Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 65 - 79 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 14-10-2020

Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği

Öz:
Değer eğitimi ailede başlayan çok boyutlu bir süreçtir. Eğitim kurumlarında ise değer eğitimi çeşitli dersleraracılığıyla devam etmektedir. Sosyal bilgiler eğitim kurumlarında değerler eğitiminde katkı sağlayan derslerarasında ön plana çıkmaktadır. Sosyal bilgiler dersinde değerlerin öğrencilere kazandırılmasında kullanılabilecekaraçlardan biri edebi ürünlerdir. Bu araştırmanın amacı Küçük Prens adlı kitapta yer alan değerleri Sosyal Bilgilerbağlamında belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış, verilerinanalizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Küçük Prens adlı kitaptabilimsellik, estetik, çalışkanlık, yardımseverlik, saygı, duyarlılık, cesaret, vatanseverlik, arkadaşlık, adil olma,düzenli/temiz olma, sorumluluk, dürüstlük, sevgi, güç ve hazcılık temalarına ilişkin değerler yer almaktadır.Cesaret, arkadaşlık, düzenli/temiz olma, güç ve hazcılık teması dışındaki tüm değerlerin aynı zamanda 2017 SosyalBilgiler Öğretim Programı’nda da yer aldığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle KüçükPrens adlı öyküden Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi sürecinde yararlanılabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Literary Works and Values Education in the Social Studies: The Little Prince

Öz:
Values are the qualities which help individuals in the socialization process. Individuals need to internalize certain values in order to participate in social life. Literary works are one of the resources that social studies educators use in the teaching-learning process for values education in Social Studies Courses. Purpose of this study is to examine values in The Little Prince story which is very popular among children, youngsters and adults in the world. Document analysis, a qualitative research method, was conducted to determine the values outlined in ‘The Little Prince’ story. The results of the study reveal that the book examines being scientific, aesthetic, diligent, helpful, respectful, sensitive, courageous, patriotic, friendly, fair, clean and tidy, responsible, honest, loving, powerful, and hedonistic. It is noteworthy that the values stated in ‘The Little Prince’ also appear in the 2017 Social Studies Curriculum. It is determined that all of the values, except for courage, friendship, being clean and tidy, power and hedonism, are also stated in the 2017 Social Studies Education Curriculum. It can be said that ‘The Little Prince’ can be used as a resource in values education in Social Studies Courses.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adler, E.S. ve Foster, P. (1997). A literature-based approach to teaching values to adolescents: Does it work? Adolescence, 32(126), 275-287.
 • Almerico, G. M. (2013). Linking children’s literature with social studies in the elementary curriculum. Journal of Instructional Pedagogies, 11, 1-13.
 • Aytekin, H. (2007). Antoine de Saint Exupery’nin Küçük Prens’inde evrensel ve mitsel yaklaşımlar. Öneri, 7(27), 365-375.
 • Bacak, S. (2008). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öykü tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin akademik başarı ve yaratıcılıklarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Belet Boyacı, Ş. D., Güner, M., ve Babadağ, G. (2017). “Dünyada başka şekilde yaşamak da mümkün mü?” Değer eğitiminde “Küçük Kara Balık” örneği. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 172-194. Erişim adresi: www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s8m
 • Bowen, G.A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27- 40.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demriel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelik Şenyüz, E. (2006). Antoine de Saint-Exupery’nin “Küçük Prens” eserinde eğitsel öğeler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, S. B. (2011). Sosyal bilgiler öğretim programına göre tasarlanmış hikâyelerin etkililiği (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Deveci, H., Belet, D. ve Türe, H. (2013). Dede korkut hikâyelerinde yer alan değerler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 294-321.
 • Doğan, S. (2016). Küçük prens kitabının yorumbilimsel ve eğitim sosyolojisi açısından analizi. Turkish Studies, 11 (9), 305-324.
 • Edgington, W. D. (1998). The use of children's literature in middle school social studies: what research does and does not. Clearing House. 72(2),121-126.
 • Erdal, K. (2009). Eğitim değerleri açısından çocuk kitapları. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 17, 1-18.
 • Estes, T. H. ve Vasquez-Levy, D. (2001). Literature as a source of information and values. Phi Delta Kappan, 82(7), 507-512.
 • Genç, H. N. ve Yalınkılıç, K. (2011). “Fadiş” ve “Küçük Prens” adlı eserlerin tasarım ve içerik özelliklerinin eserlerin eğitsel yönüne etkileri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 99-114.
 • Heckel, R. V. (1974). Isolation: the little prince and billy pilgrim. Youth & Society, 6(1), 22-31.
 • Higgins, J. E. (1960). The little prince: A legacy. Elementary English. 37(8), 514-515.
 • Kantemir, E. (1984). Çocuk kitaplarını inceleme tekniğine göre yerli bir eserle çeviri bir eserin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 8(47), 29-33.
 • Karakaya, Z. (2006). Günümüzde çocuk edebiyatından seçilmiş çocuk felsefesi örnekleri. Turkish Studies/ Türkoloji Dergisi, 2, 21-39.
 • Karatay, H. (2011). Karakter eğitiminde edebi eserlerin kullanımı. Turkish Studies, 6(1), 1398-1412.
 • Kim Suh, B. ve Traiger, J. (1999). Teaching values through elementary social studies and literature curricula. Education. 119(4), 723-728.
 • Körükçü, Ö., Acun Kapıkıran, N. ve Aral, N. (2016). Schwartz’ın modeline göre 3-6 yaş resimli çocuk kitaplarında değerlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 133-151.
 • Kranda Kapucuoğlu, S. (2015). Müthiş kürkünüz bütün gezegeni kaplamaya başlamadan hemen bir küçük prens edinin. Aktivisit, 8, 40-45.
 • Li, D. (2004). Trustworthiness of think-aloud protocols in the study of translation process. International Journal of Applied Linguistics, 14(3), 301-313.
 • Lietz, C. A., Langer, C. L. ve Furman, R. (2006). Establishing trustworthiness in qualitative research in social work. Qualitative Social Work, 5(4), 441-458.
 • Lincoln, Y.S ve Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. California: Sage Publications.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2017). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar) Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. SanFrancisco: Jossey-Bass.
 • National Council of Social Studies, NCSS (1994). Expectations of excellence: curriculum standarts for social studies. Washington: NCSS.
 • Neydim, N. (2005). Küçük prens çevirilerindeki çevirmen kararlarına erek odaklı bakışla karşılaştırmalı bir inceleme. Studien Zur Deutschen Sprache und Literatur, (17).
 • Özer, A. R. (2016). Küçük prens: Hiçbir şey koyunun gülü yemesinden daha önemli değildir. Toraks Bülteni, Erişim adresi: http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/15122016102817-033034-Hicbirsey-koyunungulu_son.pdf
 • Özer, H. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde edebî ürünlerin kullanımı ve değer aktarımındaki katkılarına yönelik öğretmen adaylarının görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özkaya, E. (2005). Saint-Exupery’nin Küçük Prens anlatısında dostluk arayışı. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 101-110.
 • Öztürk, C. (2012). Sosyal bilgiler: toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C. Öztürk (Ed.) Sosyal bilgiler öğretimi (3. bs., s. 2-30) içinde. Ankara: Pegem Akademi. Saint-Exupery, A. (2016). Küçük Prens (Çev. C. Süreyya ve T. Uyar, Çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Steadman, S. C. (2012). Speaking my mind: Breaking down literature boxes while traveling with the little prince. The English Journal, 102(1), 98-99.
 • Sucu, A. Ö. (2012). Mesnevilerin edebiyat eğitiminde değer aktarım aracı olarak kullanılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şimşek, A. (2011). The use of children’s literature in social studies: a comparative study in the USA and Turkey. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-24.
 • Şişman, G. (2012). Saint-Exupery’nin Küçük Prens’i ile Serdar Özkan’ın Kayıp Gül’ü üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Kırıkkale. Erişim adresi: http://karsilastirmaliedebiyat.kku.edu.tr/eng/news/duyurular/bildiri%20kitabi.pdf
 • Tökel, İ. (2008). Gökhan Akçiçek’in çocuk şiirlerinin değer aktarımı açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Ulusoy, K. ve Arslan, A. (2014). Değerli bir kavram olarak “değer ve değerler eğitimi”. K. Ulusoy (Ed.). Farklı yönleriyle değerler eğitimi (s, 2-12) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zeytinoğlu, S. (1979). Küçük prens üzerine bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1), 39-47.
APA ERYILMAZ Ö, KÖSE ÇENGELCİ T (2018). Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği. , 65 - 79.
Chicago ERYILMAZ Önder,KÖSE ÇENGELCİ Tuba Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği. (2018): 65 - 79.
MLA ERYILMAZ Önder,KÖSE ÇENGELCİ Tuba Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği. , 2018, ss.65 - 79.
AMA ERYILMAZ Ö,KÖSE ÇENGELCİ T Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği. . 2018; 65 - 79.
Vancouver ERYILMAZ Ö,KÖSE ÇENGELCİ T Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği. . 2018; 65 - 79.
IEEE ERYILMAZ Ö,KÖSE ÇENGELCİ T "Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği." , ss.65 - 79, 2018.
ISNAD ERYILMAZ, Önder - KÖSE ÇENGELCİ, Tuba. "Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği". (2018), 65-79.
APA ERYILMAZ Ö, KÖSE ÇENGELCİ T (2018). Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), 9(1), 65 - 79.
Chicago ERYILMAZ Önder,KÖSE ÇENGELCİ Tuba Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD) 9, no.1 (2018): 65 - 79.
MLA ERYILMAZ Önder,KÖSE ÇENGELCİ Tuba Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), vol.9, no.1, 2018, ss.65 - 79.
AMA ERYILMAZ Ö,KÖSE ÇENGELCİ T Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD). 2018; 9(1): 65 - 79.
Vancouver ERYILMAZ Ö,KÖSE ÇENGELCİ T Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD). 2018; 9(1): 65 - 79.
IEEE ERYILMAZ Ö,KÖSE ÇENGELCİ T "Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği." Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), 9, ss.65 - 79, 2018.
ISNAD ERYILMAZ, Önder - KÖSE ÇENGELCİ, Tuba. "Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği". Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD) 9/1 (2018), 65-79.