Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 48 Sayfa Aralığı: 363 - 388 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 24-10-2020

Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları

Öz:
Bilindiği gibi ilk asırlardan itibaren nasların doğru anlaşılması için müçtehidler yoğun bir içtihad faaliyeti içerisine girmişlerdir. Bu kapsamda şer'i hukukun ikinci kaynağı olan sünnet nasları da tek tek ele alınıp tartışılmıştır. Ancak hadis çoğunlukla ahâd yolla geldiği için bu durum müçtehidlerin hadisleri kabul etmede farklı kriterleri benimsemeleri sonucunu doğurmuştur. Şöyle ki; Hz. Peygamber'e isnad edilen bir rivayetin kabulü için senedin sahih olmasını yeterli görenler olduğu gibi; senedin sahihliğini yeterli görmeyip, hadis metninin Kur'an'a, meşhur sünnete ve kabul görmüş fıkhî kurallara aykırı olmaması gerektiğini savunanlar da olmuştur. Bu açıdan senedi sahih olduğu halde bazılarınca problemli görülen bir kısım hadisler bu iki kesim arasında ihtilaf konusu olmuştur. Bu hadislerden birisi de “musarrât” hadisidir. Musarrât, satıcının müşteriyi kandırmak için sütü fazla gözüksün diye sağmayıp beklettiği hayvandır. Hadislere göre, böyle bir hayvanı satın alan kimse iki şey arasında muhayyerdir. Bu kimse hayvanı satın aldıktan sonra sütünü sağıp aldatıldığının farkına vardığında isterse hayvanı bir ölçek hurmayla birlikte iade eder ya da hayvanı geri vermeyip elinde tutabilir. Hanefiler bu hadisleri fıkhî kurallara aykırı görmüş ve amel etmemişlerdir. Cumhur ise hadisin sahih olduğunu ve terk edilemeyeceğini savunmuştur. Bu çalışmada bir hukuki ictihad perspektifi sunması açısından her iki tarafın görüşleri, delil ve gerekçeleri detaylı bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır
Anahtar Kelime:

Procedural Discusions on Musarrât Hadith

Öz:
As it is known, since the first centuries, the mujtahids have engaged in an intense judicial opinion activity in order to understand religious texts correctly. In this context, the sunnah texts, which are the second source of religious law, are also discussed one by one. However, since the hadith often comes with "ahâd " transmission, this has resulted in the mujtahid adopting different criteria in accepting hadiths. Namely; there are those who consider it sufficient to have a "correct basis" for the acceptance of a narration attributed to the Prophet. There are also some who argue that besides having a "correct basis" of narration, the text of the hadith should not be contrary to the Qur'an, the famous Sunnah, and accepted fiqh rules. In this respect, some hadiths whose text is problematic according to some, although the basis is correct, have been the subject of conflict between these two groups. One of these hadiths is “musarrat” hadith. Musarrat; it is the animal that the seller does not milk the animal for tricking the customer to give the impression that the animal's milk is too much. According to the hadiths, anyone who buys such an animal can choose between two things; when one realizes that he has been deceived after purchasing the animal, he shall return the animal with a scale of dates if he so wishes; if he wants, he can keep the animal back. Hanafis saw these hadith contrary to the accepted fiqh rules and they did not act in this respect. The general majority argued that the hadith was authentic and cannot be abandoned. In this study, the views, evidence, and reasons for both groups are presented in detail in order to present a legal jurisprudence perspective.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdulaziz, el-Buhârî. (ts.). Keşfu’l-Esrâr alâ Usûli’l-Pezdevî. y.y.: Şirketi Sahâfiye-i Osmaniyye.
 • Apaydın,Y. (1996). Haber-i Vâhid. TDV İslâm Ansiklopedisi içinde. (Cilt. 14, ss. 355-363). İstanbul.
 • Azîmâbâdî, Ebü’t-Tayyib Şemsü’l-Hak b. Emîr Ali ed-Diyânüvî. (1968). Avnü’l-Mabûd Şerhu Süneni Ebî Davûd. thk., Abdurrahman Muhammed Osman Medine: Mektebetü’s- Selefiyye.
 • Bardakoğlu, A. (1991). Ayıp. TDV İslâm Ansiklopedisi içinde. (Cilt, 4, ss. (247-248). İstanbul.
 • Beyhâkî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Ali. (1991). Maʿrifetü’s-Sünen ve’l-Âsâr. thk., Abdulmu‘tî Emin Kal‘acî, kahire: Dâru’l-Vefâ.
 • Buhârî, Ebû, Abdillah Muhammed b. İsmail. (ts.). el-Câmiʿu’s-Sahih. Kahire: el-Mektebetu’s-Selefiyye.
 • Dehlevî, Ahmed b. Abdurrahim. (2005.). Huccetullahi’l-Bâliğe. thk., Seyid Sâbık, Beyrut: Dâru’l-Ceyl,
 • Dönmez, İ. (2011). İslâm Hukuk İlminin Esasları, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Ebû Davûd, Süleyman b. Eşʿas es-Sicistanî. (ts.). Sunenu Ebî Davûd. Riyad: Mektebetu’l-Maʿarif,
 • Gözübenli, Beşir, (2002). Kıyemî, TDV İslâm Ansiklopedisi içinde. (Cilt, 25, ss. (540-541). Ankara.
 • Hacak, Hasan, (2005). Mislî, TDV İslâm Ansiklopedisi içinde. (Cilt, 30, ss. (187-188). İstanbul.
 • Hattâbî, Ebû Süleyman Ahmed b. Muhammed. (1933). Ma‘âlimu’s- Sunen. Haleb: Matbaʿatu’l-İlmiyye.
 • İbn Abdilber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdillah en-Nemerî. (1982). et- Temhîd limâ fi’l-Muvata’ mine’l-Me‘ânî ve’l-Esânîd. thk., Mustafa b. Ahmed el-‘Alevî ve Muhammed Abdulkebir el- Bakevî, yy.
 • İbn Abidîn, Muhammed Emin. (2003). Hâşiyetu Reddi’l-Muhtâr ale’d- Durri’l-Muhtâr. thk., Adıl Ahmed Abdulmevcûd ve Ali Ahmed Muaevid, Riyad: Dârû Alemi’l-Kutub.
 • İbn Battâl, Ebu’l- Hasan Ali b. Halef. (ts.). Şerhu’s-Sahihi’l-Buhârî li İbni Battâl. thk., Ebû Temîm Yasır b. İbrahim, Riyad: Mektebetu’r-Rüşd.
 • İbn Dakik, Muhammed b. Ali b. Vehb Takiyyüddin. (1953). İhkâmu’l- Ahkâm Şerhu Umdetu’l-Ahkâm. thk., Muhammed Hamıd el- Fakih, Kahire: Mektebetu’s-Sunneti’l-Muhammediyye,
 • İbn Hacer el-Askalânî, Şihâbuddîn Ahmet b. Ali. (ts.). Fethu’l-Bârî Şerhu’s-Sahihi’l-Buhârî. thk., Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, Beyrut: Dâru’l-Ma’rife.
 • İbn Hacer el-Heytemî, Şihâbuddin Ahmed b. Hacer. (ts.). Tuhfetu’l- Minhâc bi Şerhi’l-Minhâc. Mısır: Matba‘atu Mustafa Muhammed.
 • İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddin Abdullah b. Ahmet. (1997). el-Muğnî. I-XV, thk., Abdullah b. Abdulmuhsın et- Türkî ve Abdulfettahh Muhammed el-Hulû, Riyad: Dâru’l- Alemi’l-Kutub.
 • İbn Mâce, Ebû Ebdillâh Muhammed b. Yezid el-Kazvînî. (ts.). Sunenu İbnî Mâce. Riyad: Mektebetu’l-Maʿarif.
 • İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mukerrem. (ts.). Lisanü’l- Arab. Kahire: Dâru’l-Ma’ârif.
 • İbn Rüşd (el-Hafîd), Ebu’l-Velîd Muhammed b. Ahmed. (1982). Bidayetü’l-Müctehid ve Nihayetü’l-Muktesıd. I-II, Beyrut: Dâru’l-Maʿrife.
 • İbnü’l-Arabî, Ebû Bekır el-Maʿafirî (1992). Kitab’ül-Kabes fî Şerhi’l- Muvattâ. thk., Muhammed Abdullah Veled Kerîm, Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî.
 • İbnü’l-Hümâm, Kemâlüddîn Muhammed b. Abdilvâhid es-Sivâsî. (ts.). Fethü’l-Kadîr Şerhü’l-Hidâye. I-X, Beyrut: Dâru’l-Fıkr.
 • İbnü’l-Mulakkın, Ebû Hafs Sirâcuddîn Ömer b. Ali. (1997). el-İʿlâm bi Fevâidi ʿUmdeti’l-Ahkâm. I-XI, Riyad: Dâru’l-Asime.
 • Karâfî, Ebû Abbas Şihâbuddîn Ahmed b. İdris. (1994). ez-Zehîrâ. I- XIV, thk., Muhammed Haccî, Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî.
 • Kadûrî, Ebu’l-Hüseyn Ahmed b. Muhammed b. Cafer. (2004). el- Mavsûʿetü’l-Fıkhîyye el-Mukârene et-Tecrîd. I-IX, Kahire: Dâru’s-Selam.
 • Keşmîrî, Muhammed Enver Şâh Hüseynî. (2005). Feyzu’l-Bârî ʿalâ Sahihi’l-Buhârî. I-VI, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye,
 • Kevserî, Muhammed Zâhid b. el-Hasan. (2000). en-Nuketü’t-Tarîf, Kahire: el-Mektebetu’l-Ezheriye.
 • Laşin, Musa Şahin. (2002). Fethu’l-Munʿim Şerhu Sahihi Müslim. I-X, Kahire: Dâru’ş-Şurûk,
 • Mubarekfûrî, Safiyyu’r-Rahman. (1999). Minnetu’l-Munʿim fî Şerhi Sahihi Müslim. I-IV, Riyad: Dâru’s-Selam.
 • Mâlik, b. Enes. (1997). Muvattâ. Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî.
 • Maverdî, Ebu’l-Hasan b. Muhammed b. Habîb. (1994). el-Hâvi’l- Kebîr. I-XVIII, thk., Ali Muhammed Muavid ve Adıl Ahmed Abdulmevcud, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye.
 • Mîrtehî Muhammed Bedrülalem. (2005). Hâşiyetü’l-Bedri’s-Sârî ilâ Feyzu’l-Bârî ʿalâ Sahihi’l-buhârî, I-VI, Beyrut: Dâru’l- Kutubi’l-İlmiyye.
 • Müslim, Ebu’l-Hüseyin müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî. (1998). el-Câmiʿu’s-Sahih. Riyad: Beytu’l-Efkâri’d-Devliyye.
 • Müzenî, Ebû İbrahim İsmail b. Yahya. (1998). Muhtasarü’l-Müzenî. Dâru’l- Beyrut: Kutubi’l-İlmiyye.
 • en-Necefî, Muhammed Hasan. (1981). Cevahiru’l-Kelam fî Şerhi Şeraiʿi’l-İslam. I-XXXXV, Beyrut: Dâru’l-İhyâi’t-Turâsi’l- Arabî.
 • Nesâî, Ebû Abdirrahmân b. Şuay b. Ali. (ts.). Sunenu Nesâî. Riyad: Mektebetu’l-Maʿarif.
 • Nevevî, Ebû Zekeriyya Yahya b. Şeref b. Mürî. (1929). el-Minhac Şerhu Sahihi’l-Müslim. I-XVIII, Kahire: Matbaʿatu’l-Mısriyye.
 • ,(2003). Ravdatü’t-Tâlıbîn. I-VIII, Riyad: Dâru’l-Alemi’l- Kutub.
 • ,(ts.). el-Mecmûʿ Şerhu’l-Muhezzeb. I-XXIII, thk., Muhammed Necib el-Mutîʿî, Cidde: Mektebetu’l-İrşad.
 • Özen, Ş. (2006). Musarrât, TDV İslâm Ansiklopedisi içinde. (Cilt, 31, ss. (240-241). İstanbul.
 • Pezdevî, Ebu’l-Hasan Ebu’l-Usr Fahru’l-İslâm Ali b. Muhammed. (ts.). Usûlu’l-Pezdevî. y.y.: Şirketi Sahâfiye-i Osmaniye.
 • Sahnûn, Ebû Saʿîd Abdusselâm b. Saʿîd b. Habîb. (1994). el- Müdevvenetu’l-Kubrâ. I-IV, Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-İlmiyye.
 • Sanʿânî, Muhammed b. İsmail. (2006). Subülü’s-Selâm Şerhu Bulûği’l- Merâm. I-IV, Riyad: Mektebetü’l-Ma‘ârıf.
 • Senhûrî, Abdürrezâk. (1997). Masâdiru’l-Hakk fî Fıkhi’l-İslâmî. I-III, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî.
 • es-Sanʿanî, el-Kâdî el-Allame Ahmet b. Kasım. (1993). et-Tâcu’l- Mezheb li Ahkâm’l-Mezheb. I-IV, Yemen: Dâru’l-Hikmeti’l- Yemâniyye.
 • Serahsî, Ebû Bekr, Şemsu’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl. (2005). Usûlu’s-Serahsî. I-II, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye.
 • , (ts.). el-Mebsut, Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife.
 • Şabân, Z. (ts.). Usûlu’l-Fıkhî’l-İslâmî. İrak: el-Mektebetu’l-Henîfiyye.
 • Şâfiî, Muhammed b. İdris b. Abbâs. (1993). İhtlâfu’l-Hâdis. thk., Amir Ahmed Haydar, Beyrut: Muessesetu’l-Kutubi’l-İlmiyye.
 • , (2001). el-Ümm. I-XI, thk., Rıfʿat Fevzî Abdülmütalib, yy: Dâru’l-Vefâ’.
 • Şevkânî, Ebû Abdillâh Muhhamed b. Ali b. Muhammed. (ts.). Neylu’l- Evtâr. Beyrut: Dâru’l-İhyai’t-Turâsi’l-Arabî.
 • Tahâvî, Ebû Cafer Ahmed b. Muhammed b. Selâme. Şerhu mâni’l- Âsâr. Dâru Alemi’l-Kutub. Tehânevî, Zafer Ahmed el-Osmanî (ts.). İ‘lâu’s-Sunen, Pakistan: İdaretu’l-Kur’an ve Ulumi’l- İslâmiyye.
 • Tirmîzî, Ebû İsâ b. Muhammed b. İsâ b. Sevre. (ts.). el-Camiʿu’s-Sahih (Sunenu Tirmîzî). Riyad: Mektebetu’l-Maʿarif.
 • Tüfekçi, İ. (2012).Tânevî’nin İ‘lau’s-Sünen İsimli Eserindeki Fıkıh Metodu (Musarrât Hadisi Örneği). İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43 (2012/2), 129-166.
 • Zerkeşî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammaed b. Abdillâh. (1993). Şerhu’z-Zerkeşî, ala Muhtasaru’l-Hırakî. Riyâd: Mektebetu’l- Ubeykân.
 • Zeydan, A. (2006). el-Veciz fî Usûli’l-Fıkh. Beyrut: Muessesetu’r- Risâle.
 • Zuhaylî, V. (1985). el-Fıkhu’l-İslamî ve Edilletuh. Dimeşk: Dâru’l- Fıkr.
 • , (1995). el-Veciz fî Usûli’l-Fıkh. Beyrut: Dâru’l-Fıkri’l- Muʿasır.
APA kağanarslan y, beroje s (2020). Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları. , 363 - 388.
Chicago kağanarslan yusuf,beroje sahip Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları. (2020): 363 - 388.
MLA kağanarslan yusuf,beroje sahip Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları. , 2020, ss.363 - 388.
AMA kağanarslan y,beroje s Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları. . 2020; 363 - 388.
Vancouver kağanarslan y,beroje s Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları. . 2020; 363 - 388.
IEEE kağanarslan y,beroje s "Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları." , ss.363 - 388, 2020.
ISNAD kağanarslan, yusuf - beroje, sahip. "Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları". (2020), 363-388.
APA kağanarslan y, beroje s (2020). Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(48), 363 - 388.
Chicago kağanarslan yusuf,beroje sahip Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.48 (2020): 363 - 388.
MLA kağanarslan yusuf,beroje sahip Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.48, 2020, ss.363 - 388.
AMA kağanarslan y,beroje s Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(48): 363 - 388.
Vancouver kağanarslan y,beroje s Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(48): 363 - 388.
IEEE kağanarslan y,beroje s "Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.363 - 388, 2020.
ISNAD kağanarslan, yusuf - beroje, sahip. "Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 48 (2020), 363-388.