Edebiyatımızda Kaside-i Münferice Geleneği ve Ebu Bekir Kânî’nin Manzum Kaside-i Münferice Tercümesi

Yıl: 2020 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 191 - 204 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18026/cbayarsos.632360

Edebiyatımızda Kaside-i Münferice Geleneği ve Ebu Bekir Kânî’nin Manzum Kaside-i Münferice Tercümesi

Öz:
Belli bir amaçla söylenmiş, üzerine düşünülmüş, gözden geçirilmiş şiirmanasında terim anlamıyla kullanılan kaside, Arap edebiyatında ortayaçıkmış ve oradan İran ve Türk edebiyatlarına geçmiş bir türdür. Arapedebiyatında pek çok örneği olan bu tür eserlerden İslam âleminin ortakduygu ve düşüncelerini terennüm edenlerinin geçen zamana nispetle sadeceAraplara mahsus kalmadığını, tüm Müslümanların ortak malı halinedönüştüğü tarihsel açıdan da bilinen bir gerçektir. Bu tür eserlerden biride XI.yüzyılda yaşamış olan Tunuslu meşhur âlim ve şair İbnu’n-Nahvî’nin “el-Kasidetü’l-Münferice” adlı kasidesidir. Yüzyıllardır İslam dünyasındaözellikle sıkıntı ve darlık içinde bulunanlar tarafından okunmasının birgelenek haline dönüşmesiyle karşılık bulan kasidenin başta Arap, İran ve Türkolmak üzere müşterek İslam edebiyatlarında pek çok şerhi, tahmisi, taştiri vetaklitleri bulunmaktadır. Kaside-i Münferice’nin manzum tercümelerindenbirisi de XVIII. Yüzyıl şairlerinden Ebu Bekir Kânî’ye aittir. Bu çalışmadaMünferice Kasidesi ekseninde oluşan edebi gelenekten hareketle Ebu BekirKânî’nin manzum Kaside-i Münfericesi değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Kaside-i Münferice Tradition in Turkish Literature and Translation of Abu Bakr Kânî's verse Kaside-i Münferice

Öz:
It is a poetry of praise, which is sung for a certain purpose. It is a genre that emerged in Arabic literature and passed on to Iranian and Turkish literature. It is known that some of the kasides, which have many examples in Arabic literature, form a common language of poetry in Islamic literature. One such work is XI. It is the poem named al-Kasiîdetü’l-Münferice sung by Ibn’n- Nahvî, the famous Tunisian scholar and poet who lived in the 16th century. It has been read by those who have been in distress and stenosis in the Islamic world for centuries and its reading has become a tradition. Kaside-i Münferice has many commentaries, prediction, stone and imitations in the common Islamic literature, especially in Arabic, Iranian and Turkish. One of the verse translations of Kaside-i Münferice is XVIII. It belongs to Abu Bakr Kânî, one of the 18th century poets. In this study, the translation of Abu Bakr Kânî's verse Kaside-i Münferice is emphasized on the basis of literary tradition formed on the axis of Münferice.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Alkan, Ercan (2012). “Es’ad Erbilî’nin Tercüme-i Kaside-i Münferice Adlı Eseri”, Tasavvuf Dergisi, İstanbul, XXX, s. 151-172.
  • Atik, Necmi (2018). Antalya Kaleiçi Tekeli Mehmet Paşa Camii Münferice Kasidesi, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, S.10, s.15-47
  • Çakmaklıoğlu, M. Mustafa (2017). “İsmail Rusûhî Ankaravî’nin El-Hikemü’l-Münderice fi Şerhi’l-Münferice Adlı Şerhi ve Tasavvufî Muhtevası”, II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara: Kalem Neşriyat, s.2461-474
  • Durmuş. İ; Elmalı, H. (2000). “İbnu’n-Nahvî”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul: C.21, s.164.
  • Elmalı, Hüseyin (2002). “İbnu’n-Nahvî, el-Kasidetu’l-Münferice’si ve Tercümesi” Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir, XVI, s. 37-41.
  • Yazar, İlyas (2010). Kânî Dîvânı Tenkidli Metin ve Tahlil. İstanbul: Libra Yay.
  • Yıldırım, Yusuf (2015) “Salâhî-i Uşşâkî’nin Manzum Kaside-i Münferice Tercümesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XIX, Sayı: 1 s. 88-108
APA YAZAR İ (2020). Edebiyatımızda Kaside-i Münferice Geleneği ve Ebu Bekir Kânî’nin Manzum Kaside-i Münferice Tercümesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 191 - 204. 10.18026/cbayarsos.632360
Chicago YAZAR İLYAS Edebiyatımızda Kaside-i Münferice Geleneği ve Ebu Bekir Kânî’nin Manzum Kaside-i Münferice Tercümesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18, no.1 (2020): 191 - 204. 10.18026/cbayarsos.632360
MLA YAZAR İLYAS Edebiyatımızda Kaside-i Münferice Geleneği ve Ebu Bekir Kânî’nin Manzum Kaside-i Münferice Tercümesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, 2020, ss.191 - 204. 10.18026/cbayarsos.632360
AMA YAZAR İ Edebiyatımızda Kaside-i Münferice Geleneği ve Ebu Bekir Kânî’nin Manzum Kaside-i Münferice Tercümesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 18(1): 191 - 204. 10.18026/cbayarsos.632360
Vancouver YAZAR İ Edebiyatımızda Kaside-i Münferice Geleneği ve Ebu Bekir Kânî’nin Manzum Kaside-i Münferice Tercümesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 18(1): 191 - 204. 10.18026/cbayarsos.632360
IEEE YAZAR İ "Edebiyatımızda Kaside-i Münferice Geleneği ve Ebu Bekir Kânî’nin Manzum Kaside-i Münferice Tercümesi." Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, ss.191 - 204, 2020. 10.18026/cbayarsos.632360
ISNAD YAZAR, İLYAS. "Edebiyatımızda Kaside-i Münferice Geleneği ve Ebu Bekir Kânî’nin Manzum Kaside-i Münferice Tercümesi". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18/1 (2020), 191-204. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.632360