Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 61 - 76 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 03-09-2020

FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI

Öz:
İslam medeniyetinin Avrupa’ya taşınmasında önemli bir köprü vazifesigören Endülüs, kuruluşundan sonraki ilk asırlarda ilmî ve kültürel alandaDoğu’nun takipçisi olmuştur. Edebî çalışmalarda da durum böyledir. Ancaktoprakları üzerinde bir arada yaşayan din, dil, ırk gibi farklı unsurların müşterekkültürü neticesinde zenginleşerek miladi XI. asrın başlarından itibaren edebiyatalanında özgün ürünler vermeye başlamıştır. Başta şiir olmak üzere Endülüsedebiyatı, sonraları yüksek bir entelektüel seviyeyi yakalarken kendisine hasürettiği müveşşah ve zecel türü şiirlerle başta İspanya ve Fransa olmak üzere Batışiirini etkileyecek bir seviyeye ulaşmıştır. Bu özellikleriyle Endülüs şiiri, Arapedebiyatı tarihçilerini fazlasıyla celbeden bir konu olmuştur. Bu bağlamda önemarz etmesi münasebetiyle çalışmamızdabir bilim tarihçisi olarak Fuat Sezgin’inGeschichte desarabischen Schrifttums (GAS) adlı eseri özelinde Endülüs şiiriniele alışı ve konuya dair mülahazaları incelenmiştir. Çalışmamızda ayrıca FuatSezgin’inEndülüs Arap şiirini alma şekli, konu hakkındaki değerlendirmeleri,konuya çizdiği sınırlar ve konuya farklı yaklaşımları çerçevesinde Endülüsşiirinin özellikleri ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime:

FUAT SEZGİN'S THOUGHTS ON ENDULUS ARABIC POETRY

Öz:
Andalusia, which serves as an important bridge for the transportation of the Islamic civilization to Europe, was a follower of the East in the scientific and cultural spheres in the first centuries after its foundation. This is the case in literary studies, too. However, the Andalusian literature has been enriched as a result of the common culture of different elements such as religion, language and race that live together on its lands and from the beginning of the 11th century AC it started to give original products. After capturing a high intellectual level, Andalusian literature reached a level that influenced Western literature, especially Spain and France, with its unique “muwashah” and “zajal” poems. With all these features, Andalusian poetry attracted the attention of Arabic literature historians. In this context, Fuat Sezgin's study on Andalusian poetry were examined as a historian of science and its considerations on the subject in order to be of importance in this context. The main source of our study is Fuat Sezgin's masterpiece Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS) which covers Arabic poetry extensively. In this study, Fuat Sezgin's view of science and history of science and the importance he gave to Andalusia are discussed and brief information is given about GAS. In addition, Fuat Sezgin's way of taking Andalusian Arabic poetry and his evaluations on the subject and the boundaries he draws on the subject and the different approaches to the subject are explained.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKÇAY, Halil (2018), Endülüslü Edip ve Şair İbnZeydûn ve Divanı, Diyarbakır, Seyda Yayınları.
 • AYDIN, Mustafa (2006), “Muveşşah”, DİA, İstanbul, TDV Yayınları, XXXII/229-231.
 • BALİÇ, İsmail (1996), “Geschichte des arabischen Schrifttums”, DİA, İstanbul, TDV Yayınları, XIV/37-38.
 • BAYRAV, Süheyla (2008), “Courtoıs: Aşk Anlayışında Arap Etkisi”, Marife Dergisi, 8. Yıl, 1. Sayı, Bahar, ss. 243-254.
 • DEREKÖY, Sefa (2013), “Rönesans Aslında Reendülüsans mı?”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6. Cilt, 26. Sayı, Bahar, ss. 144-160.
 • EMÎN, Ahmed (2013), Zuhru’l-İslâm, Beyrut, el-Mektebetu’l-‘Asriyye.
 • FAZLIOĞLU, İhsan (2004), “Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, ss. 355-370.
 • GOLDZİHER, Ignace (1993), Klasik Arap Literatürü, Azmi Yüksel, Rahmi Er (Çev.), Ankara, Vadi Yayınları.
 • İNÂNÎ, Muhammed Zekeriyyâ (1980), el-Muvaşşahâtu’l-Endelusiyye, Kuveyt, ‘Âlemu’l-ma‘rife.
 • KAYA, Korhan, “Yaratılış İlahisi (Rg Veda, X, 129)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – coğrafya Dergisi, Cilt 22835, Sayı 2 (1991), ss. 167-181.
 • KOÇAK, Yaşar (2001), “Endülüs Muvaşşahaları”, NüshaDergisi, 3. Sayı, 1. Yıl, Ankara, ss. 101-118.
 • ÖZDEMİR, Mehmet (2012), Endülüs Müslümanları (Kültür ve Medeniyet), Ankara, TDV Yayınları.
 • RÂFİ‘Î, MustafâSâdık (t.y.), Târîhu âdâbi’l-‘Arab, Kahire, Mektebetu’l-îmân.
 • SEZGİN, Fuat (2008), İslamda Bilim ve Teknik, 2. Baskı, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları.
 • SEZGİN, Fuat (1991),Târîhu’t-turâsi’l-‘Arabî, Çev: ‘ArefeMustafâ, Riyad,İmam Muhammed b. Suudİslam Üniversitesi Yayınları.
 • ŞÛNDÎ, Hasan, ‘AlîKurdî (1970), “et-Taklîdfi’ş-şi‘ri’l-Endelusî”, Câmi‘etuâzâdi’l-İslâmiyye, Kerec, 3. Yıl, 9. Sayı, ss. 43-57.
 • TOPRAK, Mehmet Faruk (1988), “Endülüs Şiirine Genel Bakış”, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 1-2, ss. 157-175.
 • TURAN, Sefer (2015), Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sohbetleri, İstanbul, Timaş Yayınları.
 • UYGUN, Mehmet Nuri(2002), “Kitâbu’l-edvâr”, DİA, Ankara,TDV Yayınları, XVI/97-98.
 • YILDIZ, Musa (2013), “Zecel”, DİA, İstanbul, TDV Yayınları, XLIV/176-177.
 • YILMAZ, İrfan (2009), Yitik Hazinenin Kâşifi Fuat Sezgin, İstanbul, Yitik Hazine Yayınları.
 • ez-ZEYYÂT, Ahmed Hasan (1995), Târîhu’l-edebi’l-‘Arabî, Beyrut, Dâru’lma‘ rife.
 • https://www.seslisozluk.net/%C5%9Floka-nedir-ne-demek/ (erişim tarihi: 14.10.2019).
APA AKÇAY H (2019). FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI. , 61 - 76.
Chicago AKÇAY HALIL FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI. (2019): 61 - 76.
MLA AKÇAY HALIL FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI. , 2019, ss.61 - 76.
AMA AKÇAY H FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI. . 2019; 61 - 76.
Vancouver AKÇAY H FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI. . 2019; 61 - 76.
IEEE AKÇAY H "FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI." , ss.61 - 76, 2019.
ISNAD AKÇAY, HALIL. "FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI". (2019), 61-76.
APA AKÇAY H (2019). FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(Özel Sayı), 61 - 76.
Chicago AKÇAY HALIL FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9, no.Özel Sayı (2019): 61 - 76.
MLA AKÇAY HALIL FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.Özel Sayı, 2019, ss.61 - 76.
AMA AKÇAY H FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(Özel Sayı): 61 - 76.
Vancouver AKÇAY H FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(Özel Sayı): 61 - 76.
IEEE AKÇAY H "FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI." Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, ss.61 - 76, 2019.
ISNAD AKÇAY, HALIL. "FUAT SEZGİN’İN ENDÜLÜS ARAP ŞİİRİYLE İLGİLİ MÜLAHAZALARI". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9/Özel Sayı (2019), 61-76.