Yıl: 2003 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 13 - 24 Metin Dili: Türkçe

Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki

Öz:
Bu araştırma, adölesanların aile ve arkadaşlarından algıladıkları sosyal destek ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla 1-30 Ocak 2002 yılı içerisinde tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Trabzon İl Merkezi'ndeki liselerde okuyan 13.730 adölesan oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem büyüklüğü T Yamane'nin geliştirdiği 0.05 yanılgı için minumum örneklem büyüklüğü tablosuna göre, 390 kişi olarak belirlenmiş, evreni daha iyi temsil edebilmesi için 500 adölesan değerlendirmeye alınmıştır. Adölesanların bulundukları liselerden örnekleme seçilmesinde liselerin evrendeki temsil düzeyleri gözönüne alınarak her liseden o oranda öğrenci belirlenmiş daha sonra belirlenen sayıda öğrenciyi seçmek için lise son sınıf öğrencilerinin listelerinden şubeleri dikkate alınmaksızın basit rastgele örnekleme yöntemi ile saptanan sayıya ulaşıncaya kadar araştırmaya öğrenci alınmıştır. Veriler, öğrencilerin sosyo-demografık özelliklerini ve sosyal ilişkilerini belirleyen kişisel bilgi formu, Procidona ve Heller'in Aile ve Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASD-AL/AR) ve Stanley Coopersmith'in Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ) ile toplanmıştır. Değerlendirmede, yüzdelik, t testi, korelasyon ve varyans analizi kullanılmıştır. Adölesanların aileden algıladıkları sosyal destek puan ortalamasının 12.08±4.1 olduğu (p<0.05), arkadaşlardan algılanan sosyal destek puan ortalamasının 13.90±4.6 olduğu (p<0.05) saptanmıştır. Adölesanların benlik saygısı puan ortalamasının 64.03±16.67 olduğu, aile ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ile aralarında pozitif bir ilişkinin bulunduğu (r=0.423ASD/AL, r=0.414ASD/AR, p<0.05) ve aile ile arkadaşlardan algılanan sosyal destek arttıkça, adölesanların benlik saygısının yükseldiği saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Ergen Aile Sosyal çevre Kişilerarası ilişkiler Sosyal destek Arkadaşlar Ben kavramı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Banaz M (1992). Lise öğrencilerinde sosyal destek kaynakları ve stres ile ruh sağlığı arasındaki ilişkİ. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniv. Sosyal Bil. Enst İzmir.
 • Brown J., Mann L (1991). Decision-making competence and self-esteem a comparision of parent and adolescents. Journal of Adolescense 14.
 • Cutrona CE, Cole V, Colangelo N et al. (1994 ).Parenteral social support and academic achievement: An attachment theory perspective. Journal ofPersonality and Social Psychology 66(2):369-378.
 • Cuhadaroğlu F (1986). Adölesanlarda benlik saygısı. Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD., Ankara.
 • Elbir N (2000). Lise i. sınıf öğrencilerinin sosyal destek düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniv. Sosyal Bil. Enst. Eğitim Bil. AD., Ankara.
 • Ersanlı K (1996). Benliğin Gelişimi ve Görevleri. 2. Baskı, Samsun.
 • Eskin M (1993). Reliability, of the Turkish version of the perceived social support from friends and family scales. Journal of Clinical Psychologhy 49(4):515-522.
 • Güngör A (1989). Lise öğrencilerinin özsay-gı düzeylerini etkileyen etmenler. Doktora Tezi. Hacettepe Üniv. Sosyal Bil. Enst., Ankara.
 • Karaaslan A (1993). Öğrenci hemşirelerin benlik saygısı düzeyleri ve bunu etkileyen etmenlerin incelenmesi. Ege Üniv. HYO Derg., 9:21-30
 • Kulaksızoğlu A (1999). Ergenlik Psikolojisi. 2.Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Kutlu Y ve ark. (1997). İstanbul Üniv. Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokul öğrencilerinin 4 yıllık eğitim süresi içindeki atılganlık düzeyi ve benlik saygıtarının araştırılması. IV.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Kıbrıs.
 • Malo L (1994). Ex partner, family, friends and other relationships. Their role with in the social network of long-term single mothers (Journal of applied social psychology 24(1 ):60-81.
 • Oğuzhanoğlu NK, Kültür S (1998). Lise Öğrenimini sürdüren 15-18 yaşları arasındaki ergenlerde benlik saygısı ve bunu etkileyen etmenler. 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Ankara, 451-456.
 • Orhan İ (1989). Örnekleme teorisi ve işletme yöntemleri uygulaması. İstanbul, 242.
 • Ören N, Gençdoğan B (1998). Psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dalı öğrencilerinin aile ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek düzeyleri ile empatik beceriler arasındaki ilişki. VILUlusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Konya.
 • Özkan İ (1987). Gençlerde benlik saygısı ile akademik başarı arasındaki ilişkİ. 23.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. İstanbul.
 • Palabıyıkoğlu R ve ark. (1989). Nörolojik belirtileri olan ergenlerin kendini kabul düzeyi ile ana-baba tutumlarının ilişkisi. XXV. Ulusal psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Mersin.
 • Ross LT, Lutz CJ, Lokey B (1999). "Perceived social support and attributions for failed support (PSPB.25.896-909)".
 • Taysi E (2000). Benlik Saygısı, Arkadaşlardan ve Aileden Sağlanan Sosyal Destek. Ankara Üniv. Sosyal Bil. Ensİ. Psikoloji AD., (Yayınlanmarnış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Sever A ve ark. (1993). İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin benlik saygıları ve ruhsal durumlarının araştırılması. Hemşirelik Bülteni, 7 :95-101.
 • Şahin D, Güvenç GB (1996). Ergenlerde aile algısı benlik a1gısı. Türk Psikoloji Dergisi,11(38):22-32.
 • Terakye G (1998). Hacettep Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısı ve ruhsal durum etkileşiminin değerlendirilmesi.25. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Mersin.
 • Tufan B (1988). Sosyal Hizmetler Yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısı üzerine bir inceleme. 24.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi GATA, Ankara.
 • Turan N, Tufan B (1987). Coopersmith benlik saygısı Envarterinin geçerlilik-güvenilirlik çalışması. 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, İstanbul. 816-817.
 • Uyanık G (2000). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki lise öğrencilerinin benlik saygısı ile ruhsal durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi.Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. Ankara.
 • Uyanık G www .turkis.org.tr/gidaharmart.doc. (Mart 2002 Gıda Harcaması).
 • Yavuzer H (2001). Çocuk Psikolojisi. 20. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Yıldız S, Erdim L (1997). Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin ilk-orta öğrenirn deneyimlerinin sınav kaygıları ve benlik saygıları ile ilişkisi. IV.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Kıbrıs.
 • Yılmaz S (2000). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısı ve atılgan1lk düzeyi arasındaki i1işkİ. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniv. Sağl. Bil. Ensİ. Psikiyatri Hemş. AD., Erzurum.
 • Yörükoğlu A (1988). Çocuk Ruh Sağlığı. 14.Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
 • Yörükoğlu A (1998). Geçlik Çağı.10. Baskı, Özgür Yayınları, Ankara.
APA KAHRİMAN İ, POLAT S (2003). Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. , 13 - 24.
Chicago KAHRİMAN İlknur,POLAT Sevinç Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. (2003): 13 - 24.
MLA KAHRİMAN İlknur,POLAT Sevinç Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. , 2003, ss.13 - 24.
AMA KAHRİMAN İ,POLAT S Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. . 2003; 13 - 24.
Vancouver KAHRİMAN İ,POLAT S Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. . 2003; 13 - 24.
IEEE KAHRİMAN İ,POLAT S "Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki." , ss.13 - 24, 2003.
ISNAD KAHRİMAN, İlknur - POLAT, Sevinç. "Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki". (2003), 13-24.
APA KAHRİMAN İ, POLAT S (2003). Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(2), 13 - 24.
Chicago KAHRİMAN İlknur,POLAT Sevinç Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6, no.2 (2003): 13 - 24.
MLA KAHRİMAN İlknur,POLAT Sevinç Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.6, no.2, 2003, ss.13 - 24.
AMA KAHRİMAN İ,POLAT S Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003; 6(2): 13 - 24.
Vancouver KAHRİMAN İ,POLAT S Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003; 6(2): 13 - 24.
IEEE KAHRİMAN İ,POLAT S "Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6, ss.13 - 24, 2003.
ISNAD KAHRİMAN, İlknur - POLAT, Sevinç. "Adölesenlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6/2 (2003), 13-24.