TÜRKİYE’DEKİ DERGİ REKLAMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ARACILIĞIYLA YENİLİK TÜRLERİNİN SUNUMU: TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 50 - 64 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.50-64

TÜRKİYE’DEKİ DERGİ REKLAMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ARACILIĞIYLA YENİLİK TÜRLERİNİN SUNUMU: TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Öz:
Tüketim toplumu bağlamında yenilik türlerinin görsel iletişim aracılığıyla sunumunun,Türkiye’deki dergi reklamlarından çözümlemeler aracılığıyla ortaya konulmasının amaçlandığıbu çalışmada; Capital, Chip, Geo, Lezzet, Marie Claire Türkiye ve Men’s Health dergilerindenincelenen toplam 2020 adet reklam, Hanehalkı Bütçe Anketleri için Amaca Yönelik TüketimSınıflamasına göre 2’li harcama grupları baz alınarak 12 kategoride sınıflandırılmıştır. 6kategorideki (gıda ve alkolsüz içecekler; giyim ve ayakkabı; mobilya, ev aletleri ve ev bakımı;ulaştırma; eğlence ve kültür; çeşitli mal ve hizmetler) reklamlardan kategoriler arası eşit dağılımgözetilerek; yeni, yenilik, yenilikçilik, yepyeni kavramlarından en az birini içeren toplam 24adet reklam göstergebilim yöntemi ile çözümlenmiştir. Çözümlenen reklamların Oslokılavuzundaki dört yenilik türüne göre sınıflandırması sonucunda ise, reklamlarda ürünyeniliklerine ve pazarlama yeniliklerine yer verildiği saptanmıştır. İncelenen dönemdeki dergireklamların %66’lık bölümünü yabancı markaların reklamları oluşturmaktadır. Bu reklamlardaçeşitli mal ve hizmetler kategorisinin reklam sayısı açısından diğer kategoriler arasında ilksırada yer aldığı dikkati çekmektedir.
Anahtar Kelime:

PRESENTATION OF THE INNOVATION TYPES IN MAGAZINE ADVERTISEMENTS IN TURKEY THROUGH VISUAL COMMUNICATION: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF CONSUMER SOCIETY

Öz:
Within the scope of this study it’s aimed to reveal the presentation of innovation types through visual communication in the context of consumption society via analyzing magazine advertisements in Turkey. Totally 2020 advertisements from Capital, Chip, Geo, Lezzet, Marie Claire Türkiye and Men’s Health magazines have been classified into 12 categories according to Classification of Individual Consumption by Purpose – Household Budget Survey. Totally 24 advertisements containing at least one term of “new”, “innovation”, “brand-new”, “innovative” are analyzed via semiotics with regard to equal distribution among six categories (food and non-alcoholic beverages; clothing and footwear; furnishings, household equipment and routine maintenance of the house; transportation; recreation and culture; miscellaneous goods and services). Classification of analyzed advertisements according to four types of innovations in the Oslo Manual, has been determined that advertisements give place to product innovation and marketing innovation. 66% of the magazine ads in the period examined constitute advertisements of foreign brands. It is noteworthy that category of miscellaneous goods and services is ranked first among the other categories in terms of the number of ads it has.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altınel, H.Y. (2003). Reklamlarda İnsan biçimsellik, İletişim Araştırmaları Dergisi. Ankara, 108-121
 • Atabek, G., Ş. (2007). İletişim Çalışmalarında Göstergebilimsel Yöntem, Medya Metinlerini Çözümlemek İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri. G., Ş.Atabek ve Ü. Atabek (Der.) , Ankara: Siyasal Kitabevi, 65-85
 • Barthes, R., (2003). Çağdaş Söylenler. T. Yücel (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları
 • Barthes, R., (2005). Göstergebilimsel Serüven. M. Rifat ve S. Rifat (Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Baudrillard, J., (2004). Tüketim Toplumu, H. Deliceçaylı ve F. Keskin (Çev.), İstanbul:Ayrıntı Yayınları
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları. A. Yılmaz (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Berger, A.A. (1993). Moda Reklamcılığında Seks ve Semboller, N. Ulutak (Çev.), Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri. N. Ulutak, A. Tunç (Edt.), Eskişehir: T.C Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Yayınları No:91, 133-138.
 • Capital (Kasım 2007)
 • Chip (Kasım 2007, Aralık 2007, Şubat 2008)
 • Christensen, C. M. (2016). Summary of The Innovator’s Dilemma. Instaread Summaries.
 • Dağtaş, B., (2003), Reklamı Okumak, Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Debord, G., (2006). Gösteri Toplumu. A. Ekmekçi, O. Taşkent (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Douglas, M., Isherwood, B. (1999). Tüketimin Antropolojisi, E. A. Aytekin (Çev.), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları
 • Drucker, P. F. (1993). Innovation and Entre-preneurship. Harper Business
 • Drucker, P. (1994). Yönetim Görevleri, Sorumlulukları, Uygulamaları, F. Dilber (Çev.), Ankara: ODTÜ
 • Durna, U. (2002). Yenilik Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Elden, M., Ulukök, Ö., Yeygel, S., (2005), Şimdi Reklamlar..., İstanbul: İletişim Yayınları
 • Fiske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. S. İrvan (Çev.), Ankara: Ark Yayınları
 • Freeman, C. ve Luc S. (2003). Yenilik İktisadı. E. Türkcan (Çev.), Ankara: TÜBİTAK Yayınları
 • GEO (Kasım 2007)
 • Hagroves, K. ve Smith, M. H. (2005). The natural advantage of nations: business opportunities, innovation, and governance in the 21st century. Earthscan Year
 • Harvey, D., (1999). Postmodernliğin Durumu. S. Savran (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları
 • Hitcher, W. (2006). Innovation paradigm replaced. Wiley Hoboken, NJ
 • Illich, I., (1989). Şenlikli Toplum. A. Kot (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. Lezzet (Ekim 2007, Aralık 2007, Şubat 2008)
 • Luecke, R. (2008). İş Dünyasında Yenilik ve Yaratıcılık. T. Parlak (Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Marie Claire Türkiye (Ekim 2007, Aralık 2007, Mart 2008, Şubat 2008)
 • Men’s Health (Kasım 2007, Aralık 2007)
 • Murray, R., (1995). Fordizm ve Post-Fordizm, Yeni Zamanlar 1990’larda Politikanın Değişen Çehresi, S. Hall ve M. Jacques (Der.), A. Yılmaz (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • OECD ve Eurostat (2005). Oslo Kılavuzu Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler. TÜBİTAK (2005 yılında yayımlanan 3.Baskı’nın Türkçe çevirisi)
 • Rekettye, G. (2003). The Regularities Of Innovation – A Marketing Perspective. Acta Oeconomica, 53(1), 45-59. Erişim adresi: http://www.jstor.org/stable/90003848, Erişim tarihi: 10.09.2019
 • Schumpeter, J. A. (1942), Capitalism, Socialism, and Democracy, New York; London: Harper & Brothers
 • Stefik, M. ve Stefik, B. (2006). Breakthrough: Stories and Strategies of Radical Innovation. The MIT Press
 • Trout, J., (2005). Geleceğin Pazarlamacısı için Konumlandırma Stratejileri. Ü. Şensoy (Çev.), İstanbul: Optimist Yayınları
 • West, A. (1992). Innovation Strategy. Prentice Hall International (UK) Ltd.
 • Williamson, J., (2001). Reklamların Dili Reklamlarda Anlam ve İdeoloji. A. Fethi (Çev.), Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Willis, S. (1993). Gündelik Hayat Kılavuzu. A. Bora ve A. Emre (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • http://tinyw.in/NDEk, Erişim tarihi: 10.03.2019
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5746.pdf, Erişim tarihi: 10.01.2019
APA KARABACAK Z, KAZANCI M (2019). TÜRKİYE’DEKİ DERGİ REKLAMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ARACILIĞIYLA YENİLİK TÜRLERİNİN SUNUMU: TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME. Beykoz Akademi Dergisi, 7(2), 50 - 64. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.50-64
Chicago KARABACAK Zaliha,KAZANCI Metin TÜRKİYE’DEKİ DERGİ REKLAMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ARACILIĞIYLA YENİLİK TÜRLERİNİN SUNUMU: TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME. Beykoz Akademi Dergisi 7, no.2 (2019): 50 - 64. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.50-64
MLA KARABACAK Zaliha,KAZANCI Metin TÜRKİYE’DEKİ DERGİ REKLAMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ARACILIĞIYLA YENİLİK TÜRLERİNİN SUNUMU: TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME. Beykoz Akademi Dergisi, vol.7, no.2, 2019, ss.50 - 64. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.50-64
AMA KARABACAK Z,KAZANCI M TÜRKİYE’DEKİ DERGİ REKLAMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ARACILIĞIYLA YENİLİK TÜRLERİNİN SUNUMU: TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME. Beykoz Akademi Dergisi. 2019; 7(2): 50 - 64. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.50-64
Vancouver KARABACAK Z,KAZANCI M TÜRKİYE’DEKİ DERGİ REKLAMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ARACILIĞIYLA YENİLİK TÜRLERİNİN SUNUMU: TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME. Beykoz Akademi Dergisi. 2019; 7(2): 50 - 64. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.50-64
IEEE KARABACAK Z,KAZANCI M "TÜRKİYE’DEKİ DERGİ REKLAMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ARACILIĞIYLA YENİLİK TÜRLERİNİN SUNUMU: TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME." Beykoz Akademi Dergisi, 7, ss.50 - 64, 2019. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.50-64
ISNAD KARABACAK, Zaliha - KAZANCI, Metin. "TÜRKİYE’DEKİ DERGİ REKLAMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ARACILIĞIYLA YENİLİK TÜRLERİNİN SUNUMU: TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME". Beykoz Akademi Dergisi 7/2 (2019), 50-64. https://doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.50-64