BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ

Yıl: 2019 Cilt: 48 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 321 - 351 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 03-11-2020

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ

Öz:
Bu araştırmada Türkiye’de 1998 yılından beri uygulanmakta olan bedeneğitimi ve spor öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 10 öğretim elemanı ve 17 beden eğitimiöğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda lisans programında alan bilgisi derslerindeki uygulamalı derslerin yetersiz olduğu, genel kültür alanındaki derslerinyeterli olduğu ancak bu derslerin daha çok seçmeli olması gerektiği, öğretmenlikmeslek bilgisi derslerinin beden eğitimi alanına uyarlanamadığı ve öğretmenlikstajının yetersiz olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER LICENSE PROGRAM AND PROGRAM PROSAL

Öz:
In this study, it is aimed to evaluate physical education and sport teaching program which has been implemented in Turkey since 1998. The situational research pattern, which is a qualitative research pattern has been used for this study. The research sample consists of 10 university lecturers in Turkey and 17 physical education teachers. Descriptive and content analysis were used for data analysis. As a result of the research; it was determined that the applied courses in the degree program are inadequate, the courses in the general culture area are sufficient but these courses should be more selective, the courses related with teaching pedagogy cannot be adapted to Physical Education lessons and the teaching practices are inadequate
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abalı A. Cumhuriyetimizin 50. Yılında Gençlik ve Spor, Ankara: G.S.B. Yayını 1974.
 • Akpınar B, Turan M, Tekataş H. Öğretmen adaylarının gözüyle sınıf öğretmenlerinin yeterlilikleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya 2004.
 • Aktaş M, Aksu Ö, Türkmen L, Solak K, Kurt H, Ekici G. Türkiye ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki hizmet öncesi öğretmen eğitimi sistemlerinin karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı 2013: 131- 145.
 • Arıbaş S. 21. Yüzyıla girerken tarihi gelişim açısından sınıf öğretmeni yetiştirilmesinin genel birdeğerlendirilmesi ve bazı öneriler. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 10- 12 Mayıs 2000, Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi: 131-136.
 • Aslan M. Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi ve Öğretim Programının Hazırlanması. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 2015.
 • Aziz A. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. 5. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 2010.
 • Berg Bl. Qualitative Research Methods For The Social Sciences. Seventh Edition. Alliii and Bacon. Boston Ma 2009.
 • Bilge N. Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi. Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1095, Kültür Eserleri Dizisi: 1989: 137.
 • Bulca Y, Saçlı F, Kangalgil M, Demirhan G. Beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi 2012, Cilt: 37, Sayı: 165.
 • Çelik VO, Bulgu N. Geç Osmanlı Döneminde Batılılaşma Ekseninde Beden Eğitimi ve Spor. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010, Sayı:137-147.
 • Çepni O, Aydın F, Şahin V. Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri. Cumhuriyet International Journal Of Education 2015, Vol 4(1): 35-49.
 • Creswell JW, Mıller DN. Determining validity in qualitative inquiry. Theory Into Practice 2000, 39 (3): 124- 30.
 • Creswell JW. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications 2003.
 • Creswell, JW. Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches ( 2. Baskı). USA: Sage Publications 2007.
 • Creswell JW. Editörler: Bütün M. ve Demir SB, Nitel Araştırma Yöntemleri-Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, Ankara, Siyasal Kitabevi 2013.
 • Dalkıran O, Ulaş M, Aslan CS. Özel öğretim yöntemleri dersinin teorik ve uygulama başarı ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Bursa: 152, 2017.
 • Demirel Ö. Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulama. 23. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık 2015.
 • Demirhan G, Bulca Y, Saçlı F, Kangalgil M. Beden eğitimi öğretmenlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitimi Fakültesi Dergisi 2014, 29 (2): 57-68.
 • Durusoy EA, Öztürk F, Dikici K. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenliği Bölümü Ders Programı İle Yükseköğretim Kurumu Tarafından Uygulamaya Konulan Ders Programının Karşılaştırılması. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 29-30 Haziran 1999, Bursa.
 • Efe AR. Avusturya ve Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Müfredatlarının Karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi 2010.
 • Guba EG, Lincoln YS. Epistemological and Methodological Bases of Naturalistic İnquiry. Educational Communication And Technology Journal 1982, 30 (4): 233-52
 • Güllü M, Güçlü M, Zorba E. 1926-2007 yılları arası çeşitli kurumların beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren kurumların öğretim programlarının incelenmesi, 5.Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Kongresi Adana, 2007.
 • Güllü M, Temel C. Investigating the opinions of physical education teacher candidates on the school experience course. Edu Res Rev 2016, 11 (17): 1634-40.
 • Güven Ö. Selim Sırrı Tarcan, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları 1999, (2): 609-10.
 • Hardman, K. Sıtuatıon and Sustaınabılıty of Physıcal Educatıon In Schools: A Global Perspectıve. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi 2008, 19 (1): 1-22.
 • Hawley DW. New goals and changed roles: re-visioning teacher education. Edu Rec 1993, 74(3): 26-32.
 • Hergüner G, Arslan S, Dündar H. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin okul deneyimi dersini algılama düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2002 (1), Sayı:11.
 • Holloway I, Wheeler S. Qualitative Research For Nurses. Oxford: Blackwell Science Ltd. 1996. http://cdn.istanbul.edu.tr/statics/www.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/11/AKTS. pdf Erişim Tarihi: 27.02.2018
 • Karaküçük, S. Beden Eğitimi Öğretmeninin Eğitimi. Ankara, Gazi Üniversitesi Yayın No: 146, 1989: 45-50.
 • Kaya Y. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında/Bölümlerinde Okutulan Derslerin Ders İçeriklerinin Yeterliği. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 29-20 Haziran 1999 Bursa.
 • Korkmaz İ. Öğretmen yetiştirmede yapısal ve kavramsal alternatifler. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 10- 12 Mayıs 2000: 198-202.
 • Korkmaz N.H, Yavaş M, Ercan İ, Toker F. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Programlarıyla 1998 Yılından İtibaren Uygulamaya Konulan Yükseköğretim Programının Karşılaştırılması. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 29-20 Haziran 1999 Bursa.
 • Lee C-H. The Knowledge Base For Physıcal Educatıon Teacher Educatıon (Pete): A Comparatıve Study of Unıversıty Programmes In England and Korea. Doctoral dissertation, Egland: Unıversıty of Bedfordshıre 2013.
 • Lıncoln YS, Guba EG. Naturalistic İnquiry. California: Sage 1985.
 • MEB. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2018.
 • Merriam SB. Qualitative Research and Case Study Applications İn Education. San Francisco: Jossey-Bass 1998. Miles BM, Huberman AM. Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book. 2th Ed., California, USA: Sage Publications 1994: 27.
 • Özdilek Ç, Eynur R.B, Karakuş S. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştiren Bölümlerde Uygulanan Eğitim Programlarının İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları İçin Belirlenen Beden Eğitimi Ders Amaçlarıyla Karşılaştırılması ve Uyum Açısından Değerlendirilmesi. XIV.
 • Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28- 30 Eylül 2005, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Denizli.
 • Özyürek M. Nitelikli öğretmen yetiştirmede sorunlar ve çözümler: özel eğitim örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2008, 6(2): 189- 226.
 • Pehlivan Z. İlköğretimde Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme. II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 21-23 Aralık 2001 Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Power Z, Campbell M, Kilcoyne P Et Al. The Hiperemesis İmpact Of Symptoms Uestionnaire: Development and Validation of a Clinical Tool. Inter J Nrsg St 2010, 47, 1: 67-77.
 • Sharts-Hopko NC. Assessing rigor in qualitative research. Journal Of The Association Of Nurses In Aids Care 2002, 13 (4): 84-6.
 • Sözen S, Çabuk A. Türkiye, Avusturya ve Almanya öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı 2013: 231- 240.
 • Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative Research İn Nursing. 5th Ed., Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 2011.
 • Şahin Ç, Kartal OY. Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmeni yetiştirme programı hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2013, Kış (6/1).
 • Şakar F. 1990’dan bu yana tarihi süreç içerisinde beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirme politikaları. I. Spor Bilimleri Kongresi Kitabı, 15-16/03/1990 Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Temel C, Altınkök M, Vazgeçer E, Güllü M. Bir yıllık mesleki deneyimi olan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki algılarının incelenmesi. 5. Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, 26-27 Ocak 2015, ODTÜ KKM, Ankara.
 • Temel C, Sunay H. Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarına İlişkin Öğretim Elemanları Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi 2002, Sayı: 153- 54, Ankara.
 • Tutkun ÖF, Aksoyalp Y. 21. yüzyılda öğretmen yetiştirme eğitim programının boyutları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010: 24.
 • Türnüklü A. Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2000, 6 (24), 543- 559.
 • Uğraş S. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi 2013.
 • Uğraş S, Güllü M, Eroğlu E, Özen G. Ortaokulda çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin okullarda tutulan evrak ve dosyalar hakkındaki düşünceleri. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2017, Cilt: 2, Sayı: 2: 8-20.
 • Yalız D. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programında Alan Bilgisi Derslerinde Amaçların Gerçekleşme Düzeyi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 2006.
 • Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 9. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık 2013.
 • Yiğitdinç İB, Koparan Ş, Bulut T, Ercan İ. YÖK programında yer alan yüzme dersleri ile U.Ü. Eğt. Fak. Bed. Eğt. Spor bölümü programında yer alan seçmeli yüzme derslerinin incelenmesi. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 29-20 Haziran 1999 Bursa.
 • Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods (3. Baskı). London: Sage Publications. YÖK. Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 1998.
 • YÖK. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982- 2007). Yükseköğretim Kurulu Yayını 2007-5, Meteksan A.Ş., Ankara 2007a.
 • YÖK. Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ankara 2007b.
 • YÖK. Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2018.
 • Yüzüak E. Kütahya’da İlköğretim ve Liselerde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sorunlarının Araştırılması. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi 2006.
APA Kızılkaya Namlı A, Temel C (2019). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ. , 321 - 351.
Chicago Kızılkaya Namlı Aysel,Temel Cenk BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ. (2019): 321 - 351.
MLA Kızılkaya Namlı Aysel,Temel Cenk BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ. , 2019, ss.321 - 351.
AMA Kızılkaya Namlı A,Temel C BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ. . 2019; 321 - 351.
Vancouver Kızılkaya Namlı A,Temel C BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ. . 2019; 321 - 351.
IEEE Kızılkaya Namlı A,Temel C "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ." , ss.321 - 351, 2019.
ISNAD Kızılkaya Namlı, Aysel - Temel, Cenk. "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ". (2019), 321-351.
APA Kızılkaya Namlı A, Temel C (2019). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ. Milli Eğitim, 48(1), 321 - 351.
Chicago Kızılkaya Namlı Aysel,Temel Cenk BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ. Milli Eğitim 48, no.1 (2019): 321 - 351.
MLA Kızılkaya Namlı Aysel,Temel Cenk BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ. Milli Eğitim, vol.48, no.1, 2019, ss.321 - 351.
AMA Kızılkaya Namlı A,Temel C BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ. Milli Eğitim. 2019; 48(1): 321 - 351.
Vancouver Kızılkaya Namlı A,Temel C BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ. Milli Eğitim. 2019; 48(1): 321 - 351.
IEEE Kızılkaya Namlı A,Temel C "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ." Milli Eğitim, 48, ss.321 - 351, 2019.
ISNAD Kızılkaya Namlı, Aysel - Temel, Cenk. "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGRAM ÖNERİSİ". Milli Eğitim 48/1 (2019), 321-351.