitudinal study of the impact of organizational change on transactional, relational, and balanced psychological contracts. Journal of Leadership and Organizational Studies, 18, 247-259.
 • Chih, Y., Kiazad, K., Zhou, L., Capezio, A., Li, M., ve Restubog, D., S (2016). Investigating employee turnover in the construction industry: A psychological contract perspective. Journal of Construction Engineering and Management, 142(6), 1-9.
 • Chiu, S. ve Peng, J. (2008). The relationship between psychological contract breach and employee deviance: The moderating role of hostile attributional style. Journal of Vocational Behavior, 73(3), 426-433.
 • Clapp-Smith, R., Vogelgesang, G.R., ve Avey, J.B. (2009). Authentic leadership and positive psychological capital: The mediating role of trust at the group level of analysis. Journal of Leadership and Organizational Studies, 15, 227-240.
 • Conway, N., Kiefer, T., Hartley, J. ve Briner, R.B. (2014). Doing more with less? Employee reactions to psychological contract breach via target similarity or spillover during public sector organizational change. British Journal of Management, 25, 737-754.
 • Conway, N. ve Briner, R.B. (2002). A daily diary study of affective responses to psychological contract breach and exceeded promises. Journal of Organizational Behavior, 23(3), 287- 302.
 • Conway, N. ve Briner, R.B. (2005). Understanding psychological contracts at work: A critical evaluation of theory and research. Oxford: Oxford University Press Inc.
 • Coyle-Shapiro, J. ve Kessler, I. (2000). Consequences of the psychological contract for the employment relationship: A large scale survey. Journal of Management Studies, 37, 903- 930.
 • Coyle-Shapiro, J.A. ve I. Kessler (2003). The employment relationship in the UK public sector: A psychological contract perspective. Journal of Public Administration Research and Theory, 13, 213-230.
 • DiFonzo, N., Alongi, A. ve Wiele, P. (2018). Apology, restitution, and forgiveness after psychological contract breach. Journal of Business Ethics. https://doi.org/10.1007/s10551- 018-3984-1
 • Dikili, A. ve Bayraktaroğlu, S. (2013). Psikolojik sözleşme ile iş tatmini ilişkisine yönelik bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), 205- 227.
 • Erkutlu, H. ve Chafra, J. (2013). Effects of trust and psychological contract violation on authentic leadership and organizational deviance. Management Research Review, 36(9), 828-848.
 • Gardner, W.L., Avolio, B.J., Luthans, F., May, D.R. ve Walumbwa, F.O. (2005). Can you see the real me?” A self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarterly, 16, 343-372.
 • Gardner, W.L., Cogliser, C.C., Davis, K.M. ve Dickens M.P. (2011). Authentic Leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22: 1120-1145.
 • Giallonardo, L.M., Wong, C.A., ve Iwasiw, C.L. (2010). Authentic leadership of preceptors: Predictor of new graduate nurses' work engagement and job satisfaction. Journal of Nursing Management, 18, 993-1003.
 • Gouldner, A.W. (1960). The norm of reciprocity. American Sociological Review, 25, 161-178.
 • Guest, D. ve Conway, N. (2001). Public and private sector perspectives on the psychological contract: Results of the 2001 CIPD Survey, Research Report. London: Chartered Institute of Personnel and Development.
 • Henderson, J.E. ve Hoy, W.K. (1983). Leader authenticity: The development and test of an operational measure. Educational and Psychological Research, 3(2), 63-75.
 • Herriot, P., Manning, W.E.G. , ve Kidd, J.M. (1997). The content of the psychological contract. British Journal of Management, 8, 151-162.
 • Ilies, R., Morgeson, F.P. ve Nahrgang, J.D. (2005). Authentic leadership and eudaemonic wellbeing: Understanding leader-follower outcomes. The Leadership Quarterly, 16, 373-394.
 • Jensen, J. M., Opland, R.A., ve Ryan, A.M. (2010). Psychological contracts and counterproductive work behaviors: Employee responses to transactional and relational breach. Journal of Business and Psychology, 25(4), 555-568.
 • Kessler, I. ve Coyle-Shapiro, J.A. (1998). Restructuring the employment relationship in Surrey County Council. Employee Relations, 20, 365-383.
 • Koçak, H., Koç, H. (2018). Psikolojik sözleşme ihlalleri ile örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Kamu ve özel sektör karşılaştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 1217- 1241.
 • Koh, C., Ang, S., ve Straub, D. (2004). IT outsourcing success: A psychological contract perspective. Information Systems Research, 15, 356-373.
 • Kotter, J. (1973). The psychological contract: Managing the joining-up process. California Management Review, 15(9), 91-99.
 • Levinson, H., Price, C.R., Munden, K.J., Mandl, H. ve Solley, C.M. (1962). Men, management, and mental health. Cambridge, MA: Harvard University Press
 • Luthans, F. ve Avolio, B.J. (2003). Authentic leadership development. In K.S. Cameron, J.E. Dutton, and Quinn, R.E. (Eds.), Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline, Barrett-Koehler: San Francisco, pp. 241-261.
 • Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B. ve Norman, S.M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572.
 • Macik-Frey, M., Quick, J.C. ve Cooper, C.L. (2009). Authentic leadership as a pathway to positive health. Journal of Organizational Behavior, 30, 453–458.
 • Meyer J. ve Allen N. (1984). Testing the “side bet theory” of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.
 • Morrison, E.W. ve Robinson, S.L. (1997). When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. The Academy of Management Review, 22(1), 226-256.
 • Nair, N., Lamond, D., ve Vohra, N. (2010). An exploration of factors predicting work alienation of knowledge workers. Management Decision, 48(4), 600–615.
 • Özgen, H.M. ve Özgen, H. (2010). Psikolojik sözleşme ve boyutlarının iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkileri: Tıbbi satış temsilcileri üzerinde bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1),1-19.
 • Peus, C., Wesche, J.S., Streicher, B., Braun, S. ve Frey, D. (2012). Authentic leadership: An empirical test of its antecedents, consequences and mediating mechanisms. Journal of Business Ethics, 107(3), 331-348.
 • Radford, L.M. ve Larwood, L. (1982). A field study of conflict in psychological contract: Who’s in control of absence. Academy of Management Review, 10, 397-407.
 • Restubog, S.L.D., Bordia, P., ve Tang, R.L. (2007). Behavioural outcomes of psychological contract breach in a non-Western culture: The moderating role of equity sensitivity. British Journal of Management, 18(4), 376-386.
 • Robbins, S.P., Coulter, M., ve Decenzo, D.A. (2017). Fundamentals of management. Essex, England: Pearson Education.
 • Robinson, S. L. (1996). Trust and breach of the psychological contract. Administrative Science Quarterly, 41(4), 574-599.
 • Robinson, S.L. ve Rousseau, D.M. (1994). Violating the psychological contract: Not the exception but the norm. Journal of Organizational Behavior, 15, 245-259.
 • Robinson, S.L., Kraatz, M.S., ve Rousseau, D.M. (1994). Changing obligations and the psychological contract: A Longitudinal Study. Academy of Management Journal, 37(1): 397- 407.
 • Robinson, S.L. ve Morrison, E.W. (1995). Psychological contracts and organizational citizenship behavior: The effects of unfulfilled obligations. Journal of Organizational Behavior, 16(3), 289-298.
 • Rousseau, D.M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2, 121-139.
 • Rousseau, D.M. (1990). New hire perceptions of their own and their employer’s obligations: A study of psychological contracts. Journal of Organizational Behavior, 11, 389-400.
 • Rousseau, D.M. (1995). Psychological contracts in organizations: Understanding written and unwritten agreements. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Rousseau, D.M. (2011). The individual–organization relationship: The psychological contract. In S. Zedeck (Ed.), APA handbook of industrial and organizational psychology, Vol 3: Maintaining, expanding, and contracting the organization, American Psychological Association: Washington, DC, pp. 191-220,
 • Rousseau, D.M. ve Wade-Benzoni, K.A. (1994). Linking strategy and human resource practices: How employee and customer contracts are created. Human Resource Management, 33(3), 463-489.
 • Schalk, R. ve Freese, C. (1993). Trends in organisational behavior. New facets of commitment in response to organizational change: Research trends and the Dutch experience. In Cooper, C.L., Rousseau, D.M., John Wiley & Sons: Chicester, 107-123.
 • Seçer, H.Ş. (2005) Çalışma yaşamında duygular ve duygusal emek: sosyoloji, psikoloji ve örgüt teorisi açısından bir değerlendirme. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 813-834.
 • Shamir, B. ve Eilam, G. (2005). What's your story? : A life-stories approach to authentic leadership development. The Leadership Quarterly, 16, 395-417.
 • Tabak, A., Polat, M., Coşar, S. ve Türköz, T. (2012). Otantik liderlik ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(4), 89-106.
 • Turnley, W.H. ve Feldman, D.C. (1999). The impact of psychological violations on exit, voice, loyalty, and neglect. Human Relations, 52(7), 895- 922.
 • Van der Smissen, S., Schalk, R. ve Freese, C. (2013). Organizational change and the psychological contract: How change influences the perceived fulfillment of obligations. Journal of Organizational Change Management, 26(6), 1071-1090.
 • Walumbwa, F.O., Avolio, B.J., Gardner, W.L., Wernsing, T.S., and Peterson, S.J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management, 34, 89-126.
 • Wang, Z. (2011). Psychological contract violation and workplace deviance: The moderating role of negative reciprocity beliefs. IEEE, 1(1), 1-4.
 • Wei, F. ve Si, S. (2013). Psychological contract breach, negative reciprocity, and abusive supervision: The mediated effect of organizational identification. Management and Organization Review, 9(3), 541-561.
 • Wong, C.A. ve Cummings, G.G. (2009). The influence of authentic leadership behaviors on trust and work outcomes of health care staff. Journal of Leadership Studies, 3(2), 6–23.
 • Yammarino, F.J., Dionne, S.D., Schriesheim, C.A. ve Dansereau, F. (2008). Authentic leadership and positive organizational behavior: a meso, multi-level perspective. Leadership Quarterly, 19(6), 693-707.
 • Zhao, H., Wayne, S.J., Glibkowski, B.C., ve Bravo, J. (2007). The impact of psychological contract breach on work-related outcomes: A meta-analysis. Personnel Psychology, 60, 647-680.
APA Mutlucan N (2019). ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA. , 1 - 16. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
Chicago Mutlucan Nigar Cagla ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA. (2019): 1 - 16. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
MLA Mutlucan Nigar Cagla ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA. , 2019, ss.1 - 16. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
AMA Mutlucan N ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA. . 2019; 1 - 16. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
Vancouver Mutlucan N ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA. . 2019; 1 - 16. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
IEEE Mutlucan N "ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA." , ss.1 - 16, 2019. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
ISNAD Mutlucan, Nigar Cagla. "ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA". (2019), 1-16. https://doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
APA Mutlucan N (2019). ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA. Beykoz Akademi Dergisi, 7(2), 1 - 16. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
Chicago Mutlucan Nigar Cagla ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA. Beykoz Akademi Dergisi 7, no.2 (2019): 1 - 16. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
MLA Mutlucan Nigar Cagla ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA. Beykoz Akademi Dergisi, vol.7, no.2, 2019, ss.1 - 16. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
AMA Mutlucan N ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA. Beykoz Akademi Dergisi. 2019; 7(2): 1 - 16. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
Vancouver Mutlucan N ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA. Beykoz Akademi Dergisi. 2019; 7(2): 1 - 16. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
IEEE Mutlucan N "ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA." Beykoz Akademi Dergisi, 7, ss.1 - 16, 2019. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16
ISNAD Mutlucan, Nigar Cagla. "ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA". Beykoz Akademi Dergisi 7/2 (2019), 1-16. https://doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.1-16