Yıl: 2020 Cilt: 25 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 199 - 222 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-10-2020

Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği

Öz:
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van ili sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir turizm kentidir. Turizm, dezavantajlı kırsal alanların kalkınmasında önemli bir bileşen olabilmektedir. Çalışma kapsamında, kırsal turizm potansiyelinin ortaya konmasında kırsal kadının yeri değerlendirilmektedir. Çalışmanın amacı, turistik ürün olarak değerlendirilemeyen ve kırsal turizm çalışmalarında elealınması halinde önemli katma değer yaratacağı düşünülen Van Otlu Peyniri (VOP) ve peynirin yapımı sürecinde yoğun emek harcayan kırsal kadının durumunu ortaya koymaktır. Van’ın dört ilçesinde yürütülen araştırma, nitel araştırma yönteminde durum çalışması tasarımında çoklu vaka çalışması ile yapılmıştır. Ayrıca, etnografik yöntem de kullanılarak gözlemci olarak yer aldığımız araştırma ile peynir yapımı sürecinde yoğun emeği olan kadınların süreci yönetmeleri, günlük yaşamları, kültürleri, peynirin hayatlarındaki yeri hakkında veriler toplanması yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları; toplumun geleneksel yapısının ve kültürel özelliklerinin kadınların günlük yaşamlarında önemli bir etkisinin olduğunu ve bunun da peynir üretim-pazarlama süreçlerine yansıdığını göstermektedir. Kırsal turizmin bölge için önemli bir kalkınma aracı olabileceği, ancak ekonomik değer yaratma noktasında VOP’un “üretim hikâyesinin” turistik ürün olma sürecinde aşılması gereken önemli sorunlar olduğu görülmüştür. Bu sorunlara yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelime:

AN OUTLOOK ON WOMAN’S STATUS IN RURAL TOURISM POTENTIAL: THE CASE OF VAN HERBY CHEESE PRODUCTION

Öz:
The city of Van having tangible and intangible heritage sites, which is located at the Eastern Anatolia region, is an important tourism city. In the context of this study, the potential role of women in rural tourism development was critically evaluated. This study aims to discover the presence of women who put a lot of effort in the production of rural herby cheese, which is an important local food, but not yet being adequately considered as a touristic product. The study was conducted in four different provinces of Van, multiple case study design was employed as a part of qualitative research design. In this study, the ethnographic method and face-to-face interviews were mainly adopted to collect data on the issues related to the women who are intensive labour at every stage of the cheese-making and management process; their contributions, daily life experience, their cultural habits, the presence of cheese in their life. The findings include such differences in the role of women in the production process and in receiving benefits from economic outputs. Additionally, the women in the region affected by the socio-cultural attributes are determined their daily practices that imply the production and marketing process of cheese in the region. Finally, it has been concluded that there are still serious problems of the Van Herby Cheese (VHC) making process which seems to be having a great potential for the development of rural tourism in the region on the way of forwarding the cheese-making story into the touristic product.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acar, S. (2018). Kırsal bölge kadın girişimciliği bağlamında Bartın Kadınlar Pazarı (Galla Bazarı). Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 7(2), 1097-1123.
 • Akça, H., Esengün, K. & Sayılı, M. (2001). Kırsal alanların kalkındırılmasında kırsal turizmin rolü. Standard Dergisi, 470, 29-35.
 • Arabacı, B. (2015). Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında cinsiyete dayalı iş bölümü ve çalışan kadın. G. Ağrıdağ (Ed.), Türkiye’de ve Dünyada Kadın Araştırmaları içinde (s.50-54). Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi.
 • Aref, F. & Gill, S. S. (2009). Rural tourism development through rural cooperatives. Nature and Science, 7(10), 68-73.
 • Arıkan, G. (1988). Kırsal kesimde kadın olmak. Hacettepe Üniversitesin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-16.
 • Ateljevic, Drs. I. (2008). Women empowerment through tourism. Project Wageningen University The Netherlands. 10 Şubat 2020 tarihinde http://videa.ca/wp-content/uploads/2015/08/Women-empowerment-through-Ecotourism.pdf, adresinden edinilmiştir.
 • Aydın, O. (2012). AB'de kırsal turizmde ilk 5 ülke ve Türkiye'de kırsal turizm. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(2), 39-46.
 • Aylan, F. K., Sarı Gök, H. & Şalvarcı, S. (2019). Kırsal yoksulluğun giderilmesinde kadın girişimciliğin rolü: Lavanta Kokulu Köy örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1271-1289.
 • Ballestero, T. P., Abad-Romero, P. & González Serrano, L. (2014). Entrepreneurship by women in the rural environment: tourism as a spur to development. Esic Market Economics and Business Journal, 45(3), 553-578.
 • Başaran, M. & Ateş, A. (2019) Kırsal kalkınmanın sağlanmasında kadın istihdamı: Afyonkarahisar Gazlıgöl Termal Turizm Bölgesi araştırması. Journal of Yaşar University, 14(54), 87-95.
 • Baykal, F. & Toprak, M. A. (2010). Kırsal kalkınma ve kırsal turizm. S. Sürgevil (Ed.).Bozdoğan (Aydın) için bir araştırma. Bozdoğan II içinde (s.41-82). İzmir: Bozdoğan Belediyesi Yayını.
 • Bayram, G. E. (2018). Kadın girişimciler ve turizm: Mevcut durum ve sorunlar üzerine Sinop ilinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 56-88.
 • Bock, B. B. (2015). Gender mainstreaming and rural development policy; the trivialisation of rural gender issues. Gender, Place & Culture, 22(5), 731-745.
 • Bourdieu, P. (2013). Pratik Nedenler. (Çev: H. Uğur Tanrıöver). (1. Baskı). İstanbul: Hil Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2015). Eril Tahakküm. (Çev: B. Yılmaz). (2. Baskı). İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Boyacıoğlu, E. Z. (2014). Kırsal turizmde kadın girişimciliği: Edirne örneği. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), 4(2), 82-90.
 • Brandth, B. & Haugen, M. S. (2011). Farm diversification into tourism–implications for social identity? Journal of rural studies, 27(1), 35-44.
 • Brandth, B. (2002). Gender identity in European family farming: A literature review. Sociologia Ruralis, 42(3), 181-200.
 • Brown, D. M. (2011). Rural Tourism. In J., Seba (Ed.), Tourism and hospitality: Issues and developments (pp. 107-112), Newyork, CRC Press.
 • Caballé, A. (1999). Farm tourism in Spain: a gender perspective. GeoJournal, 48(3), 245-252.
 • Candan, E. & Günal Özalp, S. (2015). Türkiye’de Tarımda Kadın Emeği. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, TÜRKTOP, (4),16, 10-12.
 • Cassel, S. H. & Pettersson, K. (2015). Performing gender and rurality in Swedish farm tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 15(1-2), 138-151.
 • Chung, Y. B., Young, S. L. & Bezner-Kerr, R. (2019). Rethinking the value of unpaid care work: lessons from participatory visual research in central Tanzania. Gender, Place & Culture, 26 (11), 1544–1569.
 • Cihangir, E. & Şeremet, M. (2020). Van’ın Edremit ilçesinde turizmin gelişimi: rezilyans ve değişim, Türk Coğrafya Dergisi, 74, 47-59.
 • Cinel E. A. & Bahtiyar Karadeniz C. (2018). Dereli (Giresun) Örneğinde kırsal turizmde kadın işgücünün sosyo ̇ - ekonomik açıdan değerlendirilmesi. R. A. Wolff (Ed.), Kadın Çalışmalarında Güncel Konular içinde (s.435-449). İstanbul, Eğitim Yayınevi.
 • Connell, R. W. (1987). Gender and power: Society, the person and sexual politics. Cambridge: Polity Press.
 • Çamur Cihangir K. & Cihangir E., (2017). Turizm-temelli girişimciliğin gelişiminde yerel ve mekansal dinamiklerin Göreme (NevşehirKapadokya) örneğinde analizi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 227-238.
 • Çamur Cihangir K. & Yetkin Bozkaya F. (2019). Arkeolojik sit alanlarında yönetim planlamasının turizme etkisinin değerlendirilmesi; Şanlıurfa örneği. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 4(3), 38-48.
 • Dashper, K. (2014). Rural Tourism: An International Perspective, Newcastle upon Tyne. England: Cambridge Scholars Publishing.
 • Duran, C. (2012). Türkiye'de dağlık alanların kırsal turizm açısından önemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1, 45-52.
 • Emekli, G., Südaş İ. & Soykan F. (2007). Göç, kırsal kalkınma-kırsal turizm ve Türkiye. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi’nde sunulmuştur, 10-15 Eylül 2007, Ankara, Türkiye.
 • Erşen, U. B. (2015). Farklı sosyal kategorilerden kadınların toplumsal cinsiyet algıları. Moment Dergi, 2(2), 184-213.
 • European Commission (EC). (1999). Towards Quality Rural Tourism, Integrated Quality Management (IQM) Of Rural Tourist Destinations. Brussels: Enterprise Directorate-General, Tourism Unit.
 • Feng, X. (2013). Women's work, men's work: gender and tourism among the Miao in rural China. Anthropology of Work Review, 34(1), 2-14.
 • Fidan, F. & Nam, D. (2012). Kırsal turizmde yeni dinamikler: Kadın girişimciler-Taraklı örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 51-57.
 • Foucault, M. (2013). Hapishanenin Doğuşu. (Çev: M. A. Kılıçbay). (4. Baskı). Ankara: İmge Yayınları.
 • Frederick, M. (1992). Tourism as a Rural Economic Development Tool: An Exploration of the Literature. Bibliographies and Literature of Agriculture. Number 122., U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service.
 • Frederick, M. (1993). Rural tourism and economic development. Economic Development Quarterly, 7(2), 215-224.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. (2012). Kırsal alanda Kadının Güçlendirilmesi. Ulusal Eylem Planı (2012 - 2016), Ankara.
 • Gülçubuk, B. (2008). Türkiye’de Kırsal alanda Kadın. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kırsal alanda Kadın Çalıştayı, 15-17 Ekim 2008, Ankara, (38-47).
 • International Fund for Agricultural Development (IFAD). (2011). Women and rural development. 5 Ocak 2020 tarihinde https://www.ifad.org/documents/38714170/39150184/women+and+rural+development.pdf/237c0bc9-f987-40fe-ab61- 2740a05b76dd, adresinden edinilmiştir.
 • International Fund for Agricultural Development (IFAD). (2019). The rural development report 5 Ocak 2020 tarihinde https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/41173272, adresinden edinilmiştir.
 • Jaafar, M. & Rasoolimanesh, S. M. (2015). Tourism growth and entrepreneurship: Empirical analysis of development of rural highlands. Tourism Management Perspectives, 14, 17-24.
 • Kantar, M., (1999). Girişimcilik ve kırsal kadınlar. Tarım Ekonomisi Dergisi, 4, 29-42. Karamehmet, B., Aydın, G. & Özgöker, C. U. (2016). Türkiye’de kırsal turizm destinasyonlarının rekabetçi gücünün geliştirilmesi için stratejik öneriler. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 106-116.
 • Karaturhan, B., Ünsal, G., Issabek, B. & Güler, D. (2017). İzmir ilinde kırsal kadın girişimciliği ve bunu etkileyen faktörler. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(1), 85-91.
 • Katlav, E.Ö. & Küçükaltan, D. (2019) Kırsal turizmin gelişimine yönelik yerel halkın yaklaşımı: Avanos Göynük köyü üzerine bir araştırma. Gastroia: Journal Of Gastronomy And Travel Research, 3(4), 739-752.
 • Kavas, A.(2018). Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2018, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV).
 • Kaya, Ş. (2017). Turizmde kadın emeği. Karatahta İş Yazıları Dergisi, 9, 1-22. Kayabaşı Torun, E. (2017). Kırsal turizmde kadınların rolü ve önemi. Tidsad, Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar, 4(12), 252-261.
 • Keskin, S. (2014). Türkiye'de kadın girişimcilerin durumu. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9,1, 71-94.
 • KGSM. (2011). Türkiye’de Kadının Durumu, T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara. 17 OCAK 2020 tarihinde http://www.keig.org/wp-content/uploads/2016/03/KSGM_TRkadinindurumu2011.pdf, adresinden edinilmiştir.
 • Khatiwada, L. K., & Silva, J. A. (2015). Mitigating gender inequality in rural regions: the effects of tourism employment in Namibia. International Journal of Tourism Research, 17(5), 442-450.
 • Kızılaslan, N. & Yamanoğlu, A. (2010). Kırsal alanda kadınların tarımsal üretime ve aile içi kararlara katılımı: Tokat ili örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(13), 154-166.
 • Koutsou, S., Notta, O., Samathrakis, V. & Partalidou, M. (2009). Women's entrepreneurship and rural tourism in Greece: Private enterprises and cooperatives. South European Society and Politics, 14(2), 191-209.
 • Köroğlu, A., & Köroğlu, Ö. (2006). Kırsal turizmin yöre kalkınmasındaki rolü: buldan yöresi kırsal turizm potansiyeli. Buldan Sempozyumu. Denizli, Türkiye.
 • Kutukız, D., Uslu, A., Öztürk, B., Özdek, E. & Derinkök, A. E. (2016). Kırsal yoksulluğun giderilmesinde kırsal turizmin yeri ve bir uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, 9(47), 899-908.
 • Küçükaltan, D., & Ultanır, G. (2012). Trakya'da kırsal turizmin uygulanabilirliği: Şarköy örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (1), 125-130.
 • Lane, B. (1994). What is rural tourism? Journal of Sustainable Tourism, 2 (1-2), 7-21.
 • Lane, B. (1988). What is rural tourism? Hilary Talbot-Ponsonby Secretary to the Group (Ed.), Changing land use and recreation: Proceedings of the 1988 Countryside Recreation içinde (60-63). Bristol: CRRAG
 • Leslie, D. A. (1993). Femininity, post-Fordism, and the ‘new traditionalism’. Environment and Planning D:Society And Space, 11(6), 689- 708.
 • Lordkipanidze, M. (2002). Enhancing Entrepreneurship in Rural Tourism for Sustainable Regional Development, The case of Söderslätt region, Sweden. IIIEE Reports 2002: 10, The International Institute for Industrial Environmental Economics.
 • Mansuroğlu, S. & Dağ, V. (2016). Bingöl İlinin peyzaj potansiyelinin kırsal turizm olanakları (SWOT analizi yöntemi kullanılarak) açısından değerlendirilmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 29(1), 9-16.
 • Mathews, L. G. (2017). Farm and food tourism as a strategy for linking rural and urban land, people and place: the case of Western North Carolina. In S. L. Slocum, C. Kline (Eds.), Linking Urban and Rural Tourism: Strategies in Sustainability. (pp.187-202). Wallingford, CABI.
 • McDowell, L. (1983). Towards an understanding of the gender division of urban space. Environment and Planning: Society and Space, (1). 59-72.
 • Merkez, M., & Yılmaz, H. (2018) Kırsal kalkınmada gelirin çeşitlendirilmesi açısından kırsal turizmin önemi. 26-28 Ekim 2018, Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi. Aydın, Türkiye
 • Mikaeili, M. & Memlük, Y. (2013). Kırsal turizm ve kültürel turizmin bütünleşmesi ve kırsal sürdürülebilir kalkınma. International Journal of Social and Economic Sciences, 3(2), 87-91.
 • Morris, C. & Evans, N. (2001). Cheese makers are always women: Gendered representations of farm life in the agricultural press. Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography, 8(4), 375-390.
 • Oberhauser, A. M. & Pratt, A. (2004). Women's collective economic strategies and political transformation in rural South Africa. Gender, Place & Culture, 11(2), 209-228.
 • Obonyo, G. O. & Fwaya, E. V. O. (2012). Integrating tourism with rural development strategies in western Kenya. In K. Njogu (Ed.) Citizen Participation in Decision Making: Towards Inclusive Development in Kenya. (pp. 160-173). Nairobi, Twaweza Communications.
 • OECD (1994). Tourism Strategies and Rural Development, Organisation For Economic Co-Operation And Development, Paris, 10 Ocak 2020 tarihinde https://www.oecd.org/cfe/tourism/2755218.pdf, adresinden edinilmiştir.
 • Özdemir, G. Yılmaz, E. Unakıtan, G. Yılmaz, İ. Keskin & G. (2017). Kırsalda kadının geleneksel gıda üretimi ve pazarlama istekliliği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(3). 66-72.
 • Özmete, E. (2012). Kırsal kalkınma için kadınların güçlendirilmesi: sosyal hizmet modelleri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 117- 128.
 • Page, S. & Getz, D. (1997). The Business of Rural Tourism: International Perspectives. (1st edition). London, Cengage Learning EMEA.
 • Pehlivan, P. V. (2017). Toplumsal cinsiyet bağlamında kuramsal yaklaşımlar: bir literatür taraması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(31), 497-521.
 • Peker A. E. & Kubar, Y. (2012). Türkiye'de kırsal kesimde kadın istihdamına genel bir bakış. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 173-188.
 • Sarı, G. (2019). Kırsaldan kente yeniden üretilen kadının konumu: İstanbul ve Bartın üzerine bir inceleme. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 3(1),11-24.
 • Serinikli, N. (2019) Kırsal alandaki mikro kadın girişimcilerin kooperatifleşmeye karşı tutumları: agro-turizm kadın kooperatifleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 14(1), 45-57.
 • Soysal, A. (2010). Türkiye'de kadın girişimciler: Engeller ve fırsatlar bağlamında bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), 83-114.
 • Soysal, A. (2013). Kırsal alanda kadın girişimciliği: Türkiye için durum değerlendirmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 163-189.
 • Soykan, F. (2003). Kırsal turizm ve Türkiye turizmi için önemi. Ege Coğrafya Dergisi, 12(1), 1-11.
 • Soykan, F. (2006). Avrupa’da kırsal turizme bakış kazanılan deneyim. 20-22 Nisan 2006, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, İstanbul.
 • Tanrıvermis, H. & Sanlı, H. (2007). A research on the ımpacts of tourism on rural household ıncome and farm enterprises: the case of the Nevsehir province of Turkey. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics (JARTS), 108(2), 169-189.
 • Tokmak, C. & Sever, Y. (2018). Kırsal turizm destinasyonlarında yerel kaynak kullanımı: Bursa örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 436-454.
 • Torun, E. (2013). Kırsal turizmin bölge insanına katkıları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1, 31-37.
 • Tucker, H. (2010). Peasant-entrepreneurs: A longitudinal ethnography. Annals of Tourism Research, 37(4), 927-946.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), (2019a). Tarım-tarım dışı istihdamın dağılımı, 2014-2019. 5 OCAK 2020 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068, adresinden edinilmiştir
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), (2019b). İşteki duruma göre istihdam edilenler (Tarım-Tarım dışı), 2014-2019. 5 OCAK 2020 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068, adresinden edinilmiştir
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), (2019c). Türkiye Hayvancılık İstatistikleri, Ankara. ğuz, S. Ç., & Topbaş, F. (2016). Turizmde kadın istihdamı ve ücret ayrımcılığı: Karşılaştırmalı bir analiz. Anatolia: Turizm Araştırmaları
 • Dergisi, 27(1), 62-78.United Nations Development Programme (UNDP) (2015). Sustainable Development Goals (SDGs), 2030. 25 OCAK 2020 tarihinde https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html, adresinden edinilmiştir.
 • United Nations Development Programme (UNDP). (2000). Millennium Development Goals, (MDGs). 25 OCAK 2020 tarihinde https://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html, adresinden edinilmiştir.
 • Uslu, A., Sancar, M. F., Akay, B. & Kutukız, D. (2015). Siirt ili kırsal turizm potansiyeli ve turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizm algıları üzerine bir araştırma. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 350-365.
 • Yavuz, F., Terin M., Shiwan, M., Akay. B, Güler İ.O. & Ağsu, K. (2018). Kadınların tarımsal üretim faaliyetlerine katılımı üzerine bir analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 24(2), 185-192.
 • Yazgan, Ş. & Kadanalı, E. (2012). Ağrı ilinin kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1, 5-10.
 • Yıldırak, N., Gülçubuk, B., Gün, S., Olhan, E.& Kılıç, M. (2003). Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yasam Koşulları ve Sorunları. Ankara: Tarım-İş Sendikası.
 • Yürük E. & Engindeniz, S. (2019). Tarım sektöründe kadın işgücü istihdamındaki gelişmeler. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu. C.1, İzmir, Türkiye.
 • Wrigley-Asante, C. (2012). Out of the dark but not out of the cage: women's empowerment and gender relations in the Dangme West district of Ghana. Gender, Place & Culture, 19(3), 344-363.
 • Woods, M. D. (1992). The tourism/rural economic development link. Blueprints for Economic Development, 2(2), 2.
 • World Bank. (2012). World development report 2012: gender equality and development. Retrieved january 20, 2020, from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391.
 • World Tourism Organization (UNWTO). (2010). Global Report on Women in Tourism Second Edition. Retrieved january 21, 2020 from https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420384.
 • World Tourism Organization (UNWTO). (2019). Rural and Mountain Tourism. 20 Aralık 2019 tarihinde https://www.unwto.org/ruralmountain-tourism, adresinden edinilmiştir.
 • Zapalska, A. M. & Brozik, D. (2014). Female entrepreneurial businesses in tourism and hospitality ındustry in Poland. Problems and Perspectives in Management, 12(2), 7-13.
 • Zurnacı, N. (2012). Kırsal turizmde; girişimcilik ve örgütlenme. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(2), 65-70.
APA Cihangir E, demirhan Ö, Şeremet M (2020). Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği. , 199 - 222.
Chicago Cihangir Emine,demirhan Özlem,Şeremet Mehmet Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği. (2020): 199 - 222.
MLA Cihangir Emine,demirhan Özlem,Şeremet Mehmet Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği. , 2020, ss.199 - 222.
AMA Cihangir E,demirhan Ö,Şeremet M Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği. . 2020; 199 - 222.
Vancouver Cihangir E,demirhan Ö,Şeremet M Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği. . 2020; 199 - 222.
IEEE Cihangir E,demirhan Ö,Şeremet M "Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği." , ss.199 - 222, 2020.
ISNAD Cihangir, Emine vd. "Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği". (2020), 199-222.
APA Cihangir E, demirhan Ö, Şeremet M (2020). Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği. International journal of geography and geography education (Online), 25(42), 199 - 222.
Chicago Cihangir Emine,demirhan Özlem,Şeremet Mehmet Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği. International journal of geography and geography education (Online) 25, no.42 (2020): 199 - 222.
MLA Cihangir Emine,demirhan Özlem,Şeremet Mehmet Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği. International journal of geography and geography education (Online), vol.25, no.42, 2020, ss.199 - 222.
AMA Cihangir E,demirhan Ö,Şeremet M Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği. International journal of geography and geography education (Online). 2020; 25(42): 199 - 222.
Vancouver Cihangir E,demirhan Ö,Şeremet M Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği. International journal of geography and geography education (Online). 2020; 25(42): 199 - 222.
IEEE Cihangir E,demirhan Ö,Şeremet M "Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği." International journal of geography and geography education (Online), 25, ss.199 - 222, 2020.
ISNAD Cihangir, Emine vd. "Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Kırsalda Kadının Durumuna Bir Bakış: Van Otlu Peyniri Üretimi Örneği". International journal of geography and geography education (Online) 25/42 (2020), 199-222.