Yıl: 2019 Cilt: 19 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 736 - 744 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17098/amj.651980

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Düzey ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Öz:
Giriş: Bu çalışma, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) uygulamaları hakkındaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını belirlemek ve davranışlarınıdeğerlendirmek amacıyla yapılmıştır.Materyal ve Metot: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 1. ve 2. sınıf öğrencileri arasında 2019 yılı Ocak-Martayları arasında gerekli izinler alınarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul edentoplam 264 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Tarafımızca hazırlanan 21 soruluk anketin öğrencilertarafından doldurulması istenmiştir. Anketin birinci bölümünde katılanların sosyoekonomik seviyesinitespit etmek için demografik ve sosyoekonomik durumlarını gösterir sorular sorulmuştur. İkinci bölümdeise öğrencilerden GETAT uygulamalarına yönelik bilgi durumlarını ölçen sorulara cevap vermesiistenmiştir.Bulgular: Çalışmaya katılan 264 öğrencinin %62,90’ı kız, %37,10’u erkek idi. Öğrencilerin %53,80’i İlk veAcil Yardım, %28’i Evde Hasta Bakımı, %18,20’si Çocuk Gelişimi programında öğrenim görmekteydiler.Çalışmamıza katılan öğrencilerin arasında GETAT uygulamalarını hiç kullanmayanların oranı %71,20 ikenbu uygulamaların yararlı olmadığını düşünenlerin oranı %4,20’dir. GETAT hakkındaki bilgiye en çokinternetten ulaştıklarını ve GETAT uygulamaları yönetmeliğinde kabul edilen 15 yöntemden en sıkbilinen uygulamaların sırasıyla; kupa uygulaması (n=206), sülük uygulaması (n=198) ve hipnoz (n=193)olduğu belirlendi.Sonuç: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin GETAT konusunda bilgidüzeylerinin yeterli olmadığı ve çeşitli eğitimler verilerek öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerektiği sonucunavarılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Fen > Tıp > Halk ve Çevre Sağlığı

Evaluation of the Knowledge Levels and Attitudes of Health Services Vocational School Students about Traditional and Complementary Medicine

Öz:
Objectives: The aim of this study was to determine the knowledge and attitudes of the students of Health Services Vocational School on Complementary and Alternative Medicine (CAM) practices and to evaluate their behaviors. Materials and Methods: This descriptive study was carried out between January and March 2019 among 1st and 2nd year students at Çankırı Karatekin University Eldivan Vocational School of Health Services with asking for their permission. The sample of the study consisted of 264 volunteer students who agreed to participate in the study. The 21-item questionnaire prepared by us was requested to be completed by the students. In the first part of the questionnaire, the demographic and socioeconomic status of the participants were asked to determine the socio-economic levels of the participants. In the second part, the students were asked to answer questions that measure their knowledge of CAM applications. Results: The sample comprised of 264 students of which 62.90% were female and 37.10% were male. 53.80% of the students are studying at First Aid and Emergency, 28% are at Home-Care Service and 18.20% are at Child Development program. Among the students who participated in our study, the rate of those who never used CAM applications was 71.20% and the rate of those who thought that these practices were not useful was 4.20%. The students stated that they have the most access to information about CAM on the internet and it was determined that of the 15 methods adopted in the CAM applications regulation, the most commonly known applications were; cup application (n=206), leech application (n=198) and hypnosis (n=193). Conclusion: It was concluded that the level of knowledge of the students in the Vocational School of Health Services about CAM is not sufficient and that various trainings should be given to raise awareness of the students.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Fen > Tıp > Halk ve Çevre Sağlığı
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Snyderman R, Weil AT. Integrative medicine: bringing medicine back to its roots. Arch Intern Med 2002;162(4):395-7.
 • 2. Ben-Arye E, Frenkel M, Klein A, Scharf M. Attitudes Toward Integration of Complementary and Alternative Medicine in Primary Care: Perspectives of Patients, Physicians and Complementary Practitioners. Patient Educ Couns 2008;70(3):395-402.
 • 3. Ali A, Katz DL. Disease Prevention and Health Promotion: How Integrative Medicine Fits. Am J Prev Med 2015;49(5):230-40.
 • 4. The National Center for Complementary and Integrative Health [İnternet]. Complementary, Alternative, or Integrative Health: What’s In a Name? https://nccih.nih.gov/health/integrativehealth (Erişim Tarihi:05.09.2019).
 • 5. Ong CK, Bodeker G, Grundy C, Burford G, Shein K. WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. 2005, Kobe, Japan: WHO Centre for Health Development.
 • 6. Biçer İ, Yalçın Balçık P. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp: Türkiye ve Seçilen Ülkelerinin İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2019;22(1):245-57.
 • 7. T.C. Sağlık Bakanlığı [İnternet]. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Yönetmelikler. https://getatportal.saglik.gov.tr//TR,8461/geleneksel-ve-tamamlayici-tipuygulamalari-yonetmeligi.html, Güncelleme Tarihi: 26.02.2016 (Erişim Tarihi: 19.04.2019).
 • 8. Chaterji R, Tractenberg RE, Amri H, Lumpkin M, Amorosi SB, Haramati A. A large-sample survey of first- and second-year medical student attitudes toward complementary and alternative medicine in the curriculum and in practice. Altern Ther Health Med 2007;13(1):30-5.
 • 9. Torkelson C, Harris I, Kreitzer MJ. Evaluation of a complementary and alternative medicine rotation in medical school. Altern Ther Health Med 2006;12(4):30-4.
 • 10. Baugniet J, Boon H, Ostbye T. Complementary/alternative medicine: comparing the view of medical students with students in other health care professions. Fam Med 2000;32(3):178-84.
 • 11. Chez RA, Jonas WB, Crawford C. A survey of medical students' opinions about complementary and alternative medicine. Am J Obstet Gynecol 2001;185(3):754-7.
 • 12. Doğan B, Abuaf Karabudak Ö, Karabacak E. Tamamlayıcı/Alternatif tıp ve Dermatoloji. Türkderm 2012;46:62-6.
 • 13. Çevik K, Bolsoy N, Beler M. Hemşirelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviye İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), 2016;6:1-15.
 • 14. Sönmez CI, Başer DA, Küçükdağ HN, Kayar O, Acar İ, Güner PD. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Durumlarının ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Konuralp Tıp Dergisi 2018;10(3):276-81.
 • 15. Araz Çöl N, Taşdemir HS, Kılıç Parlar S. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Dışı Alternatif ve geleneksel Uygulamalar Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1(4):239-51.
 • 16. Altan S, Rahman S, Çam S. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemleri ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2014;22:81-8.
 • 17. Turker T, Kilic S, Kocak N, Acikel C, Turk YZ, Kir T. Knowledge and attitudes toward complementary and alternative medicine amongst Turkish nursing students. Pak J Med Sci 2011;27(2):379-83.
 • 18. Şahin N, Aydın D, Akay B. Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2019;8(1):21-6.
 • 19. Lie DA, Boker J. Comparative survey of Complementary and Alternative Medicine (CAM) attitudes, use, and information-seeking behaviour among medical students, residents & faculty. BMC Med Educ 2006;6:58.
 • 20. Ilgaz A, Gözüm S. Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımlarının Güvenilir Kullanımı için Sağlık Okuryazarlığının Önemi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2016;9(2):67-77.
 • 21. Greiner KA, Murray JL, Kallail KJ. Medical student interest in alternative medicine. J Altern Complement Med 2000;6(3):231-4.
 • 22. Uzun O, Tan M. Nursing Students’ Opinions and Knowledge About Complementary and Alternative Medicine Therapies. Complement Ther Nurs Midwifery 2004;10(4):239-44.
 • 23. Çetin, OB. Eskişehir’de Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı. Sosyoekonomi 2007;6(6):89- 106.
APA İLHAN A, SİREKBASAN S, TAN T (2019). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Düzey ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal, 19(4), 736 - 744. 10.17098/amj.651980
Chicago İLHAN Ayşegül,SİREKBASAN SERHAT,TAN Tuğba Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Düzey ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal 19, no.4 (2019): 736 - 744. 10.17098/amj.651980
MLA İLHAN Ayşegül,SİREKBASAN SERHAT,TAN Tuğba Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Düzey ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal, vol.19, no.4, 2019, ss.736 - 744. 10.17098/amj.651980
AMA İLHAN A,SİREKBASAN S,TAN T Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Düzey ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal. 2019; 19(4): 736 - 744. 10.17098/amj.651980
Vancouver İLHAN A,SİREKBASAN S,TAN T Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Düzey ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal. 2019; 19(4): 736 - 744. 10.17098/amj.651980
IEEE İLHAN A,SİREKBASAN S,TAN T "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Düzey ve Tutumlarının Değerlendirilmesi." Ankara Medical Journal, 19, ss.736 - 744, 2019. 10.17098/amj.651980