Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 236 - 249 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 01-09-2020

Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak

Öz:
Eğitim alanında yürütülen yenilik çalışmaları, bir amaç çerçevesinde, planlı ve kasıtlı yönetilir. Yenilik çalışmalarının etkili birşekilde hayata geçirilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğinin arttırılması, büyük oranda uygulamaların öğretim pro gramınabağlılıkla gerçekleştirilmesi ile sağlanır. Öğretim programına bağlılık, geliştirilen programların aslına uygun uygulanma derecesidir.Öğretim programına bağlılık kavramına dair ulusal alanyazında çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada, 1960’lı yıllarda psikoterapialanında ve 1970’li yılların sonunda eğitim alanındaki çalışmalarda da karşımıza çıkan programa bağlılık tarihsel süreç içerisindeincelenmiştir. Programa bağlılığın önemine, temel ögelerine ve temel ölçütlerine yer verilmiştir. Ayrıca, bağlılığa yönelik u lusal veuluslararası alanyazında yürütülen çalışmalar, değişim ve reform hareketlerine öğretmen uyumu ve tepkileri incelenmiş. Türkiye’deuygulamaya bağlılığı ve programların uygulanmasını etkileyen özellikler tartışılmış ve bu özellikler ışığında programların ni teliklibir şekilde yürütülmesi için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Curriculum Fidelity: Opening the Black Box

Öz:
In the field of education, innovation studies are carried out in a planned and intentional way. Effective implementation of innovation studies and increasing the quality of educational activities are mostly achieved through curriculum fidelity. Fidelity refers to the degree of implementation of the developed programs in accordance with the original. The number of studies in the national literature on the concept of curriculum fidelity is limited. In this study, the fidelity which appeared in 1960s in the field of psychotherapy and then in the late 1970s in the field of education was examined through the historical processes. Its importance, basic elements and main criteria were also included. In addition, national and international studies conducted on fidelity, teachers’ adaptation and reaction to change and reform acts were examined. The features affecting the program fidelity and implementation in Turkey were discussed and in light of these features, suggestions were put forward to carry out the programs in a qualified manner.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adıgüzel, A. (1997). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 77-94.
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu. İstanbul: Scala Basım.
 • Akpınar, B., & Aydın, K. (2007). Türkiye ve bazı ülkelerin eğitim reformlarının karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6(1), 82-88.
 • Anderson-Levitt, K. (2008). Globalization and curriculum. In F.M. Connelly (Ed.), The Sage handbook of curriculum and instruction (pp. 349- 368). London: Sage.
 • Anılan, H., & Sarıer, Y. (2008). Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 128-141.
 • Aykaç, N., & Ulubey, Ö. (2012). Öğretmen adaylarının ilköğretim programının uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri. Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(1).
 • Bal, A. P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1).
 • Barton, E. A., Whittaker, J. V., Kinzie, M. B., DeCoster, J., & Furnari, E. (2017). Understanding the relationship between teachers' use of online demonstration videos and fidelity of implementation. Teaching and Teacher Education, 67, 189-201.
 • Bay, E., Kahramanoğlu, R., Döş, B., & Özpolat, E. T. (2017). Programa bağlılığı etkileyen faktörlerin analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), 110-137.
 • Berman, P. ve McLaughlin, M. W. (1976) Implementation of educational innovation. The Educational Forum, 40, 345–370.
 • Blakely C.H. vd. (2002) The Fidelity-Adaptation Debate: Implications for the Implementation of Public Sector Social Programs. In: Revenson T.A. et al. (eds) A Quarter Century of Community Psychology. Springer, Boston, MA.
 • Bond, G. R., Evans, L., Salyers, M. P., Williams, J., & Kim, H. W. (2000). Measurement of fidelity in psychiatric rehabilitation. Mental Health Services Research, 2(2), 75–87.
 • Botvin, G.J., Baker, E., Dusenbury, L., Tortu, S., & Botvin, E.M. (1990). Preventing adolescent drug abuse through a multimodal cognitive-behavioral approach: Results of a 3-year study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58, 437–446.
 • Botvin, G.J., Baker, E., James-Ortiz, S., Botvin, E.M., & Kerner, J. (1992). Smoking prevention among urban minority youth: Assessing effects on outcome and mediating variables. Health Psychology, 11, 290–299.
 • Botvin, G. J., Griffin, K. W., Diaz, T., & Ifill-Williams, M. (2001). Drug abuse prevention among minority adolescents: Posttest and one-year follow-up of a school-based preventive intervention. Prevention Science, 2(1), 1-13.
 • Botvin, G. J. (2004). Advancing prevention science and practice: Challenges, critical issues, and future directions. Prevention Science, 5(1), 69-72.
 • Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2005). Prevention science, drug abuse prevention, and life skills training: Comments on the state of the science. Journal of Experimental Criminology, 1(1), 63– 78.
 • Bulut, İ., & Arslan, S. (2010). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya (367-379).
 • Burkhardt, H., Fraser, R. ve Ridgway, J. (1990). The dynamics of curriculum change. I. Wirszup ve R. Streit (Ed.), Developments in school mathematics around the world içinde. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Butakın, V., & Özgen, K. (2007). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının (4. ve 5. Sınıf) uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi, Diyarbakır İli Örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 82-94.
 • Bümen, N. T., Çakar, E., & Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 203-228.
 • Carroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J., & Balain, S. (2007). A conceptual framework for implementation fidelity. Implementation science, 2(1), 40.
 • Castro, F. G., Barrera, M. J., & Martinez, C. R. J. (2004). The cultural adaptation of prevention interventions: Resolving tensions between fidelity and fit. Prevention Science, 5(1), 41–45.
 • Corlu, M. S. (2012). A pathway to STEM education: Investigating pre–service mathematics and science teachers at Turkish universities in terms of their understanding of mathematics used in science (Yayınlanmamış doktora tezi). Texas A&M University, College Station.
 • Chen, H.-T. (1998). Theory-Driven evaluations. Adv Educ Productivity, 7, 15-34.
 • Clements, D. H., Sarama, J., Wolfe, C. B., & Spitler, M. E. (2015). Sustainability of a scale-up intervention in early mathematics: A longitudinal evaluation of implementation fidelity. Early Education and Development, 26, 427- 449.
 • Çepni, S., Küçük, M., Ayvacı, H. (2014). İlköğretim birinci kademedeki fen bilgisi programının uygulanması üzerine bir çalışma. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3).
 • Dane, A. V. & Schneider, B. H. (1998) Program integrity in primary and early secondary prevention: Are implementation effects out of control? Clinical Psychology Review,18, 23–45.
 • Dearing, J. W. (2008). Evolution of diffusion and dissemination theory. Journal of Public Health Management and Practice, 14(2), 99–108.
 • Dikbayır, A., & Bümen, N. (2016). Dokuzuncu sınıf matematik dersi öğretim programına bağlılığın incelenmesi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 6(11).
 • Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1). 86-106.
 • Dunst, C. J., Trivette, C. M., & Raab, M. (2013). An implementation science framework for conceptualizing and operationalizing fidelity in early childhood intervention studies. Journal of Early Intervention, 35(2), 85-101.
 • Durlak, J.A., & DuPre, E.P. (2008). Implementation matters: A review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. American Journal of Community Psychology, 41, 327-350.
 • Duru, A., & Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38).
 • Dusenbury, L., Brannigan, R., Falco, M., & Hansen, W. (2003). A review of research on fidelity of implementation: Implications for drug abuse prevention in school settings. Health Educ Res. 18, 237-256.
 • Dusenbury, L., Brannigan, R., Hansen, W., Walsh, J., & Falco, M. (2005). Quality of implementation: Developing measures crucial to understanding the diffusion of preventive interventions. Journal of Alcohol and Drug Education, 20(3), 308-313.
 • Dusenbury, L. A., Newman, J. Z., Weissberg, R. P., Goren, P., Domitrovich, C. E., & Mart, A. K. (2015). The case for preschool through high school state learning standards for SEL. Handbook of social and emotional learning: Research and practice, 532-547.
 • Elliott, D. S., & Mihalic, S. (2004). Issues in disseminating and repli- cating effective prevention programs. Prevention Science, 5(1), 47-53.
 • Ennett, S. T., Haws, S., Ringwalt, C. L., Vincus, A. A., Hanley, S., Bowling, J. M., & Rohrbach, L. A. (2011). Evidence-based practice in school substance use prevention: Fidelity of implementation under real-world conditions. Health Education Research, 26(2), 361-371.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. 3.baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ersoy, F., & Kaya, E. (2009). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının (2004) uygulama sürecine ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 1(17), 71-86.
 • Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., & Friedman, R. M. (2005). Implementation research: a synthesis of the literature. Tampa: University of South Florida.
 • Forgatch, M. S., Patterson, G. R., & DeGarmo, D. S. (2005). Evaluating fidelity: Predictive validity for a measure of competent adherence to the oregon model of parent management training. Behavior Therapy, 36(1), 3-13.
 • Fullan, M. (1991). The new Meaning of educational change. Toronto: OISE Press.
 • Gearing, R. E., El-Bassel, N., Ghesquiere, A., Baldwin, S., Gillies, J., & Ngeow, E. (2011). Major ingredients of fidelity: A review and scientific guide to improving quality of intervention research implementation. Clinical psychology review, 31(1), 79-88.
 • Gelmez-Burakgazi, S. (incelemede). Discretion vs fidelity. An inquiry into elementary teachers’ classroom practices.
 • Genç, H., & Küçük, M. (2004). Öğrenci merkezli fen bilgisi öğretim programının uygulanması üzerine bir durum tespiti çalışması. Bildiriler: XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 3, 1555-1572.
 • Gresham, F. M., Gansle, K. A., & Noell, G. H. (1993). Treatment integrity in applied behavior analysis with children. Journal of Applied Behavior Analysis, 26(2), 257-263.
 • Gömleksiz, M. N., & Bulut, İ. (2006). Yeni sosyal bilgiler dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 12(3), 393-421.
 • Gömleksiz, M. N., & Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32).
 • Gözütok, D., Akgün, Ö. ve Karacaoğlu, C. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına öğretmenlerin hazırlanması. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (s. 17- 40). 14-16 Kasım Erciyes Üniversitesi, Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri.
 • Hallfors, D., Godette, D., Sporer, A. & Pankratz, M. (2000). Drug Free Schools Survey: Report of Results. School of Public Health, Department of Maternal and Child Health, University of North Carolina at Chapel Hill, NC.
 • Hill, L.G, Maucione, K & Hood, B.K. (2007) A focused approach to assessing program fidelity. Prevention Science, 8, 25–34.
 • Hulleman, C. S., & Cordray, D. S. (2009). Moving from the lab to the field: The role of fidelity and achieved relative intervention strength. Journal of Research on Educational Effectiveness, 2(1), 88-110.
 • İzci, E., Özden, M. ve Tekin, A. (2006). Yeni ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programının değerlendirilmesi (Adıyaman ili örneği). XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Kalender, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım temelli yeni matematik programının uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik çözüm önerileri. Yayınlanmamış doktora tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kalkınma Bakanlığı (2013). 10. Kalkınma Planı (2014-2018).
 • Kaya, E., Çetin, P. S., & Yıldırım, A. (2012). Transformation of centralized curriculum into classroom practice: An analysis of teachers’ experiences. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 2(3), 103-113.
 • Köse, E., Koçyiğit, S., Tuğluk, M.N., Çelik, M. ve Yazar, A. (2006). “2004 İlköğretim Matematik Programının Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi.” 15. Eğitim Bilimleri Kongresi. 13-15 Eylül 2006. Muğla Üniversitesi.
 • Kurt, S., & Yıldırım, N. (2010). Ortaöğretim 9. sınıf kimya dersi öğretim programının uygulanması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri ve önerileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 91-104.
 • LaChausse, R. G., Clark, K. R., & Chapple, S. (2014). Beyond teacher training: The critical role of professional development in maintaining curriculum fidelity. Journal of Adolescent Health, 54(3), 53-58.
 • Layzer, C., Rosapep, L., & Barr, S. (2014). A peer education program: delivering highly reliable sexual health promotion messages in schools. Journal of Adolescent Health, 54(3), 70-77.
 • Lee, Y.J. & Chue, S. (2013). The value of fidelity of implementation criteria to evaluate school-based science curriculum innovations. International Journal of Science Education, 35 (15), 2508-2537, doi. 10.1080/09500693.2011.609189.
 • Little, A.M. Sussman, S., Ping Sun, Louise A. Rohrbach, (2013). The effects of implementation fidelity in the Towards No Drug Abuse dissemination trial, Health Education, 113, 4, 281-296.
 • McCormick, L. K., Steckler, A. B., & McLeroy, K. R. (1995). Diffusion of innovations in schools: A study of adoption and implementation of school-based tobacco prevention curricula. American Journal of Health Promotion, 9(3), 210-219.
 • McGraw, S., Sellers, D., Stone, E., Bebchuk, J., Edmundson, E., Johnson, C., et al. (1996). Using process data to explain outcomes: An illustration from the child and adolescent trial for cardiovascular health (CATCH). Evaluation Review, 20, 291-312.
 • McIntyre, L.L., Gresham, F.M., DiGennaro, F.D. and Reed, D.D. (2007). Treatment integrity of school-based interventions with children in the journal of applied behavior analysis 1991-2005, Journal of Applied Behavior Analysis, 40, 4, 659-672.
 • MEB. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4 ve 5. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • MEB (2009). Ortaöğretim 12. sınıf fizik kimya biyoloji öğretim programları. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: Ankara.
 • MEB (2018a). Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemleri. Şubat 2018’de http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden erişilmiştir.
 • MEB (2018b). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Şubat 2018’de http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325 adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (MEB YEĞİTEK GM) (2016). STEM Eğitimi Raporu. 20 Ocak 2018 tarihinde http://yegitek.meb.gov.tr/www/meb-yegitek-genel-mudurlugu-stemfen- teknoloji- muhendislik-matematik-egitim-raporu-hazirladi/icerik/719 adresinden erişilmiştir.
 • Mellard, D. F. (2009). Fidelity of Implementation within an RTI Framework. National Center on Response to Intervention Webinar, 2009. Retrieved from http://www.rti4success.org/pdf/FidelityImplementation_10-20- 09_FINAL.pdf
 • Meşin, D. (2008). Yenilenen 6. Sınıf Matematik Öğretim Programının Uygulanması Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Meyers, C.V.M. & Brandt, W.C. (2015). Implementation fidelity in education research. Designer and evaluator considerations. NY: Routledge.
 • Mihalic, S. F., Fagan, A. A., & Argamaso, S. (2008). Implementing the LifeSkills Training drug prevention program: factors related to implementation fidelity. Implementation Science, 3(1), 5.
 • Mowbray, C. T., Holter, M. C., Teague, G. B., Bybee, D. (2003). Fidelity criteria: Developmental, measurement, and validation. American Journal of Evaluation, 24, 315–340.
 • O’Donnell, C. L. (2008). Defining, conceptualizing, and measuring fidelity of implementation and its relationship to outcomes in K–12 curriculum intervention research. Review of Educational Research, 78(1), 33-84.
 • Orbeyi, S. (2007). “İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale.
 • Orwin, R. G. (2000). Assessing program fidelity in substance abuse health services research. Addiction, 95, 3, 309- 327.
 • Turan Özpolat, E. (2015). Öğretmenlerin Program Uyumluluğu ve Program Uyumluluğunu Etkileyen Faktörlerin Analizi (Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Örneği) (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Gaziantep.
 • Ringwalt, C. L., Ennett, S., Johnson, R., Rohrbach, L. A., Simons-Rudolph, A., Vincus, A., & Thorne, J. (2003). Factors associated with fidelity to substance use prevention curriculum guides in the nation's middle schools. Health Education & Behavior, 30(3), 375-391.
 • Rogers, E. M., Eveland, J. D. and Klepper, C. (1977). The innovation process in organizations. Department of Journalism, University of Michigan, Ann Arbor, MI.
 • Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations, Dördüncü baskı, New York: Free Press.
 • Rogers, E. (2003). Diffusion of innovations. Beşinci baskı, New York: Free Press.
 • Rohrbach, L. A., Gunning, M., Sun, P., & Sussman, S. (2010). The project towards no drug abuse (TND) dissemination trial: implementation fidelity and immediate outcomes. Prevention Science, 11(1), 77-88.
 • Rossi, P. H., Lipsey, M. W. & Freeman, H. E. (2004). Evaluation: A Systematic Approach. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Rychetnik, L., Hawe, P., Waters, E., Barratt, A. and Frommer, M. (2004) A glossary for evidence based public health. Journal of Epidemiology & Community Health, 58, 538–545.
 • Sechrest, L., West, S. G., Phillips, M. A., Redner, R., & Yeaton, W. (1979). Some neglected problems in evaluation research: Strength and integrity of treatments. Evaluation studies review annual, 4, 15-35.
 • Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: Eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (29).
 • Selvi, K. (2006). İlköğretim programlarının sınıf öğretmeni görüşlerine dayalı olarak değerlendirmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-15 Eylül. Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Shen, J., Yang, H., Cao, H., & Warfield, C. (2008). The fidelity—Adaptation relationship in non-evidence-based programs and its implication for program evaluation. Evaluation, 14(4), 467-481.
 • Şahin, I. (2006). Detailed review of Rogers' diffusion of innovations theory and educational technology-related studies based on Rogers' theory. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(2).
 • Tekbıyık, A., & Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2).
 • Tekışık, H. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına öğretmenlerin hazırlanması. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (s. 1115). 14-16 Kasım Erciyes Üniversitesi, Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri.
 • Ünsal, H. (2013). Yeni öğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. İlköğretim Online, 12(3).
 • Wang, M.C, Nojan, M., Strom, CD., & Walberg, HJ. (1984). The utility of degree of implementation measures in program implementation and evaluation research. Curriculum Inquiry, 14(5), 249-286.
 • Waltz, J., Addis, M.E., Koerner, K., & Jacobson, N.S. (1993). Testing the integrity of a psychotherapy protocol: Assessment of adherence and competence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 620-630.
 • Webb, N. L. (2007). Issues Related to Judging the Alignment of Curriculum Standards and Assessments, Applied Measurement in Education, 20 (1), 7-25. http://dx.doi.org/10.1080/08957340709336728
 • Weisman, S. A., Womer, S. C., Kellstrom, M., Bryner, S., Kahler, A., Slocum, L. A., et al. (2003). Maryland after school grant program part 1: Report on the 2001–2002 school year evaluation of the phase 3 after school programs. Unpublished manuscript, University of Maryland, College Park.
 • Yangın, S., & Dindar, H. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji programındaki değişimin öğretmenlere yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).
 • Yapıcı, M. ve Leblebicier, N. H. (2007). Öğretmenlerin yeni ilköğretim programına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 6(3), 480-490.
APA Gelmez Burakgazi S (2019). Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak. , 236 - 249.
Chicago Gelmez Burakgazi Sevinc Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak. (2019): 236 - 249.
MLA Gelmez Burakgazi Sevinc Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak. , 2019, ss.236 - 249.
AMA Gelmez Burakgazi S Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak. . 2019; 236 - 249.
Vancouver Gelmez Burakgazi S Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak. . 2019; 236 - 249.
IEEE Gelmez Burakgazi S "Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak." , ss.236 - 249, 2019.
ISNAD Gelmez Burakgazi, Sevinc. "Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak". (2019), 236-249.
APA Gelmez Burakgazi S (2019). Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak. Başkent University Journal of Education, 6(2), 236 - 249.
Chicago Gelmez Burakgazi Sevinc Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak. Başkent University Journal of Education 6, no.2 (2019): 236 - 249.
MLA Gelmez Burakgazi Sevinc Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak. Başkent University Journal of Education, vol.6, no.2, 2019, ss.236 - 249.
AMA Gelmez Burakgazi S Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak. Başkent University Journal of Education. 2019; 6(2): 236 - 249.
Vancouver Gelmez Burakgazi S Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak. Başkent University Journal of Education. 2019; 6(2): 236 - 249.
IEEE Gelmez Burakgazi S "Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak." Başkent University Journal of Education, 6, ss.236 - 249, 2019.
ISNAD Gelmez Burakgazi, Sevinc. "Programa Bağlılık: Kara Kutuyu Aralamak". Başkent University Journal of Education 6/2 (2019), 236-249.