Yıl: 2020 Cilt: Sayı: 147 Sayfa Aralığı: 183 - 219 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 14-10-2020

HASTA MAHREMİYETİ HAKKI

Öz:
Mahremiyet hakkı hukuki dayanağını Anayasa (AY) mad-de 20, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (MSHS)madde 17, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) madde 8 ve Biyo-loji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysi-yetinin Korunmasına Sözleşmesi (Biyotıp Sözleşmesi) madde 10’danalır. Sağlık hizmetine erişimden yararlanırken hasta ve sağlık mesleğimensubu arasında güven temeline dayanan bir ilişki doğar. Hasta-nın sağlık hakkından etkin bir şekilde yararlanabilmesi için de baştahekim olmak üzere diğer sağlık mesleği mensupları hastanın sağlık,cinsel yönelim, yaşam biçimine dair pek çok hassas veriye vakıf olurnitekim bu kimseler bakımından da sır saklama yükümlülüğü doğar.Bu hassas veriler, diğer kişisel verilere göre veri sahibinin aleyhe ay-rımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek mahiyette olduğundandaha nitelikli biçimde korunmaktadır. Günümüzde sağlık verileri tek-nolojik imkânlardan da faydalanarak elektronik sistemlere kaydedi-lerek kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında sağlık verileri ve hastamahremiyeti hakkında mündemiç diğer unsurlar, bunların sınırlandı-rılabileceği hallerle birlikte incelenecektir.
Anahtar Kelime:

THE RIGHT TO PRIVACY OF PATIENT

Öz:
Right to privacy is on the legal ground of Constitu- tion of Republic of Turkey article 20, United Nations Covenant on Civil and Political Rights article 17 and European Convention on Hu- man Rights article 8. By benefiting from healthcare access, the rela- tionship which is based on confidentialty establishes between the patient and healthcare professionals. Having an effcient access to healthcare, foremost the doctor and other health care professionals have a grasp on sensitive data ranging from health and sexual orientation to manner of life of the patient and the obligation of con- fidentially turns out for them. Sensitive data needs more qualified protection owing to its own nature which may lead to discriminati- on against the data subject. At the present time, health data is used via recording electronic systems by taking advantage of technology, In this study, health data and other points including right to privacy of patient will be discoursed with circumtances which are allowed to interfere this right.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akyürek Güçlü, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, 2.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Kasım 2013.
 • Artuk Mehmet Emin, Gökcen Ahmet, Yenidünya Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 12. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012.
 • Aydın Murat, “Tıbbi Müdahalelerde Mahremiyet ve Ceza Sorumluluğu”, I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi (Vaka Tartışmalı), Ed. Hakan Hakeri, Cahid Doğan Legal Yayınevi, İstanbul, 2016, s.109-121.
 • Aydın Nizamettin, “Tıp Ceza Hukukunda Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme Suçu (TCK m.136)”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, 2013, s.7-30.
 • Badur Emel, “Hastanın Özel Yaşamına Saygı Gösterilmesini Talep Hakkı” , Erzurumluoğlu Armağanı, Ed. Emel Badur, Ankara Barosu, 2012, s.99-122.
 • Başalp Nilgün, Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2004.
 • Bruynseels Koen, van den Hoven Jeroen, “How to Do Things with Personal Big Biodata”, Social Dimensions of Privacy Interdisciplinary Perspectives, Ed.Beate Roessler/Dorota Mokrosinska, Cambridge, UK, 2015.
 • Calman Neil Pfiter, Helen R., Lesnewski Ruth, Hauser Diane, Shroff Nandini, “Electronic Access to Adolescents’ Health Records: Legal, Policy and Practice Implications”, Family Practice Management, Mart/Nisan 2015, Çevrimiçi www.aafp.org/ fpm (11.07.2019).
 • Davis Howard, Human Rights Law, 3. Baskı, Oxford University Press, UK, 2013.
 • Demir Mehmet, Hekim ve Hastane Yönünden Tıbbi Sorumluluk Hukuku, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
 • Dülger Murat Volkan, “Blockchain ve Hukuksal Kullanım Alanları”, H+ Dergi, 2019, s.42-47.
 • Dülger Murat Volkan, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Hukuk Akademisi, İstanbul, 2019.
 • Dülger Murat Volkan, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Bağlamında Kişisel Verilerin Ceza Normlarıyla Korunması”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2), Güz 2016, s.101-167.
 • Dülger Murat Volkan, “Sağlık Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Hasta Mahremiyeti”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (2), 2015, s.43-80.
 • Erdoğan Yavuz, “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmeme Suçu”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt:7, Sayı.76, Nisan 2009, s.1103-1113.
 • Gökcan Hasan Tahsin, “Hasta Haklarının Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması”, Sağ- lık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Editörler: Özge Yücel/Gürkan Sert, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.155-189.
 • Hakeri Hakan, Tıp Hukuku,10. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2015.
 • Hakeri Hakan, “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali) Suçu”, Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk Sempozyumu, Mersin Barosu Yayını, Mersin, 2009.
 • Herring Jonathan, Medical Law and Ethics, 5. Baskı, Oxford University Press, UK, 2014.
 • Keklik Ramazan, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Koca Mahmut, Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.
 • Michalowski Sabine, Medical Confientiality And Crime, Ashgate, UK, 2003.
 • Murat Mehmet, Blockchain ile Güvenli Elektronik Sağlık Sistemi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, 2018.
 • Özkan Feray, Kişisel Sağlık Verilerinin Korunmasının Pozitif Temelleri ve AİHM Kararlarından Örnekler (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
 • Öztürk Bahri, Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan, Gezer Özge Sırma, Saygılar Kırıt Yasemin F., Alan Akcan Esra, Özaydın Özdem, Erden Tütüncü Efser, Altı- nok Villemin Derya, Tok Mehmet Can, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2018.
 • Peled-Raz, Maya, Human Rights in Patient Care and Public Health- A Common Ground, PublicHealthReviews,38:29,2017,(Çevrimiçi) https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/PMC5810084/ 17.11.2018.
 • Polater Yusuf Ziya, Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.
 • Sert Gürkan, “Hasta Hakları”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Editörler: Özge Yücel/ Gürkan Sert, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.125-153.
 • Sert Gürkan, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Açısından Sağlık Hizmetlerinde Mahremiyet Hakkı Kavramı, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2007.
 • Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan, Önok Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 16. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
 • Ünver Yener, Adliyeye Karşı Suçlar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
 • Voigt Paul, von dem Bussche Alex, The EU General Data Protection Regulation (GDPR) A Practical Guide, Springer, 2017.
 • Yılmaz Sabire Sanem, Tıp Alanında Kişisel Verilerin Açıklanması Suçu, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • Zafer Hamide, “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmeme Suçu (TCK 280)”, İÜHFM, Cilt 71, Say
APA CAN N (2020). HASTA MAHREMİYETİ HAKKI. , 183 - 219.
Chicago CAN Neslihan HASTA MAHREMİYETİ HAKKI. (2020): 183 - 219.
MLA CAN Neslihan HASTA MAHREMİYETİ HAKKI. , 2020, ss.183 - 219.
AMA CAN N HASTA MAHREMİYETİ HAKKI. . 2020; 183 - 219.
Vancouver CAN N HASTA MAHREMİYETİ HAKKI. . 2020; 183 - 219.
IEEE CAN N "HASTA MAHREMİYETİ HAKKI." , ss.183 - 219, 2020.
ISNAD CAN, Neslihan. "HASTA MAHREMİYETİ HAKKI". (2020), 183-219.
APA CAN N (2020). HASTA MAHREMİYETİ HAKKI. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (147), 183 - 219.
Chicago CAN Neslihan HASTA MAHREMİYETİ HAKKI. Türkiye Barolar Birliği Dergisi , no.147 (2020): 183 - 219.
MLA CAN Neslihan HASTA MAHREMİYETİ HAKKI. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol., no.147, 2020, ss.183 - 219.
AMA CAN N HASTA MAHREMİYETİ HAKKI. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2020; (147): 183 - 219.
Vancouver CAN N HASTA MAHREMİYETİ HAKKI. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2020; (147): 183 - 219.
IEEE CAN N "HASTA MAHREMİYETİ HAKKI." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, , ss.183 - 219, 2020.
ISNAD CAN, Neslihan. "HASTA MAHREMİYETİ HAKKI". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 147 (2020), 183-219.