Yıl: 2020 Cilt: 13 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 33 - 51 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-10-2020

TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ

Öz:
Amerikan toplumsal yaşam normlarının, birey üzerinde yarattığı etnik, kültürel ve sosyal etkinin, ilk bakışta,açık göstergelerde görünmeyen; ancak toplumsal yaşamının kodlarına inildiğinde, “görünen” ile“gerçeklik” arasındaki boşluğa odaklanarak, sanatlarını bu yönde biçimleyen Victor Arnautoff’dan KaraWalker’a değin birçok Amerikan figüratif resim sanatçısı vardır. Söz konusu sanatçılar, yaşadıklarıtoplumun, ötekileştirdiği bireylerin, sosyal grupların ya da daha geniş halk kitlelerinin, hem resmipolitikalarla hem de ekonomik temelli ayrışmaları bağlamında, toplumsal belleğe kazınmış stereotiplerin“kimlik sorunsalı” olarak, özellikle 1930’lu yıllardan günümüze değin Amerika’nın sosyo-politik kültürgöstergelerinde beliren, kronik bir olgu haline dönüşmüştür. Bu bağlamda, Amerikan modern sanatının,Avrupa kökenli ana akım (Soyut Dışavurumcu), sanat mecrasının dışında hareket eden, kimi sanatçılar,Amerikan figüratif sanatın tarihsel koşulları bağlamında, toplumsal bellek katmanlarını oluşturan; ırk (soy),cinsiyet ve şiddet gibi olgular üzerinden giderek, sanat yaratımlarının (üretici etkinlik), düşünsel ve biçimseleylem alanları olarak algılamaktadırlar.Bu makalede, sanat yaratımlarının, insanı sarsan ve insan zihninin derinliklerinde, iz bırakan imgelerinbiçimlendiği; düşünce, politik sanat nosyonu, toplumsal bellek ve kimlik bağlamında, seçilmiş kimi 20.yüzyıl Amerikan figüratif resim sanatı alanında, yaratımlarda bulunan sanatçıların, bazı yapıtları ele alınaraktartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

SOCIAL MEMORY AND IDENTITY: A LOOK AT AMERICAN FIGURATIVE PAINTING

Öz:
The ethnic, cultural and social impact of American social living norms on the individual, at first glance, not apparent in clear indicators; however, when the codes of his social life are analyzed, there are many American figurative painting artists from Victor Arnautoff to Kara Walker, who shaped their art in this direction, focusing on the gap between "visible" and "reality". The artists in question, as the “identity problematic” of stereotypes engraved in social memory, in the context of the separation of the society in which they live, the individuals, social groups or wider public masses, both with official policies and economically, especially since the 1930s, have been -It turned into a chronic phenomenon that appeared in the political culture indicators. In this context, American modern art, European origin mainstream (Abstract Expressionist), acting outside the art media, some artists constitute layers of social memory in the context of the historical conditions of American figurative art; They perceive art creations (productive activity) as areas of intellectual and formal action by going through facts such as race (lineage), gender and violence. In this article, the images of art creations, jarring people and leaving traces in the depths of the human mind are shaped; In the context of the notion of thought, political art, social memory and identity, some of the works of the artists who made creations in selected 20th century American figurative painting art were discussed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Antmen, A. (2009). 20. Yüzyıl Batı Sanatından Akımlar, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (1997). Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2001). Parçalanmış Hayat, çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Benhabib, Ş. (1999). Modernizm, Evrensellik ve Birey Çağdaş Ahlâk Felsefesine Katkılar, çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Clark, T. (2011). Sanat ve Propaganda, çev. Esin Hoşsucu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Schudson, M. (2007). Kolektif Bellekte Çarpıtma Dinamikleri, Cogito, Bellek: Öncesiz, Sonrasız. (50), s.181.
 • Sen, A. (2006). Kimlik ve Şiddet, çev. Ahmet Kardam, İstanbul: Türk Henkel Yayınları.
 • Fineberg, J. (2014). 1940’ tan Günümüze Sanat: Varlık Stratejileri, çev. Simber Atay EskierGöral Erinç Yılmaz, İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları.
 • Zinn, H. (2000). Öteki Amerika, çev. Seyfi Öngider, İstanbul: Aykırı Yayıncılık.
 • Zinn, H. (2005). Amerika Birleşik Devletleri Halklarının Tarihi, çev. Sevinç Sayan Özer, Ankara: İmge Kitabevi.
 • İnternet Kaynakları
 • Bayram, M. (2019). “San Francisco’da Tarihî Solcu Duvar Resimlerine Karşı Savaş” https://sendika63.org/2019/07/san-franciscoda-tarihi-solcu-duvar-resimlerine-karsi-savas555384/, Erişim tarihi: 06.10.2019.
 • Ligon, G. (2017). “Sanat ve Kimlik” (Modern Sanat Müzesi (MoMA) / Modern Sanat ve Fikirler), https://www.youtube.com/watch?v=NJXsCWu6F3g, Erişim tarihi: 14.10.2019.
 • Sterling, K. (2003). “Kara Walker Recreates Scenes from Antebellum South through Life Sized Silhouettes”, http://www.columbia.edu/cu/record/archives/vol29/vol29_iss3/Pg.3NEW2903.pdf, Erişim tarihi: 22.11.2019.
 • Görsel 1. Arnautoff, V. ,George Washington’un Hayatı, George Washington Lisesi Duvar Resmi, 1936, San Francisco. https://www.kqed.org/arts/13860237/this-is-reparations-s-f-schoolboard-votes-to-paint-over-controversial-high-school-mural, Erişim tarihi: 22.09.2019.
 • Görsel 2. R. Bearden, Ritüelin Egemenliği: Vaftiz, 23.2 x 30.5 cm, Mukavva Üzerine Karışık Teknik, 1964. https://www.flickr.com/photos/24364447@N05/13894168155, Erişim tarihi: 27.09.2019.
 • Görsel 3. Ringgold, F., Bayrak Kanıyor, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1.82 x 2.43 cm, 1967. https://www.npr.org/2013/07/28/205773230/stories-of-race-in-america-captured-on-quiltand-canvas, Erişim tarihi: 11.10.2019.
 • Görsel 4. Ligon, G., Kaçaklar, Her Biri 40.6 × 30.5 cm, 1993. https://www.artsy.net/ artwork/glenn -ligon-runaways-1, Erişim tarihi: 16.10.2019.
 • Görsel 5. Ligon, G., Kaçaklar, Ayrıntı, 40.6 × 30.5 cm, 1993. https://www.whitney.org/ WatchAndListen/723, Erişim tarihi: 21.10.2019.
 • Görsel 6. Walker, K., Masumların Katliamı (Bir Şeyden Suçlu Olabilirler), Tuval üzerine Karışık Teknik, 200,7 × 558,8 cm, 2016. https://www.mfah.org/art/detail/137056?returnUrl=%2Fart%2 Fsearch, Erişim tarihi: 23.10.2019.
APA ASLAN E (2020). TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ. , 33 - 51.
Chicago ASLAN ENGİN TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ. (2020): 33 - 51.
MLA ASLAN ENGİN TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ. , 2020, ss.33 - 51.
AMA ASLAN E TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ. . 2020; 33 - 51.
Vancouver ASLAN E TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ. . 2020; 33 - 51.
IEEE ASLAN E "TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ." , ss.33 - 51, 2020.
ISNAD ASLAN, ENGİN. "TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ". (2020), 33-51.
APA ASLAN E (2020). TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ. Art-e Sanat Dergisi, 13(25), 33 - 51.
Chicago ASLAN ENGİN TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ. Art-e Sanat Dergisi 13, no.25 (2020): 33 - 51.
MLA ASLAN ENGİN TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ. Art-e Sanat Dergisi, vol.13, no.25, 2020, ss.33 - 51.
AMA ASLAN E TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ. Art-e Sanat Dergisi. 2020; 13(25): 33 - 51.
Vancouver ASLAN E TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ. Art-e Sanat Dergisi. 2020; 13(25): 33 - 51.
IEEE ASLAN E "TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ." Art-e Sanat Dergisi, 13, ss.33 - 51, 2020.
ISNAD ASLAN, ENGİN. "TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK: AMERİKAN FİGÜRATİF RESMİNE BİR BAKIŞ". Art-e Sanat Dergisi 13/25 (2020), 33-51.