Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: Salgın Hastalıklar Özel Sayısı Sayfa Aralığı: 293 - 320 Metin Dili: Türkçe

Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması

Öz:
2019 yÕlÕnÕn son d|nem൴nde Ç൴n'൴n Vuhan kent൴nde ortaya çÕkan Cov൴d-19, kÕsa s rede t md nyayÕ etk൴s൴ altÕna almÕútÕr. Cov൴d-19 salgÕnÕ,yalnÕzca ൴nsan sa÷lÕ÷ÕnÕ de÷൴l k resel ekonom൴y൴de tehd൴t etmeye baúlamÕútÕr. D nya genel൴ndesalgÕna karúÕ alÕnan tedb൴rler arz ve talep y|nl daralmaya sebep olmuútur. Oluúan yen൴ konjonkt rde her ൴úletmen൴n faal൴yet alanÕ kend൴ne|zg oldu÷u ൴ç൴n sekt|rler s reçten farklÕ d zeyde etk൴lenm൴út൴r. Mevcut çalÕúmada Cov൴d-19salgÕnÕnÕn T rk൴ye'dek൴ sekt|rel etk൴ler൴n൴ ൴ncelemek zere Bas൴t L൴neer Regresyon anal൴z൴
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TAYAR T, GÜMÜ TEKİN E, DAYAN K, MANDİ E (2020). Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. , 293 - 320.
Chicago TAYAR Tunahan,GÜMÜ TEKİN Ezgi,DAYAN Kaan,MANDİ Emad Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. (2020): 293 - 320.
MLA TAYAR Tunahan,GÜMÜ TEKİN Ezgi,DAYAN Kaan,MANDİ Emad Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. , 2020, ss.293 - 320.
AMA TAYAR T,GÜMÜ TEKİN E,DAYAN K,MANDİ E Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. . 2020; 293 - 320.
Vancouver TAYAR T,GÜMÜ TEKİN E,DAYAN K,MANDİ E Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. . 2020; 293 - 320.
IEEE TAYAR T,GÜMÜ TEKİN E,DAYAN K,MANDİ E "Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması." , ss.293 - 320, 2020.
ISNAD TAYAR, Tunahan vd. "Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması". (2020), 293-320.
APA TAYAR T, GÜMÜ TEKİN E, DAYAN K, MANDİ E (2020). Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 293 - 320.
Chicago TAYAR Tunahan,GÜMÜ TEKİN Ezgi,DAYAN Kaan,MANDİ Emad Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.Salgın Hastalıklar Özel Sayısı (2020): 293 - 320.
MLA TAYAR Tunahan,GÜMÜ TEKİN Ezgi,DAYAN Kaan,MANDİ Emad Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 2020, ss.293 - 320.
AMA TAYAR T,GÜMÜ TEKİN E,DAYAN K,MANDİ E Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(Salgın Hastalıklar Özel Sayısı): 293 - 320.
Vancouver TAYAR T,GÜMÜ TEKİN E,DAYAN K,MANDİ E Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(Salgın Hastalıklar Özel Sayısı): 293 - 320.
IEEE TAYAR T,GÜMÜ TEKİN E,DAYAN K,MANDİ E "Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.293 - 320, 2020.
ISNAD TAYAR, Tunahan vd. "Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Salgın Hastalıklar Özel Sayısı (2020), 293-320.