DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ

Yıl: 2019 Cilt: 15 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 105 - 136 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-11-2020

DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ

Öz:
Medenî usûl hukukuna hakim olan taraflarca getirilme ilkesi gereği; delillerin kural olarak taraflarca gösterilmesi gerekir. Ancak kanunîdüzenlemelerle, yargılamada tarafların delillerini göstermesi gerekenusûlî kesit dilekçelerin değişimi aşaması ile sınırlandırılmıştır. Bu aşamadan sonra ise Kanun'da gösterilen istisnalar dışında taraflarca yenidelil gösterilmesi mümkün değildir.Tarafların iddialarının ve savunmalarının temelini oluşturan vakıalarının ispatı için gereken bütün delillerini göstermeleri ve başka delilleriolmadığını belirtmeleri anlamına gelen delillerin hasredilmesi kurumu,öğretide delillerin kanunen gösterilmesi gereken zaman ile ilişkilendirilerek tartışmalara sebep olmuştur. Bu çalışmada ise delillerin gösterilmezamanı, delillerin hasredilmesi ve bu iki kurum arasındaki ilişki incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelime:

THE ISSUE OF POSSIBLE LIMITATION OF EVIDENCE UPON THE ADDUCTION OF EVIDENCE DURING THE EXCHANGE OF MOTIONS

Öz:
Based on the principle of being prepared by parties proficient in law of civil procedure, evidence should be properly adduced to the court. However, the procedural period to adduce evidence is limited to the exchange of motions by the law. After this phase, it is not possible to adduce new evidence if it is not adduced based on any exception recognized in the Law. Limitation of evidence, i.e. adduction of all the evidence to prove plaintiff’s and defendant’s cases based on their complaint and answer, and the statement that they have no further evidence to show, is a concept commonly debated as being associated with the period when the evidence should be filed. This study explores the concepts of period to adduce evidence and limitation of evidence, and the relationship between these two concepts.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Alangoya, H. Yavuz/Yıldırım, M. Kamil/Deren-Yıldırım, Nevhis: Medenî Usûl Hukuku Esasları, 7. Baskı, İstanbul, 2009.
 • Akkaya, Tolga: Medenî Usûl Hukukunda Delillerin Hasredilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2003.
 • Atalay, Oğuz: Medenî Usûl Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı, İzmir, 2001.
 • Atalay, Oğuz: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul, 2017. (Kısaltma: Atalay, Pekcanıtez Usûl)
 • Atalı, Murat: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul, 2017.
 • Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar-Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: Medenî Usûl Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 2018.
 • Becker-Eberhard, Ekkehard: “Dava Malzemesinin Taraflarca Getirilmesi İlkesinin Esasları ve Sınırları”, (Çev. M. Kamil Yıldırım), İlkeler Işığı Altında Medenî Yargılama Hukuku, 5. Bası, (Der. M. Kamil Yıldırım), İstanbul, 2006.
 • Bolayır, Nur: Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların Ve Hâkimin Rolü, İstanbul, 2014.
 • Budak, Ali Cem/Karaaslan Varol: Medenî Usûl Hukuku, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, 2018.
 • Çiftçi, Pınar: "Boşanma Davalarında Delillerin Gösterilmesine ve İbrazına İlişkin Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararlarının (Önemli Bir İçtihat Değişikliğinin) Değerlendirilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 1, Y. 2018, s. 15-61.
 • Erdönmez, Güray: "Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Delillerin Gösterilmesi Ve İbrazı", İstanbul Barosu Dergisi, C. 87, S. 5, Y. 2013, s. 15-53.
 • Erdönmez, Güray: "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bakımından Delillerin İbrazı", Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-X, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Değerlendirilmesi, İzmir, 1-2 Ekim 2012. (Kısaltma: Erdönmez, Delillerin İbrazı)
 • Erdönmez, Güray: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul, 2017. (Kısaltma: Erdönmez, Pekcanıtez Usûl)
 • Groner, Roger: Beweisrecht Beweise und Beweisverfahren im Zivilund Strafrecht, Bern, 2011.
 • Karaaslan, Varol: Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara, 2013.
 • Karslı, Abdurrahim: Medenî Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, 6100 sayılı HMK hükümlerine göre Yargıtay Kararları İşlenmiş ve gözden geçirilmiş 2. baskı, İstanbul, 2011.
 • Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası (www.kazanci.com.tr).
 • Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2017.
 • Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usûlü C. II, Altıncı Baskı, İstanbul, 2001. (Kısaltma: Kuru, Usûl C. II)
 • Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usûlü C. III, Altıncı Baskı, İstanbul, 2001. (Kısaltma: Kuru, Usûl C. III)
 • Kuru, Baki/Budak, Ali Cem: "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Getirdiği Başlıca Yenilikler", İstanbul Barosu Dergisi, C.85, S. 5, Y.2011, s. 3-43.
 • Leuenberger, Christoph: Beweisrecht der neuen ZPO: Chancen und Risiken, CIVPRO -Institut für Internationales Privatrecht und Verfahrensrecht Band/Nr. 3, (Herausgeber: Jolanta Kren Kostkiewicz/Alexander R. Markus/Rodrigo Rodriguez), Bern, 2012.
 • Meriç, Nedim: "Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Bilge UMAR'a Armağan, C. 11, Özel Sayı 2009, Basım Yılı 2010, s. 377-424.
 • Özekes, Muhammet: Medenî Usûl Hukukunda Hukukî Dinlenilme Hakkı, Ankara, 2003.
 • Özekes, Muhammet: "HMK Bakımından Dava Dilekçesinde Eksiklik Halinde Yapılması Gereken İşlemler", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı 2014, Basım Yılı: 2015, s. 263-300. (Kısaltma: Özekes, Dava Dilekçesi)
 • Özmumcu, Seda: "1086 Sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Delillerin İkamesi Hakkındaki Hükümlerine Mukayeseli Bir Bakış", Kazancı Hukuk Dergisi, S. Ocak-Şubat, Y. 2013, s. 42-66.
 • Pekcanıtez, Hakan: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul, 2017.
 • Schilken, Eberhard: "Medenî Yargılamada Hâkimin Rolü", (Çev. Nevhis Deren-Yıldırım), İlkeler Işığı Altında Medenî Yargılama Hukuku, 5. Bası, (Der. M. Kamil Yıldırım), İstanbul, 2006.
 • Staehelin, Adrian/Staehelin, Daniel/Grolimund, Pascal: Zivilprozessrecht Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 2. Auflage, Zürich, 2013.
 • Sutter-Somm, Thomas/Chevalier, Marco ve Sutter-Somm, Thomas/Arx, Gregor von: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2. Auflage, (Herausgeber: Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger), Zürich, 2013. (Kısaltma: SutterSomm/Chevalier, Sutter-Somm/Arx)
 • Tanrıver, Süha: Medenî Usûl Hukuku C.I Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması, Ankara, 2016.
 • Taşpınar, Sema: Medenî Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara, 2001.
 • Tutumlu, Mehmet Akif: Bilimsel Görüşler ve Yargıtay Kararları Işığında Medenî Yargılama Hukukunda Delillerin İleri Sürülmesi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara, 2007.
 • Ulukapı, Ömer/Yardımcı Taner Emre: "6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Sonradan Delil Gösterilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı 2014, Basım Yılı: 2015, s. 483-507.
 • Üstündağ, Saim: İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul, 1967.
 • Üstündağ, Saim: Medenî Yargılama Hukuku C. I-II, Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 7. Baskı, İstanbul, 2000. (Kısaltma: Üstündağ, Medenî Yargılama)
 • Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi C.2 (71-224), 3. Baskı, Ankara, 2017.
 • Yılmaz, Ejder: Medenî Yargılama Hukukunda Islah, 6100 sayılı HMK'ya göre değiştirilmiş 4. bası, Ankara, 2013. (Kısaltma: Yılmaz, Islah)
 • Yıldırım, M. Kamil: "Teksif ve Sözlülük İlkeleri Açısından Yargılama Usûlleri Hakkında Düşünceler", Prof. Dr. Ergün Önen'e Armağan, İstanbul, 2003. s. 467-491.
APA Kılınç A (2019). DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ. , 105 - 136.
Chicago Kılınç Ayşe DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ. (2019): 105 - 136.
MLA Kılınç Ayşe DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ. , 2019, ss.105 - 136.
AMA Kılınç A DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ. . 2019; 105 - 136.
Vancouver Kılınç A DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ. . 2019; 105 - 136.
IEEE Kılınç A "DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ." , ss.105 - 136, 2019.
ISNAD Kılınç, Ayşe. "DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ". (2019), 105-136.
APA Kılınç A (2019). DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ. Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, 15(42), 105 - 136.
Chicago Kılınç Ayşe DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ. Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi 15, no.42 (2019): 105 - 136.
MLA Kılınç Ayşe DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ. Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, vol.15, no.42, 2019, ss.105 - 136.
AMA Kılınç A DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ. Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi. 2019; 15(42): 105 - 136.
Vancouver Kılınç A DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ. Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi. 2019; 15(42): 105 - 136.
IEEE Kılınç A "DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ." Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, 15, ss.105 - 136, 2019.
ISNAD Kılınç, Ayşe. "DİLEKÇELERİN DEĞİŞİMİ AŞAMASINDA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ İLE DELİLLERİN HASREDİLMİŞ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ". Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi 15/42 (2019), 105-136.