Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 110 - 115 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-11-2020

PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Öz:
AMAÇ: Bu çalışma; postnatal ilk 48 saat içinde mekanik ven-tilasyon gereksinimi olan ve gestasyonel yaşı 24 ila 37 hafta arasında değişen yenidoğanların yaşamlarının ilk 14 gününde aldıkları rutin bakım sırasında maruz kaldığı ağrılı işlem sıklık ve şiddeti ile gestasyon yaşı arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaç-lamaktadır.GEREÇ VE YÖNTEM: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde iz-lenen postanal ilk 48 saati içinde mekanik ventilasyon gerek-sinimi olan, gestasyonel yaşı 24 ila 37 hafta arasında değişen, yaşamlarının ilk 14 günü içinde kaybedilmeyen, başka bir mer-keze sevk edilmeyen veya kayıtlarında eksiklik olmayan 28 yeni-doğan çalışmaya alındı. Çalışmaya dahil edilen bebeklere post-natal 14 gün boyunca Yenidoğan İnfant Ağrı Skalası (Neonatal Infant Pain Scale-NIPS) uygulandı. 28. gebelik haftasından önce doğan bebekler ile 28. gebelik haftası ve sonrasında doğan be-bekler ağrılı işlem sıklığı ve NIPS skoru yönünden karşılaştırıldı. BULGULAR: Gestasyonel yaşı <28. Hastadan küçük olan yeni-doğanlarda (n=11)>28. hafta olan yenidoğanlara (n=17) kıyasla; kız bebek sayısı anlamlı olarak daha fazla (p=0.034) ve şifa ile taburcu olma oranı anlamlı olarak düşük (p=0.012)gestasyo-nel yaşı 28. haftadan küçük olan yenidoğanlarda nazal aspiras-yon trakeal aspirasyon feeding tüpü takılması ve çıkarılması, röntgen çekilmesi, kan basıncı ölçme ve kan alma işlemlerinin anlamlı olarak daha fazla sayıda uygulandığı saptandı. (sırasıy-la; p=0.001, p=0.007, p=0.005, p=0.007, p=0.007, p=0.018 ve p=0.015) . Gestasyonel yaşı <28. haftadan küçük olan bebeklere ait NIPS skoru anlamlı olarak daha yüksektir (p=0.018). SONUÇ: Yoğun bakım birimindeyken ağrılı müdahale gerçek-leştirilen preterm yenidoğanlara etkin ve yeterli analjezi uy-gulandığında, morbidite oranı azalacaktır. Bu çalışma ile erken prematür bebeklere daha fazla ağrılı işlem uygulandığını ve bu bebeklerin geç prematürlerle karşılaştığında ağrı şiddet skorla-rının daha yüksek olduğunu saptadık. Ağrılı işlemlerin getirdi-ği olası olumsuz sonuçlar açısından erken prematür bebekler daha fazla risk taşımakta olup yenidoğan bebeklere işlem önce-si yeterli analjezi desteği ile ilgili ileri araştırmalarda bu bilgi göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Perry M, Tan Z, Chen J, et al. Neonatal Pain: Perceptions and Current Practice. Crit Care Nurs Clin North Am 2018;30(4): 549-61.
 • 2.Carter BS. Pediatric Palliative Care in Infants and Neo-nates. Children (Basel) 2018 Feb 7; 5(2). pii: E21.
 • 3.Carter BS, Brunkhorst J. Neonatal pain management.Semin Perinatol 2017; 41(2): 111-6.
 • 4.Field T. Preterm newborn pain research review. InfantBehav Dev 2017 Nov; 49:141-50.
 • 5.Provenzi L, Guida E, Montirosso R. Preterm behavioralepigenetics: A systematic review. Neurosci Biobehav Rev2018; 84: 262-71.
 • 6. Valeri BO, Holsti L, Linhares MB. Neonatal pain and de-velopmental outcomes in children born preterm: a syste-matic review. Clin J Pain 2015; 31(4): 355-62.
 • 7.Allegaert K, van den Anker JN. Neonatal pain manage-ment: still in search for the Holy Grail. Int J Clin Pharmacol Ther 2016; 54(7): 514-23.
 • 8.Manworren RC, Stinson J. Pediatric Pain Measurement,Assessment, and Evaluation. Semin Pediatr Neurol 2016;23(3): 189-200.
 • 9.Hatfield LA, Murphy N, Karp K, et al. A Systematic Re-view of Behavioral and Environmental Interventions forProcedural Pain Management in Preterm Infants. J Pedi-atr Nurs 2019; 44: 22-30.
 • 10.Lawrence J, Alcock D, McGrath P, et al. The develop-ment of a tool to assess neonatal pain. Neonatal Network 1993; 12(6): 59- 64.
 • 11.Akdovan T. Sağlıklı yenidoğanlarda ağrının değer-lendirilmesi, emzik verme ve kucağa alma yöntemininetkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, 1999, MarmaraÜniversitesi, İstanbul.
 • 12.Gibbins S, Stevens B, McGrath PJ, et al. Comparisonof pain responses in infants of different gestational ages.Neonatology 2008; 93(1): 10-8.
 • 13. Iversen JM, Uglem M, Indredavik MS, Romundstad PR, et al. Pain Sensitivity and Thermal Detection Thresholdsin Young Adults Born Preterm With Very Low Birth Wei-ght or Small for Gestational Age at Term Compared WithControls. J Pain 2018; 19(8): 873-84.
 • 14. Fitzgerald M. What do we really know about newborn infant pain? Exp Physiol 2015; 100(12): 1451-7.
 • 15. Walker SM. Biological and neurodevelopmental imp-lications of neonatal pain. Clin Perinatol 2013; 40(3): 471-91.
 • 16.Fitzgerald M. The development of nociceptive circu-its. Nat Rev Neurosci 2005; 6(7): 507-20.
 • 17.Hartley C, Slater R. Neurophysiological measures ofnociceptive brain activity in the newborn infant--the next steps. Acta Paediatr 2014; 103(3): 238-42.
 • 18.Stevens B, McGrath P, et al. Procedural pain in new-borns at risk for neurologic impairment. Pain 2003; 105(1-2): 27-35.
 • 19.Gibbins S, Stevens B, Beyene J, et al. Pain behavioursin Extremely Low Gestational Age infants. Early Hum Dev2008; 84(7): 451-8.
 • 20.Bouza H. The impact of pain in the immature brain. JMatern Fetal Neonatal Med 2009; 22(9): 722-32.
 • 21. Stevens B, McGrath P, Yamada J, et al. Identification ofpain indicators for infants at risk for neurological impair-ment: a Delphi consensus study. BMC Pediatr 2006 2; 6: 1.
 • 22. Ranger M, Johnston CC, Anand KJ. Current controver-sies regarding pain assessment in neonates. Semin Peri-natol 2007; 31(5): 283-8.
 • 23.Beltramini A, Milojevic K, Pateron D. Pain Assessmentin Newborns, Infants, and Children. Pediatr Ann 2017;46(10): e387-e395.
 • 24.Simons SH, van Dijk M, Anand KS, et al. Do we stillhurt newborn babies? A prospective study of procedu-ral pain and analgesia in neonates. Arch Pediatr AdolescMed 2003; 157(11): 1058-64.
 • 25.Chen M, Shi X, Chen Y, et al. A prospective study ofpain experience in a neonatal intensive care unit of Chi-na. Clin J Pain 2012; 28(8): 700-4.
 • 26.Anand KJ, Johnston CC, Oberlander TF, et al. Analge-sia and local anesthesia during invasive procedures in the neonate. Clin Ther 2005; 27(6): 844-76.
APA KUNDAK A, PEKTAŞ A, YUMLU K, AYKIN M, ARSLAN Y (2020). PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. , 110 - 115.
Chicago KUNDAK Afşin Ahmet,PEKTAŞ Ayhan,YUMLU Kadir,AYKIN Mahmut,ARSLAN Yaşar PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. (2020): 110 - 115.
MLA KUNDAK Afşin Ahmet,PEKTAŞ Ayhan,YUMLU Kadir,AYKIN Mahmut,ARSLAN Yaşar PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. , 2020, ss.110 - 115.
AMA KUNDAK A,PEKTAŞ A,YUMLU K,AYKIN M,ARSLAN Y PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. . 2020; 110 - 115.
Vancouver KUNDAK A,PEKTAŞ A,YUMLU K,AYKIN M,ARSLAN Y PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. . 2020; 110 - 115.
IEEE KUNDAK A,PEKTAŞ A,YUMLU K,AYKIN M,ARSLAN Y "PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA." , ss.110 - 115, 2020.
ISNAD KUNDAK, Afşin Ahmet vd. "PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA". (2020), 110-115.
APA KUNDAK A, PEKTAŞ A, YUMLU K, AYKIN M, ARSLAN Y (2020). PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21(1), 110 - 115.
Chicago KUNDAK Afşin Ahmet,PEKTAŞ Ayhan,YUMLU Kadir,AYKIN Mahmut,ARSLAN Yaşar PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21, no.1 (2020): 110 - 115.
MLA KUNDAK Afşin Ahmet,PEKTAŞ Ayhan,YUMLU Kadir,AYKIN Mahmut,ARSLAN Yaşar PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.21, no.1, 2020, ss.110 - 115.
AMA KUNDAK A,PEKTAŞ A,YUMLU K,AYKIN M,ARSLAN Y PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 110 - 115.
Vancouver KUNDAK A,PEKTAŞ A,YUMLU K,AYKIN M,ARSLAN Y PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 110 - 115.
IEEE KUNDAK A,PEKTAŞ A,YUMLU K,AYKIN M,ARSLAN Y "PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21, ss.110 - 115, 2020.
ISNAD KUNDAK, Afşin Ahmet vd. "PREMATÜR BEBEKLERE UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN SIKLIK VE ŞİDDETİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21/1 (2020), 110-115.