Yıl: 2019 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 263 - 285 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-09-2020

Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması

Öz:
Bu çalışmada; 2013 yılında Andrea Perez, Patricia Martinez ve Ignacio Rodriguez del Bosquetarafından geliştirilen “Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Stakeholder-BasedCorporate Social Responsibility)” adlı ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmaktadır. Ölçek,üç aşamada İngilizce’den Türkçe’ye uyarlanmıştır. Birinci aşamada ölçeğin dil geçerliliğisağlanmış, ikinci aşamada pilot (ön) uygulama ve üçüncü aşamada ise asıl (gerçek) uygulamayapılmıştır. Ankara’daki banka müşterilerinden anket yöntemiyle veri elde edilmiştir.Araştırma kapsamında yapılan analizlerde; IBM SPSS v.24 ve IBM SPSS AMOS v.24istatistiksel programları kullanılmıştır. Asıl uygulamanın veri seti 651 katılımcıdanoluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliği önce Açımlayıcı daha sonra Doğrulayıcı faktör analizleriile sağlanmış ve son olarak ölçek Güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Tüm analizlerinsonucunda; 22 maddelik bu ölçeğin orijinal ölçekle uyumlu bir şekilde 5 maddelik “müşteriler”,3 maddelik “hissedarlar”, 5 maddelik “iş görenler”, 6 maddelik “toplum” ve 3 maddelik “yasalve etik meselelere ilişkin genel bir boyut” olmak üzere 5 boyuttan oluştuğu görülmüştür.Ölçeğin hem birinci hem de ikinci düzey çok faktörlü bir yapıya uygun olduğu söylenebilir.Çalışma kapsamında ölçek Türkçe’ye uyarlanarak, ölçeğin gelecekteki çalışmalardaaraştırmacılar tarafından Türkiye’deki çeşitli sektörlerde farklı örneklemler üzerindeuygulanması suretiyle işletme bilimi alan yazına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelime:

A Study on Adaptation of the Stakeholder-Based Corporate Social Responsibility Scale to Turkish

Öz:
In this study, it is aimed to adapt the scale “Stakeholder-Based Corporate Social Responsibility” developed by Andrea Perez, Patricia Martinez and Ignacio Rodriguez Del Bosque in 2013. The scale is adapted from English to Turkish in three phases. Language validity of the scale was ensured in the first phase, pilot application was made in the second phase and real application was made in the third phase. Data were obtained from bank customers in Ankara through the survey method. Within the scope of the research; IBM SPSS v.24 and IBM SPSS AMOS v.24 statistical programs were used. The data set of the original application consists of 651 participants. The construct validity of the scale was first achieved by Exploratory and then Confirmatory factor analysis. Finally, Reliability analysis of the scale was conducted. As a result of all analyses; It has been determined that this 22-item scale has consisted of 5 dimensions, which are 5-item “customers”, 3-item “shareholders”, 5-item “employees”, 6-item “community” and 3-item “general dimension concerning legal and ethical issues”, in accordance with the original scale. It can be said that the scale is suitable for both first- and second-order multiple factor structures. Within the scope of the study, it is aimed to adapt the scale to Turkish and to contribute to the business science literature by applying the scale on different samples in various sectors in Turkey by researchers in the future studies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Avrupa Komisyonu (Commission of the European Communities-EC) (2001). Promoting a european framework for corporate social responsibilities, COM (2001) 366 final, Brüksel, Belçika.
 • Avrupa Komisyonu (Commission of the European Communities-EC) (2011). Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social commitee and the committee of the regions, 25.10.2011, COM (2011) 681 final, Brüksel, Belçika.
 • Bentler, P.M. ve Bonett, D.G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures, Psychological Bulletin, 88(3), 588 - 606.
 • Boal, K.B. ve Peery, N. (1985). The cognitive structure of corporate social responsibility, Journal of Managament, 11(3), 71 - 83.
 • Browne, M. W. ve Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. K. A. Bollen and J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136 - 162). Newbury Park, CA: Sage.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470 - 483.
 • Can, H. ve Güney, S. (2011). Genel işletme (2. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4(4), 497 - 505.
 • Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, Business Horizons, 34(4), 39 - 48.
 • Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15, 1 - 13.
 • Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Bostan: Pittman.
 • Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L. ve De Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. Cambridge UK: Cambridge University Press.
 • Fu, H., Ye, B. H. ve Law, R. (2014). You do well and I do well? The behavioral consequences of corporate social responsibility, International Journal of Hospitality Management, 40, 62 - 70.
 • Garcia de Los Salmones, M.M., Herrero, A. ve Rodriguez del Bosque, I. (2005). Influence of corporate social responsibility on loyalty and valuation of services, Journal of Business Ethics, 61(4), 369 - 385.
 • Gürlek, M. (2018). Kurumsal sosyal sorumluluğun işe adanma üzerindeki etkisinde algılanan dışsal prestijin ve örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü: Otel işletmelerinde bir araştırma (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Gürlek, M., Düzgün, E. ve Meydan Uygur, S. (2017). How does corporate social responsibility create customer loyalty? The role of corporate image, Social Responsibility Journal, 13(3), 409 - 427.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7. Baskı). Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
 • Hu, L. ve Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1 - 55.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (5. Baskı). Ankara: Asil Yayınevi.
 • Maignan, I. (2001). Consumer’s perceptions of corporate social responsibilities: A crosscultural comparison. Journal of Business Ethics, 30, 57 - 72.
 • Maignan, I., Ferrell, O.C. ve Hult, G.T. (1999). Corporate citizenship: Cultural antecedents and business benefits. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 455 - 469.
 • Martinez, P., Perez, A. ve Rodriguez del Bosque, I. (2013). Measuring corporate social responsibility in tourism: Development and validation of an efficient measurement scale in the hospitality industry. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(4), 365 - 385.
 • Mercer, J.J. (2003). Corporate social responsibility and its importance to consumers (Ph.D. Thesis), Claremnont Graduate University, Claremont.
 • Meydan, C.H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi: AMOS uygulamaları (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mirze, S. K. (2016). İşletme (4. Baskı). İstanbul: Literatür.
 • Özdemir, H.Ö. (2007). Çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarının örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi: Opet çalışanlarına yönelik uygulama (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Parıltı, N. ve Aydıntan, B. (2011). İşletmecilik ile ilgili genel bilgiler. M. Mithat Üner (Ed.), Genel işletmecilik (ss. 1 - 45) (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Park, S. Y ve Levy, S. E. (2014). Corporate social responsibility: perspectives of hotel frontline employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(3), 332 - 348.
 • Perez, A. ve Rodriguez del Bosque, I. (2013). Customer personal features as determinants of the formation process of corporate social responsibility perceptions, Psychology and Marketing, 30(10), 903 - 917.
 • Perez, A. ve Rodriguez del Bosque, I. (2014). Customer CSR expectations in the banking industry, International Journal of Bank Marketing, 32(3), 223 - 244.
 • Perez, A. ve Rodriguez del Bosque, I. (2015). An integrative framework to understand how CSR affects customer loyalty through identification, emotions and satisfaction, Journal of Business Ethics, 129(3), 571 - 584.
 • Perez, A. ve Rodriguez del Bosque, I. (2017). Personal traits and customer responses to CSR perceptions in the banking sector, International Journal of Bank Marketing, 35(1), 128 - 146.
 • Perez, A., Garcia de los Salmones, M. M. ve Rodriguez del Bosque, I. (2013b). The effect of corporate associations on consumer behaviour, European Journal of Marketing, 47(1/2), 218 - 238.
 • Perez, A., Martinez, P. ve Rodriguez del Bosque, I. (2013a). The development of a stakeholderbased scale for measuring corporate social responsibility in the banking industry, Service Business, 7(3), 459 - 481.
 • Puci, J. ve Guxholli, S. (2018). Business internal auditing-an effective approach in developing sustainable management systems, European Journal of Sustainable Development, 7(2), 101 - 112.
 • Sayılgan, G. (2011). İşletme finansmanı (5. Baskı). Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures, Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23 - 74.
 • Song, H. J., Lee, H. M., Lee, C. K. ve Song, S. J. (2014). The role of CSR and responsible gambling in casino employees' organizational commitment, job satisfaction, and customer orientation, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(4), 455 - 471.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6. Baskı). Boston: Allyn & Bacon.
 • Türker, D. (2009). Measuring corporate social responsibility: A scale development study, Journal of Business Ethics, 85(4), 411 - 427.
 • Ülgen, H. ve Mirze, S.K. (2010). İşletmelerde stratejik yönetim (5. Baskı). İstanbul: Beta.
 • Walumbwa, F. O., Avolio, B.J., Gardner, W.L., Wernsing, T.S. ve Peterson, S.J. (2008). Authentic leadership: development and validation of a theory-based measure, Journal of Management, 34(1), 89 - 126.
 • Weiss, J. W. (2009). Business ethics: A stakeholder and issues management approach (5. Edition). ABD: South-Western Cengage Learning.
 • Wong, C.A., Laschinger, H.K.S. ve Cummings, G.G. (2010). Authentic leadership and nurses’ voice behaviour and perceptions of care quality, Journal of Nursing Management, 18(8), 889 - 900.
APA Akbaş Tuna A, ÖZKARA Z, TAŞ A (2019). Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması. , 263 - 285.
Chicago Akbaş Tuna Ayşen,ÖZKARA Zülfi Umut,TAŞ AYNUR Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması. (2019): 263 - 285.
MLA Akbaş Tuna Ayşen,ÖZKARA Zülfi Umut,TAŞ AYNUR Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması. , 2019, ss.263 - 285.
AMA Akbaş Tuna A,ÖZKARA Z,TAŞ A Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması. . 2019; 263 - 285.
Vancouver Akbaş Tuna A,ÖZKARA Z,TAŞ A Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması. . 2019; 263 - 285.
IEEE Akbaş Tuna A,ÖZKARA Z,TAŞ A "Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması." , ss.263 - 285, 2019.
ISNAD Akbaş Tuna, Ayşen vd. "Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması". (2019), 263-285.
APA Akbaş Tuna A, ÖZKARA Z, TAŞ A (2019). Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), 21(2), 263 - 285.
Chicago Akbaş Tuna Ayşen,ÖZKARA Zülfi Umut,TAŞ AYNUR Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online) 21, no.2 (2019): 263 - 285.
MLA Akbaş Tuna Ayşen,ÖZKARA Zülfi Umut,TAŞ AYNUR Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.21, no.2, 2019, ss.263 - 285.
AMA Akbaş Tuna A,ÖZKARA Z,TAŞ A Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online). 2019; 21(2): 263 - 285.
Vancouver Akbaş Tuna A,ÖZKARA Z,TAŞ A Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online). 2019; 21(2): 263 - 285.
IEEE Akbaş Tuna A,ÖZKARA Z,TAŞ A "Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması." Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), 21, ss.263 - 285, 2019.
ISNAD Akbaş Tuna, Ayşen vd. "Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online) 21/2 (2019), 263-285.