Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 1241 - 1266 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.26466/opus440175 İndeks Tarihi: 13-11-2020

The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People

Öz:
In modern life, the expected life at birth is improving day by day with the developing health services as well as technologies. With these possibilities, the number of older people is increasing not only in developed but also developing and under developing countries. However, the problems of older people face, today, are different and challenging than before the modern era. Growing cities are hosting more retired and older people who feel excluded in their life than rural areas where older people can do gardening and et cetera activities, visit their children, grandchildren, relatives, peers and easily join spiritual and religious activities. That’s why; more activities should be encouraged and supported by giving legal and institutional opportunities for older people in cities. In this mean, active aging pol-icies which the process of optimizing opportunities for health, participation and security in order to enhance the quality of life, are on the agenda in developed and developing countries. With the activ-ities in the process of aging, older people can continue participation in social, economic, cultural, spiritual and civic affairs, not just the ability to be physically active or to participate in the labor force but mental activities. Older people who retire from work or live with disabilities can remain active contributors to their families, friends, environments and nations. In this sense, active aging aims to extend healthy life expectancy and quality of life for all people as they age. With this paper, older people, who are more than 60 years, are studied according to their daily life activities and their effects on their depression level. It was questioned that what kind of activities older people have. In the survey, a depression scale was implemented for 240 older people, 100 of 240 were provided by Bay-rampaşa local governance in İstanbul. Their health situations, income, and education levels, whether they join any NGO, philanthropic and religious activities are asked in the survey. In addition, these variances will be compared with their depression levels.
Anahtar Kelime:

Farklı Aktivitelerin Yaşlıların Depresyon Seviyeleri Üzerine Etkileri

Öz:
Günümüzde, teknolojik imkânlarla beraber ilerleyen sağlık hizmetleriyle doğumda beklenen yaşam süresi günden güne artmaktadır. Bu imkânlarla, yaşlıların sayısı sadece gelişmiş ülkelerde değil ay-rıca gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde de artmaktadır. Bununla birlikte, günümüzde yaşlı in-sanların geçmişe göre karşılaştıkları sorunlar farklı ve zorlayıcı olmaktadır. Büyüyen şehirler kendi-lerini yaşamlarında dışlanmış hisseden yaşlı ve emekli insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Kırsal alanlarda ise yaşlılar, bahçe işleri ve benzeri diğer aktivitelerle, çocuklarıyla, torunlarıyla, akrabala-rıyla, arkadaşlarıyla ilgilenebilmekte ve kolaylıkla dini aktivitelere katılabilmektedirler. Bundan do-layı, şehirlerde yaşlı insanlar için yasal ve kurumsal imkânlar sunarak daha çok aktivite yapmaları teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Bu anlamda, yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlık, katılım ve güvenlik için fırsatları optimize etme süreci olan aktif yaşlanma politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gündemindedir. Yaşlanma sürecindeki aktiviteler ile yaşlı insanlar fiziksel aktivite veya işgücüne katılmanın yanı sıra zihinsel aktivitelerle, sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve vatan-daşlık işlerine katılımlarını devam ettirebilirler. Çalışma hayatından emekli olan veya engelleri ile yaşayan yaşlılar ailelerine, arkadaşlarına, çevrelerine ve bulundukları topluma aktif katkıda bulu-nanlar olarak hayatlarını devam ettirebilirler. Bu anlamda, aktif yaşlanma, insanlar yaşlandıkça ya-şam kalitesini ve sağlıklı yaşam beklentisini artırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma ile 60 yaşından fazla olan yaşlı insanların günlük yaşam aktiviteleri ve o aktivitelerin depresyon seviyelerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada yaşlı insanların ne tür aktiviteler yaptıkları sorgulanmıştır. Araştırmada 240 yaşlı üzerinde depresyon ölçeği uygulanmış olup, bunların 100’ü İstanbul Bayrampaşa Kayma-kamlığı’nın yaşlılara yönelik yaptığı proje ile elde edilmiştir. Ölçekle birlikte, yaşlıların sağlık du-rumları, gelir ve eğitim seviyeleri, sivil toplum, hayırseverlik ve dini aktivitelere katılıp katılmadık-ları sorulmuştur. İlave olarak, bu değişkenler yaşlıların depresyon seviyeleri ile analizlere tabi tutul-muştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
3
0
 • Archana, Singh, Misra N. L. (2009). Depression and sociability in old age. Ind Psychiatry J [serial online] 2009 [cited 2017 Sep 3];18:51-5.
 • Available from: http://www.industrialpsychiatry.org.sci-hub.cc/text.asp?2009/18/1/51/57861
 • Armutlulu, İ. H. (2008). İşletmelerde uygulamalı istatistik. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
 • Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment Research & Evaluation, 10 (7), 1-9.
 • Çolak, M. &, Yunus E. Ö. (2015). The analysis of active ageing policies at national and local level in the content of social policy. Electronic Journal of Social Sciences, 14(55), 115-124
 • Demirbilek, S. (2005). Sosyal güvenlik sosyolojisi. İstanbul: Legal Yayıncılık. Demirbilek, T., Ayşenur, Ö. (2017). Gümüş ekonomi ve aktif yaşlanma bağlamında yaşlı istihdamı. Elderly Issues Research Journal (EIRJ), 10(1), 2017, 14-28
 • Eti, S., & İnel, M. (2016). A research on comparison of regression models explaining the profitability base on financial data. The International Journal of Business &Management, 4(10), 470-475.
 • EU Commission, (2017). Employment, social affairs & inclusion, policies and activities
 • Eurobarometer, European Commission, (2012). Active Ageing, Special Eu-robarometer 378, Conducted by TNS Opinion & Social at the re-quest of Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Survey co-ordinated by Directorate-General Communi-cation
 • Eurohealth, (2012). Healthy and active ageing, a report produced by euro-healthnet (Ingrid Stegeman, Terese Otte-Trojel, Caroline Costongs and John Considine) for Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-klärung (BZgA),
 • Foster, L. and Walker A. (2014). Active and successful aging: a european union policy perspective. Gerontologist, 55(1), 83-90
 • Fernández-Mayoralas, G., Rojo-Pérez, F., Martínez-Martín, P., Prieto-Flo-res, M. E., Rodríguez-Blázquez, C., Martín-García, S., ... & Forjaz, M. J. (2015). Active ageing and quality of life: factors associated with participation in leisure activities among institutionalized older adults, with and without dementia. Aging & mental health, 19(11), 1031-1041.
 • Green B. H. Copeland J. R., Dewey M. E., Shamra, V., Saunders P. A., Da-vidson I. A., Sullivan C. and McWilliam C. (1992). Risk factors for depression in elderly people: A prospective study. Acta Psychiatr Scand, 86 (3), 213–7.
 • Gro Harlem B. (1999). Director-General, World Health Organization, the 21st special session of the general assembly for the overall review and appraisal of the implementation of the programme of action of the international conference on population and dev., Ad Hoc Committee of the Whole, UN, http://www.un.org/popin/unpop-com/32ndsess/gass/state/brundtland.pdf
 • Hair, J. F., Hult, T. G., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). United States of America: SAGE.
 • Hansson, R. O., Jones, W. H., Carpenter, B. N., & Remondet, J. H. (1987). Loneliness and adjustment to old age. The International Journal of Aging and Human Development, 24(1), 41-53.
 • Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis. New York: The Guilford Press.
 • ICAA, International Council on Active Aging. (2013). The ICAA Model. Retrieved on May 13, from http://www.icaa.cc/activeagingand wellness.htm.
 • Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 31–36. Kalache A. and Keller I. (2000). The greying world: a challenge for the 21st century. Science Progress 83 (1), 33-54.
 • Kavi, E., Koçak, O., (2011). Çalışma yaşamında etik. Ekin Kitabevi, Bursa. Kavi, E., (2017). Örgütsel stres ve stres yönetimi. Çalışma Yaşamında Güncel Psikolojik Konular, Edit.Ersin Kavi, Bursa: Dora Yay.
 • Kim, H.-Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: assessing normal distribution (2) Using SKEWNESS AND KURTOSIS. The Korean Academy of Conservative Dentistry, 52-54.
 • Mardia, K. (1974). Applications of some measures of multivariate skewness and kurtosis in testing normality and robustness studies. The Indian Journal of Statistics, 115-128.
 • Milner, C. (2013). Building the foundation for active aging, The Journal on Active Aging, www.icaa.cc
 • Özer, M. and Karabulut, Ö. (2003). Yaşlılarda yaşam doyumu. Türk Geri-atri Dergisi, 6(2), 72-74.
 • Palabıyık, H. (2011). İl özel idaresi ve belediye hizmetlerine gönüllü katılım. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), 83-114.
 • Rodrigues, R. Maria H. Kai L. and Juliane W. (2013). Active and healthy ageing for better long term care A fresh look at innovative practice examples, Ministry of Health of the Czech Republic.
 • Seyyar, A. (2002). Sosyal siyaset terimleri, Ansiklopedik Sözlük, 1. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Soyuer, F. ve Soyuer, A. (2008). Yaşlılık ve fiziksel aktivite. İnönü Üniver-sitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(3), 219-224.
 • Uyanık, Y. (2017). Yaşlılık, yaşlanan nüfus ve sosyal politika. İş ve Hayat Dergisi,5 ,67-100
 • Walker, A. (2012). ACTIVE AGEING: A Source of Empowerment?, IFA 11th Global Conference on Ageing Prague, 31st May 2012.
 • Walker, A., Maltby, T. (2012). Active Ageing: A strategic policy solution to demographic ageing in the European Union. International Jour-nal of Social Welfare, 17, 117-130. doi: 10.1111/j.1468-2397.2012.00871.x
 • WHO. (2002). ACTIVE AGEING: A POLICY FRAMEWORK, World Health Organization, Noncommunicable Diseases and Mental Health Cluster Noncommunicable Disease Prevention and Health Promotion Department Ageing and Life Course, A contribution of the World Health Organization to the Second United Nations World Assembly on Ageing, Madrid, Spain.
 • Yüksel, S., Canöz, İ., and Özsarı, M. (2017). Causality relationship between interest rate of deposit banks and profit share rate of islamic banks in turkey. IKONOMIKA, 2(2), 131-148.
APA koçak o, BEKI A, Eti S (2018). The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People. , 1241 - 1266. 10.26466/opus440175
Chicago koçak orhan,BEKI ABDULHAKIM,Eti Serkan The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People. (2018): 1241 - 1266. 10.26466/opus440175
MLA koçak orhan,BEKI ABDULHAKIM,Eti Serkan The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People. , 2018, ss.1241 - 1266. 10.26466/opus440175
AMA koçak o,BEKI A,Eti S The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People. . 2018; 1241 - 1266. 10.26466/opus440175
Vancouver koçak o,BEKI A,Eti S The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People. . 2018; 1241 - 1266. 10.26466/opus440175
IEEE koçak o,BEKI A,Eti S "The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People." , ss.1241 - 1266, 2018. 10.26466/opus440175
ISNAD koçak, orhan vd. "The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People". (2018), 1241-1266. https://doi.org/10.26466/opus440175
APA koçak o, BEKI A, Eti S (2018). The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1241 - 1266. 10.26466/opus440175
Chicago koçak orhan,BEKI ABDULHAKIM,Eti Serkan The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8, no.15 (2018): 1241 - 1266. 10.26466/opus440175
MLA koçak orhan,BEKI ABDULHAKIM,Eti Serkan The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.15, 2018, ss.1241 - 1266. 10.26466/opus440175
AMA koçak o,BEKI A,Eti S The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 8(15): 1241 - 1266. 10.26466/opus440175
Vancouver koçak o,BEKI A,Eti S The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 8(15): 1241 - 1266. 10.26466/opus440175
IEEE koçak o,BEKI A,Eti S "The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8, ss.1241 - 1266, 2018. 10.26466/opus440175
ISNAD koçak, orhan vd. "The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8/15 (2018), 1241-1266. https://doi.org/10.26466/opus440175