Yıl: 2019 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 72 - 77 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30565/medalanya.519111 İndeks Tarihi: 01-11-2020

Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması

Öz:
Amaç: Üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ), hastanede yatan hastalarda en sık görüleninfeksiyonlardır. ÜSİ’larından sorumlu etkenler genellikle bakteriler olmakla birlikte,%10’unda fungal etkenler saptanmakta, bunlar arasında da Candida türleri ilk sıradayer almaktadır. Bu çalışmada hastanede yatan hastalarda kandidüri için risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya Ağustos 2012 – Ağustos 2013 tarihleri arasındaAfyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan ve idrar kültürlerindekandida türleri üreyen 18 yaş üstü hastalar dahil edildi. Her hasta için genel riskfaktörleri, üriner sisteme yönelik risk faktörleri, kateter kullanım bilgileri, fizik muayene bulguları, biyokimyasal ve mikrobiyolojik laboratuar bulguları izlem formumuzakaydedildi. İzole edilen candida türleri Phoenix yeast ID otomatize sistem ile tiplendirildi. Integral system yeast plus kiti ile antifungal duyarlılık testleri gerçekleştirildi.Bulgular: Çalışmaya 45’i kandidüri saptanan çalışma grubu, 45’i bakteriüri saptanan kontrol grubu olmak üzere 90 hasta alındı. Araştırılan risk faktörlerinden DM(p=0.057), üriner kateter kullanımı (p=0.015), son 30 gün içerisinde invaziv girişimöyküsü (p=0.024) , hastanede yatış süresi (p=0.017), antibiyotik kullanımı (p=0.001),yoğun bakım ünitesinde yatış öyküsü (p=0.058) çalışma grubunda, kontrol grubunagöre anlamlı derecede sık tespit edildi. En sık izole edilen Candida türü C.albicans'tır.Sonuç: Antibiyotiklerin kontrollü kullanımının, üriner katater girişiminin uygun endikasyonlarda yapılmasının, diyabetik hastalarda kan şekeri regülasyonun sağlanmasının ve gerek hastane gerekse yoğun bakım ünitelerinde yatış sürelerinin kısaltılmasının kandidüri sıklığının azaltılmasında etkili olacağı düşünülmüştür.
Anahtar Kelime:

The investigation of risk factors in patients with hospitalized candidiuria

Öz:
Aim: Urinary tract infections (UTI) are the most common infections in hospitalized patients. Although the bacteries are the most common agents of UTI, fungal agents are isolated from %10 of all cases and Candida species are most common in these cases. This study is aimed to determine the risk factors of candiduria in hospitalized patients. Patients and Method: This study included the patients above 18 years old people who had positive urine cultures for Candida spp. between August 2012- August 2013. We recorded the general risk factors, physical examination findings, biochemical and microbiological laboratory results for each patient. Candida species which are isolated from the patient identified with Phoenix yeast ID automatize system and antifungal sensitivity tested with integral system yeast plus kit. Results: The study included 90 patients; the study group 45 patients who had candiduria, and control group 45 patient who had bacteriuria. Among investigated risk factors, DM (p=0.057), urinary catheter usage (p=0.015), invasive procedure performed in last 30 days (p=0.024), long term hospitalization (p=0.017), antibiotic usage (p=0.001), history of intensive care unite (ICU) admition (p=0.058) were found more frequent in study group then the control group. The most frequent isolated Candida species was C.albicans. Conclusion: Controlled use of antibiotics, performing urinary catheterization with ap propriate indications, regulation of blood sugar in diabetic patients and the shortest appropriate period of hospitalization are thought to be effective in reducing frequency of candidiuria.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Ostrosky-Zeichner L, Al-Obaidi M. Invasive Fungal Infections in the Intensive Care Unit. Infect Dis Clin North Am. 2017 ;31(3):475-487. PMID: 28687215.
 • 2. Zarei-Mahmoudabadi A, Zarrin M, Ghanatir F, Vazirianzadeh B. Candiduria in hospitalized patients in teaching hospitals of Ahvaz. Iran J Microbiol. 2012;4(4):198-203. PMID: 23205252
 • 3. Fisher JF, Kavanagh K, Sobel JD, Kauffman CA, Newman CA.Candida urinary tract infection: pathogenesis. Clin Infect Dis. 2011; 52(6):437-51. PMID: 21498837
 • 4. Colodner R, Nuri Y, Chazan B, Raz R. Community-acquired and hospital-acquired candiduria: comparison of prevalence and clinical characteristics. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2008;27(4):301-5. PMID: 18097694
 • 5. Liao X1, Qiu H2, Li R3, Guo F2, Liu W3, Kang M4, Kang Y5; China-SCAN Team. Risk factors for fluconazole-resistant invasive candidiasis in intensive care unit patients: An analysis from the China Survey of Candidiasis study. Crit Care J. 2015;30(4):862.e1-5. PMID: 26002430
 • 6. García-Agudo L, Rodríguez-Iglesias M, Carranza-González R. Nosocomial Candiduria in the Elderly Microbiological Diagnosis . Mycopathologia 2018;183(3):591-596. PMID: 29196922
 • 7. Bukhary ZA Candiduria: a review of clinical significance and management. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2008 May;19(3):350-60. PMID:18445893
 • 8. García-Agudo L, Rodríguez-Iglesias M, Carranza-González R. Nosocomial Candiduria in the Elderly: Microbiological Diagnosis. Mycopathologia. 2018 ;183(3):591-596. PMID: 29196922
 • 9. Nayman Alpat S, Özguneş I, Ertem OT, Erben N, Doyuk Kartal E, Tözun M, Usluer G. Evaluation of risk factors in patients with candiduria. Mikrobiyol Bul. 2011;45(2):318-24. PMID: 21644075
 • 10. Singla N, Gulati N, Kaistha N, Chander J. Candida colonization in urine samples of ICU patients: determination of etiology, antifungal susceptibility testing and evaluation of associated risk factors. Mycopathologia. 2012;174(2):149-55. PMID: 22723047
 • 11. Piechota H. Recurrent and catheter-associated urinary tract infections : Prophylaxis and prevention. Urologe A. 2017;56(6):734-745. PMID: 28424831.
 • 12. Aygun P, “Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyonların Önlenmesi,” İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 2008. 60: 131–136.
 • 13. Sabir N, Ikram A, Zaman G, Satti L, Gardezi A, Ahmed A, Ahmed P. Bacterial biofilm-based catheter-associated urinary tract infections: Causative pathogens and antibiotic resistance. Am.J Infect Control. 2017: 1;45(10):1101-1105. PMID: 28629757
 • 14. Lima GME, Nunes MO, Chang MR, Tsujisaki RAS, Nunes JO, Taira CL, Thomaz DY, Negro GMBD, Mendes RP, Paniago AMM. Identification and antifungal susceptibility of Candida species isolated from the urine of patients in a university hospital in Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2017 :21;59:e75. PMID: 29267583.
 • 15. Jain M, Dogra V, Mishra B, Thakur A, Loomba PS, Bhargava A. Candiduria in catheterized intensive care unit patients: emerging microbiological trends. Indian J Pathol Microbiol. 2011;54(3):552-5. PMID: 21934219
 • 16. Umscheid CA, Agarwal RK, Brennan PJ; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Updating the guideline development methodology of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Am J Infect Control. 2010;38(4):264-73. PMID: 20116133
 • 17. Yüksek A, Turan BC, Güneş H, Turan F, Sarıkaya HG, Doğan M, Arar MC. Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri , Int J Basic Clin Med,2013;1(1):1–6.
 • 18. Sobel JD, Fisher JF, Kauffman CA, Newman CA. Candida urinary tract infections--epidemiology. Clin Infect Dis. 2011;52(6):433-6. PMID: 21498836
 • 19. Padawer D, Pastukh N, Nitzan O, Labay K, Aharon I, Brodsky D, Glyatman T, Peretz A. Catheter-associated candiduria: Risk factors, medical interventions, and antifungal susceptibility. Am J Infect Control. 2015:1;43(7):e19-22. PMID: 25920705
 • 20. Paul N, Mathai E, Abraham OC, Michael JS, Mathai D. Factors associated with candiduria and related mortality. J Infect. 2007 Nov;55(5):450-5. PMID: 17706785
 • 21. Weinberger M, Sweet S, Leibovici L, Pitlik SD, Samra Z. Correlation between candiduria and departmental antibiotic use . J Hosp Infect. 2003;53(3):183-6. PMID:12623318.
APA KORKMAZ D, Demirturk N, Kesli R, konya p (2019). Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması. , 72 - 77. 10.30565/medalanya.519111
Chicago KORKMAZ Derya,Demirturk Nese,Kesli Recep,konya petek Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması. (2019): 72 - 77. 10.30565/medalanya.519111
MLA KORKMAZ Derya,Demirturk Nese,Kesli Recep,konya petek Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması. , 2019, ss.72 - 77. 10.30565/medalanya.519111
AMA KORKMAZ D,Demirturk N,Kesli R,konya p Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması. . 2019; 72 - 77. 10.30565/medalanya.519111
Vancouver KORKMAZ D,Demirturk N,Kesli R,konya p Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması. . 2019; 72 - 77. 10.30565/medalanya.519111
IEEE KORKMAZ D,Demirturk N,Kesli R,konya p "Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması." , ss.72 - 77, 2019. 10.30565/medalanya.519111
ISNAD KORKMAZ, Derya vd. "Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması". (2019), 72-77. https://doi.org/10.30565/medalanya.519111
APA KORKMAZ D, Demirturk N, Kesli R, konya p (2019). Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması. Acta Medica Alanya, 3(1), 72 - 77. 10.30565/medalanya.519111
Chicago KORKMAZ Derya,Demirturk Nese,Kesli Recep,konya petek Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması. Acta Medica Alanya 3, no.1 (2019): 72 - 77. 10.30565/medalanya.519111
MLA KORKMAZ Derya,Demirturk Nese,Kesli Recep,konya petek Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması. Acta Medica Alanya, vol.3, no.1, 2019, ss.72 - 77. 10.30565/medalanya.519111
AMA KORKMAZ D,Demirturk N,Kesli R,konya p Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması. Acta Medica Alanya. 2019; 3(1): 72 - 77. 10.30565/medalanya.519111
Vancouver KORKMAZ D,Demirturk N,Kesli R,konya p Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması. Acta Medica Alanya. 2019; 3(1): 72 - 77. 10.30565/medalanya.519111
IEEE KORKMAZ D,Demirturk N,Kesli R,konya p "Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması." Acta Medica Alanya, 3, ss.72 - 77, 2019. 10.30565/medalanya.519111
ISNAD KORKMAZ, Derya vd. "Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması". Acta Medica Alanya 3/1 (2019), 72-77. https://doi.org/10.30565/medalanya.519111