Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1052 - 1067 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 13-10-2020

TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Öz:
Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretiminin yaygınlaşmasıylabirlikte, bu alanda çalışan yabancıların sayısı da artış göstermiştir. GerekTürkiye’de gerekse yurt dışında Türkçe öğreten birçok yabancı öğretmen,Türkiye’deki üniversitelerde Türkçe öğretimi alanında lisansüstü düzeydeçalışmalar yürütmektedir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de öğrenim görenyabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitimi üzerine yaptıkları lisansüstütezleri üniversiteleri, dilleri, konuları, araştırma yöntemleri gibi değişkenlerbakımından incelemek, bu yolla bu alanda çalışanlara yeni fikirler ve farklıbakış açıları kazandırabilmektir. Bu amaç doğrultusunda, 1990-2018 yıllarıarasında Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeeğitimi üzerine yazdıkları 59 lisansüstü tez incelenmiştir. Betimsel taramamodelinin kullanıldığı bu çalışmada, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeeğitimi üzerine en fazla 2016 yılında tez yaptıkları görülmüştür. Yabancıuyruklu öğrencilerin hazırladıkları tezlerden 58’i yüksek lisans, sadece biridoktora düzeyindedir. Yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe eğitimi üzerine enfazla Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesindetez hazırlamışlardır. Türkçe eğitimi üzerine tez yapan yabancı uyrukluöğrencilerin en fazla Kazakistan’dan geldiği, onu Afganistan, Gürcistan, Irakve Mısır’ın izlediği saptanmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeeğitimi üzerine hazırladıkları tezlerde konu olarak en fazla kendi ana dilleriile Türkçeyi dil bilgisi, sözcük türleri, söylem özellikleri ve anlam bilimaçısından karşılaştırma çalışmalarına yer verdikleri tespit edilmiştir. AyrıcaTürkçe eğitimi üzerine tez hazırlayan yabancı uyruklu öğrencilerinçalışmalarında çoğunlukla nitel yöntemi tercih ettikleri, en az başvurulançalışma yönteminin ise karma yöntem olduğu, 59 tezin 25’inde yöntembölümünün bulunmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

A REVIEW OF POSTGRADUATE THESES WRITTEN BY FOREIGN STUDENTS IN THE FIELD OF TURKISH LANGUAGE EDUCATION

Öz:
Since teaching Turkish as a foreign language has recently spread around the world, the number of foreigners working in this field has also increased. A great number of foreign teachers teaching Turkish both in Turkey and abroad are doing their postgraduate research in the field of Turkish language teaching at Turkish universities. The aim of this paper is to examine the postgraduate theses written in the field of Turkish language teaching by foreign students studying in Turkey in terms of various variables, and thus to provide those who work in this field with new ideas and different perspectives. For this purpose, 59 postgraduate theses prepared between the years 1990-2018 in the field of Turkish language teaching by foreign students studying in Turkey were examined. In this study using the descriptive survey model, it was observed that the majority of theses prepared by foreign students in the field of Turkish language teaching were written in 2016 and that 58 of them are Master’s theses and only one of them is a PhD thesis. the results of the research revealed that a large number of foreign students doing their postgraduate research in the field of Turkish language education studied at Dokuz Eylül University, Gazi University and Istanbul University, and that most of the postgraduate students came from Kazakhstan, Afghanistan, Georgia, Iraq and Egypt. It was found out that the majority of foreign students focused on comparing Turkish with their native languages in terms of grammar, word types, discourse characteristics and semantics. Besides, the results showed that foreign students doing their postgraduate research in the field of Turkish language teaching mostly used the quantitative method and the least used method was the mixed one. Last but not the least, 25 out of 59 theses do not directly refer to any kind of research method in them.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Becker, R. and Kolster, R. (2012). International student recruitment: Policies and developments in selected countries. The Hague: Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (Nuffic).
 • Büyükikiz, K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 203- 213.
 • Cook, V. (2005). Basing teaching on the L2 user. (Enric Llurda (Ed.), Non-nativelanguage teachers: perceptions, challenges and contributions to the profession (pp.47-61). New York: Springer.
 • Coşkun, E. (2003). Türkçe ve edebiyat eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir değerlendirme. Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu.
 • Günaydın, A. (2012). Niçin Türkiye? Türkiye burslusu uluslararası öğrencilerin niyet mektuplarında Türkiye algısı: ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri örneği. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara: Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.
 • Jupiter, H., Othman, I. W. and Suki, N. M. (2017). Factors influencing international student’s decision in choosing study destination abroad. Labuan e-Journal of Muamalat and Society, 11, 86-97.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Lee, E. and Lew, L. (2001). Diary studies: the voices of nonnative English speakers in a master of arts program in teaching English to speakers of other languages. CATESOL Journal, 13(1), 135-149.
 • Mazzarol, T. and Soutar, G. N. (2000). Push-pull factors influencing international student destination choice. International Journal of Educational Management, 16(2), 82-90.
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 6(3), 1607-1618.
 • Özoğlu, M., Gür, B. ve Coşkun, İ. (2012). Küresel eğilimler ışığında Türkiye’de uluslararası öğrenciler. Ankara: SETA.
 • Sarikaya, B. ve Söylemez, Y. (2016). Türkçe eğitimi alanındaki konuşma becerisiyle ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (12-14 Ekim 2016), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi.
 • Sevim, O. ve Erem, N. H. (2012). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1(3), 174-186.
 • Şahin, M. ve Demirtaş, H. (2014). Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarı düzeyleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Millî Eğitim Dergisi, 204, 88- 113.
 • T.C. Devlet Bakanlığı (2000). Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarından öğrenci getirme projesi / 1992-2000 brifing metni, Ankara.
 • Tatar, S. (2010). İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde anadili İngilizce olan ve olmayan öğretmenlerin rolü. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 27(2), 49-57.
 • Turumbetova, J. (2013). Kazakistan’daki üniversitelerde Türkçe öğretiminde karşılaşan sorunlar. Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı “Balkanlarda Türkçe” Bildiri Kitabı 1. Cilt. Tiran, Arnavutluk.
 • Yardımcıoğlu, F., Beşel, F. ve Savaşan, F. (2017). Uluslararası öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri ve çözüm önerileri (Sakarya Üniversitesi örneği). Akademik İncelemeler Dergisi, 12(1), 203-254.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi Verileri, https://istatistik.yok.gov.tr/
APA KAYA F, GOLYNSKAIA A, DERELİ K (2019). TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. , 1052 - 1067.
Chicago KAYA Fatma BÖLÜKBAŞ,GOLYNSKAIA ANNA,DERELİ Kudret TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. (2019): 1052 - 1067.
MLA KAYA Fatma BÖLÜKBAŞ,GOLYNSKAIA ANNA,DERELİ Kudret TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. , 2019, ss.1052 - 1067.
AMA KAYA F,GOLYNSKAIA A,DERELİ K TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. . 2019; 1052 - 1067.
Vancouver KAYA F,GOLYNSKAIA A,DERELİ K TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. . 2019; 1052 - 1067.
IEEE KAYA F,GOLYNSKAIA A,DERELİ K "TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ." , ss.1052 - 1067, 2019.
ISNAD KAYA, Fatma BÖLÜKBAŞ vd. "TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ". (2019), 1052-1067.
APA KAYA F, GOLYNSKAIA A, DERELİ K (2019). TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 8(2), 1052 - 1067.
Chicago KAYA Fatma BÖLÜKBAŞ,GOLYNSKAIA ANNA,DERELİ Kudret TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8, no.2 (2019): 1052 - 1067.
MLA KAYA Fatma BÖLÜKBAŞ,GOLYNSKAIA ANNA,DERELİ Kudret TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.8, no.2, 2019, ss.1052 - 1067.
AMA KAYA F,GOLYNSKAIA A,DERELİ K TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2019; 8(2): 1052 - 1067.
Vancouver KAYA F,GOLYNSKAIA A,DERELİ K TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2019; 8(2): 1052 - 1067.
IEEE KAYA F,GOLYNSKAIA A,DERELİ K "TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ." Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 8, ss.1052 - 1067, 2019.
ISNAD KAYA, Fatma BÖLÜKBAŞ vd. "TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8/2 (2019), 1052-1067.