Yıl: 2020 Cilt: 30 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 30 - 35 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-10-2020

Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler

Öz:
Çocuk istismarı anne, baba ya da bakıcılar tarafından çocuğa yö-neltilen, toplumun benimsediği ahlak kuralları ile bağdaşmayan, çocuğun büyüme ve gelişmesini etkileyen davranışların tümüdür. Bunun sonucunda çocuklar fiziksel, ruhsal, cinsel ve sosyal açıdan zarar görmekte, sağlık ve güvenlikleri tehlikeye girebilmektedir. Ço-cuk istismarı, tekrarlanabilir olması, genellikle çocuğa en yakınları tarafından uygulanıyor olması ve çocuk üzerinde hayatının ilerleyen yıllarında olumsuz etki yaratması nedeniyle tanı konulması ve teda-vi edilmesi en zor travma türüdür. Ailelerin çocukluk dönemindeki istismar öyküsü, eşler arası anlaşmazlıklar, ebeveynin alkol ya da madde kullanması, olumsuz yaşam olayları, tek ebeveyn olma, ebe-veynin sağlık durumunun kötü olması, düşük eğitim seviyesi, düşük gelir düzeyi ebeveynlerin çocuklarını istismar etmelerine yol açmak-tadır. Bu bakış açısından hareketle bu derlemenin amacı, çocukların maruz kaldıkları istismarda ebeveynlerle ilişkili risk faktörlerinin ortaya konulması, istismarı önlemeye yönelik çözüm önerileri hak-kında toplum ve sağlık çalışanlarının konuya dikkatinin çekilmesidir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Acehan S, Bilen A, Ay MO, Gülen M, Avcı A, İçme F. Ço-cuk istismarı ve ihmalinin değerlendirilmesi. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2013;22(4):591-614.
 • 2. World Health Organization (WHO). Erişim Adresi: htt-ps://www.who.int/. Erişim Tarihi: 7.07.2019.
 • 3. Taş A. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin çocuk ihmal ve istismarı hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Yük-sek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, 2017.
 • 4. Definitions of child abuse and neglect. (2016). Child Wel-fare İnformation Cateway, Children’s Bureau. Erişim Tari-hi:08.07.2019, https://www.childwelfare.gov/topics/can.
 • 5. Ayan S. Aile ve Şiddet: Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet. Ankara: Ütopya Yayınevi. 2010.
 • 6. Sugaya L, Hasin DS, Olfson M, Lin KH, Grant BF, Blanco C. Child physical abuse and adult mental health: a national study. Journal of Traumatic Stress 2012;25(4):384-92.
 • 7. Yıldırım Doğru SS, Durmuşoğlu Saltalı N, Konuk Er R. Budak O. Çocuk Hakları ve Koruma: Aile Refahı ve Koruma (Ed. S. Yıldırım Doğru). Ankara, Eğiten Kitap, 2014.
 • 8. Çocuk istismarına yönelik rapor, (2016). Erişim Ta-rihi:13.07.2019, http://imdat.org/wp-content/uploa-ds/2016/05/%c3%87ocuk-%c4%b0st%c4%b0smarına-y%-c3%96nel %c4%b0k-rapor.pdf.
 • 9. Bayraktar S. İnsanlığın Kanayan Yarası Çocuk İstismarı ve İhmali. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2015:38-39.
 • 10. Dağlı T, İnanıcı MA. UNICEF Türkiye Ülke Ofisi. İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım. Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri İçin Başvuru Kitabı. An-kara: Fersa Ofset Matbaacılık, 2011.
 • 11. Şimşek S, Cenkseven Önder F. Ergenlerde davranış problemlerinin, anne-babadan ve öğretmenlerden algılanan duygusal istismar açısından incelenmesi. İlköğretim Online 2011;10(3):1124-37.
 • 12. Öztürk M. Çocuk hakları açısından çocuk ihmali ve istis-marı. 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları 2011.
 • 13. Taner Y, Gökler B. Çocuk istismarı ve ihmali: psikiyatrik yönleri. Hacettepe Tıp Dergisi 2004;35:82-86.
 • 14. Fergusson DM, McLeod GF, Horwood LJ. Childhood sexual abuse and adult developmental outcomes: Findings from a 30-year longitudinal study in New Zealand. Child Abuse Neglect, 2013;37(9):664-74.
 • 15. Thornberry TP, Matsuda M, Greenman SJ, Augustyn MB, Henry KL, Smith CA at al. Adolescent risk factors for child maltreatment. Child Abuse and Neglect, 2013:38;706-22.
 • 16. Rodriguez C. Personal contextual characteristics and cognitions predicting child abuse potential and disciplinary style. Journal of Interpersonal Violence 2010;25(2):315-35.
 • 17. Keser N, Odabaşı E, Elibüyük S. Ana- babaların çocuk istismarı ve ihmali konusundaki bilgi düzeylerinin incelen-mesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2010;4(2):150-7.
 • 18. Dubowitz H, Lane WG. Abused and neglected children. In: Kliegman RG, Stanton BF, St. Geme JW, Schor NF, Beh-rman RE (Eds). Nelson Textbook of Pediatrics, 19th ed. Phi-ladephia, Elsevier Saunders 2011:135-147.
 • 19. Davies EA, Jones AC. Risk factors in child sexual abuse. Journal of Forensic and Legal Medicine 2013;20(3):146-50.
 • 20. Özgentürk İ. Çocuk istismarı ve ihmal. International Journal of Human Sciences 2014;11(2): 265-78.
 • 21. Gürhan N. Her Yönüyle Çocuk İstismarı ve İhmali. 1. Baskı Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2015.
 • 22. Lök N, Başoğul C, Öncel S. Aile içi şiddetin çocuk üze-rindeki etkileri ve psikososyal desteğin önemi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2016;8(2):155-161.
 • 23. Akduman GG. Okul öncesi dönem çocuğu olan annelerin uyguladıkları disiplin yöntemlerinin çocuk istismarı açısın-dan değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eği-tim Fakültesi Dergisi 2010;27:38-49.
 • 24. Cyr C, Michel G, Dumains M. Child maltreatment as a global phenomenon: from trauma to prevention. Internatio-nal Journal of Psychology 2013;48(2):141-148.
 • 25. Akyüz E. Çocuk Hukukunun Gelişimi ve Çocuk Koru-ma Sisteminin Değerlendirilmesi. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yetişkin Bildirileri Kitabı-2, İstanbul, Çocuk Vakfı Yayınları 2011:17-42.
 • 26. Yalçın N. Türkiye’de çocuk istismarı ve çözüm önerileri. Yüksek Lisans Projesi. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, 2011.
 • 27. Acehan S, Bilen A, Ay MO, Gülen M, Avcı A, İçme F. Ço-cuk istismarı ve ihmalinin değerlendirilmesi. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2013;22(4):591614.
 • 28. Keskin G, Çam O. Çocuk cinsel istismarına psikodinamik hemşirelik yaklaşımı. Yeni Symposium 2005;43:118-125.
 • 29. Bilgiç H. Denizli il merkezindeki aile sağlığı merkezlerin-de görev yapan ebe ve hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmali konusundaki deneyimleri, bilgi ve farkındalık düzeyleri. Uz-manlık Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015.
 • 30. Oral ÜK, Engin P, Büyükyazıcı Z. Türkiye’de çocuk istis-marı ve aile içi şiddet araştırması özet raporu. 2010:18-40.
 • 31. Zeyfeoğlu Y, Uluçay T, Yavuz MS, Aşırdizer M. Adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama, yanlış karar. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, 2010;16:185-8.
 • 32. Bülbül S, Özçalık A, S. Özdoğan S. Bir olgu nedeniyle adli tıbbi uygulamalarda gecikmenin hekimlere getirdiği hu-kuki sorunların irdelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fa-kültesi Dergisi 2012;14(2):49-52.
 • 33. Güney S. Aile Hekimliğinde yeni gelişmeler ve anne çocuk sağlığı üzerine etkileri. 1. Sosyal Pediatri Kongresi, 2010. 13-16 Ekim, Kuşadası.
 • 34. Geçkil E. Çocuklarda fiziksel istismar ve hemşirelik yak-laşımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;6(1):129-39.
 • 35. Lee P, Fraser JA, Chou HF. Nurse reporting of known and suspected child abuse and neglect cases in Taiwan. Ka-ohsiung Journal of Medical Sciences 2007;23(3):128-137.
APA DEMİRTÜRK SELÇUK E, MUMCU K (2020). Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler. , 30 - 35.
Chicago DEMİRTÜRK SELÇUK Ezgi,MUMCU Karadeniz Havva Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler. (2020): 30 - 35.
MLA DEMİRTÜRK SELÇUK Ezgi,MUMCU Karadeniz Havva Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler. , 2020, ss.30 - 35.
AMA DEMİRTÜRK SELÇUK E,MUMCU K Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler. . 2020; 30 - 35.
Vancouver DEMİRTÜRK SELÇUK E,MUMCU K Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler. . 2020; 30 - 35.
IEEE DEMİRTÜRK SELÇUK E,MUMCU K "Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler." , ss.30 - 35, 2020.
ISNAD DEMİRTÜRK SELÇUK, Ezgi - MUMCU, Karadeniz Havva. "Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler". (2020), 30-35.
APA DEMİRTÜRK SELÇUK E, MUMCU K (2020). Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler. Sağlık ve Toplum, 30(1), 30 - 35.
Chicago DEMİRTÜRK SELÇUK Ezgi,MUMCU Karadeniz Havva Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler. Sağlık ve Toplum 30, no.1 (2020): 30 - 35.
MLA DEMİRTÜRK SELÇUK Ezgi,MUMCU Karadeniz Havva Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler. Sağlık ve Toplum, vol.30, no.1, 2020, ss.30 - 35.
AMA DEMİRTÜRK SELÇUK E,MUMCU K Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler. Sağlık ve Toplum. 2020; 30(1): 30 - 35.
Vancouver DEMİRTÜRK SELÇUK E,MUMCU K Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler. Sağlık ve Toplum. 2020; 30(1): 30 - 35.
IEEE DEMİRTÜRK SELÇUK E,MUMCU K "Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler." Sağlık ve Toplum, 30, ss.30 - 35, 2020.
ISNAD DEMİRTÜRK SELÇUK, Ezgi - MUMCU, Karadeniz Havva. "Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler". Sağlık ve Toplum 30/1 (2020), 30-35.