Yıl: 2020 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 339 - 384 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 26-10-2020

ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ

Öz:
Anayasalar devletin temel kuruluşunu ve işleyişini düzenleyerek devlet organlarının yetki alanını belirler ve bireylerin devlete karşı sahip oldukları temel hak ve özgürlükleri güvence altına alırlar. Devlet yetkilerini normlar, değerler ve kurallar çerçevesinde belirleyen anayasalar bu yönüyle toplumsal sözleşme niteliğindedirler. Anayasayı oluşturan kurucu iktidarlar ise sadece devlet yapısını değil, aynı zamanda devletin siyasi kimliğini de biçimlendiren, anayasanın ve anayasanın üzerine inşa edildiği gücün ana kaynağıdır. Dolayısıyla anayasaların oluşum sürecinde geçirdiği aşamaların tümü, kurucu iktidar dahil, meşruiyet sorgusunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çalışmada anayasa ve kurucu iktidar ilişkisi değerlendirilmeye çalışılmış, anayasaların oluşum sürecinde çeşitli biçimlerde ortaya çıkan meşruiyet tartışmaları ele alınmıştır.
Anahtar Kelime:

CONSTITUTION, CONSTITUENT POWER AND LEGITIMACY RELATIONSHIP

Öz:
Constitutions regulate the basic establishment and functioning of the state and also guarantee the fundamental rights and freedoms of individuals against the state. Constitutions that determine state powers through norms, values and rules in this respect,constitute social contract. The constituent powers which are the main source of the power on which the constitutions are built, forms not only the state structure but also the political identity of the state. Therefore, all of the stages of the constitution's formation process, including the constituent power, raises the question of legitimacy. This study aims to evaluate the relationship between the constitution and the constituent power and the legitimacy discussions that emerged at various stages in the formation process of the constitutions from a legal perspective.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Alexe, Andreea Ana-Maria. “Constituent Power – the Essence of Democracy” Revue des Sciences Politiques, No:47, 2015: 317.
 • Anayurt, Ömer. Anayasa Hukuku Genel Kısım, Seçkin Yayıncılık, 2019:42.
 • Andreescu, Marius/Andreescu,Claudia. “Supremacy of the Constitution theoretical and Practical Considerations”, LESIJ, No: XXV, V: 2, 2018:117.
 • Arslan, Kahan Onur. “Türk Anayasa Hukuku’nda “Anayasa” Terimi ve “Anayasa Hukuku” Kavramı”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, C: XV, S: 1– 2, 2011: 66.
 • Atar, Yavuz. Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Baeckman, Ludwig. “Democratic Legitimacy Does Not Require Constitutional Referendum. On ‘The Constitution Theories Of Constituent Power”, European Constitutional Law Review, September, 2018: 574.
 • Barnett, Hilaire. Constitutional and Administrative Law 5, London Cavendish Publishing Limited, 3rd ed., 2000, (1995).
 • Başgil, Ali Fuat. Esas Teşkilat Hukuku, Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri, C:1, Baha Matbaası, 1960.
 • Bazezew, Maru. “Constitutionalism”, Mizan Law Review, V: 3, No:2, 2009:358.
 • Bekkers, Victor /Edwards, Arthur. “Legitimacy and Democracy: A Conceptual Framework for Assessing Governance Practice”, 2013: 50, hdl.handle.net/1765/90149
 • Breslin, Beau. “From Words to Worlds – Exploring Constitutional Functionality”, John Hopkins University Press, 2009:109.
 • Broadwater, Jeff. Jefferson, Madison, and the Making of the Constitution, The University of North Carolina Press Chapel Hill, 2019.
 • Çebi, Sezgin Seymen. Anayasalcılık ve Politik Olan, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019: 1.
 • Closa, Carlo. “Constitutional Rigidity and Procedures for Ratifying Constitutional Reforms in EU Member State”, https://www.researchgate.net/publication/259645822, 2014:285.
 • Dicey, Albert Venn. Part II-Division Of Constitutions, içinde Comparative Constitutionalism,(ed. J.W.F. Allison), The Oxford Edition of Dicey V: II, 2013:140.
 • Elkins, Zachary/Ginsburg, Tom/Melton, James D. “The Lifespan of Written Constitutions”, https://www.researchgate.net/publication/228813917, 2008:19-20.
 • Er, Abuzer. Anayasacılık Hareketleri, s. 7. https://www.academia.edu/14989724/Anayasac%C4%B1l%C4%B1k_Ha reketleri
 • Eroğul, Cem. “Anayasayı Değiştirme Sorunu”, AUSBF Yayınları, Ankara, 1974: 22-24.
 • Ferejohn, John. “The Politics Of Imperfection: The Amendment Of Constitutions”, içinde Law and Social Inquiry V:22(2), 1997: 5021530.
 • Foster, Steven. The Judiciary, Civil Liberties and Human Rights, Edinburgh University Press, 2006.
 • Gardner, J.‘Can there be a written constitution’, içinde Oxford Studies in Philosophy of Law (ed.L. Green/ B. Leiter),V:1 Oxford University Press, 2011, chapter:5.
 • Green, Leslie. The Authority of the State, Oxford University Press, 1998, s.75.
 • Grewal, David Singh/Purdy,Jedediah. "The Original Theory of Constitutionalism", Yale Faculty Scholarship Series- 5191, 2018:669.
 • Gönenç, Levent. “Meşruiyet Kavramı ve Anayasaların Meşruiyeti Problemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:50, S:1, 2001: 134.
 • Göze, Ayferi. Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yayıncılık, 2015: 527-535.
 • Gözler, Kemal. Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C.1, Ekin Kitabevi, 2011: 20.
 • Gözübüyük, Şeref. Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 1999: 34.
 • Göztepe, Ece. “ Bir Klasik Eser Olarak Carl Schmitt’in “Anayasa Öğretisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LXXIII, S: 1, 2015: 140-145.
 • Güler, Gülşah Yalçın. “Anayasa Değişiklikleri, Kurucu İktidarlar ve Meşruiyet”, Sayıştay Dergisi, S:66-67, 2007: 43.
 • Henkin, Louis. “A New Birth of Constitutionalism: Genetic Influences and Genetic Defects” içinde Constitutionalism, Identity, Difference and Legitimacy, Theoretical Perspectives, (ed.Michael Rosenfield) 4042, Durham: Duke University Press, 1994.
 • Holmes, Stephen /Sunstein,Cass."The Politics of Constitutional Reform in Eastern Europe”, içinde Responding to Imperfection: The Theory and Practice of Constitutional Amendment, Ewing, Princeton University Press, 1995: 275-306.
 • Kaboğlu, İbrahim Ö. Anayasa Hukuku Dersleri Genel Esaslar, Legal Yayınevi, 2019: 5.
 • Kalyvas, Andreas. “Popular Sovereignity, Democracy and Constitutent Power”, Constellations, 2005: 223-224.
 • Karayalçın, Yaşar. “Hukukun Üstünlüğü ( Kavram Bazı Problemler)”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 47, S:3, 1992: 201-206.
 • Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Ekin Yayıncılık, 1998.
 • Lakvin, Dulitha. “The Concept of Constitutionalism”, https://www.academia.edu/37975325/Concept_of_Constitutionalism; s. 1-3.
 • Lindhal, Hans. ‘Constituent Power and the Constitution’, Philosophical Foundations of Constitutional Law, Oxford Press, 2016:149-150.
 • Lipset, Seymour Martin. Political Man, Mercury Books, 1963, s. 87-88; Çelik, 2013, s. 156.
 • Locke, John. Two Treaties of Goverment (Book II Whitmore/ Fenn/ Brown),1821, ch XI-XIV.
 • Loughlin, Martin. “ On Constituent Power”, içinde Constitutionalism Beyond Liberalism, (ed.Michael W. Dowdle/ Micheal Wilkinson) Cambridge University Press, 2017: 2.
 • Maistre, Joseph “Study on Sovereignty” içinde The Works of Joseph de Maistre, (ed. Jack Lively, Allen/ Unwin), London, 1965.
 • Morris, Christoper W. An Essay on the Modern State, Cambridge University Press, 1998:103.
 • Muraru, Ioan. Constitutional Law and Political Institutions, Publishing House Actami, Bucharest, 1998: 52.
 • Negri, Antonio. Insurgencies: Constituent Power and the Modern State, University of Minnesota Press, 1999: 10-16.
 • Oktay, Cemil. Siyaset Bilimi İncelemeleri, İstanbul: Alfa, 2003: 53.
 • Özbudun, Ergun. “Anayasalcılık ve Demokrasi”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016:1.
 • Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 2018: 165.
 • Özev, Hilmi. “Meşruiyet Kavramının Dönüşümü”, Bilim ve Sanat Vakfı Bülteni, 2005, https://bisav.org.tr/userFiles/yayinlar/makaleler/2weber%20%20%20 %20legitimay.doc
 • Pasquino, Pasquale. ‘The Un-Constituted Power of the People: Article 138 of the Italian Constitution and Popular Referendum’, Italian Law Journal, 2017:143.
 • Penna, L. R. “The Diceyan Perspective Of Supremacy And The Constitution Of Singapore”, Malaya Law Review, V: 32, No: 2, 1990: 209.
 • Peter, Fabienne. "Political Legitimacy" içinde The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017:1-2.
 • Pitkin, Hanna Fenichel. “The Idea of a Constitution”, Journal of Legal Education, V: 37, 1987: 167-169.
 • Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge: Harvard University Press, 2001: 2-4.
 • Rios, J. Colon., “The Legitimacy of the Juridical Power, Constituent: Democracy and the Limits of Constitutional Reform”, Osgoode Hall Law Journal, V:48, 2010: 235.
 • Roberts, Andrew. “The Politics of Constitutional Amendment in Postcommunist Europe”, içinde Constitutional Political Economy, V: 20 (2), 2009:105-114.
 • Roznai, Yaniv. Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers, (A thesis submitted to the Department of Law of the London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy), 2014: 86.
 • Rumph, Christian. Türk Anayasa Hukukuna Giriş, (çev. Burak Oder), 1995: 2-4.
 • Sadurski, Wojciech. “Anayasacılık ve Anayasa Yapımı Üzerine”, içinde Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim, (ed. Ozan Ergül), Türkiye Barolar Birliği, Uluslararası Sempozyumu, Mart 2010: 24.
 • Sağlam, Fazıl. Anayasa Hukuku Ders Notları, Yakındoğu Üniversitesi Yayınları, 2013: 1.
 • Scheuerman, William E. ‘Revolutions and Constitutions: Hannah Arendt’s Challenge to Carl Schmitt’, Canada Journal of Law and Jurisprudence, V.10:1, 1997: 151.
 • Schmitt, Carl. Constitutional Theory (trans., J. Seitzer), Duke University Press, 2008 [1928]:185-186.
 • Sieyès, Emmanuel-Joseph,.What is the Third Estate? (trans. M. Blondel), Pall Mall Press, 1963 [1789]:126.
 • Sinani, Blerton. “A Critical-Legal Overview of the Concept of Constitution As The Highest-Political Act Of The State In The Light Of Constitutional-Juridicial Doctrine”, Pravni Vjesnic, V:29, 2013: 2442.
 • Sinclair, John. “Legitimate”, Collins Cobuild English Dictionary, Harper Collins Publication, London, 1995: 951.
 • Teziç, Erdoğan. Anayasa Hukuku, Beta Yayıncılık, 2018: 3.
 • Tunaya, Tarık Zafer. Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, 1982: 112.
 • Tunç, Hasan. Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Gazi Kitabevi, 2018: 4.
 • Turinay, Faruk Y. “Bir Kelime Olarak ‘Anayasa’nın Tarihsel Yolculuğu Üzerine Düşünceler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011: 285.
 • Türk Dil Kurumu Sözcükleri, Türk Dil Kurumu, https://sozluk.gov.tr/ E. 10.11.2019.
 • Uygun, Oktay. Devlet Teorileri, Oniki Levha, 2019.
 • Vile, M.J. C. Constitutionalism and The Separation Of Powers, (1967 Calendron Press 1st ed.), 2010, Liberty Fund.
 • Wade, Esc/Bradley, Aw. Constitutinal and Admisintrative Law, Longman, 1985: 4-5.
 • Walters, Mark D. Walters. “Written Constitutions and Unwritten Constitutionalism”, içinde Expounding the Constitution, (ed. Grant Huscroft), Cambridge Press, 2008: 270.
 • Weber, Max. Sosyoloji Yazıları, (haz. Hans H. Gerth/C. Wright Mills), (çev. Taha Parla), Metis Yayınları, 2019: 105.
 • Weber, Max. “The Theory of Social and Economic Organization”, (ed. Talcott Parsons), Free Press, New York, 1964: 382.
 • Wickramasinghe, Sanduni. “Constitutional Supremacy: To Be Or Not To Be?”, SSRN Electronic Journal, 2014: 2.
 • Young, Ernest. ‘The Constitution Outside the Constitution’, 117 Yale Law Journal, 2007: 399.
APA TACİR H (2020). ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ. , 339 - 384.
Chicago TACİR HamideBAĞÇECİ ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ. (2020): 339 - 384.
MLA TACİR HamideBAĞÇECİ ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ. , 2020, ss.339 - 384.
AMA TACİR H ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ. . 2020; 339 - 384.
Vancouver TACİR H ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ. . 2020; 339 - 384.
IEEE TACİR H "ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ." , ss.339 - 384, 2020.
ISNAD TACİR, HamideBAĞÇECİ. "ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ". (2020), 339-384.
APA TACİR H (2020). ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(1), 339 - 384.
Chicago TACİR HamideBAĞÇECİ ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17, no.1 (2020): 339 - 384.
MLA TACİR HamideBAĞÇECİ ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, 2020, ss.339 - 384.
AMA TACİR H ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 17(1): 339 - 384.
Vancouver TACİR H ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 17(1): 339 - 384.
IEEE TACİR H "ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ." Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17, ss.339 - 384, 2020.
ISNAD TACİR, HamideBAĞÇECİ. "ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ". Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17/1 (2020), 339-384.