Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 193 - 212 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.523789 İndeks Tarihi: 13-11-2020

İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi

Öz:
Bireylerin nitelikli olarak iş dünyasına hazırlanmalarında mesleki eğitimin rolü büyüktür. Mesleki eğitimlerinde çeşitlisorunlarla mücadele eden işitme kayıplı öğrencilerin düzeylerine ve ihtiyaçlarına uygun öğretim programı hazırlanmasıönemlidir. Bu çalışmanın amacı Engelliler Entegre Yüksekokulu (EEYO), Yapı Ressamlığı Programı’ndaki işitme kayıplıöğrencilere dengeli öğretim yaklaşımı ile uygulanan Yapı Bilgisi I-II derslerinin iyileştirilme sürecini incelemektir. Sürecinizlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla eylem araştırması olarak desenlenen çalışmanın katılımcıları Yapı Bilgisi I-IIderslerini alan işitme kayıplı on öğrenci, işitme kayıplı öğrencilerin eğitimi, mimarlık, nitel araştırmalar ve bilgisayarteknolojileri konularında uzman Tez İzleme Komitesi (TİK) üyeleri ve işbirliği yapılan öğretim elemanlarıdır. Gözlemler,araştırmacı günlüğü, belgeler, ürünler, toplantılar ve kontrol listeleriyle toplanan veriler betimsel ve/veya tümevarımsal olarakanaliz edilmiştir. Araştırmada TİK’in temsili dersleri kontrol listelerine göre değerlendirmeleri sonucunda öğretimprogramlarının unsurlarında ve araştırmacının öğretiminde gelişmeler olduğu belirlenmiş ve bu belirlemeler öğrencileringörüşleriyle de desteklenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adıgüzel, O. C., & Berk, Ş. (2009). Mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni arayışlar: Yeterliğe dayalı modüler sistemin değerlendirilmesi [New quests in vocational and technical secondary education: Evaluation of competence-based modular system]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 220-236. http://efdergi.yyu.edu.tr/uploads/c_adiguzel-1542118693.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Alkan, C., Doğan, H., & Sezgin S. İ. (2001). Mesleki ve teknik eğitimin esasları [Principles of vocational and technical education]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Antia, S. D., Reed, S., & Kreimeyer, K. H. (2005). Written language of deaf and hard-hearing students in public schools. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10(3), 244-255. doi:10.1093/deafed/eni026.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, Inc.
 • Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi [A revision of the Bloom’s Taxonomy: A turning point in curriculum development]. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/837 adresinden edinilmiştir.
 • Campbell, C. P. (1997). Training the workforce: An alternate approach. Rockefeller Foundation, New York, N.Y.
 • Costello, P. J. M. (2003). Action research. U.K: British Library Cataloguing-in-Publication Data.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. USA: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Dervişoğlu, S., & Soran H. (2003). Orta öğretim biyoloji eğitiminde disiplinlerarası öğretim yaklaşımının değerlendirilmesi [Evaluation of interdisciplinary teaching approach in secondary biology education]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 48-57. https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/ 87860 adresinden edinilmiştir.
 • Duncan, A. (2012). Matching students and instruction. The National Center for Mental Health in Schools at UCLA. Retrieved from http://smhp.psych.ucla.edu/pdfdocs/grouping.pdf
 • Eichhorst, W. (2015). Does vocational training help young people find a (good) job? IZA World of Labor. Retrieved from https://wol.iza.org/articles/does-vocational-training-help-young-people-find-goodjob/ long
 • Ellis, L. A. (2005). Balancing approaches: Revisiting the educational psychology research on teaching students with learning difficulties. Australian Education Review, 48, 28-66. Retrieved from https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=aer
 • Erdiken, B. (2005). Anadolu Üniversitesi Engelliler Yüksekokulundan mezun olmuş işitme engelli öğrencilerin istihdamı, iş durumu ve ayrımcılık [Employment, job status and discrimination of hearing impaired students who have graduated from Anadolu University School of Handicapped]. Öz-Veri Dergisi, 2(1), 377-503. https://ailevecalisma.gov.tr/media/2627/3sayi-2005-cilt-2sayi-1.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Erdiken, B. (2007). Yüksekokul mezunu işitme engelli gençlerin iş durumu: Anket ve eylem araştırması [Job status of young people with hearing impairments graduating from college: Survey and action research]. Öz-Veri Dergisi, 4(2), 389-409. https://ailevecalisma.gov.tr/media/2628/8sayi-2007-cilt-4-sayi-2.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Erdiken, B. (2010). İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme [Two approaches and evaluation in the teaching of written expression to hearing impaired students]. Milli Eğitim Dergisi, 40(186), 85-105. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36198/407061 adresinden edinilmiştir.
 • Finch, C. R., & Crunkilton, J. R. (1999). Cirruculum development in vocational and technical education: Planning, content and implementaation. USA: Allyn & Bacon.
 • Gambrell, L., Malloy, J., Marinak, B. A., & Mazzoni, S. (2015). Best practices in literacy instruction (5th ed.). New York: The Guilford Press.
 • Gamrell, L. B. , Morrow, L. M., & Pressley, M. (2007). Best practices in literacy instruction. New York London: The Guilford Press.
 • Gkouvatzi, A., & Lampropoulou, V. (2012). Facilitating deaf students access to academic services. Retrieved from https://www.hesa.ac.uk/stats
 • Gömleksiz, M. N., & Erten, P. (2010). Mesleki ve teknik ortaöğretimde modüler öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler [Difficulties in implementing modular curriculum in vocational and technical secondary education]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(I), 174-198. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/146286 adresinden edinilmiştir.
 • Harris, K. R., & Graham, S. (1996). Memo to constructivists: Skills count, too. Educational Leadership, 53(5), 26-29. Rerrieved from http://www.ascd.org/publications/educationalleadership/ feb96/vol53/num05/toc.aspx
 • Johnson, P. A. (2012). A short guide to action research (4th ed.). Boston: Pearson. Jones, E., & Southern, W. (2003). Balancing perspectives on mathematics instruction. Focus on Exceptional Children, 35(9), 1-16. doi: 10.17161/fec.v35i9.6867
 • Kablan, Z. (2011). Eğitim-öğretim ortamlarında araç ve materyal kullanımı. H. Uzunboylu & G. Öner (Eds.), Öğretim ilke ve yöntemleri [Teaching principles and methods] içinde (ss. 183-201). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Karasu, G. (2011). İşitme engelli öğrencilerde dengeli okuma yazma öğretimi yaklaşımıyla sözcük dağarcığı geliştirme stratejileri [Vocabulary development strategies for hearing impaired students based on the balanced literacy instructional approach]. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 1-22. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423874327.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Karasu, P. (2011). İşitme engelli öğrenciler ve normal işiten öğrencilerin okuma becerilerinin Formel Olmayan Okuma Envanteri ile değerlendirilmesi [Assessment of reading skills of normally hearing and hearing impaired students with Informal Reading Inventory] (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kaya, Z. N. (2012). İşitme engelli yüksekokul öğrencilerine bilgisayar yazılımı kullanımının öğretilmesi: Eylem araştırması [An examination of instruction to hearing impaired college students: An action research] (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kaya, Z. N., Anay-Özten, M., & Girgin, M. C. (2015). Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu mezunlarının sosyal paylaşım ağları yoluyla izlenmesi süreci [The process of monitoring the graduates of Anadolu University School for the Handicapped through social networks]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 139-159. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/17144 adresinden edinilmiştir.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s Taxonomy: An overview. Theory Into Practice, (41)4, 212-218.
 • Kyere, K. (2009). Educating the deaf in vocjational skills: Selected schools for the deaf in focus (Doctoral dissertation). Kwame Nkrumah University of Science and Technology Institute of Educational Sciences, Ghana.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Moreno, J. A. R., Castañeda, J. E. T., & Candamil, A. Z. (2009). Characteristics of the methodology employed with hearing impaired learners in the EFL classroom (Master thesis). Universidad Tecnológica de Pereira. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/71396214.pdf
 • Mulder, M. (2012). Interdisciplinarity and education: Towards principles of pedagogical practice. Journal of Agricultural Education and Extension, 18(5), 437-442. doi.org/10.1080/1389224X.2012.710467
 • Perkins, R. E., Battle, T. R., Edgerton, J. M., & McNeill, J. N. (2015). Survey of barriers to employment for ındividuals who are deaf. JADARA, 49(2), 66-85. Retrieved from https://repository.wcsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=jadara
 • Phillips, S. D., Blustein, D. L., Jobin-Davis, K., & White, S. F. (2002). Preparation for the school-to-work transition: The views of high school students. Journal of Vocational Behavior, 61(2), 202-216. doi.org/10.1006/jvbe.2001.1853
 • Pilav, S. (2008). Terim sorunu ve eğitim öğretimde terimlerin yeri ve önemi [The term problem and the importance of terms in education]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 267-276. http://www.kefdergi.com/pdf/16_1/267.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Pudie, N., & Ellis, L. (2005). A review of the emprical evidence identifying effective interventions and teaching practices for students with learning difficulties in years 4, 5 and 6: Literature Review. Retrieved from https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=tll_misc
 • Sezgin, İ. (2009). Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme [Curriculum development in vocational and technical education]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Schirmer, B. R. (2000). Language and literacy development in children who are deaf (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Shim, J., Lee , Y., Oh, J., & Im, J. Y. (2015). Factors affecting employment after vocational training of national human resource development in Korea. Review of Integrative Business Economics Research, 4(2), 246- 253. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/a7ef/341ea8fe4c13ab43f1a51e9499051c43cb40.pdf?_ga=2.31343231.1 542403068.1573045583-1512228701.1511111576
 • Swanson, H. L., & Hoskyn, M. (2001). Instructing adolescents with learning disabilities: A component and composite analysis. Learning Disabilities Research and Practice, 16(2), 109-119. doi.org/10.1111/0938- 8982.00012
 • Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Tekin, H. (1991). Eğitimde ölçme ve değerlendirme [Measurement and evaluation in education]. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Tsuladze, M. (2015). Teaching and learning of deaf students in ordinary vocational education setting. Retrieved from https://www.duo.uio.no/handle/10852/49455
 • Tüfekçioğlu, U. (Ed.). (2003). İşitme, konuşma ve görme sorunları olan çocukların eğitimi [Education of children with hearing, speech and vision problems]. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Uçar, C., & Özerbaş, M. A. (2013). Mesleki ve teknik eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki konumu [Position in the vocational and technical education in the world and Turkey]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 242-253. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/28._canan_ucar_mehmet_arif_ozerbas.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Uzuner, Y., Girgin, Ü., Kaya, Z. N., Karasu, G., Girgin, M. C., Erdiken, B. Cavkaytar, S., & Tanrıdiler, A. (2009). İşitme engelli gençlere uygulanan Dengeli Okuma-Yazma Öğretimi Modeli’nin incelenmesi [An examination of balanced literacy instructional model implemented to youths with hearing loss]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi BAP.
 • Uzuner, Y., Girgin, Ü., Kaya, Z. N., Karasu, G., Girgin, M. C., Erdiken, B., Cavkaytar, S., & Tanrıdiler, A. (2011). İşitme engelli gençlere uygulanan Dengeli Okuma Yazma Modeli’nin incelenmesi [An examination of Balanced Literacy İnstructional Model implemented to youths with hearing loss]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(4), 2111-2134. https://pdfs.semanticscholar.org/5a19/3b476049077f974344a08ed9ea628838329e.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Ward, B. A. (1987). Instructional grouping in the classroom. School Improvement Research Series. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED291147.pdf
 • Yelken, T. Y. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı [Instructional technologies and material design] Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yoon, O. J., & Choi, H. (2010). The effects of captions on deaf students’ contents comprehension, cognitive load and motivation in online learning. Technology and Deaf Education Symposium: Exploring Instructional and Access Technologies, held at the NTID, Rochester, NY. Retrieved from https://dcmp.org/learn/staticassets/ nadh274.pdf
APA İstel Ç, Uzuner Y, Girgin U, Ünlüer S, Karasu G, TANRIDILER A (2020). İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi. , 193 - 212. 10.21565/ozelegitimdergisi.523789
Chicago İstel Çiğdem,Uzuner Yildiz,Girgin Umit,Ünlüer Sema,Karasu Güzin,TANRIDILER AYSE İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi. (2020): 193 - 212. 10.21565/ozelegitimdergisi.523789
MLA İstel Çiğdem,Uzuner Yildiz,Girgin Umit,Ünlüer Sema,Karasu Güzin,TANRIDILER AYSE İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi. , 2020, ss.193 - 212. 10.21565/ozelegitimdergisi.523789
AMA İstel Ç,Uzuner Y,Girgin U,Ünlüer S,Karasu G,TANRIDILER A İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi. . 2020; 193 - 212. 10.21565/ozelegitimdergisi.523789
Vancouver İstel Ç,Uzuner Y,Girgin U,Ünlüer S,Karasu G,TANRIDILER A İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi. . 2020; 193 - 212. 10.21565/ozelegitimdergisi.523789
IEEE İstel Ç,Uzuner Y,Girgin U,Ünlüer S,Karasu G,TANRIDILER A "İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi." , ss.193 - 212, 2020. 10.21565/ozelegitimdergisi.523789
ISNAD İstel, Çiğdem vd. "İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi". (2020), 193-212. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.523789
APA İstel Ç, Uzuner Y, Girgin U, Ünlüer S, Karasu G, TANRIDILER A (2020). İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(2), 193 - 212. 10.21565/ozelegitimdergisi.523789
Chicago İstel Çiğdem,Uzuner Yildiz,Girgin Umit,Ünlüer Sema,Karasu Güzin,TANRIDILER AYSE İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21, no.2 (2020): 193 - 212. 10.21565/ozelegitimdergisi.523789
MLA İstel Çiğdem,Uzuner Yildiz,Girgin Umit,Ünlüer Sema,Karasu Güzin,TANRIDILER AYSE İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.21, no.2, 2020, ss.193 - 212. 10.21565/ozelegitimdergisi.523789
AMA İstel Ç,Uzuner Y,Girgin U,Ünlüer S,Karasu G,TANRIDILER A İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2020; 21(2): 193 - 212. 10.21565/ozelegitimdergisi.523789
Vancouver İstel Ç,Uzuner Y,Girgin U,Ünlüer S,Karasu G,TANRIDILER A İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2020; 21(2): 193 - 212. 10.21565/ozelegitimdergisi.523789
IEEE İstel Ç,Uzuner Y,Girgin U,Ünlüer S,Karasu G,TANRIDILER A "İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21, ss.193 - 212, 2020. 10.21565/ozelegitimdergisi.523789
ISNAD İstel, Çiğdem vd. "İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğretim Sürecinin İncelenmesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21/2 (2020), 193-212. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.523789