Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 26 - 32 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 03-11-2020

YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

Öz:
Yanık hastalarında enfeksiyonlar, cilt bariyerinin bozulmasına bağlı olarak önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Enfeksiyon etkeni olarak; normal florayı oluşturan mikroorganizmaların dışında aerop ve anaerop bakteriler ve mantarlar sorumludur. Yanık hastalarında dirençli hastane enfeksiyonlarına sık karşılaşılmakta, hasta yatış süresi uzadıkça gram negatif bakterilerle enfeksiyon riski artmaktadır. Yanıklı hastalarda enfeksiyonların kontrolü için öncelikle yanık alanının kontaminasyonu engellenmeli ve tam izolasyon sağlanmalıdır.AMAÇ: Bu çalışmada yanık ve yaradan izole edilen etken mikroorganizmalar ile bu mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı duyarlılık ve dirençlilik durumlarının belirlenmesi amaçlandı.GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Şubat 2012 ile Şubat 2013 tarihleri arasında yapıldı. Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen ve üreme saptanan 100 yara ve yanık numunesi (90’ı yara ve 10’u yanık) incelemeye alındı. İzole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılığı disk difüzyon yöntemi ve/veya BD Phoenix (Becton Dickinson U.S.A.) bakteri tanımlama cihazında mikro organizmalara göre hazırlanan antibiyotik duyarlılık kitleri (gram pozitif için PMIC kiti, gram negatif için NMIC kiti) kullanılarak araştırıldı.BULGULAR: İncelenen 100 yanık ve yara olgusunda 24 ayrı cins/tür bakteri, 2 olguda ise Candida spp. üredi. Yanık ve yara örneklerinde en sık Acinetobacter baumannii (%17) izole edildi, bunu ikinci sırada Koagülaz Negatif Staphylococcus (%15) ve üçüncü sırada ise Staphylococcus aureus (%12) ve Escherichia coli (%12) izledi.SONUÇ: Yara ve yanık yeri örneklerinden birinci sıklıkta Acinetobacter baumannii izole edilmiştir.
Anahtar Kelime:

IDENTIFICATION OF MICROORGANISM SPECIES ISOLATED FROM WOUND, BURN WOUND AND INVESTIGATION OF THEIR ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITIES

Öz:
Infection is an important cause of mortality and morbidity in burnt patients due to the integrity disorder of the skin. Many of the microorganisms are potential causes of burn wound and general skin injury infections. Beside members of the normal flora, gram positive and/or negative bacteria and fungal agents may be involved in these infections. Resistant nosocomial infections by burn wound patients are very common. Infection rate due to gram negative bacteria is proportional to the duration of hospitalization. The burn wound area should be isolated in order to prevent contamination and control infections. OBJECTIVE: In this study, it was aimed to determine microorganisms and their antibiotic resistance or susceptibility, which were isolated from burn wounds and wounds. MATERIAL AND METHODS: The study was completed in the Clinical Microbiology Department between February 2012 and February 2013. Sample size of 100 cases (90 general injuries, 10 burn injuries) with colonization were studied. Sensitivity towards antibiotics was evaluated by using the disk diffusion method and/or The BD Phoenix™ automated identification and susceptibility testing system. RESULTS: In the case of 100 burn wounds and wounds, 24 different species of bacteria were isolated and Candida was isolated in 2 cases. The most common microorganism isolated was Acinetobacter baumannii (17%). Coagulase negative Staphylococcus (15%) was isolated second commonly where Escherichia coli (12 %) and Staphylococcus aureus (12 %) shared the 3rd place. CONCLUSIONS: Acinetobacter baumannii was the most common isolated bacteria from wounds and burn wounds specimens.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Atiyeh BS, Gunn SW, Hayek SN. State of the art in burntreatment. World J Surg 2005; 29: 131-148.
 • 2. Bang RL, Sharma PN, Sanyal SC, Al Najjadah. Septicaemiaafter burn inury: a comparative study. Burns 2002; 28: 746-751.
 • 3.Wilson WR, Sande ME. Current Diagnosis and Treatmentin Infectious Diseases, Lange. Çev: İ. Hakkı Dündar. Current Enfeksiyon Hastalıkları: Tanı ve Tedavi. Nobel Tıp Kitabevleri,, 2004; 177-191.
 • 4. Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı: 1. Baskı, İzmir: BarışKitabevleri-Fakülteler Kitabevi, 1992; 364-370.
 • 5. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Çev. Edit. Başustaoğlu A, Tıbbi Mikrobiyoloji, 6. Baskı, Ankara: Atlas Kitapçılık, 2010; 399-404.
 • 6. Trilla A. Skin and soft tissue infections. Wenzel R, EdmondM, Pittet D, (eds). A Guide to Infection Control in the Hospital. Hamilton: BC Decker, 1998: 83-89.
 • 7. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Sistemlere Göre Enfeksiyonlar 3. Baskı, İstanbul: Nobet Tıp Kitabevleri, 2008.
 • 8. Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA, Çev. Edit. Yenen OŞ, Tıbbi Mikrobiyoloji: İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2010; 699-730.
 • 9.American Burn Association. Burn incidence and treatmentin the U.S. National health interview survey (1991-1993 data). Philadelphia, Pa: American Burn Association, 2000.
 • 10.Moet GJ, Jones RN. Biedenbach DJ, Stilwell MG, Fritsche TR.Contemporary causes of skin and soft tissue infections in North America, Latin America, and Europe: Report from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (1998–2004) 2007; 57: 7-13.
 • 11. Jones ME, Karlowsky JA, Dragdi DC, Thornsberry C, SahmDF, Nathwani D. Epidemiology and antibiotic susceptibility of bacteria causing skin and soft tissue infections in the USA and Europe: a guide to appropriate antimicrobial therapy. International Journal of Antimicrobial Agents 2003; 22: 406- 419.
 • 12. Pfaller MA, Jones RN, Doern GV, Kugler K, Bacterial Pathogens Isolated from Patients with Bloodstream Infection: Frequencies of Occurrence and Antimicrobial Susceptibility Patterns from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (United States and Canada, 1997). Antimicrob. Agents Chemother., 1998: 1762–1770.
 • 13. Fierobe L, Lucet JC, Decre D, Muller-Serieys C, DeleuzeA, Joly-Guillou ML, Mantz J, Desmonts JM. An outbreak of imipenem-resistant Acinetobacter baumannii in critically ill surgical patients. Infect Control Hospital Epidemiol 2001; 22: 35-40.
 • 14. Koneman EW, Allen SD, Janda JM, Schreckenberger PC,Winn WC. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott, 1997.
 • 15. Mayhall CG. Nosocomial burn wounds. Mayhall CG(ed). Hospital Epidemiology and Infection Control. 2nd Ed, Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins, 1999: 275- 86
 • 16.Başustaoğlu A. Yanık infeksiyonlarına mikrobiyolojikyaklaşım. Ankem Derg 2001; 15: 358-362.
 • 17. Sengupta S, Kumar P, Ciraj AM, Shivananda PG. Acinetobacter baumannii-an emerging nosocomial pathogen in the burns unit Manipal, India. Burns 2001; 27: 140-4.
 • 18.Estahbanati HK, Kashani PP, Ghanaatpisheh F. Frequency ofPseudomonas aeruginosa serotypes in burn wound infections and their resistance to antibiotics. Burns 2002; 28: 340-348.
 • 19. Wang W, Yuan K, Ni Y, Sun Z. Micro-ecological investigationof burn wound infection. Zhonghua Shao Shang Za Zhi 2001; 17: 80-82.
 • 20. Öncül O, Yıldız F, Altunay H. Yanık servisinde izlenen hastane infeksiyonları. X. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (15-19 Ekim 2001, Adana).
 • 21.Mokaddas E, Rotimi VO, Sanyal SC. In vitro activitiyof piperacillin/tazobactam versus other broad-spectrum antibiotics against nosocomial gram-negative pathogens isolated from burn patients. J Chemother 1998; 10: 208-214.
 • 22.Pruitt BA, McManus AT, Kim SH, Goodwin CW. Burn woundinfections: current status. World J Surg 1998; 22: 135-145.
 • 23.Horner BM, Ahmadi H, Mulholland R, Myers SR, CatalanJ. Case-controlled study of patients with self inflicted burns. Burns 2005; 31: 471-475
 • 24. Zer Y, Korkmaz G, Çeliksöz C, Bayram A,Orhan G, Balcı İ. Yara Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Anadolu Tıp Dergisi 2002; 4: 76-8
 • 25.Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practiceof Infectious Diseases, 5th edition, 2 volumes. G. L. Mandell, J. E. Bennett & R. Dolin (editors). Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo, Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000. Volume 1; 306-307.
 • 26.Yazgı H, Ertek M, Aktaş O. Çeşitli klinik örneklerden izoleedilen stafilokok suşlarının fusidik aside duyarlılıklarının araştırılması. Türk Mikrobiyol Cemiy Derg 2003; 33: 12-15
 • 27.Baysal B, Tuncer I, Erayman B, Arslan U. Klinik örneklerdenizole edilen Staphylococcus aureus suşlarının fusidik asit ve bazı antibiyotiklere duyarlılıkları, İnfeks Derg 2003; 17: 27-30.
 • 28.Altun B, Kocagöz S, Hasçelik G. Çeşitli Hastanelerde İzoleEdilen Stafilokok Suşlarının Fusidik Asit ve Sık Kullanılan Diğer Antibiyotiklere Duyarlılıkları. Türk Mikrobiyoloji Cem Derg 2003; 33: 8–11.
 • 29.Bengisun JS, Palabıyıkoğlu I. Çeşitli klinik örneklerden izoleedilen 200 stafilokok suşunun tiplendirilmeleri ve fusidik asit duyarlılıklarının in vitro değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cemiy Derg 1999; 29: 44-46.
 • 30.Güleroğlu S, Nakipoğlu Y, Derbentli Fİ. Metisiline dirençlistafilokoklarda vankomisin, teikoplanin ve fusidik asit direncinin mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılması. Ankem Derg 2002; 16: 457-462.
 • 31. Tunçbilek S, Tezeren Z, Balaban N, Özturk S,Işılak İ. Hastaneinfeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa’ların in vitro antibiyotik duyarlılıkları. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of infection) 1998; 12: 361-64.
 • 32.Yapar N, Ulusoy S, Arda B, Tunger A. Hastane infeksiyonuetkeni Pseudomonas aeruginosa kökenlerinde beta-laktamaz aktivitesi ve antibiyotik direnci. İnfeksiyon Dergisi, (Turkish Journal of infection) 1999; 13: 51.
 • 33.Köroğlu M, Durmaz B, Tekerekoğlu MS: Turgut ÖzalTıp Merkezi’nde izole edilen Pseudomonas türlerinin aminoglikozitlere ve antipseudomonal sefalosporinlere karşı direnç durumu, İnfeksiyon Derg 1999;13(3):371-4.
 • 34.Sader HS, Jones RN, Silva JB, The SENTRY ParticipantsGroup (Latin America) 2002 Skin and soft tissue infections in Latin American medical centers: four-year assessment of the pathogen frequency and antimicrobial susceptibility patterns. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 2002; 44: 281–288.
 • 35.Doern GV, Jones RN, Pfaller MA, Kugler KC, Beach ML,Bacterial pathogens isolated from patients with skin and soft tissue infections: frequency of occurrence and antimicrobial susceptibility patterns from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (United States and Canada, 1997). SENTRY Study Group (North America). Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, May;34(1):65-72.
 • 36.Başustaoğlu A. Yanık infeksiyonlarına mikrobiyolojikyaklaşım. Ankem Derg 2001; 15: 358-62.
APA YILDIRIM A, ÇARKÇI H, YILMAZ M, Toraman Z (2019). YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI. , 26 - 32.
Chicago YILDIRIM Alpagan Mustafa,ÇARKÇI Hilal AYDOĞDU,YILMAZ Mustafa Deniz,Toraman Zülal Aşçı YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI. (2019): 26 - 32.
MLA YILDIRIM Alpagan Mustafa,ÇARKÇI Hilal AYDOĞDU,YILMAZ Mustafa Deniz,Toraman Zülal Aşçı YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI. , 2019, ss.26 - 32.
AMA YILDIRIM A,ÇARKÇI H,YILMAZ M,Toraman Z YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI. . 2019; 26 - 32.
Vancouver YILDIRIM A,ÇARKÇI H,YILMAZ M,Toraman Z YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI. . 2019; 26 - 32.
IEEE YILDIRIM A,ÇARKÇI H,YILMAZ M,Toraman Z "YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI." , ss.26 - 32, 2019.
ISNAD YILDIRIM, Alpagan Mustafa vd. "YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI". (2019), 26-32.
APA YILDIRIM A, ÇARKÇI H, YILMAZ M, Toraman Z (2019). YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 20(1), 26 - 32.
Chicago YILDIRIM Alpagan Mustafa,ÇARKÇI Hilal AYDOĞDU,YILMAZ Mustafa Deniz,Toraman Zülal Aşçı YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 20, no.1 (2019): 26 - 32.
MLA YILDIRIM Alpagan Mustafa,ÇARKÇI Hilal AYDOĞDU,YILMAZ Mustafa Deniz,Toraman Zülal Aşçı YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.20, no.1, 2019, ss.26 - 32.
AMA YILDIRIM A,ÇARKÇI H,YILMAZ M,Toraman Z YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(1): 26 - 32.
Vancouver YILDIRIM A,ÇARKÇI H,YILMAZ M,Toraman Z YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(1): 26 - 32.
IEEE YILDIRIM A,ÇARKÇI H,YILMAZ M,Toraman Z "YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 20, ss.26 - 32, 2019.
ISNAD YILDIRIM, Alpagan Mustafa vd. "YANIK VE YARA ÖRNEKLERINDEN İZOLE EDILEN MIKROORGANIZMA TÜRLERININ BELIRLENMESI VE ANTIMIKROBIYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 20/1 (2019), 26-32.