Yıl: 2020 Cilt: Sayı: 148 Sayfa Aralığı: 77 - 100 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 11-10-2020

KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ

Öz:
7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak -kında Kanun” ile hukuk sistemimize, dijital hizmet vergisi, değerli ko -nut vergisi ve konaklama vergisi olmak üzere üç yeni vergi girmiştir.Dolaylı bir vergi olan konaklama vergisi, diğer ülke uygulamalarındanfarklı olarak yerel yönetim vergisi olarak değil, merkezi yönetim ver-gisi olarak öngörülmüştür. Bu makalede, konuyla bağlantılı olmasınedeniyle öncelikle turizm payı ve devamında konaklama vergisinintemel unsurları ele alınmıştır. Çalışmada, konaklama vergisinin ölçü -lülük ilkesine uygunluğu, diğer ülke örnekleriyle kıyaslama yapılarak,bir takım ölçütler ekseninde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, vergi -nin amacı, konaklamanın gerçekleştiği mekân/tesis, bölge/şehir, dö -nem/sezon gibi kriterler dikkate alınarak, ölçülük ilkesinin gereklerinikarşılayacak bir vergi modeline yönelik önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelime:

ACCOMMODATION TAX: PROPORTIONALITY ISSUE

Öz:
Under the Law No. 7194 “Digital Service Tax and The Amendment on Certain Laws and Decree Law No. 375”, three new taxes named as digital services tax, accommodation tax, and valu - able house tax have entered into our legal system. As an indirect tax, accommodation tax, diffrent than practices of other countries, cannot be considered as a local government tax but is envisaged as a central government tax. In this paper, due to its connection with the issue, primarily tourism surcharge, and then basic elements of accommodation tax are examined. This study assesses the confor- mity of accommodation tax with the principle of proportionality ba - sed on certain criteria in comparison with other country examples. In conclusion, suggestions are made for a new tax model, which will meet the requirements of the principle of proportionality by taking into consideration certain criteria such as the purpose of the tax, the location/facility where the accommodation takes place, the region/ city, the term/season.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkaya Mustafa, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Turhan Kitabevi, Ankara 2002.
 • Aşcı Akıncı Nuray, Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Dolaysız Vergilerde Ayrımcı- lık Yasağı, Beta Yayınevi, İstanbul 2013.
 • Ateş Leyla, Vergilendirmede Eşitlik, Der’in Yayınları, İstanbul 2006.
 • Guide Pratique Taxes de Séjour, Direction générale des collectivités locales Direction générale des entreprises, Mise à jour: Mai 2019.
 • Güneş Gülsen, Verginin Yasallığı İlkesi, On iki Levha Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2011.
 • Karakoç Yusuf, Genel Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2019.
 • Metin, Yüksel, Ölçülülük İlkesi, Seçkin Yayınları, Ankara 2002.
 • OECD Tourism Trends and Policies 2014, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/ tour-2014-en
 • Öncel Mualla/Kumrulu Ahmet/Çağan Nami, Vergi Hukuku, 24. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2015.
 • Saban Nihal, Vergi Hukuku, 9. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2019.
 • Sağlam Fazıl, Temel Hakların Sınırlandırılması ve Özü, AÜSBF Yayınları, Ankara 1982.
 • Scottish Government, Consultation on the Principles of a Local Discretionary Transient Visitor Levy or Tourist Tax, (9 September 2019), Scottish Government, https://www.gov.scot/publications/consultation-principles-local-discretionary-transient-visitor-levy-tourist-tax/pages/9/
 • Tridimas Takis, The General Principles of EU Law, Second Edition, Oxford Univeristy Press, New York, 2006.
 • Yaltı Billur, Vergi Yükümlüsünün Hakları, Beta Yayınları, İstanbul 2006.
 • Yaltı Billur/Özgenç Selçuk, Vergi Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı, Beta Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Yaltı Soydan Billur, Avrupa Birliğinde Dolaysız Vergiler, Beta Yayınları, İstanbul 2002.
 • Andenas Mads/Zleptnig Stefhan, “Proportionality: WTO Law: in Comparative Perspective”, Texas International Law Journal, Volume: 42, 2007.
 • Bozdoğanoğlu, Burçin, “Konaklama Vergisi Uygulaması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Maliye Dergisi, Sayı: 164, Ocak-Haziran 2013.
 • Güçlü Faruk, “Yeni Bir Vergimiz Daha Oldu: Konaklama Vergisi” http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1700304/yeni-bir-vergimiz-daha-oldu- konaklamavergisi.htm
 • Güler Ahmet, “Roma ve Venedik Özelinde İtalya’da Turist Vergisi ve Türkiye’de Uy- gulanması”, PJESS, Vol: 4, No: 1, 2017.
 • Güzel Volkan/Yıldız Selçuk. “Konaklama Vergisinin Gerekliliği ve Türkiye’de Uy- gulanabilirliği”, Vergi Raporu, Sayı: 243, Aralık 2019.
 • Theresa Christine , “41 Countries Around the World that Charge A Tourist Tax” February 27, 2019, https://www.businessinsider.sg/countries-that-require-a-touristtax-2019-2
 • Ueda Junko, “Is the Principle of Proportionality the European Approach? A Review and Analysis of Trade and Enviroment Cases before the European Court of Justice”, European Business Law Review, Volume: 14, Issue: 5, 2003.
 • Akçaoğlu Ertuğrul, “Konaklama Vergisi”, Vergi Yasalarında Güncel Değişikliklerin Değerlendirilmesi Paneli”nde sunulan tebliğ, 16 Ocak 2020, Ankara Barosu, https://www.youtube.com/watch?v=hmzKeKptKeA&list=PL4jCA0s9Z5BBg8o K4JhQgcIihma7No2V8
 • European Tourism Association, “ETOA’s 2019 review of European tourism taxes calls for destinations to recognise the value of the visitor economy and risk to competitiveness”, (12 September, 2019), https://www.etoa.org/etoa-review-tourism- taxes/
 • Hamburg Tourismus Introduction of the culture and tourism tax in Hamburg, https://www.hamburg.de/fb/nav-steuern-2013/3742264/kttg2013.html
 • Italy’s ‘tourist tax’: What is it and who has to pay?, https://www.thelocal.it/20190918/ italy- tourist-tax-what-is-it-and-who-has-to-pay-it
 • Tourist tax in Europe 2020: what you will pay in Spain, Italy and other hotspots”, https://www.lovemoney.com/guides/52231/tourist-tax-in-europe-what-youwill-pay- in-spain-italy-and-other-hotspots
 • Tourist Tax in Italy, https://www.in-italia.com/italy/tourist-tax-in-italy/ https://www.etoa.org/etoa-review-tourism-taxes/
 • https://www.gib.gov.tr/sites/default/fies/fieadmin/user_upload/tebligler/Taslaklar/Kon_ver_gen_uyg_teb_taslak.pdf
 • https://www.hostelworld.com/blog/tourist-tax
 • https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0505.pdf
APA AŞCI AKINCI N (2020). KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ. , 77 - 100.
Chicago AŞCI AKINCI NURAY KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ. (2020): 77 - 100.
MLA AŞCI AKINCI NURAY KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ. , 2020, ss.77 - 100.
AMA AŞCI AKINCI N KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ. . 2020; 77 - 100.
Vancouver AŞCI AKINCI N KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ. . 2020; 77 - 100.
IEEE AŞCI AKINCI N "KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ." , ss.77 - 100, 2020.
ISNAD AŞCI AKINCI, NURAY. "KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ". (2020), 77-100.
APA AŞCI AKINCI N (2020). KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (148), 77 - 100.
Chicago AŞCI AKINCI NURAY KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi , no.148 (2020): 77 - 100.
MLA AŞCI AKINCI NURAY KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol., no.148, 2020, ss.77 - 100.
AMA AŞCI AKINCI N KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2020; (148): 77 - 100.
Vancouver AŞCI AKINCI N KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2020; (148): 77 - 100.
IEEE AŞCI AKINCI N "KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, , ss.77 - 100, 2020.
ISNAD AŞCI AKINCI, NURAY. "KONAKLAMA VERGİSİ: ÖLÇÜLÜLÜK MESELESİ". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 148 (2020), 77-100.