Yıl: 2004 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 123 - 145 Metin Dili: Türkçe

OKÖSYS Başarısı ve Fen Lisesi 1. Sınıftaki Akademik Başarıya İlişkin Bir Yordama Geçerliliği Çalışması

Öz:
Bu araştırmada, 2002 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKÖSYS) alt test ham puanları, genel yetenek testi puanları, ilköğretim diploma notları ve lise 1. " sınıftaki akademik başarı ortalamaları arasındaki ilişkilerle bu değişkenlerin OKÖSYS alt testlerindeki başarıyı ve lise 1. sınıftaki akademik başarıyı yordama gücü saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma, 2002 OKÖSYS'ye katılmış ve 2002 2003 eğitim öğretim yılında Ankara'daki altı fen lisesinin 1. sınıfında okumakta olan 298 öğrenci (98 kız ve 200 erkek; $bar{x}=14$ ) ile yürütülmüştür. Araştırma sonucunda ele alınan değişkenler arasındaki korelasyonların 0,44 ve 0,85 değerleri arasında değiştiği, ilköğretim diploma notları ve genel yetenek testi puanlarının birlikte en fazla OKÖSYS matematik alt testindeki başarıyı açıklayabildiği, fen lisesi 1. sınıf akademik başarısındaki değişimi ise en fazla 0,62 $R^2$ değeri ile ilköğretim diploma notları, RSİMT puanları ve fen bilimleri alt testi ham puanlarının birlikte açıklayabildiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelime: akademik başarı yetenek testleri öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (ösys) ilk öğretim ikinci kademe

The Secondary School Student Selection and Placement Exam Scores and First Year Academic Achievement at a Science High School: A Predictive Validity Study

Öz:
In this research, relauonships between the Secondary School Student Selection and Placement Exam (SSSSPT) scores of 2002, general ability scores, primary school grade point averages and the first year grade averages at several high schools have been investigated. This research has been conducted by 298 students who took the 2002 SSSSPT and attended the freshmen classes of six science high schools in Ankara, Turkey during the 2002 2003 academic year. The study variables' power to predict success at the SSSSPT and high school has also been studied. To analyze these relationships, Pearson product moment correlation coefficient and stepwise regression were used. After these analyses, the following bask findings have been reached: Correlations between the SSSSPT scores, general ability scores, primary school grade point averages and the first year grade averages varied between 0.44 and 0.85. The scores obtained from the SSSSPT, primary school grade point averages and general ability scores together explained 62 % of the first year grade averages at high school.
Anahtar Kelime: ability tests secondary education student selection and placement examination (sspe) academic achievement

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Ancis, J. R., & Sedlack, W. E. (1995). Predicting the academic achievement of female students using the SAT and noncognitive variables. Research Report, 72 (3), 2-8.
 • Arıcı, H. (1993). İstatistik yöntemler ve uygulamalar. Ankara: Meteksan.
 • Aslan, Ö. (2001). 1998 yılı orta öğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının yapısal geçerliği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Başar, E. & Karakaş, S. (1995). Nöropsikolojik testlerin Türk örneklemi üzerinde değişik yaş ve eğitim düzeylerine göre standardizasyonu. Kriz Dergisi, 3 (1-2), 159-166.
 • Başarır, D. (1990). Ortaokul son sınıf öğrencilerinde sınav kaygısı, durumluk kaygı, akademik başarı ve sınav başarısı arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bartels, M., Rietveld, M. J. H.,Van Baal, G. C. M., & Boomsma, D. I. (2002). Heritability of educational achievement in 12-year-olds and overlap with cognitive ability. Twin Research, 5, 544-553.
 • Begük, Ş. (1997). Akademik başarının kestirilmesinde yetenek, ilgi, kişilik, lise başarısı ve ÖSYS başarısının etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Braustein, A. W. (2002). Factors determining success in a graduate business program. College Student Journal, 36 (3), 471 -478.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Camara, W., & Ecternacht, G. (2000). The SAT1 and high school grades: Utility in predicting success in college. The college board research notes. RN-10. The College Board.
 • Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. New York: Harper & Row.
 • Delialioğlu, O. & Aşkar, P. (1999). Contribution of student mathematical and spatial skills to achievement in secondary school physics. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17,34-39.
 • Demirtaşlı, N. (1995). Rasch modelinin Raven Standart İlerlemeli Matrisler Testine uygulanması ve klasik test kuramı ile karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirok, S. (1990). ÖSS ve ÖYS puanları ile lise ve dengi okullardaki başarının yüksek öğretimdeki başarıyla ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensütüsü, Ankara.
 • Duran, F. (1998). Anadolu liselerine öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında ölçülen özelliklere ilişkin bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,.Ankara.
 • Ersoy, M. A. (1989). H. U. matematik bölümü I. sınıf öğrencilerin yarıyıl sonundaki akademik başarılarının çeşitli Aktörlere göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
 • Karabay, H. (1999). Anadolu öğretmen liseleri giriş sınavı ile lise l. sınıftaki başarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karacık, Ş. (1998). Lise öğrencilerinin genel yetenek düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karakaş, S. (1996). Nöropsikoloji tanımı, faaliyet alanı ve ülkemizdeki durumu. Türk Psikoloji Bülteni, 2 (4), 21-30.
 • Karakaya, I. (2002). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının yordama geçerliğine ilişkin bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koç, N. (198.1). Liselerde öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirilmesi uygulamalarının etkinliğine ilişkin bir araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Mac Avoy, J., Orr, S., & Sidles, C. (1993). The Raven Matrices and Navoja children: Normative characteristics and culture fair application to issues of intelligence, giftedness and academic profiency. Journal of American Indian Education, 33 (1), 32-43.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2002). Merkezi sistem sayısal veriler. Ankara: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞITEK) Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2002). Ortaöğretim kurumlan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı kılavuzu (OKÖSYS). Ankara: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) Yayınları.
 • Murphy, R. K., & Shafer, C. D. O. (1994). Psychological testing: Principles and applications (3rd ed.). New Jersey.: Prentice Hall Inc.
 • Özgüven, İ. E. (2000). Psikolojik testler (4. Baskı). Ankara. PDREM Yayınları.
 • Özoğlu, S. Ç. (1997). Eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma (2. Basım). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Raven, J., Raven, J. C., & Court, H. (1998). Manual for Raven's Progressive Matrices and vocabulary scales Section 3: Standart Progressive Matrices (1998 Edition). Oxford: Oxford Psychologist Press.
 • Sak, L. (1999). Üniversite giriş sınavlarında kullanılan ikinci aşama (ÖYS) testlerinden alınan puanlar ve akademik başarı derecesi ile bir genel yetenek testinden alınan puanlar arası ilişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sezen, E. (1998). ÖSS Sayısal bölüm matematik alt-testinin sayısal muhakeme yeteneğini ne derece ölçtüğü üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sungur, S., Tekkaya, C. & Geban, Ö. (2001). The effect of gender difference and reasoning ability on the learning of human circulatary system consepts. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 126-130.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics (3rd ed.). New York: Harper Collins College Publishers.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (14. baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Thorndike, R. L. (1982). Applied psychometrics. Boston: Haughtan Mifflin.
 • Toker, F., Kuzgun, Y, Cebe, N. & Uçkunkaya, B. (1968). Zekâ kuramları. Ankara: MEB Talim Terbiye Dairesi Araştırma Değerlendirme Bürosu Yayınları.
 • Tross, S. A., Harper, J. P., Osher, L. W., & Kneidinger, L. M. (2000). Not just the usual cast of characteristics: Using personality to predict college performance and retention. Journal of College Student Development, 41, 323-324.
 • Turgut, M. F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları (9. baskı). Ankara: Saydam Matbaacılık.
 • Walsh, W. B. & Betz, N. E. (1995). Tests and assesment (3rd ed.). Erglewood Cliffs, NJ: Pretice Hall.
 • Watson, A. K., & Monroe, E. E. (1990). Academic achievement: A study of relationships of IQ, communication apprehension and teacher perception. Communication Reports, 3 (1), 28-36.
 • Yalçın, P (1997). Ankara merkez ilköğretim okullarındaki 5. sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ile zekâ, kaygı ve tutum puanlan arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
APA ÖNEN E, DEMİRTAŞLI ÇIKRIKÇI N (2004). OKÖSYS Başarısı ve Fen Lisesi 1. Sınıftaki Akademik Başarıya İlişkin Bir Yordama Geçerliliği Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), 123 - 145.
Chicago ÖNEN EMİNE,DEMİRTAŞLI ÇIKRIKÇI Nükhet OKÖSYS Başarısı ve Fen Lisesi 1. Sınıftaki Akademik Başarıya İlişkin Bir Yordama Geçerliliği Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4, no.1 (2004): 123 - 145.
MLA ÖNEN EMİNE,DEMİRTAŞLI ÇIKRIKÇI Nükhet OKÖSYS Başarısı ve Fen Lisesi 1. Sınıftaki Akademik Başarıya İlişkin Bir Yordama Geçerliliği Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.4, no.1, 2004, ss.123 - 145.
AMA ÖNEN E,DEMİRTAŞLI ÇIKRIKÇI N OKÖSYS Başarısı ve Fen Lisesi 1. Sınıftaki Akademik Başarıya İlişkin Bir Yordama Geçerliliği Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2004; 4(1): 123 - 145.
Vancouver ÖNEN E,DEMİRTAŞLI ÇIKRIKÇI N OKÖSYS Başarısı ve Fen Lisesi 1. Sınıftaki Akademik Başarıya İlişkin Bir Yordama Geçerliliği Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2004; 4(1): 123 - 145.
IEEE ÖNEN E,DEMİRTAŞLI ÇIKRIKÇI N "OKÖSYS Başarısı ve Fen Lisesi 1. Sınıftaki Akademik Başarıya İlişkin Bir Yordama Geçerliliği Çalışması." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4, ss.123 - 145, 2004.