Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları

Yıl: 2004 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 171 - 200 Metin Dili: Türkçe

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları

Öz:
Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi (ÖMB) derslerine yönelik direnç davranışlarını tespit etmek ve bunun sebeplerini incelemektir. Çalışma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıfında bulunan 844 öğrenci (565 bayan, 279 erkek) üzerinde yapılmış ve bu öğrencilere yazar tarafından geliştirilen Öğretmenlik Meslek Derslerine Yönelik Direnç Ölçeği (OMDDÖ) uygulanmıştır. Sonuçlar öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı, cinsiyeti ve öğretim türüne (birinci öğretim/ ikinci öğretim) göre analiz edilmiştir. Sonuçta, eğitim fakültesi öğrencilerinin hem ÖMB derslerine, hem de bu derslere giren öğretim elemanlarına yönelik düşüncelerinin olumsuz olduğu, bunun sonucunda da öğrencilerin bu derslerde direnç davranışları gösterdikleri tespit edilmiştir. Sonuçlar değişkenlere göre analiz edildiğinde i) rehberlik ve psikolojik danışmanlık, resim-iş, müzik, beden eğitimi ve okul öncesi anabilim dalı öğrencilerinin; ii) erkek öğrencilerin ve iii) ikinci öğretime kayıtlı öğrencilerin ÖMB derslerine ve öğretim elemanlarına ilişkin olumsuz düşüncelerinin olduğu ve bu derslere daha sık ve daha yoğun direnç gösterdikleri görülmüştür. Makalede, ortaya çıkan bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime: öğrenci direnci öğretmenlik sertifika kursları öğretmen eğitimi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Alpert, B. (1991). Students' resistance in the classroom. Anthropology and Education Quarterly, 22, 350-366.
 • Anyon, J,( 1981). Social class and school knowledge. Curriculum Inquiry, 11,3-42.
 • Apple, M. W. (1979). Ideology and curriculum. London: Routledge.
 • Apple, M. W. (1982a). Education and power. New York: Routledge and Kegan Paul.
 • Apple, M. W. (1982b). Cultural and economic reproduction in education: Essays on class, ideology, and the state. Boston: Routledge and Kegan Paul.
 • Aronowitz, S., & Giroux, H. A. (1985). Education under siege: The conservative liberal and radical debate over schooling. New York: Bervin & Garvey Publishers Inc.
 • Başar, H. (2001). Sınıf yönetimi (Beşinci Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bayram, H. (1992). Eğitim yüksekokullarında öğretim elemam-öğrenci iletişimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Bolat, S. (1990). Yükseköğretimde öğretim elemanı-öğrenci iletişimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Brookfield, S. D. (1990). The skilful teacher. San Fransisco: Jossey-Bass.
 • Burroughs, N. E, Kearney, P, & Plax, T. G. (1989). Compliance-Resistance in the college students. Communication Education, 38, 214-229.
 • Can, G. (1987): Öğretmenlik meslek anlayışı üzerine bir araştırma (Ankara okullarında). Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 159-170.
 • Can, G. (1989). Öğretmen adaylarının öğrencilere yönelik tutumları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Carmines, E. G., & Zeller, R. A. (1982). Reliability and validity assessment. (5th Printing). Beverly Hills: Sage.
 • Chan, C. & Treacy, M. J. (1996). Resistance in multicultural courses. American Behavioral Scientist, 40,212-221.
 • Cumins, J. (1989). Empowering minority students: A framework for intervention. Harvard Educational Review. 59, 18-34.
 • Cusick, P. (1992). The educational system: Its nature and logic. New York: Basic Books.
 • Çömlekçi, N. (1989). Temel istatistik ilke ve teknikleri. Eskişehir: Bilim-Teknik Yayınevi.
 • Çubukçu, Z. (1997). Öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelimleri. Eğitim Yönetimi, 3 (2), 263-172.
 • Deryakulu, D. (1992). Öğretim elemanı-öğrenci arası iletişimde istenilen öğretim elemanı davranışlarının gösterilmesini engelleyen faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ercan, İ. (2002). Sağlık hizmeti veren kurumlarda hizmet memnuniyetini ölçmeye yönelik ölçek geliştirilmesi ve bir uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Erdoğan, Ö. (1990). Öğretim üyeliğinin öğrenme-öğretme süreçleri açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erginer, A. (1997). AİBÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğretim hizmeti veren öğretim elemanlarının yeterlilikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Erickson, F. (1984). School literacy, reasoning, and civility: An anthropologist's perspective. Review of Educational Research, 54, 542-546.
 • Erickson, E (1987). Transformation and school success: The politics and culture of educational achievement. Anthropology and Education Quarterly, 18, 335-358.
 • Everhart, R. B. (1983). Reading, writing, and resistance: Adolescence and labor in a junior high school. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Fordham, C., & Ogbu, J. (1986). Black students' school success: Coping with the burden of'acting white'. Urban Review, 18, 176-206.
 • Giroux, H. A. (1981a). Ideology, culture and the process of schooling. Philadelphia: Temple University Press.
 • Giroux, H. A. (1981b). Hegemony, resistance and the paradox of educational reform. In H. A. Giroux, A. N. Pena & W. E Pinar (Eds.), Curriculum and instruction alternatives in education (pp. 400-430). Berkeley: Me Cutchan Publishing Corporation.
 • Giroux, H. A. (1983a). Theory and resistance in education, a pedagogy for the opposition. New York: Bervin & Garvey Publishers Inc.
 • Giroux, H. A. (1983b). Theories of reproduction and resistance in the new sociology of education. A critical analysis. Harvard Educational Review; 53, 257-293.
 • Gömleksiz, M. (1988). Demokratik bir sınıf ortamı açısından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin davranışlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gözütok, F. D. (1988). Öğretmen eğitiminde meslek formasyonu öğretiminin öğretim elemanı davranışlarına yansıması. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Higginbotham, E. (1996). Getting all students to listen. American Behavioral Scientist, 40, 203-211.
 • Institute of Phonetic Sciences (IFA) (2003) www.fon.uva. nl/praat/manuaI/ Bonferroni_correction.html web adresinden 11 Kasım 2003 tarihinde edinilmiştir.
 • Karagözoğlu, G. (1987). Yükseköğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelme. Hacettepe Üniversitesi Eğitimi Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 34-46.
 • Küçükahmet, L. (1976). Öğretmen yetiştiren kurum öğretmenlerinin tutumları: Program geliştirme açısından bir yorum. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Küçükahmet, L. (1993). Öğretmen yetiştirme: Programları ve uygulamaları. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası.
 • Kearney, R, Plax, T. G., & Burroughs, N. F.(1991). An attribution analysis of college students resistance decisions. Communication Education, 40, 325-342.
 • Kearney, P., Plax, T. G., Smith, V R., & Sorensen G. (1988) Effects of teacher immediacy and strategy type on college student resistance to on-task demands. Communication Education, 37, 54-67.
 • Larson, W., & Richards, M. (1991). Boredom in the middle school years: Blaming school versus blaming students. American Journal of Education, 4, 418- 442.
 • Macleod, J. (1995). Ain't no makin' it: Aspirations and attainment in a low-income neighborhood. Boulder: Westview Press.
 • Margolis, E., & Romero, M. (1998). The department is very male, very old and very conservative: The functioning of,the hidden curriculum in graduate sociology departments. Harvard Educational Review, 68, 1-32.
 • McFadden, M. (1995). Resistance to schooling and educational outcomes: Questions of structure and agency. British Journal of Sociology of Education, 16, 293-308.
 • McFarland, D. A. (2001). Student resistance: How the formal and informal organization of classrooms facilitate everyday forms of student defiance. American Journal of Sociology, 107,612-678.
 • Miller, R. G. Jr. (1991). Simultaneous statistical inference. New York: Springer Verlog.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (1982). Onbirinci Milli Eğitim Şurası: Öneriler, konuşmalar, kararlar. Ankara: Yazar.
 • Millî Eğitim Temel Kanunu (1739 S. K.) Resmi Gazete, 14574. 24 Haziran 1973.
 • Ogbu, J. (1987). Variability in minority school performance: A problem in search of an explanation. Anthropology and Education Quarterly, 18, 312-334.
 • Okçabol, R., Akpınar, Y., Caııer, A., Erktin, E., Gök, F. & Ünlühisarcıklı, Ö. (2003) Öğretmen yetiştirme araştırması. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (ikinci Baskı). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özdilek-Kılıç, E (1997). İlköğretim okullarına sınıf öğretmeni olarak atanmakta olan adayların öğretmenlik meslek bilgisi düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Pauly, E. (1991). The classroom crucible: What really works, what doesn't and why? New York: Basic Books.
 • Plax, T. G., Kearney, E, Downs, T. M., & Stewart, R. A. (1986). College student resistance toward teachers use of selective control strategies. Communication Research Reports, 3, 20-27.
 • Plax, T. G., Kearney, P., Mc Croskey, J. C., & Richmond, V P. (1986). Power in the classroom VI: Verbal control strategies, nonverbal immediacy and affective learning. Communication Education, 35, 43-55.
 • Royal College of Surgeons of Edinburgh (RCSE) (2003). www.edu.rcsed.ac.uk/statisticc/ the%20bonferroni%20correction.htm web adresinden 11 Kasım 2003 tarihinde edinilmiştir.
 • Sırkıntı, E. (1999). Öğretmen yetiştirmede öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin önemi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Siegel, S. (1977). Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatikler (Çev. Y. Topsever). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil- Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayını.
 • Sözer, E. (1989). Türk üniversitelerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinin öğretmenlik davranışlarını kazandırma yönünden etkililiği. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Sözer, E. (1992). Eğitim fakültesi öğrencileri ile öğretmenlik sertifikası programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Tayınları.
 • Spaulding, A. (1995, April). A qualitative case study of teacher-student micropolitical interaction: The strategies, goals and consequences of student resistance. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.
 • SPSS (1999) SPSS base 10.0: Application guide. Chicago: SPSS Inc.
 • Sun, A. (1995). Development and factor analysis of the student resistance to schooling inventory. Educational and Psychological Measurement, 55, 841-849.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tekin, H. (1977). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Mars Matbaası.
 • Thorndike, R. M., Cunningham, G. K.,'Thorndike, R. L., & Hagen, E. P (1991). Measurement and evaluation in psychology and education (5th ed.). New York: Macmillan.
 • Traub, R. E. (l 994) Reliability for the social sciences. London: Sage.
 • Türkoğlu, A. (1993). Eğitim yüksekokulu program uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Eğitim Bilimleri 1. Ulusal Kongresi Bildirileri içinde (s. 179-189). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi & Milli Eğitim Basımevi,
 • Uçan, A. (1987). Türkiye'de dal öğretmenliği eğitiminde öğretmenlik formasyonu kazandırmada karşılaşılan bazı sorunlar ve çözüm yolları. Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu Bildirileri içinde (s. 317-339). Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Varış, E (1973). Öğretmen yetiştirme üzerine. 50. Yıla Armağan içinde (s.47-65). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Willis, P (1977). Learning to labour: How working class kids get working class jobs. New York: Columbia University Press.
 • Wright, C., & Weekes, D. (2003). Race and gender in the contestation and resistance of teacher authority and school sanctions: The case of African Caribbean pupils in England. Comparative Review, 47, 3-20.
 • Yükseköğretim Kurulu 6.10.1997 tarih ve B.30:0.000.0.01/534-22449 Sayılı Yazısı ve Ekleri.
 • Yükseköğretim Kurulu (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara.
 • Yüzer, A. E (1996). Olasılık ve istatistik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi.
APA YÜKSEL S (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları. , 171 - 200.
Chicago YÜKSEL Sedat Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları. (2004): 171 - 200.
MLA YÜKSEL Sedat Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları. , 2004, ss.171 - 200.
AMA YÜKSEL S Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları. . 2004; 171 - 200.
Vancouver YÜKSEL S Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları. . 2004; 171 - 200.
IEEE YÜKSEL S "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları." , ss.171 - 200, 2004.
ISNAD YÜKSEL, Sedat. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları". (2004), 171-200.
APA YÜKSEL S (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), 171 - 200.
Chicago YÜKSEL Sedat Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4, no.1 (2004): 171 - 200.
MLA YÜKSEL Sedat Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.4, no.1, 2004, ss.171 - 200.
AMA YÜKSEL S Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2004; 4(1): 171 - 200.
Vancouver YÜKSEL S Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2004; 4(1): 171 - 200.
IEEE YÜKSEL S "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4, ss.171 - 200, 2004.
ISNAD YÜKSEL, Sedat. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4/1 (2004), 171-200.