Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 930 - 957 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26466/opus.413256 İndeks Tarihi: 12-11-2020

Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları

Öz:
Kosova’dan Türkiye’ye yönelmiş göçlerin tanım ve açıklamalarında “zorunlu ve denetimli göçler” ibaresine sıklıkla rastlanır. Bugün denetimli, zorunlu nitelikte göçler yaşanmasa da kişisel tercih veya keyfi nedenlerle göçlerin halen devam ettiği belirtilebilir. Çalışma kapsamında görüşülen kadın göçmenler, bu iddiayı doğrulamaktadır. Kosovalı kadın göçmenler, kişisel veya keyfi denilebilecek nedenlerle Türkiye’ye göç etmektedirler. Çalışma, yaşanmakta olan göçlerin niteliğine ve nedenlerine eğilmeyi amaçlamaktadır. Bu noktada çalışma, ara ara yaşanmakta olan kadın göçlerinin göç yazınında yer almayışını problem edinmektedir. Problemin telafisi için de söz konusu göçlerin görünürlüğünü artırmaya, yukarıda belirtildiği gibi ayrıca göçlerin niteliğini ve motivasyonlarını ortaya koymaya gayret etmektedir. Bu gayeyle çalışmada, keyfi (zorunlu ve denetimli olmayan) se-beplerle Türkiye’ye göç etmiş Kosovalı kadınlar tespit edilmiş, kartopu örneklemi ile 24 kadın göçmene ulaşılmış ve yarı-yapılandırılmış görüşmelerle çalışmanın odaklandığı iki hususa (göçlerin niteliği ile motivasyonlarına) açıklık getirilmiştir. Buna göre, Kosovalı kadınlar evlilik için Türkiye’ye göç etmekte, göç etmelerinde aile ve hısım/akraba gibi sosyal motivasyonlardan etkilenmektedirler.
Anahtar Kelime:

Kosovar Woman Migrants and Their Motivations for Migration

Öz:
The term of “compulsory and controlled migrations” are commonly seen in concepts and definitions of migrations from Kosovo towards Turkey. It can be said that eventhought the compulsory and con-trolled migrations are not common that much, migrations that are originating from personal reasons or arbitrary targets are still happening. The women that are talked with are proving this claim of the study. Women from Kosova are migrating from Kosovo to Turkey because of some reasons that can be called as personal or arbitrary targets. This study aims to focus on the reasons and quantity of such migrations. In this study the problem is the invisibility of women migrants in studies on mi-gration. The study aims to restitute this problem by making it more visible and also it aims to present the motivations and quantity of such migrations as it is referrenced above. With this aim this study has clarified two elements that is focused (motivations and quantity of migraitons) by semi-struc-tured interview with the twenty-four women from Kosovo that are retained by the snowball sample. According to this women from Kosovo are moving to Turkey because of marital reasons, their migra-tios are affected by social motivations such as family, relatives.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baklacıoğlu, Özgür, N. (2015). Yugoslavya’dan Türkiye’ye göçlerde sayılar, koşullar ve tartışmalar. Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21.Yüzyıla Türkiye’ye Göçler. M. M. Erdoğan ve A. Kaya (Der.). İs-tanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Balaman, R. A. (2002). Evlilik akrabalık türleri sosyal antropolojik yaklaşımla. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.
 • Castles, S. ve Miller, J. M. (2008). Göçler çağı. (U. B. Bal, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi. (İlk yayınlanma tarihi 1993)
 • Demirel, M. (2008). XIX. yüzyılda Bursa’da göçmen iskânı. Bursa’nın zenginliği: Göçmenler. Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları.
 • Deniz, A. ve Özgür, M. (2013). Antalya’da Rus gelinler: Göçten evliliğe, evlilikten göçe. Sosyoloji Dergisi, 27, 151-175.
 • Ekinci, A. (2007). Bursa’da yaşayan Mamuşa Türklerinin halk kültürü. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Erbaş, H. (2008). Identity dilemma: Gender and a sense of belonging of alienization. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 48(1), 1-26.
 • Fan, C. ve Huang, Y. (1998). Waves of rural brides: female marriage mi-gration in China. Annals of the Association of American Geographers, 88(2), 227-251.
 • Garip, F. (2008). Social capital and migration: how do similar resources lead to divergent outcomes?. Demography, 45:3, 591-617.
 • Gelekçi, C. (2014). Avusturya’da yaşayan Türklerin Türkiye ile bağları ve evlilik göçü. Bilig, 71, 179-204.
 • Güvenç, B. (1996). İnsan ve kültür. İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • İçduygu, A. (2014). Bir siyaset ve siyasa alanı olarak uluslararası göç: son yüzyılda dünya ve Türkiye. Türkiye’nin Uluslararası Göç Poli-tikaları, 1923-2023. A. İçduygu, S. Erder ve Ö. F. Gençkaya (Ed.). İstanbul: MireKoç.
 • Kabaklı-Çimen, L. (2008). Türk töresinde kadın ve aile. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Kawaguchi, D. ve Lee, S. Brides for sales: cross-border marriages and fe-male immigration. Ön Rapor, Harvard Business School. 2012). Erişim tarihi 21.12.2015. http://www.hbs.edu/faculty/Publica-tion%20Files/12-082.pdf
 • Koşar-Akçapar, Ş. (2007). Batı Avrupa’da yaşayan Türk ‘ithal gelinler’ ve entegrasyon sorunları: Belçika örneği. Kökler ve Yollar Türkiye’de Göç Süreçleri. A. Kaya ve B. Şahin (Derl.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Kütük, Ş, B. (2012). Almanya’daki etnik ekonomilere işçi göçü olarak ulus ötesi evlilikler. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 16, 173-190.
 • McKay, D. (2003). Filipinas in Canada- de-skilling as a push toward mar-riage. Wife of Worker? Asian Women and Migration. N. Piper ve M. Roces (Ed.). Oxford: Rowman & Littlefield Publisehrs.
 • Palloni, A., Massey, D. S., Ceballos, M., Espinosa, K., ve Spittel, M. (2001). Social Capital and International Migration: A Test Using Infor-mation on Family Networks. American Journal of Sociology. https://doi.org/10.1086/320817
 • Ritchey, P. N. (1976). Explanation of migration. Annual Review of Sociology, 2, 363-404. Tekeli, İ. (2014). Göç ve ötesi. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi, Erişim tarihi 20.05.2016. http://www.nvi.gov.tr/Hiz-metler/Vatandaslik,Turk_Vatandasliginin_Sonradan_Kazanil-masi.html
 • Williams, L. (2010). Global marriage cross-border marriage migration global context. migration, minorities and citizenship. Z. Layton-Henry (Ed.). London: Palgrave Macmillan.
APA Adiloğlu S (2018). Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları. , 930 - 957. 10.26466/opus.413256
Chicago Adiloğlu Selda Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları. (2018): 930 - 957. 10.26466/opus.413256
MLA Adiloğlu Selda Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları. , 2018, ss.930 - 957. 10.26466/opus.413256
AMA Adiloğlu S Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları. . 2018; 930 - 957. 10.26466/opus.413256
Vancouver Adiloğlu S Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları. . 2018; 930 - 957. 10.26466/opus.413256
IEEE Adiloğlu S "Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları." , ss.930 - 957, 2018. 10.26466/opus.413256
ISNAD Adiloğlu, Selda. "Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları". (2018), 930-957. https://doi.org/10.26466/opus.413256
APA Adiloğlu S (2018). Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 930 - 957. 10.26466/opus.413256
Chicago Adiloğlu Selda Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8, no.15 (2018): 930 - 957. 10.26466/opus.413256
MLA Adiloğlu Selda Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.15, 2018, ss.930 - 957. 10.26466/opus.413256
AMA Adiloğlu S Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 8(15): 930 - 957. 10.26466/opus.413256
Vancouver Adiloğlu S Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 8(15): 930 - 957. 10.26466/opus.413256
IEEE Adiloğlu S "Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8, ss.930 - 957, 2018. 10.26466/opus.413256
ISNAD Adiloğlu, Selda. "Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8/15 (2018), 930-957. https://doi.org/10.26466/opus.413256