Yıl: 2018 Cilt: 2018 Sayı: 134 Sayfa Aralığı: 355 - 430 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-09-2020

TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME

Öz:
Türk Miras Hukukunda terekenin paylaşımı konusundagenel kural, eşin mirasçılık durumu hariç, zümre mirasçılarının payaçısından eşitliğidir. Bu açıdan, aksine kanuni bir düzenleme veyamiras bırakanın aksine bir tasarrufu yoksa mirasçılar terekede eşitpaylara sahip olurlar. Ancak miras bırakanın sağlar arası veya ölümebağlı tasarruflarıyla bu eşitlik bozulabilir. Kanun koyucu da sağlararası tasarruflar açısından kazandırmadan zarar gören mirasçılarabu eşitliğin sağlanmasına yönelik bir imkân tanımıştır. Bu imkân TürkMedeni Kanunu m.669 ve devamında mirasta denkleştirme başlığıadı altında düzenlenmiştir.Miras Hukuku esas olarak kişinin ölümünden sonra malvarlığından aldığı hal ve bu malvarlığı üzerinde hak sahibi olanların durumuile ilgilenir. Bu yüzden mirasta denkleştirme sağlar arası tasarruflarada müdahale edebilen istisnai hükümlerdendir. Çalışmada bu hükümler konu edinilmiştir.
Anahtar Kelime:

EQUALIZATION IN THE TURKISH INHERITANCE LAW

Öz:
In the Turkish Inheritance Law, general principle of heritage’s sharing, except the statue of wife’s heiress, is class heirs’ and heiress’ equality in terms of heritage part. In this respect, inheritors have equal parts of heritage if there isn’t any arrengement in law or transaction of legator contrary to this rule. But this equality may deteriorate with legator’s transaction or her/his testament. Legislator had given an opportunity to heirs and heiresses who suffer from this transaction in order to provide this equality. This facility is regulated in the Turkish Civil Code art. 669 ff under the title “equalization in heritage”. In fact, inheritance law is interested in person’s property status after his/her death or people’s status who have rights on this heritage. So equalization in heritage is an exceptional rule which can interfere to the transactions made between alive people. In this study these provisions are examined.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akıntürk Turgut-Ateş Karaman Derya, Türk Medeni Hukuku, II. Cilt, Aile Hukuku, Beta Yayınları, 18. Bası, İstanbul, 2016.
 • Akıntürk Turgut-Ateş Karaman Derya, Medeni Hukuk, Beta Yayınları, 28. Baskı, İstanbul, 2014.
 • Antalya Gökhan-Sağlam İpek, Miras Hukuku, Legal Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul, 2015.
 • Ayan Serkan, “Emeğini veya Gelirini Aileye Özgüleyen Altsoyun Denkleştirme Alacağı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, İzmir 2010, (s. 25-83).
 • Aydın-Ünver Tülay, “Miras Bırakanın Yasa Gereği Denkleştirmeye Tabi Olan Kazandırmaları”, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2011.
 • Ayiter Nuşin, Miras Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 426, Sevinç Matbaası, 4. Bası, Ankara, 1978.
 • Baygın Cem, Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005.
 • Berki Ali Himmet, Miras ve Tatbikat, Üçler Basımevi, İstanbul, 1947.
 • Berki Şakir, Miras Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 365, Sevinç Matbaası, Ankara, 1975
 • Bilge Necip, Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, Turhan Kitabevi, 29. Bası, Ankara, 2011. Bundesgerichtsentscheidungen (Federal Mahkeme Kararları), 101 II 6 ff. http://www. ankarabarosu.org.tr/siteler/2012yayin/dergi/ankara-barosu-dergisi/ankarabarosu-dergisi1977.html (erişim tarihi: 13.2.2016).
 • Bozkurt Enver, Hukukun Temel Kavramları, Yetkin Yayınları, 8. Baskı, Ankara, 2010.
 • Çakar M. Sait, Türkçe – Almanca, Almanca – Türkçe Hukuk Sözlüğü, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2007.
 • Deschenaux Henri-Tercier Pierre, Sorumluluk Hukuku, Ankara, 1983 (Çeviren: Salim Özdemir).
 • Dural Mustafa, Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kişiler, Filiz Kitabevi, 3. Bası, İstanbul, 1987.
 • Dural Mustafa-Öğüz Tufan-Gümüş Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku, Cilt III (Aile Hukuku), Filiz Kitabevi, 10. Bası, İstanbul, 2015.
 • Dural Mustafa-Öz Turgut, Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, 8. Bası, İstanbul, 2015.
 • Dural Mustafa-Sarı Suat, Türk Özel Hukuku Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, Cilt I, Filiz Kitabevi, 9. Baskı, İstanbul, 2014.
 • Edis Seyfullah, “Birlikte Yaşadığı Ailesine Emeğini veya Gelirini Tahsis Eden cuğun Muhik Tazminat Alacağı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:1964, Cilt:21, Sayı:1-4. http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF1964-21-01-04/AUHF-1964-21-01-04-Edis.pdf (erişim tarihi:18.02.2016)
 • Eren Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 18. Baskı, Ankara, 2015.
 • Eren Fikret, “Mirasta İade”, Adalet Dergisi, 1963, Sayı: 3 – 4 (340 – 358) (birinci bölüm), Sayı: 5 – 6 (720 – 741) (ikinci bölüm).
 • Gönensay Samim-Birsen Kemaleddin, Miras Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 1046, Hukuk Fakültesi No: 223, Ahmed Said Matbaası, 2. Bası, İstanbul, 1963.
 • Gözübüyük Şeref A., Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, 32. Bası, Ankara, 2010.
 • Günay Erhan, “Mirasta Denkleştirme (İade) Davası”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt:9, Sayı:100, Aralık 2014.
 • Günay Erhan, Mirasta Denkleştirme (İade) Davası ile Miras Sebebiyle İstihkak Davası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015. Hatemi Hüseyin, Miras Hukuku, Vedat Kitapçılık, 5. Bası, İstanbul, 2014.
 • http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm (erişim tarihi: 26.02.2016).
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.56af2248664bd0.33866956 (erişim tarihi: 01.02.2016).
 • İmre Zahit/Erman Hasan, Miras Hukuku, Der Yayınları, 11. Baskı, İstanbul, 2015.
 • İmre Zahit, Türk Miras Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 1350, İstanbul Hukuk Fakültesi Yayınları No: 294, Yenilik Basımevi, 2. Bası, İstanbul, 1968.
 • İnal Emrehan, “Denkleştirme ve Tenkis Davalarında Parası Mirasbırakan Tarafından Ödenerek Mirasçılardan Biri Adına Alınan Taşınmazın Durumu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 65, Sayı:2, (s. 275 – 298). http://dergipark. ulakbim.gov.tr/iuhfm/issue/archive (erişim tarihi: 27.3.2016).
 • İnan Ali Naim-Ertaş Şeref-Albaş Hakan, Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku, Bilge Yayınevi, 9. Baskı, Ankara, 2015.
 • Kayar İsmail-Üzülmez İlhan, Hukukun Temel Kavramları, Detay Yayıncılık, 5. Bası, Ankara, 2008.
 • Kılıçoğlu Ahmet M., Aile Hukuku, Turhan Kitabevi, 2015, Ankara.
 • Kılıçoğlu Ahmet M.; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 17. Baskı, Ankara, 2013.
 • Kılıçoğlu Ahmet M., Medeni Kanun’umuzun Aile – Miras – Eşya Hukukuna Getirdiği Yenilikler, Turhan Kitabevi, 3. Bası, Ankara, 2014.
 • Kocayusufpaşaoğlu Necip-Hatemi Hüseyin-Serozan Rona-Arpacı Abdülkadir, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, (Birinci Cilt), Filiz Kitabevi, 6. Baskı, İstanbul, 2014.
 • Kocayusufpaşaoğlu Necip, Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, 3. Bası, İstanbul, 1987.
 • Kocayusufpaşaoğlu Necip, “Mirasta İade(=Denkleştirme) ile İlgili Meseleler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Medeni Kanun’un 50. Yılı, 1976. http://auhf. ankara.edu.tr/auhf-yayinlari-arsivi/armaganlar/medeni-kanunun-50-yili/kocayusufpasaoglu.pdf (erişim tarihi: 27.01.2016).
 • Köprülü Bülent, Miras Hukuku Dersleri, Fakülteler Matbaası, 2. Bası, İstanbul, 1985. Oğuzman M. Kemal-Barlas Nami, Medeni Hukuk (Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar), Vedat Kitapçılık, 16. Bası, İstanbul, 2010.
 • Oğuzman Kemal M.-Öz Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, I. – II. Cilt, Vedat Kitapçılık, 11. Bası, İstanbul, 2014.
 • Olgaç Senai, İçtihatlarla Türk Medeni Kanunu Şerhi, Olgaç Matbaacılık, 4. Bası, Ankara, 1975.
 • Olgaç Senai, Hukuk Davalarında Sebepsiz İktisap, Olgaç Matbaası, 1977.
 • Özkan Hasan, Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatlı Miras Hukuku (TMY Md. 495 – 682) , Legal Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, Mayıs 2015.
 • Özsunay Ergun, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2792, İktisat Fakültesi No: 473, Güryay Matbaası, 4. Baskı, İstanbul, 1981.
 • Öztan Bilge, Aile Hukuku, Turhan Kitabevi, 6. Bası, Ankara, 2015.
 • Öztan Bilge, Miras Hukuku, Turhan Kitabevi, 6. Bası, Ankara, 2014.
 • Özuğur Ali İhsan, Tenkis, Mirasta Denkleştirme ve Muvazaa Davaları, Adalet Yayınevi, 5. Baskı, Ankara, 2015.
 • Reisoğlu Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 24. Bası, İstanbul, 2013.
 • Serozan Rona-Engin Baki İlkay, Miras Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, 2014.
 • Serozan Rona, Medeni Hukuk (Genel Bölüm/Kişiler Hukuku), Vedat Kitapçılık, 6. Bası, İstanbul, 2015.
 • Sarı Suat, Uygulamalı Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 2015.
 • Şener Esat, İlmi Açıklama ve Kazai İçtihatlarla Mirasta, Tenkis, İade, İstihkak, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1995.
 • Şener Esat, Miras Hukuku, Olgaç Matbaası, Ankara, 1977.
 • Turan Başara, Gamze, Miras Hukukunda Denkleştirme, Turhan Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2013
 • Turanboy, Nuri K., Miras Bırakanın Denkleştirme ve Tenkise Bağlı Sağlar Arası Hukuki İşlemleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2010.
 • Tüfek K. Gültekin, Miras Hukukunda Tenkis ve İade Davaları, Olgaç Matbaası, Ankara, 1977.
 • Uyar Talih, “Uygulamada Tereddüt ve İhtilaf Konusu Olan Üç Müessese: Mirasta Tenkis – İptal ve İade”, Ankara Barosu Dergisi, 1971/3 http://www.ankarabarosu. org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1971-3/3.pdf (erişim tarihi: 01.02.2016).
 • Yavuz Cevdet, “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Göre “Kusursuz Sorumluluk” Halleri ve İlkeleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:14, Sayı:4, Yıl: 2008. http://hukuk.marmara.edu.tr/en/yayinlar/fakultedergisi/cilt-14-sayi-4-yil-2008/ (erişim tarihi: 01.04.2016).
 • Yıldırım Abdülkerim, Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyet, Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyet, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014.
 • Zevkliler Aydın, Kişiler Hukuku Gerçek Kişiler, Olgaç Matbaası, Ankara, 1981.
APA Güleş B (2018). TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME. , 355 - 430.
Chicago Güleş Bedia TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME. (2018): 355 - 430.
MLA Güleş Bedia TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME. , 2018, ss.355 - 430.
AMA Güleş B TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME. . 2018; 355 - 430.
Vancouver Güleş B TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME. . 2018; 355 - 430.
IEEE Güleş B "TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME." , ss.355 - 430, 2018.
ISNAD Güleş, Bedia. "TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME". (2018), 355-430.
APA Güleş B (2018). TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018(134), 355 - 430.
Chicago Güleş Bedia TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2018, no.134 (2018): 355 - 430.
MLA Güleş Bedia TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.2018, no.134, 2018, ss.355 - 430.
AMA Güleş B TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2018; 2018(134): 355 - 430.
Vancouver Güleş B TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2018; 2018(134): 355 - 430.
IEEE Güleş B "TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018, ss.355 - 430, 2018.
ISNAD Güleş, Bedia. "TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2018/134 (2018), 355-430.