Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 37 - 48 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/nurses.2019-70655

Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Öz:
Amaç: Günümüzde çocukları rahatsız eden karmaşık sağlık koşulları,hemşire adına daha fazla beceri ve anlayış gerektirir. Bu anlayışve becerilerden biri de eleştirel düşünmedir. Bu çalışma, pediatrihemşirelerinin eleştirel düşünme beceri düzeyleri ve etkileyen faktörlerinbelirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcıolarak yapılan bu çalışmaya, bir üniversite ve bir devlethastanesinde çalışan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 133 pediatri hemşiresialınmıştır. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “California EleştirelDüşünme Eğilimleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler“Statistical Package for Social Sciences (SPSS)” 23.0 paket programıkullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlarda %95 güven aralığı veanlamlılık seviyesi olarak p<0,05 kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmayakatılan pediatri hemşireleri 11,70±6,94 yıldır çalışmakta olup,%66,9’unun genel pediatride çalıştığı, %93,2’sinin kurum içi,%36,8’inin kurum dışı bilimsel etkinliğe katıldığı, %24,1’inin bilimselyayın okuduğu, %61,7’sinin sosyal etkinliklere katıldığı saptandı. Pediatrihemşirelerinin toplam eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması220,40±23,85 olarak bulunmuştur. Pediatri hemşirelerinin çalıştığıkurum, kurum dışı bilimsel etkinliğe katılma, bilimsel yayın okuma vesosyal etkinliğe katılma ile eleştirel düşünme puan ortalamaları arasındaistatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Pediatrihemşirelerinin eleştirel düşünme eğilim puanlarının düşükdüzeyde olduğu, ancak kurum dışı bilimsel etkinliklere katılma, bilimselyayın okuma ve sosyal etkinliklere katılmanın eleştirel düşünmeeğilimini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Critical Thinking Trends of Pediatric Nurses and the Affecting Factors

Öz:
Objective: The complex health conditions that disturb children today require more skills and understanding on behalf of the nurse. One of these skills and understanding is critical thinking. The aim of this study was to determine the critical thinking skill levels of pediatric nurses and the factors affecting them. Material and Methods: This descriptive study included 133 pediatric nurses working in a university and a state hospital and volunteering to participate in the study. The data were collected using the “Introductory Information Form” and “California Critical Thinking Trends Scale”. Data were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 23.0 package program. 95% confidence interval and significance level were used as p<0.05. Resuls: The pediatric nurses participating in the study have been working for 11.70±6.94 years. It was found that 66.9% of the nurses worked in the general pediatrics clinic, 93.2% participated in the internal and 36.8% outside the institution, 24.1% read scientific publications and 61.7% participated in the social activities. The mean total critical thinking trend score of the pediatric nurses participating in the study was 220.40±23.85. A statistically significant difference was found between the mean scores of critical thinking and participation in pediatric nursing institutions, participating in scientific activities, reading scientific publications and participating in social activities (p<0.05). Conclusion: The critical thinking disposition scores of the pediatric nurses were found low. Pediatric nurses' critical thinking disposition scores were low. However, participation in external scientific activities, reading scientific publications and participating in social activities were found to have a positive effect on the critical thinking disposition.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Simpson E, Courtney M. Critical thinking in nursing education: literature review. Int J Nurs Pract. 2002;8(2):89-98. [Crossref] [PubMed]
 • 2. Popil I. Promotion of critical thinking by using case studies as teaching method. Nurse Educ Today. 2011;31(2):204-7. [Crossref] [PubMed]
 • 3. Khodamoradi K, Seyed Zakerin M, Shahabi M, Yaghmaie F, Alavi Majd H. [Comparing critical thinking skills of first-and last-term baccalaureate students of nursing, midwifery and occupational therapy of Medical Universities of Tehran city]. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch. 2011;21(2):134-40.
 • 4. Çelik S, Yılmaz F, Karataş F, Al B, Karakaş NS. [Critical thinking disposition of nursing students and affecting factors]. HSP. 2015;2(1):74-85. [Crossref]
 • 5. Özdelikara A, Bingöl G, Görgen Ö. [Critical thinking tendency of nursing students and factors İnfluencing this]. İÜFN Hem Derg. 2012;20(3):219-26.
 • 6. Taşçı S. [The problem solving process in nursing]. Journal of Health Sciences. 2005;14(Özel Sayı):73-8.
 • 7. Erkuş B, Bahçecik N. [Level of critical thinking and problem solving skills of administrator nurses and nurses who work at private hospitals]. Journal of Marmara University Institute of Health Sciences. 2015;5(1):1-9. [Crossref]
 • 8. Emir S. [Critical thinking trends of faculty of education students]. Journal of the Hasan Ali Yücel Faculty of Education. 2012;17(1):34- 57.
 • 9. Facione PA. Critical thinking: a statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction: executive summary “the Delphi Report”. ERIC Document. CA: The California Academic Press; 1990. p.315-423.
 • 10. Kanbay Y, Işık E, Aslan Ö, Özdemir H. [Examining critical thinking tendency of the academic staff]. Gümüşhane University Journal of Health Sciences. 2012;1(3):189-201.
 • 11. Kanbay Y, Aslan Ö, Işık E, Kılıç N. [Problem solving and critical thinking skills of undergraduate nursing students]. Journal of Higher Education and Science. 2013;3(3):244-51.
 • 12. Benner PE, Sutphen M, Hughes RG. Clinical reasoning, decisionmaking, and action: thinking critically and clinically. In: Hughes RG, ed. Patient Safety and Quality: An Evidence- Based Handbook for Nurses. Chapt. 6. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2008; 1-18. [PubMed]
 • 13. Kılıç Akça N, Taşçı S. [Nursing education and critical thinking]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009;5(2):187-95.
 • 14. Öztürk N, Ulusoy H. [Baccalaureate and masters' degree nursing students' levels of critical thinking and factors influencing critical thinking]. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2008;1(1):15-25.
 • 15. Eşer İ, Khorshid L, Demir Y. [A survey of the factors effecting the critical thinking dispositions of intensive care nurses]. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007;11(3): 13-22.
 • 16. Cerullo SB, Cruz ALM. [Clinical reasoning and critical thinking]. Rev Lat Am Enfermagem. 2010;18:124-9. [Crossref] [PubMed]
 • 17. Fidancı BE, Çınar Fİ, Yıldız D, Akar F, Türk A, Tuncer S, et al. [Evaluation of the critical thinking skills and factors affecting these skills in students of high school nursing]. Gülhane Tıp Dergisi. 2012;54:35-9.
 • 18. Akgün Çıtak E, Uysal G. [Concept analysis: critical thinking]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2012;9(3):3-9.
 • 19. Uçan Ö, Taşçı S, Ovayolu N. [Critical thinking and nursing]. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008;3(7):17-27.
 • 20. Karagenç S. [Strategies for developing critical thinking]. İleti Dergisi. 2003;3:5-7.
 • 21. Afşar F, Özkan A, Arslanoğlu A. [Critical thinking trends of nurses: an example of a training and research hospital]. Health Care Acad J. 2018;5(1):71-5. [Crossref]
 • 22. Facione NC, Facione PA, Sanchez CA. Critical thinking disposition as a measure of compotent clinical judgment: the development of the California Critical Thinking Disposition Inventory. J Nurs Educ. 1994;33(8):345-50. [Crossref] [PubMed]
 • 23. Gürol Arslan G, Demir Y, Eşer İ, Khorshid L. [Examination of the factors affecting critical thinking disposition in nurses]. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009;12(1):72-80.
 • 24. Walsh CM, Hardy C. Dispositional differences in critical thinking related to gender and academic major. JJ Nurs Educ. 1999;38(4):149- 55. [Crossref] [PubMed]
 • 25. Profetto-McGrath J, Hesketh KL, Lang S, Estabrooks CA. A study of critical thinking and research utilization among nurses. West J Nurs Res. 2003;25(3):322-37. [Crossref] [PubMed]
 • 26. Azizi-Fini I, Hajibagheri A, Adib-Hajbaghery M. Critical thinking skills nursing students: a comparasion between freshmen and senior students. Nurs Midwifery Stud. 2015;4(1): e25721. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 27. Wood RY, Toronto CE. Measuring critical thinking dispositions of novice nursing students using human patient simulators. J Nurs Educ. 2012;51(6):349-52. [Crossref] [PubMed]
 • 28. Wheeler LA, Collins SK. The influence of concept mapping on critical thinking in baccalaureate nursing students. J Prof Nurs. 2003;19(6):339-46. [Crossref] [PubMed]
 • 29. Banfield V, Fagan B, Janes C. Charting a new course in knowledge: creating life-long critical care thinkers]. Dynamics. 2012;23(1):24-8. [PubMed]
 • 30. Carvalho DPSRP, Azevedo IC, Cruz GKP, Mafra GAC, Rego ALC, Vitor AF, et al. Strategies used fort he promotion of critical thinking in nursing undergraduate education: a systematic review. Nurse Educ Today. 2017;57:103-7. [Crossref] [PubMed]
 • 31. Dirimeşe E, Dicle A. [Evaluation of critical thinking dispositions on nurses and nursing student’s]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;15(2):89-98.
 • 32. Alpar Ecevit Ş. [Critical thinking in nursing students]. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008;12(1):22-30.
 • 33. Işık E, Karabulutlu Ö, Kanbay Y, Aslan Ö. [Determining critical thinking dispositions of nursing: a comperative study]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2012;5(3):96-100.
 • 34. Zaybak A, Khorshid L. [The investigation of the level of critical thinking of students in Ege University school of nursing]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006;22(2): 137-46.
 • 35. Martin C. The theory of critical thinking of nursing. Nurs Educ Perspect. 2002;23(5):243-7. [PubMed]
 • 36. Wangensteen S, Johansson IS, Björkström ME, Nordström G. Critical thinking dispositions among newly graduated nurses. J Adv Nurs. 2010;66(10):2170-81. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 37. Yıldırım A, Hacıhasanoğlu R, Karakurt P, Türkleş S. [Problem solving skills and isfluential factors in high school students]. Journal of Human Sciences. 2011;8(1):906-21.
 • 38. Girot EA. Graduate nurses: critical thinkers or better decision makers. J Adv Nurs. 2000;31(2):288-97. [Crossref] [PubMed]
 • 39. Hicks FD, Merritt SL, Elstein AS. Critical thinking and clinical decision making in critical care nursing: a pilot study. Heart Lung. 2003;32(3):169-80. [Crossref] [PubMed]
 • 40. Stewart S, Demsey LF. A longitudinal study of baccalaureate nursing students’ critical thinking disposition. J Nurs Educ. 2005;44(2):81-4. [Crossref] [PubMed]
 • 41. Diekelmann N, Smythe E. Covering content and the additive curriculum: how can I use my time with students to best help them learn what they need to know?]. J Nurs Educ. 2004;43(8):341-4. [Crossref] [PubMed]
 • 42. Ironside PM. “Covering content” and teaching thinking: deconstructing the additive curriculum. J Nurs Educ. 2004;43(1):5-12. [Crossref] [PubMed]
 • 43. Fero LJ, Witsberger CM, Wesmiller SW, Zullo TG, Hoffman LA. Critical thinking ability of new graduate and experienced nurses. J Adv Nurs. 2009;65(1):139-48. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 44. Maynard CA. Relationship of critical thinking ability to professional nursing competence. J Nurs Educ. 1996;35(1):12-8. [Crossref] [PubMed]
APA KOBYA BULUT H, BULUT E (2020). Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. , 37 - 48. 10.5336/nurses.2019-70655
Chicago KOBYA BULUT HACER,BULUT Elif Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. (2020): 37 - 48. 10.5336/nurses.2019-70655
MLA KOBYA BULUT HACER,BULUT Elif Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. , 2020, ss.37 - 48. 10.5336/nurses.2019-70655
AMA KOBYA BULUT H,BULUT E Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. . 2020; 37 - 48. 10.5336/nurses.2019-70655
Vancouver KOBYA BULUT H,BULUT E Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. . 2020; 37 - 48. 10.5336/nurses.2019-70655
IEEE KOBYA BULUT H,BULUT E "Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler." , ss.37 - 48, 2020. 10.5336/nurses.2019-70655
ISNAD KOBYA BULUT, HACER - BULUT, Elif. "Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler". (2020), 37-48. https://doi.org/10.5336/nurses.2019-70655
APA KOBYA BULUT H, BULUT E (2020). Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 12(1), 37 - 48. 10.5336/nurses.2019-70655
Chicago KOBYA BULUT HACER,BULUT Elif Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 12, no.1 (2020): 37 - 48. 10.5336/nurses.2019-70655
MLA KOBYA BULUT HACER,BULUT Elif Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, 2020, ss.37 - 48. 10.5336/nurses.2019-70655
AMA KOBYA BULUT H,BULUT E Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2020; 12(1): 37 - 48. 10.5336/nurses.2019-70655
Vancouver KOBYA BULUT H,BULUT E Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2020; 12(1): 37 - 48. 10.5336/nurses.2019-70655
IEEE KOBYA BULUT H,BULUT E "Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler." Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 12, ss.37 - 48, 2020. 10.5336/nurses.2019-70655
ISNAD KOBYA BULUT, HACER - BULUT, Elif. "Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler". Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 12/1 (2020), 37-48. https://doi.org/10.5336/nurses.2019-70655