Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 309 - 336 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.7816/nesne-06-13-04 İndeks Tarihi: 15-10-2020

How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey

Öz:
Although gender stereotypes is a popular topic in social psychology, research on gender stereotypes in Turkish culture is limited. Therefore the purpose of the study was twofold: (1) to present how people describe women and men, and (2) to generate the underlying themes of the descriptions for each gender in order to present the structure of gender stereotypes in Turkish culture. By using free response method, undergraduates (N = 491) were asked to write down 10 adjectives to describe women and men. Frequencies showed that women were mostly described as emotional, jealous, easily-offended, faithful, delicate, self sacrificing, warm, intelligent, sensitive, gossipy, ambitious, compassionate, beautiful, considerate, hardworking, attractive, and fragile; whereas men were mostly described as jealous, strong, selfish, emotional, ambitious, angry, rude, childish, rational, hardworking, intelligent, honest, brave, and protective. Further, these stereotypes were combined under four basic themes (appearance, personality, gender roles and power) and their subthemes to present the structure of gender stereotypes. Women’s stereotypes were structured mostly under their personality traits (warmth, selfishness, fragility, agency, and sociability) followed by gender roles (motherhood, and faithfulness), appearance, and power (strength, and weakness) themes, respectively. Men’s stereotypes were structured mostly under their personality traits (selfishness, agency, emotionality, irresponsibility, sociability, emotionlessness, and womanizer), but differently followed by power (manhood, and dominance), gender roles (fatherhood/breadwinner, and faithfulness), and appearance. Findings were discussed in the light of the existing literature on gender stereotypes, sexism, and manhood.
Anahtar Kelime:

Kadınlar ve Erkekler Nasıl Algılanır? Günümüz Türkiye’sinde Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargılarının Yapısı

Öz:
Cinsiyet kalıpyargıları sosyal psikolojinin popüler araştırma konularından biri olmasına rağmen, Türkiye’de bu konuda yapılmış araştırma sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışma Türkiye kültüründe (1) kadın ve erkeklerin nasıl tanımlandığını ve (2) bu tanımlamalardan üretilen temalarla cinsiyet kalıpyargılarının yapısının gözler önüne serilmesini amaçlamaktadır. Serbest cevap yöntemi kullanılarak, 491 üniversite öğrencisinden Türkiye’de kadınları ve erkekleri tanımlayan 10 sıfat yazmaları istenmiştir. Frekans analizine göre, kadınlar en çok duygusal, kıskanç, alıngan, sadık, hassas, fedakar, sevecen, akıllı, duyarlı, dedikoducu, hırslı, şefkatli, güzel, düşünceli, çalışkan, çekici ve kırılgan sıfatları ile tanımlanırken; erkekler en çok kıskanç, güçlü, bencil, duygusal, hırslı, sinirli, kaba, çocuksu, mantıklı, çalışkan, zeki, dürüst, cesur ve koruyucu sıfatları ile tanımlanmıştır. İlaveten, elde edilen kalıpyargılar, dış görünüş, kişilik, cinsiyet rolleri ve güç olmak üzere dört temel tema ve onların alt temalarına göre sınıflandırılarak toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının yapısı gösterilmeye çalışılmıştır. Buna göre, kadınlarla ilgili kalıpyargılar sırasıyla kişilik özellikleri (sevecenlik, bencillik, kırılganlık, amil, sosyallik), cinsiyet rolleri (annelik ve sadakat), görünüm ve güç (güçlülük ve zayıflık) ile ilgili temalarla yapılandırılmıştır. Erkeklerle ilgili kalıpyargılar ise, sırasıyla, kişilik özellikleri (bencillik, amil, duygusallık, sorumsuzluk, sosyallik, duygusuzluk, çapkınlık), güç (erkeklik ve baskınlık), cinsiyet rolleri (babalık/ev reisliği ve sadakat) ve görünüm ile ilgili temalarla yapılandırılmıştır. Bulgular kalıpyargılar, toplumsal cinsiyetçilik ve erkeklik yazınının ışığı altında tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktan, T., & Bilim, G. (2016). Kadınlara yönelik kalıpyargıların içerikleri: Kalıpyargı içeriği modeli çerçevesinde bir inceleme [Contents of stereotypes toward woman subgroups: An investigation in the framework of stereotype content model]. Nesne, 4(8), 147-182. http//dx.doi.org/10.7816/nesne-04-08-01
 • Ashmore, R., & Del Boca, F. (1979). Sex stereotypes and implicit personality theory: Toward a cognitive-social psychological conceptualization. Sex Roles, 5(2), 219-248. http//dx.doi.org/10.1007/bf00287932
 • Ashmore, R. D., Del Boca, F. K., & Wohlers, A. J. (1986). Gender stereotypes. In R. D. Ashmore & F. K. Del Boca, (Eds.), The social psychology of female-male relations: A critical analyses of central concepts (pp. 69-119). Orlando, FL: Academic Press.
 • Bekker, M. H. J., & Boselie, K. A. H. M. (2002). Gender and stress: Is gender role stress? A re-examination of the relationship between feminine gender role stress and eating disorders. Stress and Health, 18(3), 141–149. http://doi.org/10.1002/smi.933
 • Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(2), 155-162. http//dx.doi.org/10.1037/h0036215
 • Blair, I. V., & Banaji, M. R. (1996). Automatic and controlled processes in stereotype priming. Journal of Personality and Social Psychology, 70(6), 1142-1163.
 • Bolak-Boratav, H., Okman-Fişek, G., & Eslen-Ziya, H. (2017). Erkekliğin Türkiye halleri [Manhood in Turkey] (1st ed.). İstanbul: İstanbul Bilgi University Publications.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. http//dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
 • Burgess, D., & Borgida, E. (1999). Who women are, who women should be: Descriptive and prescriptive gender stereotyping in sex discrimination. Psychology, Public Policy, and Law, 5(3), 665-692. http//dx.doi.org/10.1037//1076-8971.5.3.665
 • Carpenter, S., & Trentham, S. (1999). Subtypes of women and men: A new taxonomy and an exploratory categorical analysis. Society, 13(4), 679–696.
 • Cuddy, A. J. C., Wolf, B. E., Glick, P., Crotty, S., Chong, J., & Norton, M. I. (2015). Men as cultural ideals: Cultural values moderate gender stereotype content. Journal of Personality and Social Psychology, 109, 622-635. http//dx.doi.org/10.1037/pspi0000027
 • Cohen, D., & Nisbett, R. E. (1994). Self-protection and the culture of honor: Explaining southern homicide. Personality and Social Personality Bulletin, 20, 551-567.
 • Çelik, K., & Lüküslü, D. (2012). Spotlighting a silent category of young females: The life experiences of “house girls” in Turkey. Youth & Society, 44(1), 28–48. http//dx.doi.org/10.1177/0044118X10391636
 • Çopur, Z., & Koropeckyj-Cox, T. (2010). University students’ perception of childless couples and parents in Ankara, Turkey. Journal of Family Issues, 31, 1481-1506. http//dx.doi.org/10.1177/0192513X10361577
 • Dalmış, İ., & İmamoğlu, E. O. (2000). Yetişkinlerin ve üniversite öğrencilerinin sosyo-politik kimlik algıları [The perceived socio-political identity domains of Turkish adults and university students]. Turkish Journal of Psychology, 15, 1-14.
 • Deaux, K. (1984). From individual differences to social categories: Analysis of a decade's research on gender. American Psychologist, 39(2), 105-116. http//dx.doi.org/10.1037//0003-066x.39.2.105
 • Deaux, K., & Kite, M. E. (1993). Gender stereotypes. In F. Denmark & M. Paludi (Eds), Handbook on the psychology of women (pp. 107-139). Westport, CT: Greenwood Press.
 • Deaux, K., & Lewis, L. (1984). Structure of gender stereotypes: Interrelationships among components and gender label. Journal of Personality and Social Psychology, 46(5), 991-1004. http//dx.doi.org/10.1037//0022-3514.46.5.991
 • Deaux, K., Winston, W., Crowley, M., & Lewis, L. (1985). Level of categorization and content of gender stereotypes. Social Cognition, 3(2), 145-167. https://goi.org/10.152/soco.1985.3.2.145
 • Diekman, A. B., Goodfriend, W., & Goodwin, S. (2004). Dynamic stereotypes of power: Perceived change and stability in gender hierarchies. Sex Roles, 50(3– 4), 201–215. http://doi.org/10.1023/b:sers.0000015552.22775.44
 • Diekman, A. B., & Eagly, A. H. (2000). Stereotypes as dynamic constructs:Women and men of the past, present, and future. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 1171–1188.
 • Dökmen, Z. Y. (1999). BEM cinsiyet rolü envanteri kadınsılık ve erkeksilik ölçekleri Türkçe formunun psikometrik özellikleri [Psychometric properties of the Turkish form of femininity and masculinity scales of BEM gender role inventory]. Kriz Dergisi, 7(1), 27-40. http//dx.doi.org/10.1501/0000901
 • Eagly, A. H. (1987). Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Eagly, A. H., & Mladinic, A. (1989). Gender stereotypes and attitudes toward women and men. Personality and Social Psychology Bulletin, 15(4), 543-558. http//dx.doi.org/10.1177/0146167289154008
 • Eagly, A. H., & Steffen, V. (1984). Gender stereotypes stem from the distribution of women and men into social roles. Journal of Personality and Social Psychology, 46(4), 735-754. http//dx.doi.org/10.1037//0022-3514.46.4.735
 • Eagly, A., & Wood, W. (1982). Inferred sex differences in status as a determinant of gender stereotypes about social influence. Journal of Personality and Social Psychology, 43(5), 915-928. http//dx.doi.org/10.1037//0022-3514.43.5.915
 • Elgin, M. V. (2016). Examining honor culture in Turkey: Honor, manhood, and manto-man response to insult (Unpublished doctoral dissertation). Retrieved from http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12619934/index.pdf
 • Ellis, L., & Bentler, P. (1973). Traditional sex-determined role standards and sex stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 25(1), 28-34. http//dx.doi.org/10.1037/h0034262
 • Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 878-902. http//dx.doi.org/10.1037//0022-3514.82.6.878
 • Frederick, D. A., & Fales, M. R. (2016). Upset over sexual versus emotional infidelity among gay, lesbian, bisexual, and heterosexual adults. Archives of Sexual Behavior, 45, 175–191. http//dx.doi.org/10.1007/s10508-014-0409-9
 • Gillespie, B. L., & Eisler, R. M. (1992). Development of the feminine gender role stress scale. A cognitive-behavioral measure of stress, appraisal, and coping for women. Behav Modif, 16(3), 426–438. http://doi.org/10.1177/01454455920163008
 • Glick, P., & Fiske, S. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491-512. http//dx.doi.org/10.1037//0022-3514.70.3.491
 • Glick, P., & Fiske, S. (1999). The Ambivalence toward Men Inventory: Differentiating hostile and benevolent beliefs about men. Psychology of Women Quarterly, 23(3), 519-536. http//dx.doi.org/10.1111/j.1471-6402.1999.tb00379.x
 • Glick, P., Sakallı-Uğurlu, N., Akbaş, G., Metin Orta, I., & Ceylan, S. (2016). Why do women endorse honor beliefs? Ambivalent sexism and religiosity as predictors. Sex Roles, 75, 543-554. http//dx.doi.org/10.1007/s11199-015- 0550-5
 • Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: Attitudes, selfesteem, and stereotypes. Psychological Review, 102(1), 4-27.
 • Hortaçsu, N., & Ertürk, E. M. (2003). Women and ideology: Representations of women in religious and secular Turkish media. Journal of Applied Social Psychology, 33(10), 2017-2039. http//dx.doi.org/10.1111/j.1559-1816.2003.tb01873.x
 • Husnu, S. (2016). The role of ambivalent sexism and religiosity in predicting attitudes toward childlessness in Muslim undergraduate students. Sex Roles, 75, 573-582. http//dx.doi.org/10.1007/s11199-016-0639-5
 • İmamoğlu, O., & Karakitapoğlu-Aygün, Z. (1999). 1970'lerden 1990'lara değerler: Üniversite düzeyinde gözlenen zaman, kuşak ve cinsiyet farklılıkları [Value preferences from 1970s to 1990s: Cohort, generation and gender differences at a Turkish university]. Turkish Journal of Psychology, 14, 19–22.
 • İmamoğlu, O., & Yasak-Gültekin, Y. (1993). Gazetelerde kadının ve erkeğin temsil edilişi [Representation of women and men in newspapers]. Turkish Journal of Psychology, 8(29), 23-30.
 • Jost, J. T., & Kay, A. C. (2005). Exposure to benevolent sexism and complementary gender stereotypes: Consequences for specific and diffuse forms of system justification. Journal of Personality and Social Psychology, 88(3), 498-509. http//dx.doi.org/10.1037/0022-3514.88.3.498
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1981). Çocuğun değeri: Türkiye'de değerler ve doğurganlık [Value of children: Values and fertility in Turkey]. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1982). Old-age security value of children: Cross-national socioeconomic evidence. Journal of Cross-Cultural Psychology, 13(1), 29- 42.
 • Kandiyoti, D. (1978). Kadınlarda psiko-sosyal değişim boyutları: Cinsiyet ve kuşaklar arası bir karşılaştırma [Dimensions of psycho-social change in women: A comparison between genders and generations]. Unpublished associate professorship thesis. Istanbul: Boğaziçi University.
 • Kandiyoti, D. (1995). Patterns of patriarchy: Notes for an analysis of male dominance in Turkish society. In S. Tekeli (Ed.), Women in modern Turkish society (pp. 306–318). London: Zed Books.
 • Levant, R., Smalley, K., Aupont, M., House, A., Richmond, K., & Noronha, D. (2007). Initial validation of the Male Role Norms Inventory-Revised (MRNIR). The Journal of Men’s Studies, 15(1), 83–100. http://doi.org/10.3149/jms.1501.83
 • Mahalik, J. R., Locke, B. D., Ludlow, L. H., Diemer, M. A., Scott, R. P., Gottfried, M., & Freitas, G. (2003). Development of the Conformity to Masculine Norms Inventory Norms Inventory. Psychology of Men & Masculinity Masculinity, 4(1), 3–25. http://doi.org/10.1037/1524-9220.4.1.3
 • Mosher, D. L., & Sirkin, M. (1984). Measuring a macho personality constellation. Journal of Research in Personality, 18, 150-163.
 • O’Leary, K.D., Smith Slep, A. M., & O’Leary, S. G. (2007). Multivariate models of men’s and women’s partner aggression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(5), 752-764. http//dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.5.752
 • Prentice, D. A., & Carranza, E. (2002). What women and men should be, shouldn’t be, are allowed to be, and don’t have to be: The contents of prescriptive gender stereotypes. Psychology of Women Quarterly, 26(4), 269–281. http//dx.doi.org/10.1111/1471-6402.t01-1-00066
 • Rudman, L. A., Greenwald, A. G., & McGhee, D. E. (2001). Implicit self-concept and evaluative implicit gender stereotypes: Self and ingroup share desirable traits. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(9), 1164-1178. https://doi.org/10.1177/0146167201279009
 • Rudman, L., Moss-Racusin, C., Phelan, J., & Nauts, S. (2012). Status incongruity and backlash effects: Defending the gender hierarchy motivates prejudice against female leaders. Journal of Experimental Social Psychology, 48(1), 165-179. http//dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2011.10.008
 • Sakallı-Uğurlu, N., & Akbaş, G. (2013). “Honor” and “violence against women in the name of honor” in honor cultures. Turkish Psychological Articles,16 (32), 76-91.
 • Sakallı-Uğurlu, N., & Glick, P. (2003). Ambivalent sexism and attitudes toward women who engage in premarital sex in Turkey. The Journal of Sex Research, 40(3), 296-302. http//dx.doi.org/10.1080/00224490309552194
 • Sakallı Uğurlu, N., Türkoğlu, B., Kuzlak, A., & Gupta, A. (2018). Stereotypes of single and married women and men in Turkish culture. Current Psychology, http://doi.org/10.1007/s12144-018-9920-9
 • Sakallı-Uğurlu, N., Yalçın, S. Z., & Glick, P. (2007). Ambivalent sexism, belief in a just world, and empathy as predictors of Turkish students’ attitudes toward rape victims. Sex Roles, 57(11/12), 889-895. http//dx.doi.org/10.1007/s11199-007-9313-2
 • Spence, J. T., & Helmreich, R. L. (1978). Masculinity and femininity: Their psychological dimensions correlates and antecedents. Austin: University of Texas Press.
 • Spence, J., Helmreich, R., & Stapp, J. (1975). Ratings of self and peers on sex role attributes and their relation to self-esteem and conceptions of masculinity and femininity. Journal of Personality and Social Psychology, 32(1), 29-39. http//dx.doi.org/10.1037/h0076857
 • Sunar, D. (1982). Female stereotypes in the United States and Turkey: An application of functional theory to perception in power relationships. Journal of CrossCultural Psychology, 13(4), 445-460. http//dx.doi.org/10.1177/0022002182013004004
 • Thompson, E. H., & Bennett, K. M. (2015). Measurement of masculinity ideologies : A (critical) review. Psychology of Men & Masculinity, 16(2), 1–19. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/a0038609
 • Thompson, E. H., & Pleck, J. H. (1986). The structure of male role norms. American Behavioral Scientist, 29, 531-543. http//dx.doi.org/10.1177/000276486029005003
 • Twenge, J. (1997). Changes in masculine and feminine traits over time: A metaanalysis. Sex Roles, 36(5-6), 305-325. http//dx.doi.org/10.1007/bf02766650
 • Vandello, J. A., & Bosson, J. K. (2013). Hard won and easily lost: A review and synthesis of theory and research on precarious manhood. Psychology of Men & Masculinity, 14(2), 101–113. http://doi.org/10.1037/a0029826
 • Vandello, J., Bosson, J., Cohen, D., Burnaford, R., & Weaver, J. (2008). Precarious manhood. Journal of Personality and Social Psychology, 95(6), 1325-1339. http//dx.doi.org/10.1037/a0012453
 • Vandello, J., & Cohen, D. (2003). Male honor and female fidelity: Implicit cultural scripts that perpetuate domestic violence. Journal of Personality and Social Psychology, 84(5), 997–1010. http://doi.org/10.1037/0022-3514.84.5.997
 • Vandello, J. A., Cohen, D., Grandon, R., & Franiuk, R. (2009). Stand by your man: Indirect prescriptions for honorable violence and feminine loyalty in Canada, Chile, and the United States. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40(1), 81–104. http://doi.org/10.1177/0022022108326194
 • Williams, J., & Bennett, S. (1975). The definition of sex stereotypes via the adjective check list. Sex Roles, 1(4), 327-337. http//dx.doi.org/10.1007/bf00287224
 • Wilson, T. (1996). Cohort and prejudice: Whites' attitudes toward Blacks, Hispanics, Jews, and Asians. Public Opinion Quarterly, 60, 253-274. http//dx.doi.org/10.1086/297750
 • Wood, W., & Eagly, A. H. (2010). Gender. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert, & G. Lindzey (Eds), The handbook of social psychology (pp. 629-667). New York, NY: Wiley. http//dx.doi.org/10.1002/9780470561119.socpsy001017
APA Sakallı N, Türkoğlu B, KUZLAK A (2018). How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey. , 309 - 336. 10.7816/nesne-06-13-04
Chicago Sakallı Nuray,Türkoğlu Beril,KUZLAK Abdülkadir How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey. (2018): 309 - 336. 10.7816/nesne-06-13-04
MLA Sakallı Nuray,Türkoğlu Beril,KUZLAK Abdülkadir How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey. , 2018, ss.309 - 336. 10.7816/nesne-06-13-04
AMA Sakallı N,Türkoğlu B,KUZLAK A How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey. . 2018; 309 - 336. 10.7816/nesne-06-13-04
Vancouver Sakallı N,Türkoğlu B,KUZLAK A How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey. . 2018; 309 - 336. 10.7816/nesne-06-13-04
IEEE Sakallı N,Türkoğlu B,KUZLAK A "How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey." , ss.309 - 336, 2018. 10.7816/nesne-06-13-04
ISNAD Sakallı, Nuray vd. "How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey". (2018), 309-336. https://doi.org/10.7816/nesne-06-13-04
APA Sakallı N, Türkoğlu B, KUZLAK A (2018). How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey. Nesne Dergisi, 6(13), 309 - 336. 10.7816/nesne-06-13-04
Chicago Sakallı Nuray,Türkoğlu Beril,KUZLAK Abdülkadir How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey. Nesne Dergisi 6, no.13 (2018): 309 - 336. 10.7816/nesne-06-13-04
MLA Sakallı Nuray,Türkoğlu Beril,KUZLAK Abdülkadir How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey. Nesne Dergisi, vol.6, no.13, 2018, ss.309 - 336. 10.7816/nesne-06-13-04
AMA Sakallı N,Türkoğlu B,KUZLAK A How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey. Nesne Dergisi. 2018; 6(13): 309 - 336. 10.7816/nesne-06-13-04
Vancouver Sakallı N,Türkoğlu B,KUZLAK A How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey. Nesne Dergisi. 2018; 6(13): 309 - 336. 10.7816/nesne-06-13-04
IEEE Sakallı N,Türkoğlu B,KUZLAK A "How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey." Nesne Dergisi, 6, ss.309 - 336, 2018. 10.7816/nesne-06-13-04
ISNAD Sakallı, Nuray vd. "How are Women and Men Perceived? Structure of Gender Stereotypes in Contemporary Turkey". Nesne Dergisi 6/13 (2018), 309-336. https://doi.org/10.7816/nesne-06-13-04