Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 98 - 103 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-11-2020

PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ

Öz:
AMAÇ: Pankreatit çocuklarda yaşam kalitesini ve anksi-yete düzeyini etkileyen hastalıklardan biridir. Uzun süren ağrılı ataklar özellikle çocukların günlük aktivitelerini ol-dukça olumsuz etkilemektedir. Güncel literatürde akut pankreatit ve akut tekrarlayan pankreatitli hastalarda ya-şam kalitesi veya anksiyete düzeylerinin ölçüldüğü çalış-malar oldukça kısıtlıdır. Çalışmamızda akut pankreatit ve akut tekrarlayan pankreatit tanılı hastalarda yaşam kali-tesi ve anksiyete düzeylerinin sağlıklı kontrol grubundaki çocuklarla karşılaştırılması amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya, 8-18 yaş arası, pank-reatit tanılı 40 hasta ve 40 sağlıklı gönüllü çocuk alındı. Çalışma grubunun yaş, cinsiyet, Çocuklar İçin Yaşam Kali-tesi Ölçeği ve Sosyal Anksiyete Ölçeği skorları kaydedildi.BULGULAR:Akutpankreatitgrubu,akuttekrarlayanpankreatit grubu ve kontrol grubu yaş ve cinsiyet açısın-dan benzer bulundu (p>0.05). Sosyal Anksiyete Ölçeğin-den aldıkları puanlar karşılaştırıldığında kontrol grubu-nun toplam puan ortancalarının akut pankreatit ve akut tekrarlayan pankreatit grubundan daha düşük olduğu bulundu (p<0.001). Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeğin-den aldıkları puanlar karşılaştırıldığında kontrol grubu-nun fiziksel sağlık (p<0.001), psikososyal sağlık (p<0.001) ve toplam puan ortancalarının (p<0.001) akut pankreatit ve akut tekrarlayan pankreatit grubundan daha yüksek olduğu bulundu. Akut pankreatit ve akut tekrarlayan pankreatitli çocuklar karşılaştırıldığında Çocuklar İçin Ya-şam Kalitesi Ölçeği fiziksel sağlık skorunun akut tekrarla-yan pankreatitli çocuklarda daha düşük olduğu saptandı (p<0.036). İki hasta grubu arasında diğer skorlar açısın-dan anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). SONUÇ: Bu çalışma ile Pankreatit tanılı çocukların sağlıklı çocuklara kıyasla yaşam kalitelerinin daha düşük, sosyal anksiyetelerinin daha yüksek olduğu saptandı. Bu farklı-lık hastalığın bir sonucu olabileceği gibi çocuklarda akut pankreaitit gelişimini tetikleyen etiyolojik bir faktör ola-bilir. Neden sonuç ilişkisini ortaya koymak için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Klinisyenlerin bu konuda far-kındalığının arttırılması ve daha geniş çalışma grupların-da daha ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Lopez MJ. The changing incidence of acute pancreati-tis in children: a single-institution perspective. J Pediatr 2002; 140:622-624.
 • 2. Werlin SL, Wilschanski M. Acute pancreatitis. In: Klieg-man RM, ed. Nelsons Essentials of Pediatrics. 20th ed. Phi-ladelphia, PA: Saunders/Elsevier; 2016:1913-1914.
 • 3. Morinville CD, Lowe ME, Ahuja M, et al. Design and Implementation of INSPPIRE. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;59(3): 360-364.
 • 4. M Yeo, S Kirkham. Paediatric pancreatitis. Paediatr Child Health 2017; 27:12.
 • 5. Morinville VD, Husain SZ, Bai H, et al. Definition of pedi-atric pancreatitis and survey of present clinical practices: report from INSPIRRE (International Study Group of Pedi-atric Pancreatitis: In Search for a Cure. J Pediatr Gastroen-terol Nutr 2012; 55: 261e5.
 • 6. Pohl JF, Limbers CA, Kay M, et al. Health-related Quality of Life in Pediatric Patients With Long-standing Pancre-atitis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54(5): 657–663.
 • 7. La Greca AM, Dandes SK, Wick P, et al. Development of the Social Anxiety Scale for Children: Reliability and Con-current Validity. J Clin Child Psychol 1988;17(1):84–91.
 • 8. Greca A La, Stone W. Social anxiety scale for child-ren-revised: Factor structure and concurrent validity. J Clin Child Psychol 1993; 37–41.
 • 9. Demir T, Eralp-Demir D, Türksoy N, ve ark. Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği, Dü-şünen Adam 2000; 13(1):42-48.
 • 10. Varni JW, Seid M, Rode CA. The PedsQL: measurement model for the pediatric quality of life inventory. Med Care 1999; 37(2):126-139.
 • 11. Cakin Memik N, Ağaoğlu B, Coşkun A, ve ark. The validity and reliability of the Turkish Pediatric Quality of Life Inventory for children 13-18 years old. Türk Psikiyatri Derg 2007;18(4):353-363.
 • 12. Nojgaard C, Becker U, Matzen P, et al. Progression from acute to chronic pancreatitis: prognostic factors, morta-lity, and natural course. Pancreas 2011;40(8):1195–1200.
 • 13. Wright SE, Lochan R, Imrie K, et al. Quality of life and functional outcome at 3, 6 and 12 months after acute necrotising pancreatitis. Intensive Care Med 2009;35 (11):1974–1978.
 • 14. Fitzsimmons D, Kahl S, Butturini G, et al. Symptoms and quality of life in chronic pancreatitis assessed by structured interview and the EORTC QLQ-C30 and QLQ-PAN26. Am J Gastroenterol 2005; 100(4):918–926.
 • 15. Wehler M, Nichterlein R, Fischer B, et al. Factors asso-ciated with health-related quality of life in chronic panc-reatitis. Am J Gastroenterol 2004; 99(1):138–146.
 • 16. Wehler M, Reulbach U, Nichterlein R, et al. Health-re-lated quality of life in chronic pancreatitis: a psychomet-ric assessment. Scand J Gastroenterol 2003;38(10):1083–1109.
 • 17. Pezzilli R, Morselli Labate AM, Fantini L, et al. Quality of life and clinical indicators for chronic pancreatitis patients in a 2-year follow-up study. Pancreas 2007;34(2):191–196.
 • 18. Pohl JF, Limbers CA, Kay M, et al. Health-related qua-lity of life in pediatric patients with long-standing panc-reatitis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;54(5):657–663.
 • 19. Winstead NS, Wilcox CM. Health-related quality of life, somatization, and abuse in Sphincter of Oddi dysfuncti-on. J Clin Gastroenterol 2007;41(8):773–776.
 • 20. Van Loo ES, van Baal MCPM, Gooszen HG, et al. Long-term quality of life after surgery for chronic pancreatitis. Br J Surg 2010; 97(7):1079–1086.
 • 21. Chinnakotla S, Bellin MD, Schwarzenberg SJ, et al. Total pancreatectomy and islet autotransplantation in children for chronic pancreatitis: indication, surgical te-chniques, postoperative management, and long-term outcomes. Ann Surg 2014; 260(1): 56–64.
 • 22. Bellin MD, Kerdsirichairat T, Beilman GJ, et al. Total Pancreatectomy With Islet Autotransplantation Improves Quality of Life in Patients With Refractory Recurrent Acute Pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2016;14(9):1317–1323.
 • 23. Panara AJ, Barkin JA, Barkin JS. Total Pancreatectomy With Islet Autotransplantation Improves Quality of Life in Patients With Refractory Recurrent Acute Pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2017;15(2):321.
 • 24. Bellin MD, Freeman ML, Schwarzenberg SJ, et al. Qua-lity of life improves for pediatric patients after total panc-reatectomy and islet autotransplant for chronic pancrea-titis. Clin Gastroenterol Hepatol 2011;9(9):793–799.
 • 25. Gupta R, Rajani R, Primrose JN, et al. Body compositi-on, physiological function and psychological changes in patients with predicted severe acute pancreatitis. Pancre-atology 2001;1(1):58–62.
APA BALAT V, Bükülmez A, Oflu A (2020). PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ. , 98 - 103.
Chicago BALAT Volkan,Bükülmez Ayşegül,Oflu Ayse PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ. (2020): 98 - 103.
MLA BALAT Volkan,Bükülmez Ayşegül,Oflu Ayse PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ. , 2020, ss.98 - 103.
AMA BALAT V,Bükülmez A,Oflu A PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ. . 2020; 98 - 103.
Vancouver BALAT V,Bükülmez A,Oflu A PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ. . 2020; 98 - 103.
IEEE BALAT V,Bükülmez A,Oflu A "PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ." , ss.98 - 103, 2020.
ISNAD BALAT, Volkan vd. "PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ". (2020), 98-103.
APA BALAT V, Bükülmez A, Oflu A (2020). PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21(1), 98 - 103.
Chicago BALAT Volkan,Bükülmez Ayşegül,Oflu Ayse PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21, no.1 (2020): 98 - 103.
MLA BALAT Volkan,Bükülmez Ayşegül,Oflu Ayse PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.21, no.1, 2020, ss.98 - 103.
AMA BALAT V,Bükülmez A,Oflu A PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 98 - 103.
Vancouver BALAT V,Bükülmez A,Oflu A PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 98 - 103.
IEEE BALAT V,Bükülmez A,Oflu A "PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21, ss.98 - 103, 2020.
ISNAD BALAT, Volkan vd. "PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21/1 (2020), 98-103.