Yıl: 2018 Cilt: 27 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 384 - 391 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 07-10-2020

Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler

Öz:
Amaç: Araştırma, aile sağlığı merkezlerine başvurankadınların aile planlaması yöntem kullanımı veetkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma,24 Temmuz-1 Eylül 2017 tarihleri arasında aile planlaması danışmanlığı almak için Amasya İl Merkezindeki 6 Aile Sağlığı Merkezine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 1061 kadın ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama formu kullanılarak toplanmış ve SPSS 22 paket programında analiz edilmiştir.Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların (n=1061) yaşortalamaları 31,05±7,00 (min=17, max=52)’dir.Kadınların %36,9’u lise mezunu, %85,5’i ev hanımı,%99,6’sı evli ve %89,5’i kentte yaşamaktadır.Kadınların %46.4’ü modern, %31.3’ü gelenekselyöntem ile gebelikten korunmaktadır. Kadınların ençok kullandıkları modern kontraseptif yöntemlersırasıyla erkek kondomu, RİA, hormonal yöntemlerve tüp ligasyonudur. Kadınların herhangi bir aileplanlaması yöntemi kullanma durumları ile yaşı, eşinyaşı, yaşadığı yer, gebelik sayısı, doğum sayısı, son ikidoğum arasında geçen süre, son doğumun üzerinegeçen süre ve yaşayan çocuk sayısı gibi özelikleriarasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisaptanmıştır. Aynı zamanda kadının öğrenim durumu, evlilik yaşı, yaşadığı yer ve son iki doğum arasında geçen süre ile etkili aile planlaması yöntem kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05).Sonuç: Aile planlaması hizmetlerinin yürütüldüğüaile sağlığı merkezlerine başvuran her kadının aileplanlaması konusundaki gereksinimleri farkedilmelidir. Kadınların düşünce, seçim ve kararları ileuyumlu rehberlik sağlık hizmetleri kapsamındasağlanmalıdır.
Anahtar Kelime:

Use of Family Planning Methods by Women Applicants to Amasya Central Public Health Centre and Influencing Factors

Öz:
Objective: The survey was conducted to identify methods of contraception used by women applying to family health centres and factors affecting this use. Materials and Method: This descriptive survey was conducted in the period 24 July-1 September 2017 with 1,061 women applying to 6 Family Health Centres at Amasya provincial centre to receive counselling in family planning and accepting to take part in the survey. Data were collected by using the form designed by researchers and analysed with SPSS 20 programme. Findings: The average age of women participating to the survey (N=1061) is 31.05±7.006 (min=17, max=52). 36.9% of women are high school graduates, 85.5% are housewives, 99.6% are married and 89.5 are living in the city. Of these women 46.4% use modern and 31.3% use conventional methods of contraception. The modern methods of contraception most widely used by women include male condom, IUA, hormonal methods and tube ligation. Evaluating women’s use of any family planning method with respect to their socio-demographic characteristics it is found that there is statistically significant relationship between this practice and age, education status, age of husbands and the place they live (p�0.05). Conclusion: Needs of all women applying to family health centres delivering family planning services must be noted and taken into account. Guidance in line with ideas, choices and decisions of women must be provided in the context of health services
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AYDOĞDU S, AKÇA E (2018). Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. , 384 - 391.
Chicago AYDOĞDU Saadet Gonca Mavi,AKÇA Emine Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. (2018): 384 - 391.
MLA AYDOĞDU Saadet Gonca Mavi,AKÇA Emine Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. , 2018, ss.384 - 391.
AMA AYDOĞDU S,AKÇA E Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. . 2018; 384 - 391.
Vancouver AYDOĞDU S,AKÇA E Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. . 2018; 384 - 391.
IEEE AYDOĞDU S,AKÇA E "Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler." , ss.384 - 391, 2018.
ISNAD AYDOĞDU, Saadet Gonca Mavi - AKÇA, Emine. "Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler". (2018), 384-391.
APA AYDOĞDU S, AKÇA E (2018). Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 27(6), 384 - 391.
Chicago AYDOĞDU Saadet Gonca Mavi,AKÇA Emine Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27, no.6 (2018): 384 - 391.
MLA AYDOĞDU Saadet Gonca Mavi,AKÇA Emine Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.27, no.6, 2018, ss.384 - 391.
AMA AYDOĞDU S,AKÇA E Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2018; 27(6): 384 - 391.
Vancouver AYDOĞDU S,AKÇA E Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2018; 27(6): 384 - 391.
IEEE AYDOĞDU S,AKÇA E "Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler." STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 27, ss.384 - 391, 2018.
ISNAD AYDOĞDU, Saadet Gonca Mavi - AKÇA, Emine. "Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler". STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27/6 (2018), 384-391.