Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 371 - 395 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15295/bmij.v8i1.1341 İndeks Tarihi: 14-11-2020

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ

Öz:
Endüstri 4.0 tüm dünyada hemen her sektör için yıkıcı etkisi olan bir kavramdır. Akıllı üretimsistemlerinin değer zincirinin her aşamasında yıkıcı etki yapmasının öngörüldüğü Endüstri 4.0 vizyonunda lojistiken fazla etkilenecek sektörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Alan yazında Endüstri 4.0 uygulamalarının lojistiksektörüne etkisi incelenmekle birlikte operasyonel verimlilik üzerine etkisi üzerine yeterince çalışmabulunmamaktadır. Bu araştırmada Endüstri 4.0 uygulamalarının lojistik sektöründe operasyonel verimliliğe etkisiincelenmektir. Araştırmada operasyonel verimlilik; taşıma yönetimi, depo ve envanter yönetimi, sipariş yönetimi,müşteri hizmetleri ve maliyet verimliliği yönlerinden ele alınarak ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. VerilerEndüstri 4.0’ı etkin olarak kullanan lojistik firmalarının bu konuda yetkin üst ve orta düzey yöneticileri ilederinlemesine mülakat, gözlem ve doküman incelemeleri yapılarak toplanmıştır. Verilerin güvenilirliğinisağlamak için Kappa Analizi kullanılmıştır. Veri çözümlemesi yaparken, açık, eksenel ve seçici kodlamalaryapılarak gömülü teori oluşturulmuştur.
Anahtar Kelime:

THE EFFECT OF INDUSTRY 4.0 APPLICATIONS ON OPERATIONAL EFFICIENCY IN THE LOGISTICS SECTOR

Öz:
Industry 4.0 is a disruptive concept for almost every industry in the world. In Industry 4.0 vision, smart manufacturing systems are expected to have a disruptive effect at every stage of the value chain. Logistics sector is one of the few sectors which will be most affected. Although the impact of Industry 4.0 applications on the logistics sector is examined in the existing literature, not enough work exists on the impact of Industry 4.0 on operational efficiency in logistics. In this research, the effect of Industry 4.0 applications on operational efficiency is examined. Operational efficiency is discussed with regard to transportation management, warehouse and inventory management, order management, customer service and cost efficiency perspectives. The research is conducted by undertaking in-depth inverviews, with the top and middle level executives of some of the most competent companies of the sector. In order to ensure data reliability Kappa Analysis were used. While performing data analysis, embedded, axial and selective codes were created and an embedded theory was developed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Barros, A., Oberle D., Handbook of Service Description, Springer, New York, 2012.
 • Barreto, L., A. Amaral ve T. Pereira. (2017). Industry 4.0 Implications In Logistics an Overview. Procedia Manufacturing. 13, 1245-1252.
 • Başkol, M. (2008). Lojistik ve Lojistik Yönetimi. Bartın Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • Berg B.L. ve H. Lune. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. H. Aydın (çev.). 8. Baskı. Konya: Eğitim.
 • Cobutoğlu, Ö. (2017). Teknoloji Lojistik Sektörünü Nasıl Geliştiriyor? https://blog.quicksigorta.com/isdunyasi/teknoloji-lojistik-sektorunu-nasil-gelistiriyor-397 (22 Mart 2019).
 • Çancı, M ve M. Erdal. (2003). Lojistik Yönetimi. 2. Baskı. İstanbul: UTİKAD .
 • DHL. (2015). Internet of Things in Logistics: A collaborative report by DHL and Cisco on implications and use cases for the logistics industry DHL Trend Research and Cisco Consulting Services. http://www.dhl.com/en/about-us/logistics-insights/dhl-trend-research/internet-of-things.html#.VxUkfHonqbQ (10 Eylül 2019).
 • DHL. (2018). Logistics Trend Radar. Almanya: DHL Trend Research Ehrhardt Partner. (2016). Logistics 4.0 Smart, Connected, Digital. https://www.epg.com/fileadmin/user_upload/EUP/PDF/Fachbeitr%C3%A4ge/ENU/Smart_Logistics_FA_ENU_ Endversion.pdf. (21 Mart 2019).
 • Ertemel, A. V. (2015). Consumer insight as competitive advantage using big data and analytics. International Journal of Commerce and Finance, 1(1), 45-51.
 • Ertemel, A. V., & Gürdal, S. (2016). Crm’in Geleceği: Yaygın Bilişim ve Ortam Duyarlı Mobil Pazarlama Kavramlarının İncelenmesi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Cilt, 7.
 • Etikan, İ., S.A. Musa, R.S. Alkassim. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics. 5.1, 1 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajtas (15 Mayıs 2019).
 • Frazelle, E.H. (2002). Supply Chain Strategy. The Logistics of Supply Chain Management. New York:McGrawHill.
 • Frazzon, E.M., M.L. Dutra ve W.B. Vianna. (2015). Big Data Applied To Cyber-Physical Logistic Systems: Conceptual Model And Perspectives. Brazilian Journal Of Operations & Production Management. 12.2, 330-337.
 • Galindo, L.D. (2016). The Challenges of Logistics 4.0 for the Supply Chain Management and the Information Technology. Yüksek Lisans Tezi. Norveç: Norwegian University of Science and Technology.
 • Glaser, B.G. ve A.L. Strauss. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Adline Publishing Company.
 • Green, K.W., Whitten, D. ve Inman, R. A. (2008). The Impact of Logistics Performance on Organizational Performance in A Supply Chain Context, Supply Chain Management:An International Journal, 13/4, s.317-327.
 • Görçün, Ö. F. (2016). Dördüncü Endüstri Devrimi Endüstri 4.0. 1. Baskı. İstanbul: Beta .
 • Güven, S. (2001). Toplumbiliminde Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Bursa: Ezgi .
 • Hazen, B. T. ve Byrd, T. A. (2012). Toward Creating Competitive Advantage With Logistics Information Technology, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 42.1, s.8-35.
 • Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016, January). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. In 2016 49th Hawaii international conference on system sciences (HICSS) (pp. 3928-3937). IEEE.
 • Hugos, M. (2003). Essentials of Supply Chain Management. New Jersey:John Wiley & Sons Inc.
 • Hofmann, E., & Rüsch, M. (2017). Industry 4.0 and The Current Status As Well As Future Prospects on Logistics. Computers in Industry, 89, 23-34.
 • Keskin, M.H. (2009). Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi Geçmişi, Arka Planı, Gelişimi ve Güncel Uygulamaları. Ankara: Nobel Akademik .
 • Krauth, E., Moonen, H., Popova, V., & Schut, M. C. (2005). Performance Measurement and Control in Logistics Service Providing. In C-S. Chen, J. Filipe, I. Seruca, & J. Cordeiro (Eds.), Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems ICEIS (pp. 239-247). INSTICC.
 • Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). An Application of Hierarchical Kappa-Type Statistics in The Assessment of Majority Agreement Among Multiple Observers. Biometrics, 363-374.
 • Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering, 6(4), 239-242.
 • Lee, J., B. Bagheri ve H. Kao. (2014). A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0 based manufacturing systems. ScienceDirect. 3.2015, 18-23.
 • Macdougall, W. (2014). Industrie 4.0 Smart Manufacturing for The Future.
 • Mentzer, J. T. ve Konrad, B. P. (1991). ‘An Efficiency/Effectiveness Approach to Logistics Performance Analysis, Journal of Business Logistics, 12.1, s.33-61.
 • Morash, E.A. (2001). Supply chain strategies, capabilities and performance, International Journal of Operations&Production Management , 41(1), pp 37-53.
 • Nebol, E., T. Uslu Ve E. Uzel. (2014). Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi. 3. Baskı. İstanbul: Beta .
 • Obitko M. ve V. Jirkovsky. (2015). Big Data Semantics in Industry 4.0. Springer International Publishing Switzerland. 9266, 217-229.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. 3. Baskı. Londra: Sage Publications.
 • Pfohl, H.C., B. Yahsi ve T. Kurnaz. (2015). The İmpact of Industry 4.0 on The Supply Chain. Pro-ceedings of the Hamburg International Conference of Logistics. Hamburg, 31–58.
 • Punch, K.F. (2011). Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Z. Etöz (der.). 2. Baskı. Ankara: Siyasal .
 • Resch, A ve T. Blecker. (2012). Smart Logistics a Literature Review. Pioneering Supply Chain Design a Comprehensive Insight Into Emerging Trends, Technologies and Applications, 91-102.
 • Rutkowsky, S., Petersen, I., Klötzke, F. (2015). Digital Supply Chains: Increasingly Ritical For Competitive Edge. European A.T. Kearney/WHU Logistics Study, (Erişim Tarihi: 18.12.2019). https://www.atkearney.com.tr/operations/ideas-insights/article/
 • Qin, J., Y, Liu ve R. Grosvenor. (2016). A Categorical Framework of Manufacturing for Industry 4.0 and Beyond. Science Direct. 1-6.
 • Schmidt, R., M. Möhring, R.C. Harting, C. Reichstein, P. Neumaier ve P. Jozinovic. (2015). Industry 4.0- Potentials for Creating Smart Products: Empirical Research Results. International Conference on Business Information Systems. Cham, Springer. 16-27.
 • Sogeti. (2014). The Fourth Industrial Revolution Things to Tighten the Link Between IT and OT. 2014 Vint Sempozyumu. Hollanda: Vint Sogeti.
 • Stainer, A. (1997). Logistics- A Productivity and Performance Perspective, Supply Chain Management, 2(2), 53- 62
 • Strauss, A. ve J. Corbin. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. New Delhi: SAGE Publications.
 • Şekkeli Z.H. ve İ. Bakan. (2018). Endüstri 4.0’ın Etkisiyle: Lojistik 4.0. Journal of Life Economics. 5(2), 17-36.
 • Thoben, K. D., Wiesner, S., & Wuest, T. (2017). “Industrie 4.0” and Smart Manufacturing A Review of Research Issues and Application Examples. International Journal of Automation Technology, 11(1), 4-16.
 • Timm I.J. ve F. Lorig. (2015). Logistics 4.0-A Challenge for Simulation, Winter Simulation Conference (WSC). Almanya: IEEE, 3118-3119.
 • Tyworth, J.E., Zeng, A.Z., Estimating the effects of carrier transit-time performance on logistics cost and service, Transportation Research Part A, Vol.32,No.2, pp.89-97,1998.
 • Uckelmann, D. (2008). A Definition Approach to Smart Logistics. Almanya: Universitat Bremen. https://rusmart.e-werest.org/2008/uckelmann.pdf (20 Eylül 2019).
 • Van Hoek, R.I. (2001). The Contribution of performance measurement to the expansion of third party logistics alliances in the supply chain, International Journal of Operations&Production Management, Vol. 21 No ½, pp.15- 29.
 • Witkowski, K. (2017). Internet of things, big data, industry 4.0–innovative solutions in logistics and supply chains management. Procedia Engineering, 182, 763-769.
APA ALKIŞ G, Pirtini S, Ertemel A (2020). LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ. , 371 - 395. 10.15295/bmij.v8i1.1341
Chicago ALKIŞ GAMZE,Pirtini Serdar,Ertemel Adnan Veysel LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ. (2020): 371 - 395. 10.15295/bmij.v8i1.1341
MLA ALKIŞ GAMZE,Pirtini Serdar,Ertemel Adnan Veysel LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ. , 2020, ss.371 - 395. 10.15295/bmij.v8i1.1341
AMA ALKIŞ G,Pirtini S,Ertemel A LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ. . 2020; 371 - 395. 10.15295/bmij.v8i1.1341
Vancouver ALKIŞ G,Pirtini S,Ertemel A LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ. . 2020; 371 - 395. 10.15295/bmij.v8i1.1341
IEEE ALKIŞ G,Pirtini S,Ertemel A "LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ." , ss.371 - 395, 2020. 10.15295/bmij.v8i1.1341
ISNAD ALKIŞ, GAMZE vd. "LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ". (2020), 371-395. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1341
APA ALKIŞ G, Pirtini S, Ertemel A (2020). LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ. Business and Management Studies: An International Journal, 8(1), 371 - 395. 10.15295/bmij.v8i1.1341
Chicago ALKIŞ GAMZE,Pirtini Serdar,Ertemel Adnan Veysel LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ. Business and Management Studies: An International Journal 8, no.1 (2020): 371 - 395. 10.15295/bmij.v8i1.1341
MLA ALKIŞ GAMZE,Pirtini Serdar,Ertemel Adnan Veysel LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ. Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.1, 2020, ss.371 - 395. 10.15295/bmij.v8i1.1341
AMA ALKIŞ G,Pirtini S,Ertemel A LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ. Business and Management Studies: An International Journal. 2020; 8(1): 371 - 395. 10.15295/bmij.v8i1.1341
Vancouver ALKIŞ G,Pirtini S,Ertemel A LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ. Business and Management Studies: An International Journal. 2020; 8(1): 371 - 395. 10.15295/bmij.v8i1.1341
IEEE ALKIŞ G,Pirtini S,Ertemel A "LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ." Business and Management Studies: An International Journal, 8, ss.371 - 395, 2020. 10.15295/bmij.v8i1.1341
ISNAD ALKIŞ, GAMZE vd. "LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ OPERASYONEL VERİMLİLİĞE ETKİSİ". Business and Management Studies: An International Journal 8/1 (2020), 371-395. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1341