Yıl: 2020 Cilt: 45 Sayı: 201 Sayfa Aralığı: 313 - 334 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15390/EB.2020.8274 İndeks Tarihi: 06-10-2020

Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme

Öz:
Okullar farklı sosyokültürel yapılardan gelen mülteci çocukların, sosyo-kültürel yaşama uyum sağlamalarında anahtar bir role sahiptir. Son yıllarda 4 milyona yakın insan Irak ve Suriye’den Türkiye’ye göç etmek durumunda kalmıştır. Bu kadar çok sayıda insanın sosyal hayata katılmasıyla birlikte onların eğitimi de önemli bir gündem konusu haline gelmiştir. Mülteci öğrencilerinvarlığı öğrenim gördükleri okullarda kültürel çeşitliliğe yol açmış ve temasa bağlı sosyal çatışmaların ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Bu çalışmada öğrencilerin kültürel arka planlarının dikkate alındığı ve değer gördüğü bir öğrenme çevresi yaratılması argümanından yola çıkan kültüre duyarlı eğitim, çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturmuştur. Öğretmenlerin mülteci öğrencilere öğretmenlik yapma deneyimlerinin kültüre duyarlıeğitimin temel dinamikleri üzerinden çözümlenmesiamaçlanmıştır. Çalışma nitel bir araştırmadır. AraştırmadaAnkara’da mülteci nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı çevrelerde bulunan dört farklı okuldan gönüllü 14 öğretmen ile yüz yüze görüşülmüştür. Elde edilen verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgular öğretmenlerin öğrenciler hakkında ne bildikleri, mülteci öğrencilerin eğitimi konusundaki yaklaşımları ve kültüre duyarlıöğrenme ortamları hazırlama deneyimleri olmak üzere üç temada toplanmıştır. Türk eğitim sisteminin mültecilerin eğitimine hazır olmamasından kaynaklı olarak öğrencilerin kültürel arka planlarına ilişkin bilgi eksiklikleri ve sistematik sorunların kültüre duyarlı eğitimin önündeki temel engel olduğu ve öğretmenlerin pedagojik anlamda bu sorunların nasıl üstesinden gelecekleri konusunda yeterli araçlara sahip olmadıkları ulaşılan en genel sonuçtur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar Çiftçi, Y. ve Gürol, M. (2015). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterliklerine ilişkin kavramsal bir çerçeve. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-14.
 • Aceves, T. C. ve Orosco, M. J. (2014). Culturally responsive teaching (No. IC-2). http://ceedar.education.ufl.edu/tools/innovation-configurations adresinden erişildi.
 • Akar, H. (2016). Durum çalışması. A. Sabah (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde (s. 169-179). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Anwaruddin, S. M. (2017). Emotions in the curriculum of migrant and refugee students. Curriculum Inquiry, 47(1), 112-124. doi:10.1080/03626784.2016.1255936
 • Bağçeli Kahraman, P. ve Onur Sezer, G. (2016). Relationship between attitudes of multicultural education and perceptions regarding cultural effect of globalization. Eurasian Journal of Educational Research, 67(2017), 233‐249. doi:10.14689/ejer.2017.67.14
 • Bajaj, M. ve Bartlett, L. (2017). Critical transnational curriculum for immigrant and refugee students. Curriculum Inquiry, 47(1), 25-35. doi:10.1080/03626784.2016.1254499
 • Bakioğlu, A., Artar, F. ve İzmir, H. (2018). Ankara’daki Suriyelilerin mültecilik deneyimleri: Göç, gündelik yaşam, geçim deneyimleri ve sosyal dışlanma. Ankara: Sosyoloji Derneği.
 • Banks, J. A. (1993). Multicultural education: Historical development, dimensions and practice. Review of Research in Education, 19, 3-49.
 • Banks, J. A. ve Banks, C. A. M. (2009). Multicultural education: Issues and perspectives. Hoboken: Wiley.
 • Bartolome, L. I. (1994). Beyond the method fetish: Toward a humanizing pedagogy. Harvard Educational Review, 64(2), 173-194. doi:10.17763/haer.64.2.58q5m5744t325730
 • Bassey, M. O. (2016). Culturally responsive teaching: Implications for educational justice. Education Sciences, 6(35). 1-6. doi:10.3390/educsci6040035
 • Başbay, A. ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Çokkültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 199-212.
 • Brown, B. A. (2004). Discursive identity: Assimilation into the culture of science and its implications for minority students. Journal of Research in Science
 • Teaching, 41(8), 810-843. doi:10.1002/tea.20228 Brown, M. R. (2007). Educating all students: Creating culturally responsive teachers, classrooms, and schools. Intervention in School & Clinic, 43(1), 57-62.
 • Crawford, R. (2017). Creating unity through celebrating diversity: A case study that explores the impact of music education on refugee background students. International Journal of Music Education, 35(3), 343-356. doi:10.177/0255761416650511
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning conducting and evaluating quantitative and qualitative research (2. bs.). New Jersey, NJ: Pearson Ed. Inc.
 • Delpit, L. (1995). Other people’s children: Cultural conflict in the classroom. New York, NY: The New Press.
 • Ebersole, M., Kanahele Mossman, H. ve Kawakami, A. (2016). Culturally responsive teaching:Examining teachers’ understandings and perspectives. Journal of Education and Training Studies, 4(2), 97-104. doi:10.11114/jets.v4i2.1136
 • Engelbrecht, P., Nel, M., Nel, N. ve Tlale, D. (2015). Enacting understanding of inclusion in complex contexts: Classroom practices of South African teachers. South African Journal of Education, 35(3), 1- 10. doi:10.15700/saje.v35n3a1074
 • Ereş, F. (2015). Türkiye’de göçmen eğitimi sorunsalı ve göçmen eğitiminde farklılığın yönetimi. Cankiri Karatekin University Journal of Institute of Social Sciences, 6(2), 17-30.
 • Farinde Wu, A., Glover, J. P. ve Williams, N. N. (2017). It’s not hard work; it’s heart work: Strategies of effective, award-winning culturally responsive teachers. Urban Review, 49, 279-299. doi:10.1007/s11256-017-0401-5
 • Fullam, J. P. (2017). From seeing to believing: Using instructional video to develop culturally responsive teaching. Journal for Multicultural Education, 11(2), 131-148. doi:10.1108/JME-09-2016-0053
 • Ganter, M. W. (1997). Lessons learned from my students in the barrio. Educational Leadership, 54(7), 44- 45.
 • Gay, G. (2000). Culturally responsive teaching: Theory, research and practice. New York: Teachers College Press.
 • Gay, G. (2002). Culturally responsive teaching in special education for ethnically diverse students: Setting the stage. International Journal of Qualitative Studies in Education, 15(6), 613-629. doi:10.1080/0951839022000014349
 • Gess-Newsome, J. ve Southerland, S. (2000) Teaching Science for All. S.E. Wade (ed.), Preparing Teachers for Inclusive Education: Case Pedagogies and Curricula for Teacher Educators içinde (s. 81-106) Londra: Lawrance Erlbaum Assocaites Publishers.
 • Gezi, K. (1981). Issues in multicultural education. Educational Research Quarterly, 6, 1-14.
 • Glesne, C. (2015). Nitel araştırmaya giriş (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • González, N. (1996). Comments made at the exploring culture institute. San Francisco: CA.
 • Goodwin, A. L. (2017). Who is in the classroom now? Teacher preparation and the education of immigrant children. Educational Studies, 53(5), 433-449. doi:10.1080/00131946.2016.1261028
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2019). Geçici koruma. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 adresinden erişildi.
 • Huber, T. (1991). Restructuring to reclaim youth at risk: Culturally responsible pedagogy. 13th annual meeting of the MidWestern Educational Research Association etkinliğinde sunulmuş bildiri, Chicago, IL.
 • Hurn, C. (2016). Okulun imkan ve sınırları (M. Sever, Çev.). Ankara: PegemA.
 • Idrus, F. (2014). Initiating culturally responsive teaching for identity construction in the Malaysian classrooms. English Language Teaching, 7(4), 53-63. doi:10.5539/elt.v7n4p53
 • Ihlamur Öner, S. G. (2014). Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik politikası. Ortadoğu Analiz, 6(61), 42-45.
 • Kanat, K. B. ve Üstün, K. (2015). Turkey’s Syrian refugees: Toward integration. Washington, DC: SETA Publications.
 • Kaysılı, A., Soylu, A. ve Sever, M. (2019). Exploring major roadblocks on inclusive education of Syrian refugees in school settings. Turkish Journal of Education, 8(2), 109-128. doi:10.19128/turje.496261
 • Kurtuluş, F. (2018). Çokkültürlü bazı ülkelerde eğitim politikaları ve öğretmen eğitimi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 2(3), 178-195.
 • Ladson Billings, G. (1995). But that’s just good teaching! The case for culturally relevant pedagogy. Theory into Practice, 34(3), 159-165.
 • Lee, S. (2002). Learning “America”: Among American high school students. Education and Urban Society, 34, 233-246.
 • Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (2013). The constructivist credo. California, CA: Left Coast Press.
 • Lucas, T. (1997). Into, through, and beyond secondary school: Critical transitions for immigrant youths. (Topics in immigrant education). USA: Center for Applied Linguistics.
 • Mackay, H. ve Strickland, M. J. (2018). Exploring culturally responsive teaching and student-created videos in an at-risk middle school classroom. Middle Grades Review, 4(1), 1-17.
 • McKoy, C. L., MacLeod, R. B., Walter, J. S. ve Nolker, B. (2017). The impact of an in-service workshop on cooperating teachers’ perceptions of culturally responsive teaching. Journal of Music Teacher Education, 26(2), 50-63. doi:10.1177/1057083716629392
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, J. ve McKenna, M. C. B. (2016). Giving refugee students a strong head start: The LEAD program. TESL Canada Journal, 33(10), 109-128. doi:1018806/tesl.v33i0.1248
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). Promoting integration of Syrian children into Turkish education system. https://pictes.meb.gov.tr/izleme/ adresinden erişildi.
 • Morgan, H. (2010). Teaching native American students: What every teacher should know. Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review, 75(6), 44-47.
 • Ogilvie, G. ve Fuller, D. (2016). Restorative justice pedagogy in the ESL classroom: Creating a caring environment to support refugee students. TESL Canada Journal, 33(10), 86-96.doi:1018806/tesl.v33i0.1246
 • Ortadoğu Araştırmaları Merkezi. (2017). Telaferli Türkmen göçmenlerin durumu ve Telafer’in geleceği. Rapor No: 215.
 • Özcan, A. S. (2018). Çokkültürlülük bağlamında Türkiye’nin Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim politikası. Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 17-29. doi:10.25272/j.2149-8385.2018.4.1.02
 • Özdemir, E. (2017a). Effects of Syrian refugees crisis on Turkey. ANKASAM Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1(3), 114-140.
 • Özdemir, E. (2017b). The perceptions of Syrian refugee in Turkey. The Journal of Defense Sciences, 16(1), 115-136. doi:10.17134/khosbd.405253
 • Packer, M. (2011). The science of qualitative research. New York: Cambridge University Press.
 • Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü yeniden düşünmek: Kültürel çeşitlilik ve siyasi teori (B. Tanrıseven, Çev.). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Parekh, B. (2005). Dialogue between cultures. R. Máiz ve F. Requejo (Ed.), Democracy, nationalism and multiculturalism içinde (s. 13-25). New York: Frank Cass Publishers.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Peterson, S. D., Dahya, N. ve Adelman, E. (2017). Pathways to educational success among refugees: Connecting locally and globally situated resources. American Educational Research Journal, 54(6), 1011-1047. doi:10.3102/0002831217714321
 • Phuntsog, N. (1999). The magic of culturally responsive pedagogy: In search of the Genie’s Lamp in multicultural education. Teacher Education Quarterly, 97-111.
 • Rengi, Ö. ve Polat, S. (2014). Primary teachers’ perception of cultural diversity and intercultural sensitivity. Zeitschrift für die Welt der Türken, 6(3), 135-156.
 • Roux, A. (2014). ‘We were not part of apartheid’: Rationalisations used by four white pre-service teachers to make sense of race and their own racial identities. South African Journal of Education, 34(2), 1-16. doi:10.15700/201412071137
 • Roxas, K. (2008). Who dares to dream the American dream?. Multicultural Education, 16(2), 2-9.
 • Roxas, K. (2011). Tales from the front line: Teachers’ responses to Somali Bantu refugee students. Urban Education, 46(3), 513-548. doi:10.1177/0042085910377856
 • Rychly, L. ve Graves, E. (2012). Teacher characteristics for culturally responsive pedagogy. Multicultural Perspectives, 14(1), 44-49. doi:10.1080/15210960.2012.646853
 • Sever, M. (2015). Okul kültürünün toplumsal kökenleri. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, 8(32), 65-68.
 • Tumen, S. (2016). The economic impact of Syrian refugees on host countries: Quasi- experimental evidence from Turkey. American Economic Review, 106(5), 456-460.
 • Türkan, A., Aydın, H. ve Üner, S. S. (2016). Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1), 148-159. doi:10.17051/io.2016.16818
 • UNICEF. (2018). UNICEF Turkey 2018 Humanitarian Situation Report, 24. https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF%20Turkey%20Humanitarian%20Situat ion%20Report%20No.%2028%20-%20January-December%202018.pdf adresinden erişildi.
 • Villegas, A. M. ve Lucas, T. (2002). Preparing culturally responsive teachers: Rethinking the curriculum. Journal of Teacher Education, 53, 20-32. doi:10.1177/0022487102053001003
 • Walick, C. M. ve Sullivan, A. L. (2015). Educating Somali immigrant and refugee students: A review of cultural-historical issues and related psychoeducational supports. Journal of Applied School Psychology, 31(4), 347-368. doi:10.1080/15377903.2015.1056921
 • Walter, J. S. (2018). Global perspectives: Making the shift from multiculturalism to culturally responsive teaching. General Music Today, 31(2), 24-28. doi:10.1177/1048371317720262
 • Wlodkowski, R. J. ve Ginsberg, M. B. (1995). A framework for culturally responsive teaching. Educational Leadership, 53(1), 17-21.
 • Yuan, T. ve Jiang, H. (2018). Culturally responsive teaching for children from low-income immigrant families. Young Exceptional Children, 20(10), 1-12. doi:10.1177/1096250618756897
APA SOYLU A, KAYSILI A, Sever M (2020). Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme. , 313 - 334. 10.15390/EB.2020.8274
Chicago SOYLU Ayse,KAYSILI Ahmet,Sever Mustafa Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme. (2020): 313 - 334. 10.15390/EB.2020.8274
MLA SOYLU Ayse,KAYSILI Ahmet,Sever Mustafa Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme. , 2020, ss.313 - 334. 10.15390/EB.2020.8274
AMA SOYLU A,KAYSILI A,Sever M Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme. . 2020; 313 - 334. 10.15390/EB.2020.8274
Vancouver SOYLU A,KAYSILI A,Sever M Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme. . 2020; 313 - 334. 10.15390/EB.2020.8274
IEEE SOYLU A,KAYSILI A,Sever M "Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme." , ss.313 - 334, 2020. 10.15390/EB.2020.8274
ISNAD SOYLU, Ayse vd. "Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme". (2020), 313-334. https://doi.org/10.15390/EB.2020.8274
APA SOYLU A, KAYSILI A, Sever M (2020). Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme. Eğitim ve Bilim, 45(201), 313 - 334. 10.15390/EB.2020.8274
Chicago SOYLU Ayse,KAYSILI Ahmet,Sever Mustafa Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme. Eğitim ve Bilim 45, no.201 (2020): 313 - 334. 10.15390/EB.2020.8274
MLA SOYLU Ayse,KAYSILI Ahmet,Sever Mustafa Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme. Eğitim ve Bilim, vol.45, no.201, 2020, ss.313 - 334. 10.15390/EB.2020.8274
AMA SOYLU A,KAYSILI A,Sever M Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme. Eğitim ve Bilim. 2020; 45(201): 313 - 334. 10.15390/EB.2020.8274
Vancouver SOYLU A,KAYSILI A,Sever M Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme. Eğitim ve Bilim. 2020; 45(201): 313 - 334. 10.15390/EB.2020.8274
IEEE SOYLU A,KAYSILI A,Sever M "Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme." Eğitim ve Bilim, 45, ss.313 - 334, 2020. 10.15390/EB.2020.8274
ISNAD SOYLU, Ayse vd. "Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme". Eğitim ve Bilim 45/201 (2020), 313-334. https://doi.org/10.15390/EB.2020.8274