Yıl: 2019 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 123 - 129 Metin Dili: Türkçe

Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması

Öz:
Amaç:Bu çalışmada, parsiyel koherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntem ile elde edilen aksiyel uzunluk, keratometri vegöz içi lens gücü ölçümlerinin refraktif sonuçlarının; kısa, orta ve uzun gözlerde karşılaştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem:Parsiyel koherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntemi ile ölçüm alınmış ve cerrahi sonrası en az 3 aylıktakibi olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların dosyalarından, SRK/T ve Holladay formülüne göre hesap-lanmış göz içi lens gücü, aksiyel uzunluk ve keratometrik ölçümleri not edilmiştir. Gözler, aksiyel uzunluk açısından kısa (<22mm), orta(22,5mm-24,50mm) ve uzun (>24,5mm) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Bulgular:Yüz on altı hastanın (70 erkek, 46 kadın) 132 gözü çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 66,5±11,7 idi. Parsiyelkoherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntemi ile ortalama aksiyel uzunluk değerleri sırasıyla, 23,69±1,5mm ve 23,58±1,5mm(p=0,46) ve ortalama keratometri değerleri sırasıyla, 43,75±1,39D ve 43,97±2,2D ölçülmüştür (p=0,79). Ortalama göz içi lens gücü öl-çümü, parsiyel koherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntemi ile SRK/T formülüne göre sırasıyla, 20,54±4,2D ve 20,46±4,2D(p=0,87), Holladay formülüne göre, 20,63±4,4D ve 20,41±4,3D (p=0.68) olarak hesaplanmıştır. Kısa, orta ve uzun aksiyel uzunluğuolan gözlerde sırasıyla, SRK/T formülü ile göz içi lens gücü ölçümü, 25,1±2,3D ve 25,0±2,2D (p=0,87), 21,2±1,6D ve 21,1±1,6D(p=0,50), 13,2±6,1D ve 13,4±6,1D (p=0,92) (sırasıyla parsiyel koherans interferometri ve ultrasonik biyometri yöntemi), Holladay for-mülü ile göz içi lens gücü ölçümü, 25,4±2,4D ve 25,1±2,3D (p=0,71), 21,3±1,7D ve 21,0±1,7D (p=0,22), 13,1±6,3D ve 13,2±6,4D(p=0,99) (sırasıyla parsiyel koherans interferometri ve ultrasonik biyometri yöntemi) olarak ölçülmüştür.Sonuç: Her iki yöntem ile elde edilen; göz içi lens gücü, aksiyel uzunluk ve keratometrik ölçümlerde benzer sonuçlar elde edilmiştir.Parsiyel koherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntemleri ile uzun, orta ve kısa gözlerde benzer sonuçlar saptanmış olup, bugözlerde kullanılan farklı göz içi lens gücü hesaplama formüllerinde de (Holladay 1 ve SRK/T) cerrahi sonrasında benzer ve tatmin edi-ci sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Turhan SA, Toker E. Göz içi lens gücünün hesaplamasında optikdüşük-koherens reflektometri ve immersiyon ultrasonik biometriölçümlerinin karşılaştırılması. Glo-Kat. 2012;7:219-23.
 • 2. BardakYK, Zilelioğlu G. Ultrasonik biometri ile göz içi lensgücünün hesaplanması. MN Oftalmol. 1997;4:70-4.
 • 3. Çankaya C. Doğanay S. Intra ocular lens power calculation andoptic biometry. Glo-Kat. 2011;6:207-14.
 • 4. McEwan JR, Massengill RK, Friedel SD. Effect of keratometerand axial length measurement errors on primary implant powercalculations. J Cataract Refract Surg. 1990;16(1):61-70.
 • 5. Unsal U, Sayler M, Yıldırım E. Göz içi lens gücü hesaplamasındaIOL Master kullanımı. T Oft Gaz. 2006;36:490-2
 • 6. Ümit U. Kerimoğlu H. Bozkurt B. ve ark. Göz içi lens gücününhesaplanmasında IOL Master ile alınan biyometrik ölçümleringüvenilirliği. Glo-Kat. 2009;4:234-7.
 • 7. Hill W, Angeles R, Otani T. Evaluation of a new IOL Master al-gorithm to measure axial length. J Cataract Refract Surg.2008;34(6):920-4
 • 8. Findl O, Kriechbaum K, Sacu S, et al. Influence of operator expe-rience on the performance of ultrasound biometry compared tooptical biometry before cataract surgery. J Cataract Refract Surg.2003;29(10):1950-5.
 • 9. Bjeloš Rončević M, Bušić M, Cima I, et al. Comparison of opti-cal low-coherence reflectometry and applanation ultrasound bio-metry on intraocular lens power calculation. Graefes Arch ClinExp Ophthalmol. 2011;249(1):69-75.
 • 10. Naicker P, Sundralingam S, Peyman M, et al. Refractive outcomescomparison between the Lenstar LS 900® optical biometry andimmersion A-scan ultrasound. Int Ophthalmol 2015;35(4):459-66.
 • 11. Nemeth G, Nagy A, Berta A, et al. Comparison of intraocular lenspower prediction using immersion ultrasound and optical biome-try with and without formula optimization. Graefes Arch Clin ExpOphthalmol. 2012;250(9):1321-5.
 • 12. Buckhurst PJ, Wolffsohn JS, Shah S, Naroo SA, Davies LN,Berrow EJ. A new optical low coherence reflectometry device forocular biometry in cataract patients. Br J Ophthalmol. 2009;93(7):949-53.
 • 13. Salouti R, Nowroozzadeh MH, Zamani M, Ghoreyshi M, SaloutiR. Comparison of the ultrasonographic method with 2 partial co-herence interferometry methods for intraocular lens power calcu-lation. Optometry. 2011;82(3):140-7.
 • 14. Aristodemou P. Cartwright NEK. Sparrow JM. Johnston RL.Formula choice: Hoffer Q, Holladay 1, or SRK/T and refractiveoutcomes in 8108 eyes after cataract surgery with biometry bypartial coherence interferometry. J Cataract Refract Surg.2011;37(1):63-71.
 • 15. Aristodemou P, Knox Cartright NE, Sparrow JM, Johnston RL.Biometry formula choice and cataract refractive outcomes [letter].Clin Exp Ophthalmol. 2010;38:536-7
 • 16. Hoffer KJ. The Hoffer Q formula: a comparison of theoretic andregression formulas. J Cataract Refract Surg. 1993;19(6):700-12.
 • 17. Rabsilber TM, Jepsen C, Auffarth GU, et al. Intraocular lenspower calculation: clinical comparison of 2 optical biometry de-vices. J Cataract Refract Surg. 2010;36(2):230-4.
 • 18. Carifi G, Aiello F, Zygoura V, et al. Accuracy of the refractive pre-diction determined by multiple currently available intraocular lenspower calculation formulas in small eyes. Am J Ophthalmol.2015;159(3):577-83.
 • 19. Montes de Oca I, Gökce SE, Hallahan K, et al. IOL Calculationsin Short, Long, and Postrefractive Eyes. Int Ophthalmol Clin.2016;56(3):49-70.
 • 20. Olsen T. Calculation of intraocular lens power: a review. ActaOphthalmol Scand. 2007;85(5):472-85
 • 21. Narváez J, Zimmerman G, Stulting RD, et al. Accuracy of in-traocular lens power prediction using the Hoffer Q, Holladay 1,Holladay 2, and SRK/T formulas. J Cataract Refract Surg. 2006;32(12):2050-3.
 • 22. MacLaren RE, Natkunarajah M, Riaz Y, et al. Biometry and for-mula accuracy with intraocular lenses used for cataract surgery inextreme hyperopia. Am J Ophthalmol. 2007;143(6):920-31.
 • 23. Hoffer KJ. Clinical results using the Holladay 2 intraocular lenspower formula. J Cataract Refract Surg. 2000;26(8):1233-7.
 • 24. Bang S, Edell E, Yu Q, et al. Accuracy of intraocular lens calcu-lations using the IOLMaster in eyes with long axial length and acomparison of various formulas. Ophthalmology. 2011;118(3):503-6
APA ÖZÜLKEN K, YÜKSEL E, GÖKÇE S (2019). Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması. , 123 - 129.
Chicago ÖZÜLKEN Kemal,YÜKSEL ERDEM,GÖKÇE Sabite Emine Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması. (2019): 123 - 129.
MLA ÖZÜLKEN Kemal,YÜKSEL ERDEM,GÖKÇE Sabite Emine Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması. , 2019, ss.123 - 129.
AMA ÖZÜLKEN K,YÜKSEL E,GÖKÇE S Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması. . 2019; 123 - 129.
Vancouver ÖZÜLKEN K,YÜKSEL E,GÖKÇE S Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması. . 2019; 123 - 129.
IEEE ÖZÜLKEN K,YÜKSEL E,GÖKÇE S "Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması." , ss.123 - 129, 2019.
ISNAD ÖZÜLKEN, Kemal vd. "Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması". (2019), 123-129.
APA ÖZÜLKEN K, YÜKSEL E, GÖKÇE S (2019). Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji, 26(3), 123 - 129.
Chicago ÖZÜLKEN Kemal,YÜKSEL ERDEM,GÖKÇE Sabite Emine Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji 26, no.3 (2019): 123 - 129.
MLA ÖZÜLKEN Kemal,YÜKSEL ERDEM,GÖKÇE Sabite Emine Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji, vol.26, no.3, 2019, ss.123 - 129.
AMA ÖZÜLKEN K,YÜKSEL E,GÖKÇE S Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji. 2019; 26(3): 123 - 129.
Vancouver ÖZÜLKEN K,YÜKSEL E,GÖKÇE S Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji. 2019; 26(3): 123 - 129.
IEEE ÖZÜLKEN K,YÜKSEL E,GÖKÇE S "Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması." MN Oftalmoloji, 26, ss.123 - 129, 2019.
ISNAD ÖZÜLKEN, Kemal vd. "Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması". MN Oftalmoloji 26/3 (2019), 123-129.